37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 104-134 din 1 iunie 2012 – 29 iunie 2012

MO nr. 104-134 din 1 iunie 2012 – 29 iunie 2012

16.11.20122.175 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 6 din 16 noiembrie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 104-108 din 1 iunie 2012

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi n.16 din 3 mai 2012 privind rezultatele auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către autorităţile şi entităţile din domeniul aviaţiei civile pe perioada anilor 2010-2011

Conform prezentei hotărîri se aprobă Rapoartele misiunilor de audit, rezultatul cărora denotă indisciplină managerială şi financiară a autorităţilor şi entităţilor din acest domeniu, care au condus la nereguli şi abateri semnificative în materie de gestionare a patrimoniului public, de reglementări tarifare costuri/venituri, de administrare a cheltuielilor şi, mai cu seamă, a celor generate de practici voluntariste de remunerare economic nefundamentată a angajaţilor şi persoanelor cu funcţii reprezentative.

 

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 367 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”

Prezenta reglementare tehnică stabileşte reguli generale privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice în scopul prevenirii falsificării lor şi protecţie a consumatorilor.

Controlul asupra executării acestei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici

În vederea executării Legii nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici se aprobă această Hotărîrea de Guvern, astfel salariile funcţionarilor publici vor fi stabilite în dependenţă de gradul de salarizare şi treptei gradului de salarizare.

Gradul de salarizare reprezintă elementul sistemului de salarizare în baza căruia se determină salariul de funcţie pentru funcţionarii publici în dependenţă de diferenţierea lor conform ierarhiei funcţiilor în domeniile respective de activitate. Sunt 23 grade de salarizare.

Treptele de salarizare sunt instituite pentru a diferenţia salariul de funcţie în dependenţă de performanţa personală a funcţionarului public.

 

- Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova nr.93 din 25.05.2012 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr.66 din 04.05.2010.

Potrivit acestui Ordin se aprobă Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul RM solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. Controlul asupra executării pezentului Ordin se pune în sarcina viceministrului economiei RM.

 

- Informaţia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 26-06/2-11-946/3125 din 21.05.2012 cu privire la administrarea dărilor de seamă corectate

În acest context , la perfectarea formularului CAD se va ţine cont de următoarele particularităţi. Dacă pentru o perioadă fiscală sînt înscrise două şi mai multe dări de seamă de acelaţi tip, organul fiscal va asigura executarea următoarelor acţiuni:

În cazurile în care la data examinării nu au parvenit circumstanţele reglementate de art.188 alin.(4) al CF, va rămîne înscrisă în sistem ultima dare de seamă fiscală corectată prezentată după criteriul cronologic pentru perioada fiscală respectivă, în caz contrar celor expuse mai sus, va rămîne înscrisă în sistem:

- ultima dare de seamă fiscală corectată prezentată după criteriul cronologic pentru perioada fiscală respectivă care nu contravine cerinţelor art.188 alin.4 al CF;

- dările de seamă fiscale corectate de tipul TVAFACT, IAL, IAS, INR, despre a căror necesitate de corectare este menţionat expres în deciyia asupra cazului de încălcare fiscală.

Referitor la calcularea penalităţilor, conform art.228 alin.(2’) din CF în cazul prezentării dărilor de seamă corectate se aplică majorarea de întîrziere (penalitatea), dar nu mai mult decît obligaţia fiscală corespunzătoare.

 

- Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr.26-11/3-22-01-2012 din 18.05.2012.

Conform prezentei decizii, în Registrul unic al maşinilor de casă şi control se includ următoarele modele:

- ACLAS CRL PLUS

- ACLAS CRB PLUS

- RTI 260 F

- MF-KVAANT-TdP

- ORGTECH MINI-D

 

- Hotărîrea BNM nr.878 din 28.05.2012 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova.

Modificările operate în această hotărîre ţin mai mult de organizarea textului, cu aplicarea unor completări la unele puncte pentru o descriere mai amplă a conţinutului acestora.

 

Monitorul Oficial nr. 109-112 din 5 iunie 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Monitorul Oficial nr. 113-118 din 8 iunie 2012

 

- Legea nr. 91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică Codul Muncii la următoarele articole:

- articolul 55 “Contractul individual de muncă pe durată determinată lit. g) va avea următorul conţinut: ’’ cu colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice şi rectorii instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional, mediu de specialitate, în baza rezultatelor concursului desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- articolul 301 ’’ Temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu cadrele didactice şi cu cadrele din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării’’, alin.1, se completează cu lit. c): ’’ c) stabilirea pensiei pentru limita de virsta.’’

 

- Hotrîrea Guvernului nr. 367 din 06.06.2012 pentru completarea Regulamentului privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, precum şi la importul serviciilor destinate acestora

Regulamentul se completează cu punctul 8, care va avea următorul conţinut:

8. Sumele TVA achitate de donatori, recipienţi sau de beneficiarii proiectelor de asistenţă tehnică şi/sau investiţională pentru procurările de mărfuri şi/sau servicii destinate realizării proiectelor menţionate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre, efectuate pînă la includerea tratatelor internaţionale respective în anexele menţionate, se vor restitui acestora în baza facturilor fiscale şi documentelor ce confirmă achitarea sumelor TVA pentru mărfurile şi/sau serviciile procurate, prezentate împreună cu cererea de restituire la organul fiscal în a cărui rază se deservesc subiecţii în cauză.”

 

Monitorul Oficial nr. 119 din 8 iunie 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Monitorul Oficial nr. 120-125 din 15 iunie 2012

 

- Hottărîrea Guvernului nr. 403 din 13.06.2012 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Se operează unele modificări şi completări în Hotărîrea Guvernului nr. 1736 din 31.12.2002 ’’ Cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat ’’.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 61 din 04.06.2012 cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit

Prin prezentul ordin se aprobă:

- Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit;

- Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit;

- Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.

Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul nr.115 din 26 decembrie 2008.

 

- Ordinul IFPS nr. 417 din 12.06.2012 privind aprobarea formularelor de dări de seamă aferente dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat municipale

Se aprobă următoarele formulare:

- Formularul tipizat şi Instrucţiunea privind modul de completare a dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (Forma DPP 12);

- Formularul tipizat şi Instrucţiunea privind modul de completare a dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM 12).

 Aceste dări de seamă se vor prezenta inspectoratelor fiscale de stat teritoriale pînă la data de 1 iulie a anului următor anului de gestiune.

Întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu cotă de proprietate publică vor prezenta dările de seamă cu referinţă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2012, iar întreprinderile municipale – începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2011.

Totodată, din 01.01.2013 se abrogă Ordinul IFPS nr.168 din 02.06.2008 “Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderii de stat şi dividendelor calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni”.

 

Monitorul Oficial nr. 126-129 din 22 iunie 2012

 

- Hotărîrea CNPF nr. 24/12 cu privire la aprobarea recomandărilor privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Se pune în sarcina asigurătorilor (reasigurătorilor) de a informa trimestrial (pînă la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare) Comisia Naţională a Pieţei Financiare despre implementarea şi aplicarea SIRF în conformitate cu Recomandările menţionate la pct.1 din prezenta hotărîre şi Ghidul de implementare a SIRF, elaborat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

 

Monitorul Oficial nr. 130 din 26 iunie 2012

 

- Legea nr. 111 din 17.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

La articolul 103 alineatul (1) punctul 7) din Codul Fiscal, textul “precum şi obţinerea drepturilor de autor” se înlocuieşte cu textul “precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe”

 

Monitorul Oficial nr. 131-134 din 29 iunie 2012

 

- Raportul de activitate al Inspecţiei Muncii pe anul 2011

În anul 2011 Inspecţia Muncii a realizat 6547 vizete de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii. În urma acestor controale au fost înregistrate 78438 cazuri de încălcare a prevederilor legale.

Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări referitoare la:

- contractul individual de muncă – iniţierea relaţiilor de muncă fără respectarea legislaţiei;

- durata timpului de muncă – depăşirea duratei legale a timpului de muncă;

- salarizare – angajarea cu un salariu mai mic decît salariul minim stabilit de stat, etc.

 

- Ordinul IFPS nr. 446 din 21.06.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

Instrucţiunea este elaborată întru executarea prevederilor art. 1181 “Registrul general electronic al facturilor fiscale” din Codul Fiscal.

Înregistrarea facturilor fiscale în Registru de către furnizori, precum şi verificarea de către cumpărători a faptului corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se efectuează prin intermediul intrării autorizate în “Biroul virtual al contribuabilului”, în rubrica “Registrul general electronic al facturilor fiscale”, accesînd portalul www.servicii.fisc.md.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...