37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.112-140 din 03 august – 31 august 2007

MO nr.112-140 din 03 august – 31 august 2007

31.08.20072.336 views

Monitorul Oficial Nr.112-116 din 03 august 2007

- Legea nr. 137-XVI din 21 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Se modifică legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992.  Se modifică numai termenii: “autorizaţie de încadrare în cîmpul muncii”  prin “permis de muncă”, iar cuvintele “a autorizaţiilor de încadrare în cîmpul muncii cu termen fix” prin “a permisului de muncă cu termen fix”, iar  taxa de stat pentru servicii rămîne aceiaşi.

 - Legea nr.139-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut care va intra în vigoare  la 1 ianuarie 2008, iar Legea nr.1505-XII din 18.02.1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor va fi abrogată la data intrării în vigoare a noii legi.

         

- Legea nr.171-XVI din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Se modifică Codul Fiscal la art. 103 alin(6). Astfel conform modificărilor T.V.A. nu se aplică la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free.

Art.124 alin (5) din Codul fiscal va avea următorul conţinut: “Accizele nu se achită la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import”

Se modifică art. 28 litera k) din Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal care are următorul conţinut: “mărfurile plasate şi comercializate în magazinele duty-free”

Se modifică şi Codul Vamal la art. 93, 94 şi 95.

- Legea nr.173-XVI din 19 iulie 2007 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), cu amendamentele respective.

­- Legea nr.182-XVI din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

Conform modificărilor art.20 se completează cu aliniatul (5) avînd următorul cuprins:

“Revizuirea şi adoptarea actelor normative în temeiul prezentei legi se încheie la 30 noiembrie 2007 ”

La articolul 21 aliniatul (1), cuvintele “la expirarea a 12 luni de la data publicării” se substituie prin cuvintele “la 1 ianuarie 2008”.

- Legea nr.186-XVI din 26 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.

- Hotărîrea Guvernului nr.835 din 24 iulie 2007 privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice”.

Modificările se referă la modul de aplicare a mărcii comerciale de stat  pe sticlă.

- Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 1 august 2007 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002.

Conform modificărilor  Punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Se desemnează:

Serviciul Vamal drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la exportul mărfurilor (certificate de forma “A”, “CT-1”, “EUR.1”) şi cu verificarea certificatelor de origine preferenţiale şi nepreferenţiale la import. Certificatele de origine preferenţiale la export forma “CT-1” vor fie liberate de Serviciul Vamal începînd cu 1 ianuarie 2008

Camera de Comerţ şi Industrie drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”)

Se modifică şi punctul 23 care va avea următorul cuprins: “Certificatele de origine nepreferenţiale sînt eliberate conform modelului specificat în anexa la prezentul Regulament”. Anexa nr.1 se abrogă.   

- La capitolul Acte ale Serviciului Vamal găsim publicat Ordinul nr. 491 din 9 iulie 2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi a modificărilor în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană.

- La capitolul Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Ordinul nr.440 din 12 iulie 2007 privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală).

Anexa nr.1 al Ordinului conţine formularul-tip al declaraţiei.  Anexa nr.2 conţine darea de seamă unificată. Declaraţia trebuie să se prezinte de către toţi întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale  nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată începînd cu perioada fiscală 2007 nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

Contribuabilii enumeraţi mai sus, pentru perioada fiscală 2007 vor reflecta informaţia aferentă întregii perioade fiscale 2007

Dările de seamă fiscale aferente perioadei fiscale 2007 care au fost prezentate pînă la intrarea în vigoare a legii nr.82-XVI din 29 martie 2007 (04 mai) de către aceşti contribuabili care urmează să prezinte Declaraţia (forma UNIF07) urmează a fi anulate de către organele fiscale similar modului stabilit prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat “Cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică”

Dacă aceşti contribuabili pe parcursul perioadei fiscale nu se conformă criteriilor stabilite aceştia urmează să prezinte dările de seamă fiscale în modul general stabilit de legislaţie începînd cu perioada în care nu au fost respectate criteriile menţionate. În primele dări de seamă prezentate pe fiecare tip de impozit/taxă, se vor reflecta indicatorii cumulative, care influenţează la determinarea obligaţiilor fiscale, începînd cu prima zi a perioadei de raportare.

Întreprinzătorii individuali, sau gospodăriile ţărăneşti care trec din categoria  de contribuabili care prezintă dări de seamă fiscale şi achită impozite şi taxe în modul general stabilit de legislaţie în categoria contribuabililor care prezintă Declaraţia (darea de seamă unificată) vor prezenta Declaraţia pentru întreaga perioadă respectivă, iar dările de seamă prezentate anterior pe parcursul perioadei fiscale anterioare urmează a fi anulate conform modului expus la pct. 5 al acestui Ordin la solicitarea contribuabilului.     

  

Monitorul Oficial Nr.117-126 din 10 august 2007

 - Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit. 

Această lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali. Legea va intra în vigoare la 01 ianuarie 2008, cu excepţia art.38 şi 39, care intră în vigoare la data publicării.

- Legea nr.177-XVI din 20.07.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Se modifica articolul 34 din Legea nr.625-XII din 02.07.1991 cu privire la protecţia muncii. Conform modificărilor din acest articol a fost excluse cuvintele: “şi se utilizează pentru protecţia muncii angajaţilor”

Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 se completează cu capitolul VI care se referă la serviciile de sănătate suplimentare acordate în instituţiile de învăţămînt. Nomenclatorul care va include serviciile suplimentare acordate, copiilor, elevilor şi studenţilor se va aproba de Guvern

Se modifică  considerabil  Codul Fiscal:

La art.8 aliniatul (1) se exclude litera d).

Se modifică art.15 la litera a) care prevede cotele de impozit pentru persoanele fizice cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali în mărime de:

-          7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei

-          18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei;

Art. 15 se completează cu litera c) care are următorul cuprins :”pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali – în mărime de 0% din venitul impozabil.”

     La art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) suma de 5400 se modifică cu cea de 6300. La art. 35 alin (1) cifra 1440 se înlocuieşte cu 1560 iar cifra de 5400 cu cea de 6300, la alin (2) cifra de 5400 de asemenea se înlocuieşte cu 6300.

Se modifică cuprinsul art.55 care se referă la contribuţiile la capital.

După art. 101 este introdus un nou articol 101' care se referă la restituirea T.V.A. referitor la investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia  investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport.

După art. 112 se introduce art. 112' care se referă la înregistrarea subiectului ce efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport.

După art. 123 se introduce art. 123' ce se referă la modul de calculare a accizelor la ţigaretele cu filtru.

Art. 225 stabileşte ca neprezentarea informaţiei despre sediu sau despre schimbarea acestuia se va sancţiona cu amenda de 4000 lei.

Se modifică articolele, 302, 303, 305 şi 306.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.801 din 20.07.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice.  

 - Hotărîrea nr. 870 din 03.08.2007 cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import 

Anexa la această Hotărîre conţine lista mărfurilor importate de persoanele fizice, preţul cărora se supune monitorizării, reieşind din preşurile medii pe piaţa internă.

- La capitolul Acte ale Ministerului Finanţelor este publicat Ordinul nr.73 din 26.07.2007 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2006.

Monitorul Oficial Nr.127-130 din 17 august 2007

  - Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată.

Pînă acum societăţile cu răspundere limitată erau reglementate de Codul Civil, legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi alte acte normative care se referă la societăţile comerciale. La  14 iunie 2007 Parlamentul a adoptat legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată, care este o lege speciala, ce va intra în vigoare de la 17 noiembrie 2007.

Această lege minuţios reglementează modul de constituire, funcţionare, reorganizare şi lichidare a societăţilor cu răspundere limitată.

- La capitolul acte ale Ministerului Finanţelor găsim publicata Informaţia nr.07/1-3-06/262 a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care informează suplimentar la circulara nr.07/1-3-06 din 5 decembrie 2006 “Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2007” că începînd cu 15 august 2007 importatorii vor achita taxa pentru gazul lichefiat importat la contul trezorerial de venituri 115 48 20 0130 “Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto” administrat de către Serviciul Vamal, concomitent contul trezorerial 115 48 00 01 00 va fi închis.

- Ordinul nr. 473 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea dării de seamă privind calculul defalcării din profitul net al întreprinderilor de stat.

Monitorul Oficial Nr.131-135 din 24 august 2007

Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15 august 2007 (pag.21) cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băutorilor nealcoolice îmbuteliate”.

Anexa nr.1 cuprinde normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale. La aceasta anexa găsim Anexa Nr.1 la Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale, care defineşte şi recunoaşte apa minerală,  anexa Nr.2 care stabileşte condiţiile de exploatare a sursei de apă minerală naturală, anexa Nr.3 care da indicaţii referitoare la componenţa apei, anexa Nr.4 care stabileşte caracteristica chimică a apelor minerale şi anexa nr.5 prevede tipurile de control la sursa de apă minerală.

Anexa Nr. 2 stabileşte normele sanitare privind calitatea apei potabile. Aceasta anexa la rîndul ei are 3 anexe. Astfel anexa Nr.1- stabileşte parametrii de calitate ai apei potabile, anexa Nr.2 - se referă la monitorizarea de control şi audit şi anexa Nr.3 stabileşte anumite specificaţii pentru analiza parametrilor.

    Anexa Nr.3 cuprinde Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice.

    Anexa Nr.4 cuprinde Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale.

    Anexa Nr. 5 cuprinde Regulamentul cu privire la modul de marcare cu  “Marca comercială de stat a apelor minerale naturale îmbuteliate, potabile şi băuturilor nealcoolice.

- Hotărîrea nr. 935 din 16 august 2007 (pag.45) cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea nr.261 din 9 martie 2005 “Cu privire la aprobarea listei agenţilor – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota 0”   este publicată lista acestor agenţi economici, întreprinderi.

- La capitolul Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei este publicată Hotărîrea nr 207 din 15 august 2007 cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării/scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti legalizate.

 

Monitorul Oficial Nr.131-135 din 28 august 2007

- Raportul Centrului Pentru Drepturile Omului din Moldova privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2006.

Raportul este consacrat analizei situaţiei privind respectarea drepturilor omului în ţara prin prisma autosesizărilor şi investigaţiilor iniţiate de avocaţii parlamentari, plîngerilor examinate, informaţiei acumulate din alte surse. În Raport se face o privire generală asupra domeniilor vulnerabile, în care se atestă cele mai frecvente încălcări ale drepturilor constituţionale ale omului.

În Raport analiza respectării drepturilor omului este bine structurată pe diferite domenii, cu ar fi spre exemplu: drepturile copiilor, justiţia, libertatea întrunirilor, opiniei şi a exprimării, proprietatea privată, asistenţa şi protecţia socială.

Monitorul Oficial Nr.136 - 140 din 31 august 2007

  - Legea Nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (pag7)

Această lege care va intra în vigoare la 31 noiembrie 2007, reglementează raporturile ce apar în procesul creării, protecţiei juridice şi utilizării desenelor şi modelelor industriale şi are drept scop stabilirea unui cadru juridic de organizare şi de funcţionare a sistemului de protecţie a desenelor şi modelelor industriale, garantarea exercitării eficiente a drepturilor conferite de desenele şi modelele industriale.

 

  - Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21 august 2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din ţările-membre ale acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (pag.49)

Hotărîrea nr.955 are o anexa care cuprinde Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Acordului Central European de Comerţ liber (CEFTA). Regulamentul la rîndul său are cîteva anexe. Astfel anexa nr1 stabileşte modelul declaraţiei importatorului. Anexa nr.2 prevede care este Modelul Autorizaţiei de import. Anexa nr.3 stabileşte lista produselor industriale neeliberate la data intrării în vigoare a Acordului CEFTA importate în Republica Moldova. Anexa nr.4 stabileşte taxele vamale la import convenite de părţile contractante.

- Ordinul Nr.55-g din 13 iulie 2007 al Camerei de licenţiere privind completarea şi modificarea Ordinului Camerei de Licenţiere nr.12-g din 20 februarie 2006 privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate. (pag.88)

Astfel au suferit modificări şi este nevoie de a prezenta documente suplimentare pentru licenţierea activităţii în domeniul asigurărilor, activitatea de administrare a activelor fondurilor nestatale de pensii: activitatea de asigurare şi/sau reasigurare, activitatea de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului.

- Ordinul Nr.105 din 08.08.2007 privind aprobarea tarifelor la serviciile (lucrările) de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării. Aceste tarife care sunt stabilite în anexa nr.1 la Ordinul nr105 se pun în aplicare din data emiterii ordinului.

- Ordinul Nr.116 din 23 august 2007 privind aprobarea tarifelor la serviciile (lucrările) de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării. Pag (91)

Anexa 1 la acest Ordin cuprinde tarifele pentru lucrările de colectare a datelor despre tranzacţiile (arendă) cu bunurile imobile comerciale şi industriale (gradul de complexitate 3) în scopul impozitării. Nota la acest Ordin informează că : în cazul în care bunul imobil comercial/industrial este format din teren cu mai multe construcţii şi edificii, la tariful pentru colectarea datelor despre teren cu o construcţie se plusează tariful pentru colectarea datelor despre fiecare construcţie (cu excepţia primei construcţii) şi edificiu amplasate pe terenul echivalent.

Anexa nr.2 la Ordin stabileşte care sunt tarifele pentru lucrările de colectare masivă a datelor despre bunurile imobile comerciale şi industriale (gradul de complexitate 3) în scopul impozitării.

- Ordinul nr.488 din 20 august 2007 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind operarea unor modificări la Ordinul IPFS nr.21 din 02 februarie 2006 şi Ordinul IPFS nr.61 din 18 aprilie 2007. (pag.93)

1.       Se abrogă pct.1.1 al Ordinului IPFS nr. 21 din 02 februarie 2006;

2.       Se aprobă formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 07), cu anexele 1 şi 2.

3.        Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 07), aprobată în pct.2 al prezentului ordin se prezintă începînd cu trimestrul III al anului 2007.

4.       Se abrogă pct.7 al Ordinului IPFS nr.61 din 18 aprilie 2007.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...