37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 1 – 24 din 1 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2016

MO nr. 1 – 24 din 1 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2016

01.02.20164.947 views

Monitorul Oficial nr. 20-24 din 29.01.2016

Legea pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 241 din 29.12.2015, au fost efectuate mai multe modificări aferente prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) în legislație, în special, în Codul fiscal. Astfel, a fost modificat și completat articolul 226 „Citaţia la organul fiscal, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Informaţia Ministerului Finanţelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015

Potrivit Informației nr. 14/3-07/7 din 14.01.2016, Ministerul Finanțelor a făcut câteva precizării ce țin de modificările operate în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, cu privire la aplicarea normelor privind deducerea cheltuielilor și trecerea în cont a sumei TVA aferent întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova; cu privire la aplicarea normelor privind acordarea dreptului de a deduce în scopuri fiscale a cheltuielilor anuale suportate de către angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului; cu privire la aplicarea normelor privind deducerea în scopuri fiscale a reducerilor de pierderi la active și la angajamente condiționale pentru instituţiile financiare și cu privire la aplicarea normelor privind deducerea în scopuri fiscale a donațiilor efectuate în scopuri filantropice sau de sponsorizare. Prezenta informație intră în vigoare din data publicării.

Extrasul Ministerului Finanţelor din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2016

Prin Extrasul nr. 89 din 29.01.2016, a fost publicată lista auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2016.

Extrasul Ministerului Finanţelor din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, conform situaţiei, din 1 ianuarie 2016

Conform Extrasului nr. 90 din 29.01.2016, a fost publicată lista societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, conform situaţiei, din 1 ianuarie 2016.

Lista Ministerului Finanţelor a auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2016

Potrivit Listei nr. 91 din 29.01.2016, a fost publicată Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2016.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 400 din 09.10.2015, au fost adăugate în anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" nr. 346-O din 24.12.2009 următoarele puncte: 2053 „BRICENI ROSOSENI (PVE,IM)" și 2054 „OCNITA 1 (PVE, Feroviar, IM)". Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 13-19 din 22.01.2016

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013

Conform Hotărîrii nr. 4 din 18.01.2016, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova". Astfel, a fost aprobat Formularul-tip Forma CCR-15 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidenţă", prin care nerezidentul va solicita eliberarea certificatului de rezidenţă, în sensul art. 4 al Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi țara sa de origine, pentru o anumită perioadă fiscală.Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.55 din 11.05.2012

Potrivit Ordinului nr. 213 din 28.12.2015, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanțelor nr. 55 din 11.05.2012 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar". Astfel, pe lângă modificările de redacție, a fost modificat și Formularul-tip al schemei de încadrare a personalului autorităţilor publice care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, instanţelor judecătoreşti şi procuraturii, precum și Formularul-tip al schemei de încadrare a personalului instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea și completarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi modului de întocmire a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 1 noiembrie 2013

Prin Ordinul nr. 222 din 31.12.2015, a fost modificat Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 01.11.2013 cu privire la formularele Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și modului de întocmire a acestora. Prin urmare, Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS), Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS) și Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS) au fost substituite cu Formularul nr.1 CNAS "Raport operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat", Formularul nr.2 CNAS "Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat" și Formularul nr.2.1 CNAS "Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli". Totodată, au fost substituite anexele 1-6. Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se prezintă Ministerului Finanţelor în termenele stabilite de acesta. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Actul Uniunii Avocaţilor privind aprobarea Listei avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2016

Conform Listei nr. 56 din 22.01.2016, a fost aprobată Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2016. Prezenta listă intră în vigoare din data publicării.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Potrivit Indicilor nr. 67 din 22.01.2016, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind Indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna decembrie 2015 faţă de decembrie 2014::

 • Ianuarie - 100,8%;
 • Februarie - 103,1%;
 • Martie - 103,9%;
 • Aprilie - 105,0%;
 • Mai - 105,6%;
 • Iunie - 105,7%;
 • Iulie - 105,2%;
 • August - 108,2%;
 • Septembrie - 109,5%;
 • Octombrie - 111,5%;
 • Noiembrie - 112,7%;
 • Decembrie - 113,6%.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la abrogarea Ordinului IFPS nr. 871 din 28.10.2011

Prin Ordinul nr. 04 din 15.01.2016, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală". Prin urmare, agenții economici, cărora în baza Ordinului IFPS nr. 871 din 28.10.2011 li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu atribuirea seriei și diapazonului de numere, la perfectarea facturilor fiscale vor utiliza seria și numerele atribuite până la epuizarea diapazonului. Solicitarea ulterioară a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se va efectua prin intermediul sistemului informatic „Comanda on-line a formularelor tipizate", cu recepționarea recipisei în format electronic. Acest ordin a fost abrogat în contextul simplificării imprimării de sine stătător a facturilor fiscale. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 2-12 din 15.01.2016

Legea pentru completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 230 din 10.12.2015, a fost completat aliniatul (1) , articolul 11 din Legea nr. 284-XV din 22.07.2004 privind comerţul electronic. Astfel, agentul comerţului electronic va fi obligat să asigure celorlalţi subiecţi ai comerţului electronic şi organelor de control ale statului accesul la informaţia autentică despre drepturile consumatorilor, precum şi numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 231 din 10.12.2015, a fost modificată și completată Legea nr. 422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor. Prin urmare, au fost introduse articole noi, cum ar fi: articolul 71 „Supravegherea pieţei privind cerinţa generală de siguranţă a produselor", articolul 81 „Sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase" și articolul 82 „Accesul Republicii Moldova la sistemele internaţionale și regionale referitoare la produsele periculoase". Celelalte modificări sunt de redacție. Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 12 luni din data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 232 din 10.12.2015, a fost completat punctul 3 al articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Prin urmare, exclusiv întreprinderilor de stat li se permite efectuarea activității particulare de pază la obiectivele de depozitare și păstrare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile ce aparțin autorităților publice, la obiectivele de depozitare și păstrare a substanțelor toxice, radioactive și periculoase, precum și a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor (cu excepția instituțiilor medicale și a farmaciilor private); efectuarea activității particulare de pază la Banca Națională a Moldovei. Totodată, a fost modificată Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)

Conform Legii nr. 234 din 10.12.2015, a fost ratificat Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la 26 noiembrie 2014. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Cancelariei de Stat cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)

Potrivit Ordinului nr. 645 din 18.11.2015, au fost aprobate Regulile privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign). Prezentele Reguli stabilesc ansamblul de măsuri organizatorice, administrative și tehnice necesare a fi întreprinse în vederea realizării procesului de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), determină atribuțiile participanților la procesul de administrare a serviciului MSign și reglementează alte raporturi aferente acestui proces. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Listei agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2016

Prin Ordinul nr. 1222 din 31.12.2015, a fost aprobată Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2016, în număr de 450 entități, care au fost selectaţi conform Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea anexei nr.1 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

Conform Ordinului nr. 1223 din 31.12.2015Anexa nr.1 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014, se expune în redacție nouă, ca rezultat a trecerii la noile coduri IBAN. Prezentul Ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Decizia Comisiei Interdepartamentală pentru Maşinile de Casă și Control

Potrivit Deciziei nr. 26-11/2-22/02 din 21.12.2015, au fost incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi cоntrol (RUMCC), 5 modele noi de mașini de casă şi control cu memorie fiscală (MCC).Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 1 din 06.01.2016

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Conform Legii nr. 243 din 29.12.2015, a fost modificată și completată Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Astfel, conform articolului 22 alin. (1), persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 vor achita integral o primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de până la data de 31 martie a anului de gestiune. Anterior era specificat termenul de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe anul respectiv. Totodată, conform noului alineat (3) din același articol, în cazul în care nu se adoptă legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală până la 1 ianuarie şi se pune în aplicare bugetul provizoriu al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, reducerile primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul de gestiune sunt valabile până la data de 31 martie a anului respectiv de gestiune, iar cota reducerilor şi categoriile de plătitori se stabilesc în corespundere cu prevederile legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării

Legea pentru modificarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12 aprilie 2015

Potrivit Legii nr. 244 din 29.12.2015, a fost modificat articolul 4 alineatul (3) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12.04.2015. Prin urmare, persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct. 3, 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26.11.2002, care achită, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol. Respectiv, de această reducere nu vor mai beneficia notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii neangajaţi indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 333-O din 31.07.2014 cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare

Prin Ordinul nr. 520 din 31.12.2015, a fost modificată anexa nr. 1 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 333-O din 31.07.2014, rubrica 8 din formularul deciziei de regularizare. Respectiv, au fost modificate dispoziţiile finale şi tranzitorii privind achitarea benevolă a obligaţiei vamale calculate și anularea obligaţiei vamale în legătura cu aprobarea noilor coduri IBAN pentru aceste operațiuni. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Conform Hotărîrii nr. 164 din 30.12.2015, BNM a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual. Totodată, se menţin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...