37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.1-21 din 7 ianuarie 2011 – 28 ianuarie 2011

MO nr.1-21 din 7 ianuarie 2011 – 28 ianuarie 2011

01.02.20112.588 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 1 din 31 ianuarie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 1 - 4 din 7 ianuarie 2011

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 168 din 22.12.2010 cu privire la aprobarea componenţei şi termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2010 şi a rapoartelor trimestriale pentru anul 2011 privind executarea bugetului de stat şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

 

-Decizia Comisiei Interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/3-22/04-2010 din 27.12.2010

Decizia stabileşte modelele MCC care au fost excluse începînd cu 28 decembrie 2010 din Registrul unic al maşinilor de casă şi control şi termenele limite de utilizare a acestora.

 

- Ordinul IFPS nr. 625 din 27.12.2010 cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 82 din 02.05.2006 privind modalitatea şi condiţiile de eliberare a hîrtiei speciale, seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către subiecţii de întreprinzător ce au statut de plătitor al TVA.

 

   Punctul 2 al ordinului, care se referă la cerinţele minime pe care trebuie să le întrunească subiecţii impozabili cu TVA pentru a beneficia de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia specială cu însemne de protecţie, a fost completat cu punctul e) care prevede:

e) dinamica pozitivă a sumelor impozitelor şi taxelor achitate la buget, inclusiv TVA pentru livrările efectuate pe teritoriul ţării, în raport direct proporţional cu valoarea livrărilor efectuate, exceptînd situaţiile în care această cerinţă nu se respectă fiind condiţionate de livrările efectuate la cota zero şi cotele reduse ale TVA, efectuarea investiţiilor, alte motive obiective.

De asemenea, conform modificărilor, pentru a benefica de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie conform punctului 1, plătitorii TVA sînt obligaţi să se adreseze la IFPS cu cereri de formă liberă. Cererile parvenite de la plătitorii TVA se examinează de două ori pe an, cu aprobarea listei pentru anul viitor pînă la 1 decembrie şi aprobarea listelor suplimentare pentru anul curent pînă la 1 iulie.

 

- Ordinul IFPS nr. 626 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2011 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie.

 

- Ordinul IFPS nr. 636 din 31.12.2010 privind modificarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili.

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 229 din 18.11.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale.

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 266 din 30.12.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se majorează rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt pînă la 8,0 la sută anual.

Se majorează ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight pînă la 11,0 la sută anual;

-          la depozitele overnight pînă la 5,0 la sută anual.

Ratele nominalizate se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

 

Monitorul Oficial nr. 5-14 din 14 ianuarie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.

 

- Acordul adiţional de modificare a Convenţiei colective la nivelul electroenergetic pe anii 2006-2010.

Conform modificărilor:

- A fost prelungit termenul de valabilitate a Convenţiei pentru perioada 2010-2015.

- Convenţia colectivă la nivelul electroenergetic a fost adusă  în corespundere cu modificările survenite în legislaţia muncii.

- Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (categoria I de salarizare) în unităţile sectorului electroenergetic se stabileşte în mărime egală cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real cu aplicarea coeficientului complexităţii. (Anexa nr.2)

- Pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă nefavorabile se stabilesc, în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, sporuri de compensare în mărimile prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.1 din 3 februarie 2004 “Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă ” cu modificările şi completările ulterioare.

- Pentru salariaţii unităţilor din sectorul electroenergetic calcularea stagiului de muncă pentru plata sporului de vechime în muncă se efectuează în baza Hotărîrii Guvernului nr.1527 din 29 decembrie 2007 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor unităţilor de stat, unităţilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste din sectorul electroenergetic.

- A fost micşorat de la 70 la 50 % din salariul de bază - sporul pentru complexitatea şi intensitatea muncii angajaţilor.

 

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1 din 03.01.2011 privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19.07.2010.

 

- Convenţia Colectivă a Ministerului Culturii şi Sindicatul Lucrătorilor din Cultură (nivel de ramură) pe anii 2011-2013.

Prevederile Convenţiei au efect asupra salariaţilor – membri de sindicat din unităţile economice, care au organizaţii sindicale afiliate la Sindicatul Lucrătorilor din Cultură şi constituie baza de negociere pentru  încheierea convenţiei la nivel teritorial şi a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.  Convenţia cuprinde norme referitoare la:

-          drepturile, obligaţiile şi garanţiile activităţii sindicatului şi a angajatorilor din ramură.

-          drepturile salariaţilor.

-          obligaţiile sindicatului.

-          angajarea salariatului şi încetarea acţiunii contractului individual de muncă,

-          timpul de muncă şi timpul de odihnă,

-          organizarea muncii şi salarizarea,

-          securitatea şi sănătatea în muncă.

Anexa nr.1 la Convenţie cuprinde norme referitoare la sporuri la salariul de bază, anexa nr. 2 cuprinde lista profesiilor pentru care se acordă alimentaţie de protecţie gratuită, anexa nr. 3 cuprinde durata concediului anual suplimentar plătit, anexa nr. 4 cuprinde lista-tip de lucrări şi locuri de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, anexa nr. 5 cuprinde modelul contractului individual de muncă.

 

Monitorul Oficial nr. 15 din 14 ianuarie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 16 - 17 din 21 ianuarie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1212 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013.

Strategia presupune atingerea scopului care constă în stabilirea de politici, principii şi obiective necesare implementării unitare a Managementului Integrat al frontierei de Stat aliniat la cerinţele şi standardele Uniunii Europene, inclusiv integrarea în spaţiul european comun de libertate, justiţie şi securitate, care să asigure creşterea gradului de securitate a cetăţenilor.   

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 398 din 31.12.2010 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie.    

 

Monitorul Oficial nr. 18 - 21 din 28 ianuarie 2011

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 3 din 11.01.2011 privind modificarea şi completarea formularului Raportului operativ lunar nr. 8 privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice din sectorul bugetar.

Anexa nr. 2 care conţine indicaţiile metodice privind modul de întocmire şi de prezentare a Raportului operativ lunar nr. 8 privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice din sectorul bugetar – a fost expusă în redacţie nouă.   

 

- Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 9 din 18.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi condiţiile de efectuare a stagiului.

 

- Convenţia colectivă (nivel ramural) a Ministerului Educaţiei şi a Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei pe anii 2011 – 2015.

Sub incidenţa acestei Convenţii colective cad salariaţii şi angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie Convenţia colectivă în numele lor, autorităţile publice în limitele angajamentelor asumate, precum şi salariaţii şi angajatorii care au aderat la Convenţie după încheierea acesteia.

Persoanele care nu sunt membri ai Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, la solicitare, pot beneficia de garanţiile stipulate în Convenţia în cauză doar în cazul în care vor achita, lunar, sindicatului de la instituţia în care activează un procent din salariu, bursă în modul stabilit de art. 390 din Codul muncii.

Anexa nr. 1  a Convenţiei cuprinde modelul contractului individual de muncă. Anexa nr. 2  cuprinde lista profesiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaos de cel puţin 24 ore. Anexa nr. 3 cuprinde durata concediului de odihnă anual al salariaţilor din sistemul educaţional. Anexa nr. 4 cuprinde lista –tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare din instituţiile de învăţămînt, instituţiile de cercetare şi dezvoltare, pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 402 din 26.01.2011 privind tarifele la gazele naturale.

 

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 403 din 26.01.2011 privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor finali.

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...