37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 109 – 143 din 1 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017

MO nr. 109 – 143 din 1 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017

24.05.20172.755 views

Monitorul Oficial 109-118 din 07.04.2017 

Legea Parlamentului pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar 

Prin Legea Parlamentului nr. 39 din 24.03.2017 a fost modificat art. 6 al Legii nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar. Potrivit modificărilor cifrele „6000" se substituie cu cifrele „20 000".Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică 

Conform Hotărârii guvernului nr. 201 din 28.03.2017 au fost aprobate Cerințele minime obligatorii
de securitate cibernetică. Acestea se aplică față de echipamentele (hardware) și produsele de program (software) existente în cadrul instituțiilor și față de sistemele informatice, resursele și sistemele informaționale existente în instituție (în continuare - sisteme), precum și cele aflate la etapa de elaborare, testare și implementare. În funcție de domeniul de aplicare, sînt de două categorii:
1) nivelul 1 - de securitate cibernetică de bază (utilizare TIC în activitatea instituției);
2) nivelul 2 - de securitate cibernetică avansată (utilizare TIC în activitatea instituției și prestare servicii bazate pe TIC). Alte detalii puteți vizualiza în anexa prezentului ordin.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 647 din 7 august 2014 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 209 din 04.04.2017 au fost aprobate modificările si completările operate în Hotărârea Guvernului nr. 647 din 7 august 2014 „Privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 271-a și a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova. Certificatele de agent economic autorizat acordate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la reevaluarea acestora de către Serviciul Vamal. 

Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Modul de completare a acesteia 

A fost aprobat formularul-tip Forma CET17 - „Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit", conform anexei nr.1, și Modul de completare a acesteia, conform anexei nr.2. conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27.03.2017.
Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va fi pentru anul 2017, cu excepția contribuabililor a căror perioadă fiscală privind impozitul pe venit este de la 1 ianuarie 2017 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Sănătății privind modificarea Ordinului MS şi CNAM nr. 205/94-A din 19.03.2015 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medical 

Prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 248/126-A din 28.03.2017 a fost modificat Ordinul comun al MS şi CNAM nr. 205/94-A din 19.03.2015, cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Pentru neprezentarea în termenele indicate a dărilor de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală de către IMS se vor aplica prevederile Codului contravențional al RM.
Acestea se raportează semestrial și se achită anual. 

Ordinul IFPS cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat 

Conform Ordinului IFPS nr. 462 din 28.03.2017 au fost modificate mai multe ordine ale Serviciului fiscal de Stat. Modificările operate au caracter redacțional reieșind din restructurarea Serviciului Fiscal de Stat.
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 07.04.2017.

Convenţie Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021

Prezenta Convenţie Colectivă (nivel de ramură) este încheiată între salariaţii şi angajatorii întreprinderilor din gospodăria locativ-comunală, în persoana reprezentanţilor lor abilitaţi (părţilor):
- în numele angajatorilor: Asociaţia patronală a serviciilor publice din RM, ce îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Republicii Moldova nr.976-XIV din 11.05.2005 „Cu privire la patronate";
- în numele salariaţilor: Consiliul Federaţiei Sindicatelor „Sindindcomservice", ce îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii Republicii Moldova nr.1129-XIV din 07.07.2000 „Cu privire la sindicate".
Prezenta Convenţie Colectivă la nivel de ramură reprezintă actul juridic ce determină principiile generale de reglementare a raporturilor sociale, de muncă şi economice între salariaţi şi angajatori, condiţiile generale de retribuire a muncii, garanţiile de muncă şi înlesnirile angajaţilor, de asemenea, determină drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea părţilor parteneriatului social.

Hotărârea Comitetului executive al BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărârii Consiliului executiv al BNM nr. 73 din 29.03.2017:
Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.
Se mențin ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.
Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă începând cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 aprilie 2017 - 7 mai 2017- cu 2.0 puncte procentuale și se stabilește în mărime de 37.0 la sută din baza de calcul. Prevederile acestui punct intră în vigoare la data de 8 aprilie 2017, și odată cu intarea lui în vigoare se abrogă punctul 3 din Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.3 din 26.08.2015 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii.
Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 119-126 din 14.04.2017 

Legea Parlamentului pentru modificarea unor acte legislative

Parlamentul RM a adoptat următoarea Lege organică nr. 54 din 30.03.2017 pentru modificarea unor acte legislative și anume:
Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
Legea nr. 192/199 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
Legea contabilității nr. 113/2007
Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. 

Actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare ce țin de rapoartele specifice, transmise spre aprobare Ministerului Finanțelor și cele aflate în proces de coordonare cu Ministerul Finanțelor, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, se restituie Comisiei Naționale a Pieței Financiare și intră în vigoare conform prevederii de la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 221 din 11.04.2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție.
Prezentrul Regulament, cuprinde 5 capitole și 8 anexe:
I. Dispoziții generale
II. Determinarea termenului de prescripţie pentru obligațiile fiscale
III.Determinarea termenului de prescripţie pentru sumele obligației fiscale plătite în plus
IV. Procedura de adoptare a deciziei privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat
V. Procedura de stingere a obligaţiilor fiscale şi/sau anularea sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" 

În vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în scopul eficientizării activităţii posturilor vamale, precum şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000, au fost operate modificări în anexele nr.1 și nr.8 al Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, în baza Ordinului Serviciului Vamal nr.129-O din 11.04.2017.
Prezentului ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 13 din 04.04.2017 se aprobă Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, conform anexei. Formularelor tipizate de documente primare cu regim special se eliberează entităților și persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă și/sau în bază de patentă de întreprinzător, ce au obligația de a le utiliza în activitatea desfășurată în conformitate cu cadrul normativ și legislativ în vigoare.

Serviciul Fiscal de Stat asigură contribuabililor posibilitatea de a comanda următoarele tipuri de formulare: actul de achiziţie a mărfurilor, actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente bonul de plată, chitanța de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF), chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF), factura și anexa la factură, factura fiscal și anexa la factura fiscal, foaie de parcurs pentru autoturisme, foaie de parcurs pentru autocamioane, foaie de parcurs pentru autobuze, borderou de achiziţie a laptelui.
Totodată se abrogă și Ordinul IFPS nr.780 din 18 iunie 2013 privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat (exceptând facturile fiscale) și Ordinul IFPS nr.995 din 7 iulie 2014 privind modul de acordare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecție altele decât factura, factura fiscală și anexele la acestea.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat 

Conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr 144 din 06.02.2017 s-au  stabilit razele de deservire și de activitate a unor subdiviziuni ale Serviciului Fiscal de Stat conform anexei la prezentul ordin.
Mai multe detalii despre razele de deservire fiscală vedeți aici. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentului ordin, se abrogă Ordinul IFPS nr. 178 din 29.03.2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcțiilor administrare fiscală din subordinea IFS mun. Chișinău și IFS UTA Găgăuzia.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012

Prin Ordinul SFS nr. 523 din 31.03.2017 au fost operate modificări la Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012.
Instrucțiunea se completează cu punctul 171) cu următorul cuprins:„171. Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă vor depune cerere (aprobată de Ministerul Finanțelor) la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială își are adresa de domiciliu/reședința, prin care se va înregistra/înceta activitatea independentă, precum și înregistra/radia din evidență mașinile de casă și control (MCC).
În scopul luării în evidență fiscală a persoanelor fizice care practică activități independente și înregistrării mașinilor de casă și control, acestea la cerere vor anexa următoarele documente:
- copia buletinului de identitate;
- copia notificării privind inițierea activității de comerț;
- copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă;
- contractul privind asistența tehnică pentru MCC; Cartea tehnică;
- Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
- Registrul MCC;
- instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
- copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare.
Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
Pentru încetarea activităţi independente și radierea din evidență a mașinii de casă și control persoana fizică va prezenta următoarele documente:
- cerere (se bifează încetarea activității independente);
- Cartela de înregistrare a MCC;
- Cartea tehnică (pașaportul);
- Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
- Registrul MCC;
- informație despre închiderea conturilor bancare";
2. Modelul Confirmării (Anexa nr.1B) se expune în redacție nouă.

Monitorul Oficial nr. 127din 20.04.2017 

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești

Conform Hotărârii Guvernului nr.235 din 19.04.2017 a fost aprobat Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.
Prezentul Regulament a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolelor 175 și 176 din Codul fiscal și stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public național.
Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. Compensarea se efectuează la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului, cu condiția că ultimul nu are restanțe față de bugetul public național.

Monitorul Oficial nr. 128-132 din 21.04.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor

Prin Hotărârea Guvernului nr. 234 din 18.04.2017 a fost modificat și completat Regulamentului privind restituirea accizelor.
Potrivit acestuia dreptul la restituirea accizelor intervine în situaţiile prevăzute de:
- art.124 alin.(6) din Codul fiscal;
- art.124 alin.(9) din Codul fiscal;
- art.125 alin.(22) din Codul fiscal;
- art.125 alin.(3) din Codul fiscal;
- art.125 alin.(32) din Codul fiscal;
- art.125 alin.(7) din Codul fiscal.
Executarea cererii se efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la organul fiscal, din care 30 de zile sînt destinate efectuării controlului fiscal şi adoptării deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art.216 alin.(8) din Codul fiscal, 7 zile - pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile - pentru efectuarea restituirii efective. Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent.
Pentru a obține restituirea accizelor achitate pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul RM destinate exportului, subiectul ce desfăşoară activitate de întreprinzător, caree nu este înregistrat ca subiect al impunerii cu accize şi exportă în mod independent sau în baza contractului de comision va prezinta organelor Serviciului Fiscal de Stat o serie de documente.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului citaţiei la examinarea contestaţiei

Conform Ordinului SFS nr. 21 din 07.04.2017 a fost aprobat formularul citaţiei la examinarea contestaţiei de către Serviciul Fiscal de Stat (anexanr. 1) și se stabilește că citaţiile se întocmesc în 2 exemplare, unul dintre care se înmînează/expediază persoanei citate, iar altul se anexează la contestaţia depusă de contribuabil. Evidenţa citaţiilor se ţine în Registrul de evidenţă a citaţiilor, (anexei nr.2).
Totodată Ordinul IFPS nr.125 din 1 martie 2011 privind aprobarea formularului citaţiei la examinarea contestaţiei, a fost abrogat. Soldul blanchetelor aprobate prin acest ordin se utilizează până la epuizarea stocului.

Monitorul Oficial nr. 133 din 25.04.2017

Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-16) și a Modului de completare a acesteia

În scopul executări prevederilor art. 76 din Codul fiscal ce stabilește regulile pentru nerezidenți care au reprezentanță pe teritoriul RM, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 20.04.2017 a fost a aprobat formularul-tip Forma NER-16 Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia, (anexa nr.1), și modul de completare a acesteia, (anexa nr.2). Prezentul ordin intră în vigoare la data de 25.04.2017.

Monitorul Oficial nr. 134-143 din 28.04.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 234 din 25.04.2017 a fost modificată și completată Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998.
De aici rezultă că entităţile care utilizează facturi fiscale electronice au dreptul imprimării independente a facturilor fiscale generate în formă electronică, conform instrucțiunilor aprobate de Serviciul Fiscal de Stat.
În mare parte modificările au un caracter redacțional. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 6 luni din data publicării.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010

Conform Hotărârii Guvernului nr. 242 din 26.04.2017 începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește în mărime de 14,09 lei pe oră, sau 2380 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
Mărimea salariului minim garantat în sectorul real al economiei stabilită la 1 mai 2016 constituia 2100 lei.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor

În scopul asigurării clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, precum şi în temeiul Art.VIII din Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 231-237/529 din 8 august 2014), cu modificările şi completările ulterioare,prin Ordinul serviciului Vamal nr. 118-O din 30.03.2017 s-au aprobat Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor (conform anexei). Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...