37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 1 – 28 din 1 ianuarie 2015 – 31 ianuarie 2015

MO nr. 1 – 28 din 1 ianuarie 2015 – 31 ianuarie 2015

02.02.20154.556 views

Monitorul Oficial nr. 22-28 din 30.01.2015

Extrase ale Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor a publicat Extrasul nr. 121 din 30.01.2015 din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie. Totodată, a fost publicat Extrasul nr. 122 din 30.01.2015 din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, conform situaţiei din 1 ianuarie 2015, precum și Lista nr. 123 din 30.01.2015 auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditului companiilor de asigurare (AA) şi auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (APFN) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2015. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Comisiei Naţionale A Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

Prin Hotărîrea nr. 57/10 din 28.11.2014, a fost aprobat Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.Regulamentul transpune parțial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.Regulamentul stabileşte cerinţele faţă de emiterea, vânzarea către public şi răscumpărarea unităţilor de fond ale fondurilor de investiţii şi acţiunilor companiilor  investiţionale, înregistrarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională) a ofertei publice de acţiuni sau de unităţi de fond, inclusiv conţinutul minim al prospectului emisiunii, prospectului simplificat și documentului cu informații-cheie destinate investitorilor. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 11-21 din 23.01.2015

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 1 din 14.01.2015, au fost aprobate completările ce s-au operat în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. Astfel, Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, a fost completată cu 9 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 06.08.2013

Potrivit Ordinului nr. 188 din 30.12.2014, au fost aprobate Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici. Totodată, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 06.08.2013. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Prin Ordinul nr. 02 din 12.01.2015, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale.

Astfel, se modifică şi se expun în redacţie nouă următoarele formulare:

 • Formularul nr. 2 PI „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe";
 • Formularul nr.2 PI-BUAT „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe";
 • Formularul nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale".

Aceste formulare sunt destinate instituțiilor bugetare. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)

Conform Ordinului nr. 1804 din 30.12.2014, a fost aprobată Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) (Forma UNIF14). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 1-10 din 16.01.2015

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 alin. (1) şi (1¹) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni

Ministerul Finanțelor a emis Ordinul nr. 1 din 06.01.2015 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 89 alin. (1) şi (1¹) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de completare a formularului Declaraţiei "TDSA14"(Ţigări Diferenţa Stoc Accize)

Prin Ordinul nr. 3 din 12.01.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea privind modul de completare a formularului Declaraţiei "TDSA14"(Ţigări Diferenţa Stoc Accize), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.173 din 17.12.2014. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Biroul Național de Statistică a publicat Indicii preţurilor de consum nr. 9 din 16.01.2015, la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în decembrie 2014 faţă de decembrie 2013. Aceștia sunt următorii:

 • Ianuarie 2014 - 100,8%
 • Ianuarie-februarie 2014 - 101,3%
 • Ianuarie-martie 2014 - 101,6%
 • Ianuarie-aprilie 2014 - 102,1%
 • Ianuarie-mai 2014 - 102,3%
 • Ianuarie-iunie 2014 - 102,2%
 • Ianuarie-iulie 2014 - 101,4%
 • Ianuarie-august 2014 - 101,0%
 • Ianuarie-septembrie 2014 - 101,8%
 • Ianuarie-octombrie 2014 - 103,1%
 • Ianuarie-noiembrie 2014 - 103,9%
 • Ianuarie-decembrie 2014 - 104,7%

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital

Potrivit Hotărârii nr. 56/11 din 14.11.2014, a fost aprobat Regulamentul privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital. Acest regulament stabileşte condiţiile de eliberare, suspendare şi retragere a licenţelor şi a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa de capital. Conform regulamentului, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, este unica autoritate competentă să aplice prevederile prezentului Regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite de Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscal pe hârtie specială cu însemne de protecţie

Prin Ordinul nr. 1758 din 29.12.2014, a fost aprobată lista agenţilor economici care beneficiază în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Prin Hotărîrea nr. 295 din 29.12.2014, BNM a hotărât să majoreze rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 4.5 până la 6.5 la sută anual. Totodată, a fost majorată rata de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 7.5 până la 9.5 la sută anual, iar la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 1.5 până la 3.5 la sută anual. De asemenea, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 decembrie 2014.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008

Conform Hotărîrii nr. 302 din 30.12.2014, a fost modificată și completată Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.132 din 17 iulie 2008. Astfel, conform modificării pct. 21 din instrucțiune, banca este obligată să notifice BNM asupra erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul de întocmire şi prezentare a raportului nu prevede altfel). În acest sens, banca remite un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa BNM despre necesitatea transmiterii repetate a raportului. În mesaj se va conţine obligatoriu numele, prenumele şi numărul de telefon al persoanei responsabile, iar la mesaj se va ataşa lista detaliată a corecţiilor/modificărilor ce se solicită a fi efectuate, în format Excel. Ulterior, persoana responsabilă va fi informată asupra modalităţii de transmitere repetată a raportării.

Totodată, a fost completată anexa nr. 1, prin adăugare a unor noi rapoarte în Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în conformitate cu Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transport a SAPI. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...