37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.106-111 din 26 iunie – 10 iulie 2009

MO nr.106-111 din 26 iunie – 10 iulie 2009

16.07.20091.638 views OptimAudit

BULETIN INFORMATIV

Nr.9 din 15 iulie 2009                                                                          m. Chişinău

Monitorul Oficial nr. 106 din 26 iunie 2009

- Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 136 din 19.05.2009 despre completarea Ordinului nr.79 din 20.03.2009 „cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere”.

 Ordinul a fost completat cu:

- Anexa nr. 3 care cuprinde formularul de evidenţă medicală primară nr.083/e „Adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere”

- Anexa nr. 4 care cuprinde Registrul de înregistrare a adeverinţelor medicale a conducătorului de vehicule şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere, formular nr.083-1/e.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 155 din 01.06.2009 „despre implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 296 din 16.04.2009 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind testarea alcoolscopică şi examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.”

Conform ordinului au fost aprobată lista instituţiilor medico-sanitare publice abilitate cu dreptul de efectuare a examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei şi toate formularele necesare pentru implementarea hotărîrii nr. 296.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 177 din 11.06.2009 privind publicarea în Monitorul Oficial al R.M. a Declaraţiilor privind preţurile maxime a ţigaretelor cu filtru.

- Ordonanţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.28/1-0 din 16.06.2009 cu privire la efectuarea controlului tematic privind respectarea modului de aplicare a primelor de asigurare obligatorii de răspundere civilă auto internă de către asiguratorii autorizaţi pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

 Conform Listei asiguratorii autorizaţi sunt:

1-       „Alianţa Moldcoop” SRL                                   10 – „Garanţie” S.A

2-       „Artas” SRL                                                      11 – „Grawe Carat Asigurări” S.A.

3-       „Asito” S.A.                                                       12 - „IPB Delta Asigurări” S.A

4-       „Astera Group” SRL                                         13 – „Klassika Asigurări” S.A 

5-       „Auto - Siguranţa” S.A.                                     14 – „Moldasig” S.R.L

6-       „Donaris - Group” S.A.                                     15 „Moldcargo” S.R.L

7-       „Edict” S.R.L.                                                    16 – Moldova - Astrovaz”

8-       S.R.L „Euroasig Group” S.R.L                          17 – „Moldova - Astrovaz” S.R.L 

9-       „Exim - Asint ” S.A.                                           18 - „Transelit” SRL

10-     „Galas” S.A.                                                    19 – „Victoria asigurări” SRL

                                                                                       20 – „Victoriasig” SLR

Monitorul Oficial nr. 107-109 din 3 iulie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 386 din 25.06.2009 „cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 Conform completărilor Anexa nr 3 cuprinde structura – tip a fişei postului. Astfel, descrierea funcţiei trebuie să cuprindă:

-          scopul general al funcţiei;

-          sarcinile de bază;

-          atribuţiile de serviciu;

-          responsabilităţile;

-          împuternicirile;

-          ponderea ierarhică;

-          cui îi raportează titularul funcţiei;

-          pe cine îl poate substitui şi cine îl poate substitui;

-          relaţiile de colaborare internă şi externă;

-          mijloacele de lucru/echipamentul utilizat;

-          condiţii de muncă.

Ţinînd cont de cele indicate, fişa postului, care poartă un caracter nonpersonal şi se aduce la cunoştinţa salariatului la data angajării, este binevenită şi la întreprinderile cu autonomie financiară.  În aşa fel în contractul individual de muncă se vor indica datele generale despre raporturile de munca, iar fişa postului detaliat va indica care sunt sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile de serviciu.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 49 din 12.06.2009 privind completarea Clasificaţiei bugetare.

Conform ordinului în clasificaţia veniturilor bugetare, capitolul 112 „contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” se completează cu paragraful 6 cu următorul conţinut:

„112 06 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de titularii de patentă de întreprinzător”. În clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B” se introduc tipurile 745 şi 746 cu  cu următorul cuprins:

„745 Proiectul desfăşurarea recensămîntului general agricol”

„746 Programul susţinerea comunităţilor pentru managementul durabil şi integrat al pădurilor.”

Monitorul Oficial nr. 110 - 111 din 10 iulie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 402 din 02.07.2009 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 09.03.2005 „cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de serviicii prestate de către aceştia pe teritoriul R M solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero”.

- Hotărîrea Guvernului nr.412 din 07.07.2009 privind aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2009.

- La capitolul acte ale Ministerului Finanţelor şi ale Biroului Naţional de Statistică al R.M este publicat Ordinul cu privire la completarea anexei nr.1 la Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al RM nr.32 din 11.03.2002 şi al Departamentului Statistică şi Sociologie al R.M nr.30 din 13.03.2002.

Conform Ordinului, art. 22, care prevede că „în coloanele 10.1-10.4 şi 10.6 din factura fiscală se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă datele privind codul nomenclator conform Nomenclatorului Mărfurilor al R.M., denumirea mărfurilor livrate, unitatea de măsură, cantitatea şi cota TVA aferentă”  a fost completat cu următorul text: „La fiecare etapă de comercializare a mărfurilor social-importante, pentru care de către Guvern este reglementat adaosul comercial, de către furnizor în factura fiscală în coloana 10.2 „Denumire” se va indica preţul liber de livrare pentru o unitate fixat de producător, inclusiv TVA, sau preţul de procurare în cazul mărfurilor importate, inclusiv TVA. Informaţia în cauză se înscrie iniţial de către producător sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor”.

Astfel, completarea punctului 10.2 cu preţul de livrare, sau preţul de procurare pentru mărfurile importate, pentru o unitate, inclusiv TVA, din factura fiscală va fi o obligaţie atît pentru producător/importator fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor.

Comentarii:

Aceste modificări sunt foarte importante pentru întreprinderile, care efectuează livrări de mărfuri social-importante, comercializate la preţuri libere cu aplicarea adaosului comercial limitat. Actul normativ de bază care constituie baza juridică în acest sens este Hotărîrea Guvernului nr.547 din 04.08.1995 Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) (se anexează în varianta la zi).

În legătură cu modificările operate vă atragem atenţia la conţinutul (conform Hotărîrii sus nominalizate) unor termini folosiţi în modificările propuse:

- preţ liber de livrare fixat de producător         - preţul liber de livrare stabilit de producătorul de bunuri din Republica Moldova. Se foloseşte în cazul circulaţiei de mărfuri originale din Republica Moldova. În acest preţ nu se includ alte cheltuieli, inclusiv cheltuielile de transport de la depozitul producătorului, care în mod obişnuit în evidenţa contabilă  se includ în valoarea de bilanţ (iniţială) a bunurilor procurate;

- preţ de procurare  în cazul mărfurilor importate – preţ de achiziţie a mărfurilor importate, care include preţul de achiziţie de la furnizor, cheltuielile de transport de la furnizor pînă la locul de destinaţie, taxele vamale achitate, taxele de stat.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii:

Graficul concediilor anuale.

Dreptul la odihnă este un drept constituţional pe care îl are salariatul. Din acest motiv legiuitorul a reglementat minuţios procedura acordării concediilor anuale. Angajatorul, după consultarea cu salariaţii, se obligă anual, cu 2 săptămîni înainte de sfîrşitul anului să emită un ordin cu privire la aprobarea graficulul concediilor anuale. Totodată, graficul cu acordul comun al angajatorului şi salariatului poate fi modificat. În cazuri excepţionale, cînd acordarea concediului de odihnă anual al salariatului în anul curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, concediul cu consimţămîntul scris al salariatului poate fi amînat pe anul de muncă următor. Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi, precum şi neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în vîrsta de pînă la 18 ani şi salariaţilor care au dreptul la concediu suplimentar în legătură cu munca în condiţii vătămătoare.

După emiterea ordinului, angajatorul se obligă să anunţe salariatul care, conform graficului trebuie sa iasă în concediu, emiţînd un ordin de acordare a concediului în acest sens. Ordinul trebuie să conţină perioada pentru care se acordă concediul de odihnă.

Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decît valoarea salariului, şi după caz a indemnizaţiei de eliberare din serviciu pentru perioada respectivă. Angajatorul trebuie să achite indemnizaţia cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.

Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual, de aceea în caz de coincidenţă acesta din urma va fi prelungit în baza unei cereri scrise din partea salariatului.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...