37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 105 – 138 din 1 mai 2015 – 31 mai 2015

MO nr. 105 – 138 din 1 mai 2015 – 31 mai 2015

02.06.20157.186 views

Monitorul Oficial nr. 131-138 din 29.05.2015

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Formularului-tip "Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" şi a modului de completare a acestuia

Conform Ordinului nr. 72 din 25.05.2015, a fost aprobat Formularului-tip "Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" şi modul de completare a acestuia. Calculul nominalizat se va prezenta de către persoanele ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc, lunar, nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la IFS teritoriale în raza căreia aceştia îşi desfăşoară activitatea (sediul). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la efectuarea unor completări şi modificări la Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012

Potrivit Ordinului nr. 306 din 21.04.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012. Astfel, au fost efectuate modificări de redacție, prin completarea după sintagma „biroul individual al mediatorului" sintagma „administratori autorizaţi", precum și alte modificări de redacție nesemnificative. Totodată, la pct.52 a fost exclus subpct.1). Prin urmare, Inspectoratele fiscale de stat teritoriale nu vor mai deschide dosare pentru persoanele juridice, întreprinderile cu statut de persoană fizică supuse înregistrării de stat de către organele abilitate cu funcţii de înregistrare, cu excepţia entităţii abilitată cu dreptul de înregistrare de stat. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică  rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere

Prin Ordinul nr. 402 din 13.05.2015, a fost aprobat modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (conform anexei nr.1), lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (conform anexei nr.2), şi lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (conform anexei nr.3). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22.05.2015 

Hotărîrea Guvernului nr. 279 din 20.05.2015 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005

Conform Hotărîrii nr. 279 din 20.05.2015, a fost modificată şi completată anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005. Astfel, a fost introdus punctul 291, potrivit căruia declaraţia vamală se depune la organele vamale fiind însoţită de acte care confirmă datele înscrise în declaraţie, dar minimum de următoarele acte obligatorii: factura; documentele de transport; actele permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă.

Totodată, potrivit punctului 292, la efectuarea controlului documentar (culoarul galben de control vamal), controlului fizic (culoarul roşu de control vamal) sau controlului ulterior (culoarul albastru de control), suplimentar la actele menţionate la pct. 291 se vor prezenta acte care confirmă toate datele indicate în declaraţia vamală. În cazul în care actele prezentate de declarant nu confirmă toate datele din declaraţia vamală, organul vamal poate solicita prezentarea altor informaţii necesare acordării liberului de vamă.

Prin modificarea punctelor 35 și 37, au fost indicate atribuțiile organului vamal privind controlul fizic al mărfurilor și controlul vamal fizic total. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu referire la operarea unor modificări la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 11 din 16.01.2010

Potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2015, a fost modificat punctul 9.9 din Ordinul MTID nr. 11 din 16.01.2010 cu privire la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional. Astfel, agentului transportator în situaţia utilizării autorizaţiilor CEMT şi/sau autorizaţiilor unitare declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate nu-i vor fi eliberate autorizaţii unitare pe o perioadă de 30 de zile calendaristice (anterior era pe o perioadă de 90 de zile). În cazul nerestituirii către Agenţie a autorizaţiilor CEMT retrase, agentului transportator nu i se vor mai elibera autorizaţii unitare până la restituirea autorizaţiilor CEMT retrase. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

Prin Ordinul nr. 188 din 08.05.2015, a fost completată anexa. nr 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009. Astfel a fost completate următoarele proceduri: procedura 3 privind reexportul, procedura 4 privind import definitive și importul mărfurilor care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, procedura 7 privind antrepozitul vamal și zonă liberă (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine), procedura 9 privind distrugerea, magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale și magazinele duty-free. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013

Conform Hotărîrii nr. 105 din 09.04.2015, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27 iunie 2013. Aceste modificări și completări au fost efectuate referitor la activitatea societăților de plată/ furnizorilor de servicii poștale. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 115-123 din 15.05.2015

Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare)

Conform Legii nr. 57 din 09.04.2015, a fost ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare), încheiat la München la 16 octombrie 2013. Potrivit acestui acord, părţile contractante vor coopera pentru dezvoltarea unui sistem eficient de validare a brevetelor europene în Republica Moldova, iar în măsura posibilităţilor, Organizaţia va acorda țării noastre asistenţa tehnică şi juridică necesară pentru implementarea sistemului de validare. Părţile contractante, cu regularitate, vor face schimb de informaţii referitoare la evoluţia legislaţiei în sistemele lor de brevete. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea standardelor ocupaţionale „12903 Electrogazosudor-montator" şi „12989 Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric"

Potrivit Ordinului nr. 87 din 04.05.2015, au fost aprobate standardele ocupaţionale „12903 Electrogazosudor-montator" şi „12989 Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric". Electrogazosudorul-montator este muncitorul specializat în operații de sudare, care presupun îmbinări nedemontabile a două sau mai multe piese, folosind utilaje și echipamente specifice tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică. Electromontorul la repararea și întreținerea utilajului electric montează, reglează și repară utilaje și echipamente electrice de toate tipurile (motoare electrice, generatoare de curent alternativ și curent continuu, echipamente și aparataj de comutație tablouri de comandă și distribuție, instrumente sau componente electrice ș.a.). El efectuează lucrări ce țin de conectarea, deconectarea și inspectarea transformatoarelor, verifică starea izolatoarelor și siguranțelor mijloacelor de iluminat. Acest ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul 169 din 29.04.2015, a fost modificată şi completată anexa nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu". Prin urmare, în anexa nr.11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42"" se modifică codul 032 referitor la scutirile de proceduri vamale, taxe vamale, acciz și TVA, precum și codurile 200, 228 vor fi scutite de TVA. La codurile 600 și 604 se va aplica TVA cota redusă. Totodată, se completează cu următoarele coduri: 650 (TVA, cota redusă, Acciz, TV), 718 (TV, TVA) și 886 (TV, Acciz, TVA). Prezentul ordin intră în vigoare din 01.05.2015.

Indicii Biroului Naţional de Statistică privind preţurile de consum

Conform Indicilor nr. 756 din 15.05.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în aprilie 2015 faţă de decembrie 2014:

  • Ianuarie - 100,8%
  • Februarie - 103,1%
  • Martie - 103,9%
  • Aprilie - 105,0%

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă)

Potrivit Hotărîrii nr. 22/3 din 29.04.2015, a fost aprobat Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă). Acest Regulament stabileşte procedura de aplicare a sistemului de reducere şi majorare a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor asiguratului şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul (sistemul bonus-malus). Totodată se abrogă Hotărîrea CNPF nr.13/2 din 3 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea anexei nr.9 la Ordinul IFPS nr.16 din 14.01.2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611din Codul fiscal"

Prin Ordinul IFPS 305 din 21.04.2015, a fost modificată anexa nr. 9 „Informaţia prezentată de executorii judecătorești" la Ordinul IFPS nr.16 din 14.01.2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611din Codul fiscal". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 110-114 din 08.05.2015

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA

Conform Ordinului nr. 392 din 30.04.2015, a fost aprobat formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA. Totodată, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 04 din 06.01.2004, care conținea vechiul formular. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 119 din 30.04.2015, BNM a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual. Totodată, se menţin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 20.0 la sută din baza de calcul începând cu perioada de menţinere a rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti 8 iunie 2015 - 7 iulie 2015. Această prevedere intră în vigoare la data de 8 iunie 2015, dată la care se abrogă punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 25 din 29.01.2015.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Prin Hotărîrea nr. 120 din 30.04.2015, BNM a hotărât să mențină rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 5.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 105-109 din 01.05.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006

Conform Hotărîrii nr. 200 din 23.04.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice". Astfel, au fost efectuate modificări de redacție, prin înlocuirea sintagmei „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat", la orice caz gramatical, cu sintagma „Timbru de acciz". Conform completării anexei nr.1, punctul 34 cu litera d), restituirea timbrelor de acciz nefolosite sau deteriorate se efectuează la casarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, pe care sunt aplicate timbre de acciz, prin dezlipirea acestora. Totodată, a fost abrogată anexa nr. 2 „Chitanţa de primire a mărcilor „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat"". Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 219 din 29.04.2015, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real". Astfel, începând cu 1 mai 2015, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică), se stabileşte în mărime de 11,25 lei pe oră, sau 1900 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 60 din 24.04.2015, a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. Prin urmare, în lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero au fost introduse 17 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 58 din 28.04.2015

Conform Ordinului nr. 58 din 28.04.2015, a fost aprobat formularul Declaraţiei "TBDSA 15" (Ţigări, Băuturi Alcoolice Diferenţa Stoc Accize) și instrucțiunea de completare a acestuia. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond

Potrivit Hotărîrii nr. 10/19 din 27.02.2015, a fost aprobat Regulamentul privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond, care stabilește cerinţele faţă de registrul deţinătorilor de unităţi de fond şi faţă de modul de ţinere a acestuia. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut

Prin Hotărîrea nr. 16/3 din 27.03.2015, a fost aprobat Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut. Acest regulament stabileşte cerinţe şi proceduri de constituire, administrare şi utilizare a fondului de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut şi se aplică asociaţiilor de economii şi împrumut licenţiate, inclusiv asociaţiilor centrale. Prevederile prezentului Regulament nu se extind asupra activelor lichide proprii ale asociaţiei centrale. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării. Totodată, a fost abrogate Hotărîrea CNPF nr. 13/11 din 1 aprilie 2010, care conținea vechiul regulament.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...