37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 1-26 din 1 ianuarie 2014 – 31 ianuarie 2014

MO nr. 1-26 din 1 ianuarie 2014 – 31 ianuarie 2014

17.01.20142.795 views

Monitorul Oficial nr. 24-26  din 31.01.2014

Nu sunt publicate acte normative din domeniul contabilității și fiscalității.

Monitorul Oficial Nr. 17-23 din 24 ianuarie 2014

legea nr. 329 din  23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

     Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat NU au fost  modificate  față de anul 2013.

     Contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă fixă este stabilită în mărime de 5748 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1428 de lei pe an.

     Potrivit anexei nr. 3 a legii, declaraţiile Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se consideră recepţionate de subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cazul în care plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de declaraţie cu menţiunea subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări   Sociale că a primit-o, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

     A fost extins termenul de prezentare a Formei  4-BASS  astfel, plătitorii  vor prezentăm Forma 4-BASS  trimestrial, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

     Declaraţia persoanei asigurate REV5 pentru anul 2014 (de către plătitorii specificaţi în punctele 1.1 – 1.4) se prezintă trimestrial, în mod electronic, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

     În cazul transmiterii declaraţiilor persoanelor asigurate Rev 5 electronice trimestrial, fără semnătură digitală, acestea se vor prezenta și pe suport de hîrtie o dată pe an, pînă la 1 martie 2015.

   Deci pînă la 1 martie 2015 vor prezenta pe suport de hirtie REV5 pentru anul 2014, doar entitățile care pe parcursul anului 2014 au prezentat REV5 în mod electronic, însă fără semnătura digitală.

     Ținem să atragem atenție că actuala lege nu prevede termene diferite de prezentare a REV 5 anual în dependență de numărul declarațiilor completate.

IMPORTANT!!!

întreprinzătorii individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate  în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, nu au obligaţia de a prezenta declaraţiile persoanelor asigurate Forma Rev 5.

Lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

HG nr. 34  din  22.01.2014 privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 13 iunie 1997 privind : Cheltuirea mijloacelor pentru primirea  şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a  anumitor persone”

Conform acestuia au fost efectuate modificari si completari  asupra “Volumelor maxime de cheltuieli, conform grupelor de delegaţii, în lei”

HG nr. 60  din  11.12.2013   cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale  de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3– ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi 

În scopul aducerii în concordanţă a activităţii de audit cu Standardele Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit, aprobate în cadrul Congresului al XXI-lea INTOSAI,  au fost puse  în aplicare Standardele Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit (în continuare - ISSAI) de nivelul 3, varianta oficială în limba engleză, pentru utilizare – traducerea neoficială în limba de stat.

Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul companiilor de asigurare (AA), auditul instituţiilor financiare (AIF), auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (APFN) conform situaţiei din 1 ianuarie 2014

    Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2014

    Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditului companiilor de asigurare (AA) şi auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (APFN) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2014.

Monitorul Oficial nr. 14-16  din 21.01.2014

Legea nr. 310 din  20.12.2013 pentru completarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Potrivit acesteia  ziua de  25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou) se consideră zi de sărbătoare nelucrătoare.

Legea a inta în vigoare în data de 21.01.2014.

Monitorul Oficial nr 9-13  din  17.01.2014

Inspectoratul fiscal principal de stat  ordin Nr. 03 din  03.01.2014 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE”

Potrivit modificărilor operate, la solicitarea informaţiei pentru persoana fizică-cetăţean, în Citaţia bancară electronică nu este obligatorie completarea informaţiei despre conturile bancare ale acestuia. În acest caz instituţia financiară va prezenta informaţia pe toate conturile bancare ale persoanei fizice-cetăţean.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 186  din  24.12.2013 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul  de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti.

     Potrivit acestuia, cimpurile noi modificate față de cele precedente sunt (au fost modificate doar denumirile cîmpurilor): 

Banca Platitoare -- Prestatorul Platitor

Banca Beneficiara -- Prestatorul Beneficiar

Contul Bancar -- Contul de Plati

Semnatura Bancii -- Semnatura Prestatorului 

     După modificările efectuate ordinul de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti va arăta astfel.

     Ordinul de plată este destinat transferului mijloacelor băneşti în / din bugetul public naţional,

     Data intrarii in vigoare  a modificărilor  01.01.2014

legea nr. 330 din  23.12.2013 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014.

Potrivit acesteia prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, se stabileşte la 8% (cîte 4% pentru angajat și angajator).

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă se stabileşte la 4056 de lei.

Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Monitorul Oficial Nr. 4-8 din 10.01.2014

Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass).

Conform acestuia a fost instituită serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), proprietate a statului, ca parte componentă a platformei tehnologice comune a Guvernului.

Legea nr. 331 din 23.12.2013 pentru modificarea articolului 561 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensile de asigurări sociale de stat

Potrivit completărilor pensia se stabileşte de către organele de asigurări sociale. Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei – din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – din bugetul de stat.

Monitorul Oficial nr. 1-3  din 03.01.2014

Ordinul IFPS  nr. 2840 din  27.12.2013 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.2554 din 02.12.2013

Potrivit acestuia Lista agenţilor economici care beneficiază în anul 2014 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie a fost completată cu următoarele entitatăți:

72.

S.A. F.E.C.

1003600005469

73.

Î.M. Farm Meat Processing S.R.L.

1009600006996

74.

B.C. Moldova-Agroinbank S.A.

1002600003778

75.

S.R.L. Farmacia Familiei

1005600017723

76.

C.I.E. Moldexpo S.A.

1003600091219

77.

Î.C.S. Renaissance-Perfect S.R.L.

1002600042915

 Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu  privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”.  

    Conform modificărilor operate dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă:
      1. agenţilor economici deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

și
    2. agenţilor economici, care se conformează următoarelor cerinţe (cu excepţia agenţilor economici deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat):
    a) existenţa unui sistem computerizat de evidenţă primară; 
    b) eliberarea unui număr mai mare de 1000 exemplare de formulare tipizate de documente primare cu regim special, gestionate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pe lună;
    c) cifra de afaceri să depăşească 1000000 lei pe lună.

Hotărîrea Parlamentului nr. 307 din  19.12.2013 pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova

Potrivit modificărilor  la poziţia „- 7, 8 ianuarie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul)”, după cuvîntul din paranteză „Crăciunul” se introduc cuvintele „pe stil vechi”;
    după poziţia „- 31 august – sărbătoarea „Limba noastră” se introduce o poziţie nouă:
    „- 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);”

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...