37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 1-21 din 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013

MO nr. 1-21 din 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013

05.04.20131.621 views

Monitorul Oficial Nr. 1-5  din  04.01.2013

Hotărîrea Guvernului  nr. 1008 din  28.12.2012 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului a modificat Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997”.

Principala modificare stabileşte că Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va tipări şi va elibera următoarele formulare tipizate de documente primare cu regim special:

    1.Act de achiziţie a mărfurilor;

    2. Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;

    3. Bon de plată;

    4. 1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale- formulare de documente primare cu regim 

        special ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;

    5. 2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale- formulare de documente primare cu regim

        special ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;

    6. Factură şi anexă la factură, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal;

    7. Factură fiscală şi anexă la factura fiscală, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal;

    8. Foaie de parcurs.

De asemenea, a fost introdus un aliniat nou (ultimul aliniat, punct 11), care prevede instituirea unui mecanism de restituire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special nefolosite sau deteriorate. Acest mecanism va fi aprobat  de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau Biroul Naţional de Statistică în dependenţă de emitentul formularele tipizate de documente primare cu regim special.

 HOTĂRÎRE Nr. 1000 din  28.12.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite  în plus al căror termen de  prescripţie a expirat

Regulamentul stabileşte:

·         Documentele confirmative necesare pentru aprobarea  deciziei privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor  plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat

·         Procedura de stingere a obligaţiei vamale/sau a  sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie  a expirat

Amintim că termenul de prescripţie pentru stungerea obligaţiei vamale sau a  sumelor plătite în plus este de 6 ani, conform articolelor  265,266  a Codului Fiscal

ORDIN Nr. 187 din  27.12.2012 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată  lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Legea nr. 269 din  30.11.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind  societăţile cu răspundere limitată.

Una din modificările esenţiale ţine de art. 11. Conform acestuia numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50. Societatea cu un număr mai mare de 50 de asociaţi este obligată, în termen de 6 luni, să se reorganizeze, să se lichideze sau să reducă numărul asociaţilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, societatea va fi lichidată în baza hotărîrii instanţei de judecată, la cererea persoanelor interesate

Monitorul Oficial nr. 6-9 din 11.01.2013

 Legea pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 Nr. 324  din  27.12.2012  a stabilit că, anual, la 1 ianuarie, se vor indexa cotele accizelor la produse petroliere importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova de la poziţiile tarifare de mai jos. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a produsului intern brut nominal prognozat pentru anul respectiv faţă de anul precedent.

Poziţia tarifară

 

270710100

290124100

 

270720100

290129000

 

 

270730100

290211000

 

270750

290219

 

270900100

ex.290220000

 

271011110–271019290

290230000

 

271019310–271019490

290244000

 

271019510

290290900

 

271019610

290511000–290513000

 

271019630

290514

 

271019650

290516

 

271019690

ex.290519000

 

271112

2909

 

271113

381400900

 

271114000

381700500

 

271119000

381700800

290110000

 

 Totodată au fost publicate modificări la cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova  şi cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta). Astfel vinieta a fost dublată după cum urmează:

Obiectul impunerii

Perioada,

Taxa,

zile

euro

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716

7

4

15

8

30

14

90

30

180

50

   Referitor la taxele locale, a fost anulată taxa de la posesorii unităţilor de transport (articolul 6 alineatul (6), litera o)).

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 262 din  16.11.2012

Aceata a operat completări la  articolul 31 a Codului Fiscal şi anume punctul 51 , ce ţine de dreptul la deducerea contribuţiilor la Fondului Viei şi Vinului stabilite prin Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, pentru  producătorii de produse vitivinicole, obligaţi să contribuie la formarea mijloacelor acestui fond.

Hotărîrea Băncii Naţionale 307 din  27.12.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii

Stabileşte că se menţine:

·         rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

·         rata de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual

·         norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

       Ordinul IFPS nr. 1702 din  27.12.2012 cu privire la completarea punctului 1 al Ordinului IFPS nr.1524 din 30.11.2012.

       A fost modificată listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2013 de dreptul imprimării de sinestătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

ORDIN nr. 1704 din  28.12.2012 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului nr.676 din 14.12.2007 „Privind aprobarea formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată”.

Ordinul a fost completat  cu o nouă anexă, anexa nr.9 „Îndrumar de completare a Fişei personale pentru angajaţii din domeniul tehnologiilor informaţionale”

Monitorul Oficial nr. 10-14 din 18.01.2013

Extras nr. 30 din  18.01.2013 din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2013

Extras nr. 29  din  18.01.2013 din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul companiilor de asigurare (AA), auditul instituţiilor financiare (AIF), auditul  participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (APFN) conform situaţiei din 1 ianuarie 2013

Lista nr. 31  din  18.01.2013  auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditului companiilor de asigurare (AA) şi auditului participanţilor  profesionişti la piaţa financiară nebancară (APFN) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI  din  16.03.2007 privind  activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie  2013

Ordin nr. 169 din  28.12.2012 cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor

A fost introdusă o noua noţiune  Proiect finanţat din surse externe  ce reprezintă  ansamblu de activităţi, finanţate din granturi şi/sau împrumuturi, acordate Guvernului şi/sau autorităţilor publice centrale şi locale, din partea organizaţiilor internaţionale şi a altor donatori externi, pentru atingerea unui obiectiv general şi/sau a mai multe obiective specifice.

Capitolul VI “Depozitarea mijloacelor în instituţiile financiare de către unităţile Trezoreriei de Stat” a fost substituit cu un capitol expus în redacţie nouă “Gestionarea proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi)”

Legea nr. 101 din  13.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative .

Aceasta a efectuat  modificări  esenţiale  la:

           Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, anume au fost modificate amenzile pentru :

Încalcarea

Baza

Amenda

 

 

 

 

Persoana fizică

Persoana juridică

 

1

comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat,  modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire

  p(2),.art. 273 CC RM

 de la 100 la 150 de unităţi convenţionale

 de la 100 la 200 de unităţi convenţionale sau cu amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de 200 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice;

 

 

2

utilizarea în comercializarea produselor şi serviciilor a mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) ori cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, falsificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat

  p(3),.art. 273 CC RM

 de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

de la 200 la 400 de unităţi convenţionale

Notă: 1 unitatea convenţională=20 lei

 

          Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

Pe lîngă noţiunea de “comerţ cu amănuntul” şi “comerţ cu ridicata” se introduce noţiunea de “comerţ combinat” cu următorul conţinut:

“comerţ combinat – activitate desfăşurată de comercianţii care vînd, prin sistemul de autoservire, mărfuri alimentare şi nealimentare către persoane juridice şi persoane fizice, înregistrate în baza de date a comerciantului vînzător şi titulare de legitimaţii de acces, în scopul revînzării/prelucrării acestor mărfuri şi al utilizării lor ca produse pentru consum final;”.

Articolul 8 Comerţul cu ridicata, alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

e) achitarea mărfurilor procurate/livrate prin virament, cu excepţia cazurilor de achitare a acestora în comerţul combinat”; (cuvintele evidenţiate au fost adăugate)

Articolul se completează cu alineatul (4) în care sunt enumerate condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat.

Achitarea mărfurilor în comerţul cu ridicata se va efectua numai prin virament. Prin această Lege s-au operat modificări şi în Codul contravenţional, care stabilesc sancţiuni pentru încălcarea modului de achitare prin virament (comerţ cu ridicata) atît pentru vînzător, cît şi pentru cumpărător.

Importante modificări ţin de cerinţele desfăşurarii comerţului cu ridicata, astfel nu doar procurările  de mărfă va fi necesar de achitat numai prin  virament, dar şi încasarea mijloacelor băneşti aferente  livrările  se va  efectua doar prin virament ( art 8 alin.l (2), litera e) Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010).

Va fi sancţionat  atît cumpărătorul, cît şi vînzătorul,  cu amendă  de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice (art. 273, punct 5 CC RM ).

Legea nr. 285 din  13.12.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări  sociale.

A fost introdusă noţiunea e introduce noţiunea „declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii” cu următorul cuprins:„declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii – relatare făcută în scris de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu privire la calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru fiecare perioadă de gestiune şi prezentată structurii teritoriale a Casei Naţionale conform modelului stabilit de către Casa Naţională;”

Deasemenea angajatorii pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 4 pct. 1) şi 2) sînt obligaţi să transmită trimestrial, în formă electronică, şi anual, pe suport de hîrtie, declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor.”

Monitorul Oficial nr. 18-21 din 25.01.2013

Ordinul Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Nr. 694 din  27.12.2012 cu privire la modificarea şi completarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97).

Acest ordin introduce funcţii noi în Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova

Ordinul Serviciului Vamal Nr. 63 din  11.01.2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor vamale

Conform acestor Norme activitatea de control ulterior prin audit post-vămuire sau reverificare a declaraţiilor vamale se exercită de Organul vamal prin Direcţia control ulterior din cadrul Aparatului central al Serviciului vamal şi prin secţiile Control ulterior din cadrul birourilor vamale, precum şi la necesitate în comun cu alte subdiviziuni şi/ sau organe de control.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...