37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 104 – 141 din 1 mai 2014 – 31 mai 2014

MO nr. 104 – 141 din 1 mai 2014 – 31 mai 2014

04.06.20144.572 views

Monitorul Oficial nr. 134-141 din 30.05.2014

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Conform Hotărîrii nr. 346 din  23.05.2014 pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, fost aprobat și prezentat  Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Potrivit acestuia, Guvernul a examinat proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.166 din 6 mai 2014) de către un grup de deputaţi în Parlament referitor la scutirea de TVA pentru  tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 importate de către agenţii economici producători agricoli, şi comunică despre susţinerea acestuia.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului

Conform Hotărîrii Nr. 359 din  26.05.2014 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, a fost aprobată Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii Nr. 389 din  28.05.2014  cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, au fost aprobate modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Conform acestei  modificări, punctele 3 și 4 vor avea o redacție nouă, și anume:
3. Cancelaria de Stat ţine evidenţa asistenţei tehnice externe acordate Republicii Moldova prin evidenţa proiectelor/programelor înregistrate în Platforma pentru Gestionarea Asistenţei Externe (Platforma AMP) www.amp.gov.md.
Înregistrarea proiectului/programului se face prin intermediul introducerii informaţiei în Platforma AMP – conform manualului utilizatorului, care este parte componentă a Platformei.
La fiecare proiect se ataşează:
copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor, care conţine denumirea contractorului, a donatorului şi termenul de valabilitate a contractului;
termenii de referinţă aprobaţi;
alte documente relevante.
Toate cîmpurile fişei de proiect (electronic) se completează în limba de stat şi în limba engleză. Informaţia introdusă în Platforma AMP se aduce, în mod oficial, la cunoştinţa Cancelariei de Stat.
4. În cazul intervenirii unor modificări în informaţia prezentată anterior, autoritatea publică responsabilă sau donatorul modifică informaţia în Platforma AMP.

De asemenea anexa 1 și anexa 2 vor avea un alt cuprins.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit

A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 62 din  13.05.2014 privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit. Conform acestui ordin, a fost publicată Prefața la Reglementările internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe. Aceasta a fost emisă pentru a facilita înțelegerea domeniului de aplicare și autorității prevederilor Consiliului pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB), așa cum sunt prezentate în termenii de referință ai IASSB.

Au fost publicate Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE):
ISAE 3402 Rapoarte de asigurare privind controalele din cadrul unei organizaţii prestatoare de servicii;
ISAE 3410 Misiuni de asigurare privind declaraţiile referitoare la emisia gazelor cu efect de seră;
ISAE 3420 Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informaţiilor financiare pro forma incluse într-un prospect;

Precum și Nota internaţionale de practică privind auditul (IAPN):
IAPN 1000 Considerente speciale privind auditul instrumentelor financiare.

Au fost retrase Declaraţiile Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS):
IAPS 1000 Proceduri de confirmare interbancară;
IAPS 1004 Relaţia dintre organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai băncilor;
IAPS 1005 Considerente speciale în auditul entităţilor mici;
IASP 1006 Auditul situaţiilor financiare ale băncilor;
IASP 1010 Luarea în considerare a aspectelor privind mediul înconjurător în auditul situaţiilor financiare;
IASP 1012 Auditul instrumentelor financiare derivate;
IASP 1013 Comerţul electronic - efecte asupra auditului situaţiilor financiare;
IASP 1014 Raportul auditorului cu privire la conformi­tatea cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Monitorul Oficial nr. 127-133 din 23.05.2014

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului

Prin Ordinul nr. 61 din  12.05.2014 cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului, a fost anunțată retragerea certificatului de calificare al auditorului persoanelor care au încălcat prevederile art. 15 lit. f) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, menționate în anexa acestui ordin.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Conform Ordinului nr. 209 din 12.05.2014 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Aceste modificări au vizat scutirile aplicate mărfurilor introduse sau scoase din raioanele de est ale Republicii Moldova, prin completarea anexei cu 2 coduri noi de scutire (034, 138) și abrogarea a altor 2 coduri (716, 885).

Monitorul Oficial nr. 120-126 din 23.05.2014

Ordinul Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

Conform Monitorului Oficial din 23 mai 2014, prin Ordinul nr. 22 din 03.03.2014 al Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, s-a aprobat Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.

Prezentul Clasificator se va aplica în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatoriu pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale ori de cîte ori se cere indicarea ocupaţiei.

În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, la noul Clasificator al ocupaţiilor aprobat prin prezentul ordin, cele două clasificatoare vor fi utilizate în paralel pînă la data de 31 decembrie 2014

Ordinul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea unor completări în Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

În Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014 s-au făcut următoarele completări la punctul 85 lit. c), care se completează cu următoarea propoziţie: „În scopul realizării cerinţelor art.16 din Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007, la rubrica respectivă se indică  sintagma: „Pentru participarea la proceduri de achiziţii publice.”;

De asemenea, în capitolul „Dispoziții tranzitorii şi finale”, se adaugă un nou punct în care se specifică următoarele: „108. Pînă la implementarea în masă a accesării de către autorităţile administraţiei publice, învestite cu competenţele respective, a certificatului privind lipsa restanţelor faţă de buget CC04 AE, se stabileşte că termenul de valabilitate pentru certificatele respective reprezintă 15 zile calendaristice din data eliberării. Termenul de valabilitate curge tacit (fără fixare în certificat) începînd cu data emiterii acestuia prin intermediului SIA „Contul curent al contribuabilului” şi care este fixată pe certificat.”

ORDIN Nr. 694 din  12.05.2014 cu privire la operarea unor completări în Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

Monitorul Oficial nr. 115-119 din 16.05.2014

Hotărîrea Curții constituționale a Republicii Moldova  pentru controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr.1 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacția Legii nr.324 din 23 decembrie 2013

În urma operării modificărilor în Anexa nr. 1 la Titlul IV din Codul fiscal, de către Parlament la data de 23 decembrie, a fost majorată cota de acciz pentru țigaretele cu filtru, care conțin tutun încadrate în poziția tarifară „240220”, prin substituirea formulei de calcul a accizului aplicabil de „45 lei + 24%” cu o nouă formulă de calcul „75 lei + 24%”.

Această substituire s-a declarat neconstituțională, și s-a hotărît aplicarea prevederilor anterioare, adică vechea cota de acciz pentru produsul dat.

Hotărîrea nr.11 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr.1 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacția Legii nr.324 din 23 decembrie 2013

Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

A fost completată Lista agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitare cu TVA la cota zero, cu alți 5 agenți economici.

Ordin nr. 68 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul nr.47 din 31 martie 2010

În Monitorul Oficial nr. 115-119 din 16.05.2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr. 45  din  28.03.2014 cu privire la modificarea Instrucţiunii  privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul MF nr.47 din 31 martie 2010.

Conform acestor modificări sa stabilit că factura poate fi întocmită în cazul livrărilor sistematice de active şi servicii (lucrări) impozabile cu TVA pînă la întocmirea facturii fiscale, numai in cazurile stabilite de art. 1171 „Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale” al Codului Fiscal. Anterior nu a fost specificat concret articolul, doar se menţiona că conform prevederilor Codului Fiscal. 

De asemenea sa stabilit că factura se întocmeşte în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art.104 lit. a) al Codului Fiscal, adică în cazul mărfurilor, serviciilor pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciilor de transport internaţional al gazelor naturale prestate de către S.A. “Moldova-Gaz”, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional.

Totodată sa corectat în instrucţiune faptul că formularele facturilor şi anexele la factură se eliberează de Serviciul Fiscal de Stat şi nu de către Editura de Imprimate „Statistica”.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pentru aprobarea Suplimentului la lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii

A fost publicat Ordinul Nr. 55 din  24.04.2014 pentru aprobarea Suplimentului la lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, în care se aprobă Suplimentul la lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, aprobată prin ordinul ministrului construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 50 din 18 septembrie 2008.

Monitorul Oficial nr. 110-114 din 09.05.2014

Legea Nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

A fost aprobată Legea Nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, cu modificări în Codul fiscal, care prevede stabilirea termenului de prezentării a dărilor de seamă fiscal şi achitării impozitelor nu în datele de 30 sau 31 ale lunii, ci în data de 25 ale lunii. Prin urmare aceste termene se vor micşora cu 5-6 zile.

Printre alte modificări importante se numără micşorarea unor amenzi, cu privire la neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată în numerar.Astfel, pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără eliberarea bonului de casă emis de MCC, utilizarea maşinii de casă şi de control defectate, utilizarea terminalului de plată în numerar fără a emite documentul/ bonul fiscal, amenda se micşorează de la 7000 lei la 5000 lei.

Pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei,.utilizarea maşinii de casă şi de control sau a terminalelor de plată defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, utilizarea MCC care nu este sigilată, înregistră de organul fiscal în modul stabilit, amenda se micşorează de la 10000 lei la 7000 lei.

Altă modificare a fost adăugată o sursă nouă de venit neimpozabilă şi anume veniturile persoanelor juridice obţinute în urma valorificării surselor financiare externe în cadrul proiectelor şi granturilor internaţionale ce ţin de dezvoltarea învățământului şi cercetării.

Totodată sa modificat şi noţiunea de persoană întreţinută care este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; 
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9516 lei anual.

S-au făcut modificări la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, prin completarea articolului 4 cu menţiunea că „Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în modul aprobat de Guvern”. Aceeaşi modificare a fost făcută şi în articolul 11 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

S-a modificat Legea Nr. 243 din  08.07.2004 privind asigurarea  subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, astfel în articolul 23 „Modul de subvenţionare” sa stabilit că „Cuantumul subvenţiei se stabileşte în baza primelor de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi constituie 50% din valoarea acestora pentru toţi producătorii agricoli”, adică nu mai este diferit pentru diferite culturi.

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Au fost făcute modificări în Anexa nr. 11 din Ordinul Nr. 346 din  24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu.
S-a abrogat codul scutirii 228, aplicate la importul tractoarelor agricole şi a tehnicii agricole de la poziţiile tarifare menţionate. S-a modificat temeiul legal de acordare a scutirii la codul 603. A fost introdus codul 604, cu privire la Cota redusă TVA la importul producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată.

ORDIN Nr. 192 din  25.04.2014 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni

A fost publicat ORDINUL Nr. 58 din  06.05.2014 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

În baza Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, care a fost supusă recent modificării, se stabilesc unele criterii şi proceduri de selectare a companiilor de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

Articolul 13 s-a completat cu următorul alineat „(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a) În anexă la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani,
b) Societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor”.

Conform ordinului, s-a stabilit că documentele necesare prezentate de auditori către Secţia reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ sunt:

- carnetele de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit; sau
- contractul individual de muncă prin cumul, după caz.

Termenul-limită de prezentare a documentelor nominalizate  este 14 mai 2014.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea documentelor:
Cristina Iachim - consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262798, bir.404, adresa de e-mail:cristina.iachim@mf.gov.md.

Legea pentru modificarea Legii culturilor nucifere nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999

Prin Legea nr. 71 din 16.04.2014, s-au făcut modificări la Legea culturilor nucifiere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999, cu privire la exportul fructelor și produselor derivate de nuc.

Astfel, exportatorii acestui produs nu mai trebuie să facă defalcări de mijloace financiare în buget sau să aibă documente ce ar dovedi acest fapt pentru a-și exporta produsul.

S-a ușurat și munca Serviciului Vamal, care nu mai trebuie să prezinte informaţia privind operaţiunile de export al fructelor şi produselor derivate de nuc, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

De asemenea, statul nu va mai încuraja dezvoltarea culturii nucului, se abrogă fondului pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului și se încetează finanțarea măsurilor de încurajare a dezvoltării acestuia.

Legea pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003

În conformitate cu Legea nr. 62 din  11.04.2014 pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003,astfel de dreptul preferenţial la menţinerea la lucru în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal, în cazul unei egale calificări şi productivităţi a muncii, beneficiază salariaţii cărora le-au rămas cel mult 5 ani pînă la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă și nu de 2 ani cum era anterior menționat.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Conform Ordinului nr. 54 din  23.04.2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, în Clasa 8 „Surse de finanțare”, din Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor, au fost introduse cîteva conturi noi.

Au fost introduse înscrieri contabile noi, în punctual 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, ce țin de Mijloacele transmise și primate și Sursele de finanțare.

În anexa nr.1-13 ”Structura conturilor trezoreriale”, punctul 28 ce ține de Contul trezorerial pentru transferul necesităţilor de mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice, proiecte finanţate din surse externe finanţate de la bugetul de stat către trezoreriile teritoriale se modifică şi se expune într-o redacție nouă.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

În conformitate cu Ordinul nr. 55 din  23.04.2014 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare, s-au efectuat completări în anexa nr. 1 „Clasificaţia veniturilor bugetare”, din Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară”.

Astfel capitolul 321.00 „Transferuri capitale de la bugetul de stat”,  se completeteză cu paragraful 321.03 „Transferuri capitale de la bugetul de stat conform altor acte legislative şi normative decît legea bugetului de stat”.
Capitolul 411.00 „Granturi interne”, se completează cu paragrafele:
411.01 „Granturi interne pentru susţinerea bugetului”;
411.02 „Granturi interne pentru proiecte finanţate din surse externe”;
411.03 „Granturi interne pentru instituţiile publice”.
Capitolul 412.00 „Granturi externe”, se completeteză cu paragraful 412.04 „Granturi externe pentru ajutoare umanitare .”

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”

Prin Ordinul nr. 189 din  18.04.2014 cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”, a fost introdusă o nouă facilitate fiscal, ce ține de scutirile aplicate la importul de către Primăria s. Zîrnești, a 25 de paturi din lemn pentru copii.

Monitorul Oficial nr. 104-109 din 06.05.2014

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind modificarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 304 din 29 aprilie 2014 , au avut loc modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată.

La punctul 19, textul „1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011, articolelor 1012 şi 1013” se substituie cu cifra „1012 ”. Aşadar, Cu excepţia cazurilor de restituire a TVA în baza articolului 1012 din Codul fiscal, restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire.

Se abrogă punctul 20 „Restituirea TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale, solicitată în temeiul art.1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 şi art.1013 din Codul fiscal, se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale.”

A fost abrogată şi litera e) la subpunctul 8) punctual 32 din Regulament, astfel în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate subiecţii impozabili pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, reţele electrice nu mai au nevoie de licenţa pentru activitatea pentru care se solicită restituirea.

Prin excluderea cuvintelor „cu aplicarea ştampilei organului vamal” din litera d), subpunctul 11), din punctual 32,  În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe pentru mărfurile, serviciile livrate în conformitate cu art.104 lit. f) din Codul fiscal, cu art.8 alin.(6) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” şi cu art.5 alin.(3) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti, subiecţii impozabili nu mai au nevoie de  aplicarea ştampilei organului vamal pe factură.

La punctul 32, subpunctul 15), litera c),  din Regulament, sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „organul fiscal”.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 305 din 29 aprilie 2014 , pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012, anexa nr. 1 ce include Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, are următoarele modificări:

Noţiunea „deplasare în interes de serviciu” are un nou cuprins: „deplasare în interes de serviciu – delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea  obligaţiilor de muncă în afara locului de muncă permanent”, iar noţiunea de misiune de serviciu se exclude. Această noţiune nu a suferit modificări semnificative.

Se exclude noţiunea de misiune de serviciu.

Se exclude din textul regulamentului  cuvîntul „detaşează/detaşatului” şi se înlocuieşte cu cuvîntul „deleagă/delegatului”, iar cuvîntul „conducătorii” din aliniatul nouă al punctului 9 – cu cuvîntul „şefii”.

La punctul 9, alineatul 6, după „scopul şi oportunitatea delegării” se introduc şi cuvintele „perioada, localitatea/ţara gazdă”. Adică, coordonarea delegării în străinătate a membrilor Guvernului, a viceminiştrilor, a conducerii Cancelariei de Stat, a directorilor serviciilor, birourilor, altor autorităţi publice centrale de pe lîngă Guvern şi a adjuncţilor acestora se va face şi în baza unei informaţii despre perioada, localitatea/ţara gazdă.

La punctul 10 se modifică cuprinsul acestuia, astfel „Termenul delegării salariaţilor se determină de către conducătorii entităţilor în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova”, aşadar dispare informaţia cu privire la termenul  „doi ani – la delegarea peste hotare şi 60 de zile calendaristice – în hotarele Republicii Moldova, fără a lua în calcul timpul aflării în drum” şi se face trimitere la Codul muncii. Potrivit, Articolul 70, trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice.

La punctul 24, aliniatul 2 s-a substituit cifra „100” cu cifra „50”,astfel în cazul delegării pentru o singură zi peste hotarele republicii, diurnele se plătesc în mărime de 50 % din norma stabilită.

Sa stabilit că în cazurile  deplasării peste hotarele Republicii Moldova durata deplasărilor depăşeşte 30 zile calendaristice, cuantumul diurnei în acest caz se reduce cu 20 % pentru fiecare zi suplimentară, anterior în cazul depăşirii cu 60 de zile calendaristice diurna se reducea cu 30%.

Punctul 25 are un cuprins nou: În cazul în care organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă, burse, alte plăţi pentru compensarea cheltuielilor curente, entitatea care l-a delegat nu achită acestuia diurna stabilită. Dacă mijloacele financiare acordate de organizator pentru o zi sînt mai mici decît normele pentru diurnă stabilite prin prezentul Regulament, entitatea care a delegat va compensa diferenţa la prezentarea documentelor confirmative (demers oficial al organizatorului). Anterior a fost stabilit  că în cazurile în care salariatul plecat în misiune de serviciu în străinătate este asigurat gratuit cu hrană de ţara gazdă, plata diurnei se efectuează în mărime de 30 % din norma diurnei, dacă salariatului i se pune la dispoziţie doar o masă sau două pe zi, acestuia i se poate plăti, suplimentar la sumele menţionate anterior, diferenţa dintre cotele diurnelor, preconizate pentru hrană (70 % din diurnă) şi hrana pusă la dispoziţie, reieşind din calculele: 15 % – dejunul, 50 % – prînzul şi 35 % – cina. Deci acum nu se vor mai face aceste calcule.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii Nr. 295 din  23.04.2014 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, s-au făcut modificări la Hotărîrea Nr. 686 din  30.05.2002 despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative. La punctul 1 şi anexa 1 au fost modificări de redacţie pentru cuvinte şi sintagme învechite, acestea fiind neimportante.
În anexa nr. 2, au avut completări la punctele 16 şi 17, cu privire la modul de intrare a mijloacelor de transport pe teritoriul zonei libere, care conform permiselor pentru o singură intrare – mijloacele de transport ale vizitatorilor zonei libere, se vor putea  deplasa la rezidenţi şi Administraţie. Trecerea hotarului zonei libere de către salariaţii întreprinderilor rezidente ale zonei libere şi de către vizitatori se efectuează în baza permiselor de acces.

Modificări de redacţie a suferit şi Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1378 din 28 octombrie 2002, prin înlocuirea unor sintagme şi cuvinte învechite.

S-a modificat şi completat Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”, în care punctele 161 şi 162 au un nou conţinut. Atragem atenţia că se consideră produse în zona liberă mărfurile obţinute integral sau transformate suficient în această zonă liberă, în conformitate cu criteriile stabilite în legislaţia în vigoare.

Anexele nr.1-5 la Hotărîrea Guvernului nr.1757 din 31 decembrie 2002 „Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative”, au suferit modificări de redacţie prin schimbarea unor cuvinte şi sintagme vechi.

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova”, s-a completat cu punctul 3131 ce ţine de Operaţiuni cu mărfuri aflate în zona liberă, punctele 314, 315, 316 se exclude, iar Subsecţiunea 4 se completează cu punctele 3191, 3192 şi 3193 ce ţin de vămuirea mărfurilor introduse sau scoase din zonele libere.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...