37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 1 – 29 din 1 ianuarie 2017 – 31 ianuarie 2017

MO nr. 1 – 29 din 1 ianuarie 2017 – 31 ianuarie 2017

27.01.201710.635 views

Monitorul Oficial nr. 24-29 din 27.01.2017

Hotărîrea Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din pct. 34 al Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii (competența Guvernului de a reglementa sancţiuni) (sesizările nr. 73g/2016 şi 125g/2016)

Conform Hotărîrii nr. 29 din 28.10.2016, Curtea a fost sesizată privind excepţiile de neconstituţionalitate a pct.34 alineatele întâi şi trei din anexa nr. 3 „Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii” la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii, conform cărora, după aprobarea procesului-verbal de control şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii adoptă, în cazul depistării exagerărilor volumelor şi valorii lucrărilor executate, decizia privind încasarea la bugetul de stat a sumelor obţinute de antreprenor nelegitim de la exagerarea volumelor şi a valorii lucrărilor executate. În alineatul 3, se menționează că concomitent cu încasarea sumelor (venitului) obţinute nelegitim, de la organizaţia de antrepriză se percepe o amendă în aceeaşi mărime, indiferent de starea ei financiară şi relaţiile reciproce cu bugetul. Potrivit autorilor, aceste alineate contravin prevederilor articolelor 6, 46 alin. (4), 72 alin. (3) lit. r) și 102 alin. (2) din Constituţie. Curtea a recunoscut constituţional pct. 34 alineatul întâi din anexa nr.3 la HG nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii și a declarat neconstituţional pct.34 alineatul trei din anexa nr. 3 la HG nr.360 din 25.06. 1996. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Decizia Curţii Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (stabilirea cuantumului amenzii pentru concurența neloială)

Potrivit Deciziei nr. 52 din 06.09.2016, Curtea a fost sesizată privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „din cifra totală de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul anterior sancţionării” din alineatul (1) al articolului 77 din Legea concurenței nr. 183 din 11.06.2012. Solicitarea a apărut după ce, printr-o decizie din 03.09.2015, Plenul Consiliului Concurenţei a constatat încălcarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei de către „Volta" SRL şi i-a aplicat o amendă în mărime de 905 252,91 lei. La 13.11.2015, „Volta” SRL a depus la Curtea de Apel Chişinău o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Concurenţei, prin care a solicitat anularea deciziei menţionate. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei menționate. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale

Prin Hotărîrea nr. 1457 din 30.12.2016, au fost aprobate Regulile privind prestarea serviciilor poştale, care vor reglementa relaţiile dintre operatorii poştali care prestează servicii poştale şi beneficiarii acestor servicii, inclusiv drepturile şi obligaţiile acestora şi stabilesc modul de furnizare a serviciilor poştale. Regulile privind prestarea serviciilor poştale se pun în aplicare de la 1 februarie 2017.

Hotărîrea Guvernului pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002

Conform Hotărîrii nr. 13 din 19.01.2017 a fost abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 „Privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat", cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992

Potrivit Hotărîrii nr. 21 din 23.01.2017, a fost modificată și completată anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.423 din 23.06.1992 „Cu privire la asigurarea cu producție alimentară a consumatorilor speciali”. Prin urmare, titlul compartimentului II va fi modificat din „Normele zilnice de hrană a cîinilor de serviciu” în „Normele zilnice de hrană a cîinilor de serviciu cu produse agroalimentare". Totodată, a fost adăugat un compartiment nou, II1, „Normele zilnice de hrană concentrată (hrană uscată şi conserve) a cîinilor de serviciu în kcal”. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 19-23 din 20.01.2017

Legea privind prestaţiile sociale pentru copii

A fost publicată Legea nr. 315 din 23.12.2016 privind prestațiile sociale pentru copii. Prezenta lege stabileşte prestaţiile sociale pentru copii în scopul asigurării unui sprijin financiar minim din partea statului la naşterea copilului, pentru îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, precum şi prestaţiile sociale de suport pentru copiii adoptaţi, copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi copiii rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv în vederea continuării studiilor. În condiţiile prezentei legi, vor putea beneficia de prestaţii sociale copiii cetăţeni ai Republicii Moldova care au domiciliul în Republica Moldova, copiii cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova şi copiii străini domiciliați în Republica Moldova. Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Conform Ordinului nr. 137 din 31.10.2016 a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015. Prin urmare, în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar au fost introduse mai multe subconturi de nivelul II, cum ar fi: 111250 „Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente”, 191239 „Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”, 281811 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor”, 281812 „Indemnizaţii membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională” etc. Totodată a fost exclus subcontul 281800 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor”. În baza modificărilor de mai sus, a fost modificat și capitolul III „Modul de aplicare al planului de conturi contabile în sistemul bugetar”. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării, cu excepţia punctelor 1.2.5, 1.3.4 și 1.3.5, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut

Potrivit Ordinului nr. 166 din 30.12.2016, au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut. Indicaţii metodice menționate au fost elaborate în scopul reglementării specificului contabilității asociaţiilor de economii şi împrumut. Obiectivul lor îl constituie descrierea particularităților contabilității și raportării financiare în asociaţiile de economii şi împrumut. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control

Prin Ordinul nr. 8 din 12.01.2017, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi executare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23.10.2014. Respectiv, punctul 7 din regulament va avea un nou cuprins, iar contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică va putea deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II). Totodată, regulamentul a fost completat cu un nou punct 191, potrivit căruia, modelul cererii de înregistrare/ radiere din evidenţă a MCC, care vor fi utilizate de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, se va stabili de către Ministerul Finanţelor. Celelalte modificări sunt de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 "Cerere privind modificarea perioadei fiscale"

Conform Ordinului nr. 25 din 16.01.2017, a fost aprobat formularul-tip CPF17 "Cererea privind modificarea perioadei fiscale". Cererea menționată a fost stabilită pentru agenții economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, să aplice o perioadă fiscală diferită de anul calendaristic. Cererea se va prezinta subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește contribuabilul până la începerea noii perioade fiscale. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 9-18 din 13.01.2017

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

Conform Legii nr. 295 din 22.12.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici. Prin urmare, legea va avea un nou articol 71 „Plăți de stimulare”, potrivit căruia, funcționarii publici beneficiază de un spor lunar pentru intensitatea muncii și de un premiu anual, premii unice și alte plăți de stimulare, care se achită din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv, în modul și în condițiile stabilite de Guvern. De asemenea, articolul 8 „Sporul pentru performanţa colectivă a subdiviziunii/autorităţii publice” va avea un nou cuprins. Prezenta lege se pune în aplicare începând cu 1 ianuarie 2017.

Legea pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Potrivit Legii nr. 296 din 22.12.2016, a fost completat articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător cu litera e2), conform căreia, în scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Camera de Licenţiere, aceasta suspendă eliberarea, prelungirea şi reperfectarea licenţelor prin intermediul serviciului e-licenţiere în cazurile în care serviciul respectiv este nefuncțional, în sistemul informațional al serviciului respectiv au fost depistate date eronate, se constată o tentativă de manipulare tendențioasă a serviciului e-licenţiere. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Prin Hotărîrea nr. 1450 din 30.12.2016, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 06.05.2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale”. Prin urmare, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, către data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în format electronic, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii, cu indicarea datelor cumulative comparativ cu începutul anului. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Conform Ordinului nr. 142 din 08.11.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară”. Astfel, anexa nr. 2 „Clasificația organizațională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale” a fost completată cu codul 0410 „Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor”. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități”, au fost introduse 11 activități noi, în anexa nr. 10 „Clasificația surselor” au fost introduse 2 poziții noi. Modificări și completări a suferit anexa nr. 11 „Clasificaţia economică” și anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”. O parte din prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, iar altă parte intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015

Potrivit Ordinului nr. 160 din 27.12.2016, a fost completat punctul 3.2.21, capitolul III „Modul de aplicare al planului de conturi contabile în sistemul bugetar” din anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, capitolul III „Modul de aplicare al planului de conturi contabile în sistemul bugetar”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015. Respectiv în baza ordinului conducătorului autorității/instituției bugetare cu privire la delegarea angajaților peste hotare, contabilitatea autorității/instituției bugetare vor calcula mijloacele bănești destinate pentru compensarea cheltuielilor de deplasare în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin HG nr. 10 din 05.01.2012, vor transfera mijloacele respective în monedă națională pe conturile cardurilor bancare ale angajaților delegați sau, la solicitarea acestora, vor elibera mijloacele respective în valută străină în numerar, ce pot fi utilizate în țara de destinație pentru efectuarea cheltuielilor de deplasare în valuta respectivă, precum și vor brona camerele de hotel. Responsabilitatea pentru utilizarea acestor mijloace, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, revine deținătorilor de carduri. În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de deplasare de serviciu peste hotare, angajații delegați vor prezenta în contabilitatea autorității/instituției bugetare deconturile de avans, extrasele din conturile de card, alte documente justificative, pentru a efectua decontarea finală a cheltuielilor ce țin de deplasare. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă

Prin Ordinul nr. 2 din 09.01.2017, au fost aprobate unele formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 476-O din 28.12.2016, a fost modificată și completată anexa nr.11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42”, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009. Astfel, în coloniţa 3 a fost introdus codul scutirii 006 prin care se aplică scutiri de TVA, accize, taxe și proceduri vamale la introducerea mărfurilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova. De asemenea, conform codului 218, se aplică scutiri de TVA la importul de autoturisme şi alte autovehicule de la poziţiile tarifare: 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870390100, de scutere cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900. Cota 0% la TV va fi aplicată la importul motoarelor de la subpoziţiile tarifare 840731, 840732, 840733, 840734 şi 840820 destinate propulsiei motocultoarelor de la subpoziţia tarifară 870110. Alte scutiri au fost introduse la codul 401, 650, 700. Totodată, au fost abrogate codurile 048, 050, 051. Prezentul Ordin intră în vigoare din 01.01.2017.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate"

Potrivit Ordinului nr. 477-O din 28.12.2016, a fost completată anexa nr.5.1 "Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate persoanelor fizice conform legislaţiei în vigoare", aprobată prin Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008, cu codul scutirii 219. Prin urmare, în perioada de la 01.01.2017-01.04.2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul RM până la data de 01.11.2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, precum şi persoanele care au deţinut până la 01.11.2016 în posesie sau în folosinţă mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi municipiul Bender au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016 stabilită pentru 10 ani. Prezentul Ordin intră în vigoare din 01.01.2017.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Prin Indicii preţurilor de consum nr. 44 din 13.01.2017, Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna decembrie 2016 faţă de decembrie 2015:

 • Ianuarie - 100,7%;
 • Februarie - 100,1%;
 • Martie - 100,1%;
 • Aprilie - 100,1%;
 • Mai - 100,3%;
 • Iunie - 100,0%;
 • Iulie - 99,1%;
 • August - 98,7%;
 • Septembrie - 99,3%;
 • Octombrie - 100,6%;
 • Noiembrie - 101,8%;
 • Decembrie - 102,4%.

Monitorul Oficial nr. 2-8 din 06.01.2017

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 292 din 16.12.2016, au fost efectuate modificări și completări la Codul fiscalLegea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător și Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate. Aceste modificări au fost efectuate în contextul publicării noii Legi cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor

Potrivit Ordinului nr. 1144 din 08.11.2016, a fost modificat Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 103 din 09.12.2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor. Respectiv, au fost efectuate modificări de redacție a unor noțiuni învechite din Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor. Totodată, regulamentul menționat a fost adus în concordanță cu noile prevederi ale Codului fiscal, în special punctul 27, privind dările de seamă fiscale corectate și punctul 95 lit. f). Totodată, au făcute modificări aferente stingerii obligaţiei fiscale la punctele 30, 36, 40, 42, 43 etc. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind deținerile directe și indirecte

Prin Hotărîrea nr. 59/6 din 02.12.2016, a fost aprobată Instrucțiunea privind deținerile directe și indirecte. Prezenta instrucțiune stabilește modalitatea de determinare a deţinerilor directe şi indirecte de valori mobiliare ale unei persoane în capitalul social al unei societăţii comerciale pe piața de capital. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Acord adițional al Ministerului Culturii şi ale Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură cu privire la modificările şi completările la Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2013-2016, negociată între Ministerul Culturii al RM şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din RM*

Conform Acordului adițional nr. 01-08/93 din 13.12.2016, Ministerul Culturii şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, au convenit asupra modificărilor şi completărilor la Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2013-2016. Respectiv, potrivit noului cuprins al articolului VI, punctul 35, durata muncii salariaţilor în ziua de vineri înaintea zilelor de sărbătoare nelucrătoare - Paştele, Paştele Blajinilor, precum şi în ajunul Naşterii lui Iisus Hristos - se reduce cu două ore (se negociază în Contractul colectiv de muncă). Totodată, conform noului cuprins al punctului 46, cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ artistic se poate acorda concediul de lungă durată o dată la 10 ani de activitate pedagogică cu durată de până la un an. Modul şi condiţiile sunt negociate prin contractul colectiv de muncă. A fost publicat tabelul privind durata concediului anual plătit suplimentar și un model de contract individual de muncă. Prezentul acord adițional intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.1223 din 26.08.2014

Potrivit Ordinului nr. 05 din 03.01.2017, a fost modificat și completat Ordinul cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice nr. 1223 din 26.08.2014. Prin urmare, la punctul 2 din instrucţiune, a fost modificată noțiunea persoană responsabilă, care conform noului text este utilizator al serviciilor fiscale electronice înregistrat în calitate de conducător/persoană care exercită atribuțiile conducătorului ori contabil-şef al entităţii raportoare sau persoana căreia i-a fost delegat dreptul de creare şi/sau semnare şi/sau transmitere a documentelor fiscale electronice în baza procurii autentificate notarial, care deţine sau nu semnătură. Anterior, sintagma „persoană care exercită atribuțiile conducătorului” lipsea. Această modificare se extinde pe întreg conținutul instrucțiunii. Totodată, pe lângă documentele specificate în punctul 6, entitatea raportoare va prezenta și următoarele documente: copia autentificată notarial a Deciziei organului de conducere al entității raportoare sau al fondatorului(lor) privind numirea unei persoane ce asigură interimatul funcției de conducător al entităţii raportoare și copia din statutul entității raportoare autentificată notarial, în cazul în care în statut este prevăzută funcția de adjunct al conducătorului sau o altă funcție care, în perioada absenței conducătorului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare de serviciu), are dreptul de a-l înlocui și/sau are împuternicirea de a semna acte juridice din categoria cărora face parte Acordul-tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice, inclusiv însoțită de dovada absenței conducătorului, dacă se referă la dreptul de a înlocui conducătorul entității raportoare. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Prin Hotărîrea nr. 362 din 29.12.2016, BNM a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual. De asemenea, se mențin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 1 din 02.01.2017

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici

Conform Hotărîrii nr. 1418 din 28.12.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici. În lista de interdicţie a operatorilor economici vor putea fi înscriși doar operatorii economici care au participat la procedurile de achiziţie publică, dar nu şi-au îndeplinit corespunzător obligaţiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislaţiei. Lista va include înscrieri referitor la operatorii economici, persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în scopul limitării acestora, pentru o perioadă de 3 ani, de a participa la procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în vigoare. Totodată, a fost abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 45 din 24.01.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici”. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...