37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.112-126 din 17 iulie – 14 august 2009

MO nr.112-126 din 17 iulie – 14 august 2009

17.08.20091.309 views

BULETIN INFORMATIV

Nr.10 din 15 august 2009                                                                     m. Chişinău

Monitorul Oficial nr. 112 - 114 din 17 iulie 2009

-  Hotărîrea Curţii de Conturi nr.20 din 29.05.2009 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoare adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008.

În această Hotărîre Curtea de Conturi face o analiză a rezultatelor controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoare adăugată precum şi concluzionează despre activitatea firmelor „fantome” activitatea cărora generează evaziuni fiscale considerabile. Hotărîrea conţine şi o anexa care cuprinde lista agenţilor economici care au efectuat livrări fără a înregistra procurări în perioada anilor 2007-2008 (9 luni).

- Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 08.07.2009 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29.12.2007 „privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru”.

Conform modificărilor, declaraţia privind preţul maxim de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru se prezintă de către plătitorul de accize la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau organul vamal, care va efectua procedura de vămuire cel tîrziu cu 20 de zile calendaristice pînă la luna (pînă la modificare textul legii stabilea „luna următoare celei...”) începînd cu care se vor aplica preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie.

- Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 235 din 25.06.2009 despre aprobarea Regulilor privind modalitatea prezentării de către notari a cererilor de înregistrare a drepturilor şi actelor justificative la oficiul cadastral teritorial.

Ordinul stabileşte procedura prin care notarul, sau un angajat al biroului notarial poate depune un demers la oficiul cadastral teritorial de înregistrare privind înregistrarea dreptului susceptibil de a fi înscris în registru. Astfel, notarul care a întocmit actul juridic sau a eliberat certificatul de moştenitor va transmite, pentru înregistrare - oficiului cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil:

 - un demers (anexa nr. 2) însoţit de actul notarial în original,

 - o copie legalizată notarial,

 - copia actului de identitate a noului titular de drepturi în cazul persoanelor fizice,

 - copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice, în cazul persoanelor juridice,

 - documentul ce confirmă achitarea serviciilor pentru înregistrare. 

Monitorul Oficial nr. 115 - 117 din 24 iulie 2009

- Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.

Conform modificărilor aduse, se anulează prevederea stipulată la litera c) punctul 4¹ anexa nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23.12.1997”. Astfel, nu mai este obligatoriu de indicat cratima pe facturile fiscale completate în mod combinat, în cazul lipsei informaţiei la rubricile (rînduri, rubrici, coloane) respective din facturile fiscale.

- Ordin Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.56 din 13.07.2009 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.   

            

-  Convenţia Colectivă în ramura construcţiilor pentru anii 2009 – 2013, elaborată de către Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova, Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „Condrumat” şi ale Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „Sindicons”.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 176 din 16 iulie 2009 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 8,0 la sută anual.

Se stabilesc ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 10,5 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 8,0 la sută anual.

Ratele nominalizate la punctele 1,2 şi 3 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 118 - 120 din 31 iulie 2009

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr.19 din 28.05.2009 privind Raportul auditului performanţei „Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sunt necesare îmbunătăţiri”.

 Hotărîrea conţine o analiză a performanţei achiziţiilor publice în contextul Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 precum şi recomandări în acest domeniu.

Monitorul Oficial nr. 121 - 123 din 7 august 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 458 din 27.07.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre a fost completat Regulamentul Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 27.12.2001 cu punctul 14¹ care prevede că „sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, şefii inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor”.

A fost modificat şi Regulamentul privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006. Astfel, conform modificărilor persoanele responsabile de la Agenţia după ce identifică persoanele fizice care nu au achitat prima de asigurare obligatorie în mărime fixă, întocmesc un proces verbal cu privire la contravenţie, cu remiterea spre examinare în fond în instanţa de judecată competentă. 

Monitorul Oficial nr. 124 - 126 din 14 august 2009

La capitolul acte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei este publicată Prescripţia nr.DCC-90-08/11 din 30.07.2009.

Conform acestei prescripţii, Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) obligă organele de administrare a pieţelor să întreprindă acţiuni concrete în vederea acordării în mod prioritar (în primele 2 ore de la deschiderea pieţii) a locurilor pentru comerţ - producătorilor de producţie agricolă şi alte produse alimentare care comercializează, inclusiv ocazional, surplusuri proprii. Totodată, organele de administraţie a pieţelor vor dota producătorii de producţie agricolă cu utilaje necesare comercializării în piaţă (aparate de cîntărit şi măsurat, inventar comercial, îmbrăcăminte sanitară etc).

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 196 din 6 august 2009 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 7,0 la sută anual.

Se stabilesc ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 9,5 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 7,0 la sută anual.

Ratele nominalizate la punctele 1,2 şi 3 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii:

Evidenţa globală a timpului de muncă.

Conform art. 99 din Codul Muncii, la întreprinderi poate fi introdusă evidenţa globală a timpului de muncă, respectînd condiţia ca durata timpului de muncă să nu depăşească numărul de ore lucrătoare stabilite de Codul muncii, adică perioada de evidenţă nu trebuie să fie mai mare de un an, iar durata zilnică a timpului de muncă (a schimbului) nu poate depăşi 12 ore.

Modul de aplicare a evidenţei globale a timpului de muncă, care trebuie de stabilit prin Regulamentul Intern al unităţii, se admite doar cu respectarea următoarelor condiţii:

-          din cauza condiţiilor procesului de producţie sau condiţiilor de muncă nu poate fi respectată durata zilnică sau săptămînală de muncă.

-          se stabileşte prin Regulamentul Intern al unităţii/contract colectiv.

-          perioada de evidenţă nu trebuie să fie mai mare de un an.

-          durata timpului de muncă nu trebuie să depăşească numărul de ore lucrătoare stabilite de Codul muncii pentru o anumită categorie de salariaţi (adică nr de ore pentru o luna, trimestru, an). În vederea respectării acestei condiţii, munca peste durata stabilită în unele zile ale perioadei de evidenţă poate fi compensată prin reducerea orelor de muncă în alte zile ale aceleiaşi perioade de evidenţă sau prin acordarea zilelor suplimentare de odihnă.

-          Durata zilnică a timpului de muncă (schimbului) nu poate depăşi 12 ore, care nu constituie durata zilnică a timpului de muncă, ci reprezintă doar limita pînă la care poate fi majorată durata zilnică a timpului de muncă (a schimbului) în cazul necesităţii de producţie.

 Retribuirea muncii în cazul evidenţei globale a timpului de muncă se face pe unitate de timp / pe oră, adică proporţional cu timpul lucrat.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...