37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.1-20 din 01 ianuarie – 29 ianuarie 2008

MO nr.1-20 din 01 ianuarie – 29 ianuarie 2008

29.01.20081.564 views

Monitorul Oficial Nr. 1-4 din 1 ianuarie 2008

- Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997  a fost republicată, datorită numeroaselor modificări care au intrat în vigoare de la 01.01.2008.

Comentarii:

Legea nu mai clasifică expres societăţile pe acţiuni în deschise şi închise. Astfel, se modifică condiţiile în care o societate este de tip deschis sau închis. În urma modificărilor societăţile care cad sub incidenţa unei litere din alineatul (2) al art.2 vor trebui să-şi dezvăluie public informaţia.

Orice act sau orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul de înregistrare de stat, mărimea capitalului social şi numele conducătorului”. Astfel, orice societate pe acţiuni este obligată să introducă toate datele enumerate mai sus pe actele sau scrisorile care provin de la societate.

 -  Art.4 se completează cu alin (5) care stabileşte interdicţia societăţii de a acorda împrumuturi precum şi de a oferi garanţii în vederea achiziţionării valorilor mobiliare proprii.

  - Se modifică alin (2) al art.6 care stabileşte că “adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi alte adrese poştale pentru corespondenţă”

Conform modificărilor, organele societăţii pe acţiuni se vor numi:

-          adunarea generală a acţionarilor

-          consiliul societăţii

-          organul executiv

-          comisia de cenzori

 - Se modifică art. 26 care prevede drepturile suplimentare a acţionarilor. Astfel, conform modificărilor, acţionarii care deţin cel puţin 5 % din acţiunile cu drept de vot nu mai au dreptul să adreseze instanţei judecătoreşti cerere în vederea lichidării societăţii dacă în decursul a două şi mai multe adunări generale, acţionarii nu au ales consiliul societăţii.

 - Se modifică art. 31 alineatul (5), care are următorul cuprins:

„(5) Numărul fondatorilor societăţii pe acţiuni nu este limitat.”

Pînă la 01.01.2008 numărul fondatorilor societăţii închise nu putea fi mai mare de 50, iar din moment ce societăţile pe acţiuni nu se mai divizează în deschise şi închise, această limită a dispărut.

 - Se completează art. 32 cu un nou alineat (5) care prevede obligaţia societăţii de a prezenta Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării modificărilor (modificări şi completări operate în documentele de constituire ce ţin de modificarea datelor de identificare, a denumirii şi adresei juridice a societăţii), pentru introducerea lor în Registrul de stat al valorilor mobiliare. În acest scop societatea pe acţiuni va prezenta următoarele acte:

   a) cererea privind operarea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare;

   b) originalul sau copia autentificată notarial a deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind modificarea documentelor de constituire ale societăţii

   c) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare

   d) copia dispoziţiei de plată pentru achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţii Financiare.”

- Art.33 care se referă la Contractul de societate se modifică la alineatul (4). Astfel, conform modificărilor „contractul de societate se întocmeşte în limba de stat, se semnează de către toţi fondatorii şi se autentifică notarial”. Pînă la aceste modificări legea stipula ca contractul trebuie autentificat în modul stabilit de legislaţie, acum precizează ca forma autentificării este cea notarială.

 - Se modifică art. 36 care se referă la Adunarea Constitutivă.

Astfel conform modificărilor  „la adunarea constitutivă, toate hotărîrile se iau cu unanimitate şi se consemnează într-un proces verbal în modul stabilit la art.64 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4).

Pînă la 01 ianuarie 2008, hotărîrile la adunarea constitutivă se pot lua cu cel puţin ¾ din voturile reprezentate de acţiunile plasate.

 - Art.37 care se referă la înregistrarea societăţii şi a patrimoniului ei se modifică la alin. (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat, este obligată să înregistreze bunurile mobiliare şi imobiliare predate de fondatori, ce se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia.”

 - Articolul 38, care se referă la înregistrarea acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii, se modifică. Astfel, alin. (1) va avea următorul conţinut:

„(1) Pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa, societatea este obligată să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare următoarele documente:

-          cererea de înregistrare a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;

-          actele de constituire ale emitentului în original sau copiile acestora autentificate de notar sau de Camera Înregistrării de Stat, inclusiv procesul-verbal al adunării fondatorilor, autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei;

-          lista subscriitorilor la acţiuni (fondatorilor), în două exemplare. Această listă va include numele (denumirea) şi datele de identificare ale subscriitorilor, numărul de acţiuni subscrise şi sumele depuse în contul achitării lor;

-          copia contractului privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare sau documentele privind obţinerea licenţei pentru ţinerea registrului de sine stătător;

-          confirmarea bancară a depunerii mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;

-          în cazul existenţei a aporturilor băneşti – actul de predare-primire către societate a aporturilor băneşti în contul achitării acţiunilor subscrise, decizia adunării de constituire privind aprobarea valorii aporturilor nebăneşti şi copia raportului organizaţiei specializate care a efectuat estimarea valorii de piaţă a acestor aporturi, care nu este persoană afiliată a societăţii;

-          documentele ce confirmă înregistrarea, după societatea înfiinţată, a bunurilor mobiliare şi imobiliare, predate de către fondatori în calitate de aport pentru formarea capitalului social şi care se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia;

-          copia raportului financiar la ultima dată de gestiune, dacă data înregistrării de stat este precedată de perioada de gestiune;

-          copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţii Financiare.”

 - Se modifică şi alineatul (2), la litera b).  Astfel toate documentele enumerate la alineatul (1) trebuie prezentate în termen de 15 zile de la data:

a)       înregistrării de stat a societăţii, dacă contractul de societate nu prevede depunerea aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor; sau

b)      îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute la  art.37 alin (3).

 - Alineatul (3) de asemenea se modifică si prevede că: „Neexecutarea dispoziţiilor alin. (1) constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice fondator al ei”

Astfel, legiuitorul îi înlătură Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare dreptul de a se adresa în instanţa de judecată în vederea lichidării societăţii în cazul neexecutării dispoziţiilor alin.(1).

După alin.(4) s-a introdus alin.(4¹) care prevede că:

„(4¹) În cazul constatării unor inexactităţi în documentele depuse, Comisia Naţională a Pieţii Financiare notifică despre acest fapt societatea cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu indicarea modului de înlăturare a inexactităţilor constatate.”

 - Se modifică şi alin. (6) al articolului 39. Astfel:

„(6) Dacă, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, cu excepţia primului an financiar, valoarea activelor nete ale societăţii, potrivit bilanţului anual al societăţii, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, orice acţionar al societăţii este în drept să ceară adunării generale anuale a acţionarilor adoptarea uneia din următoarele hotărîri:

a)       cu privire la reducerea capitalului social;

b)       cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societăţii;

c)       cu privire la dizolvarea societăţii;

d)       cu privire la transformarea societăţii în altă formă juridică de organizare.”

Acest articol pînă la modificare prevedea că dacă potrivit bilanţului 2 ani consecutivi, valoarea activelor este mai mică decît mărimea capitalului social adunarea generală anuală  era obligată să ia hotărîre fie cu privire la reducerea capitalului social, fie cu privire la majorarea valorii activelor nete, prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare, în modul prevăzut de statutul societăţii, fie o hotărîre cu privire la lichidarea societăţii.

 - Se modifică art. 40 alin(2) care se referă la cuantumul capitalului social al societăţii pe acţiuni.

Astfel

„(2) Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 20 000 lei.”

După cum conform modificărilor Legea nu face distincţie între societăţi pe acţiuni de tip deschis şi închis, respectiv este stabilită aceiaşi limită a capitalului social – de cel puţin 20 000 mii lei. 

Toate societăţile pe acţiuni în termen de un an de zile de la intrarea modificărilor în vigoare, adică pînă la 01 ianuarie 2009, sunt obligate să aducă mărimea capitalului social şi statutele în corespundere cu aceste modificări.

 - La art.41, alineatul (7) va avea următorul conţinut:

„(7) Valoarea de piaţă a aportului nebănesc în capitalul social al societăţii se aprobă în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al unei alte organizaţii specializate care nu este persoană afiliată a societăţii”

 - Se modifică art. 46 care se referă la capitalul de rezervă. Astfel conform modificărilor capitalul de rezervă al unei societăţi pe acţiuni de la 1 ianuarie 2007 cînd va intra în vigoare această lege va constitui nu mai puţin de 10% din capitalul social. Capitalul de rezervă va putea fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societăţii şi/sau la majorarea capitalului ei social.

- Articolul 53 care se referă la convocarea adunării generale a acţionarilor se completează cu alineatul (15) care va avea următorul cuprins:

„(15) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acţionarilor constituie temei pentru dizolvarea societăţii în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazului suspendării activităţii societăţii în modul prevăzut de legislaţie. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere de dizolvare a societăţii îl are orice acţionar.”

 - Articolul 56, care se referă la materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se completează la alineatul (1) stabilind într-un mod mai desfăşurat modul de înştiinţare a acţionarilor despre petrecerea adunării generale: „prin afişarea materialelor, punerea lor la un loc vizibil, desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informaţiei respective.”

 - De la 01 ianuarie 2008 fiecare acţionar cu drept de vot va putea vota asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală ori „pentru” ori „împotrivă”. Astfel acţionarul nu se va putea abţine de la vot, deoarece:

„(4²) Voturile acţionarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin. (4¹) se vor considera voturi exprimate „împotrivă”.”

 - Se modifică alineatul (1) al art.86 care se referă la alegerea consiliului societăţii şi încetarea împuternicirilor lui. Astfel, membrii consiliului societăţii se aleg nu pe un termen de un an ci pe orice termen care este prevăzut în statut, dar care nu trebuie să fie mai mare de 4 ani.

 - Se modifică art. 68, la alineatul (7). Astfel, de la 01 ianuarie 2008, toate deciziile consiliului societăţii, inclusiv şi deciziile privind majorarea capitalului social se vor lua cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă, dacă statutul  societăţii sau regulamentul consiliului societăţii nu prevede o cotă mai mare de voturi.

 - Art. 71, care se referă la comisia a de cenzori a societăţii, se completează cu alineatul (8) care are următorul conţinut:

„(8) În raporturile dintre societate şi persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin anologie, regulile mandatului, dacă statutul nu prevede altfel.”

 - Iar articolul 72 la alineatul (8) se modifică stabilind că „împuternicirile comisiei de cenzori a societăţii pot fi delegate organizaţiei de audit în baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi contractului de audit”.  

Astfel de la 01 ianuarie 2008, trebuie sa existe atît hotărîrea adunării generale, cît şi contractul de audit pentru a constata împuternicirile comisiei de cenzori.

 - Articolul 73 care se referă la persoanele cu funcţii de răspundere a societăţii, se completează cu un nou alineat (8) care are următorul cuprins:

„(8) Persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele afiliate lor nu pot primi donaţii sau servicii fără plată de la societate, de la persoanele afiliate societăţii, precum şi de la alte persoane implicate în relaţiile cu societatea, cu excepţia celor a căror valoare nu depăşeşte salariul minim stabilit de Guvern.”

 - Articolul 89, care se referă la audit, se modifică la alineatul (1), care are următorul conţinut:

„(1) Societatea care corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2. alin.(2) este supusă controlului de audit obligatoriu, al cărui obiect este exerciţiul economico – financiar.”

 Controlul de audit de ca 01 ianuarie 2008 se va efectua:

-          la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot.

-          în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.

Astfel, Comisia Naţională a Pieţii Financiare din 01.08.2008 nu mai are dreptul de a cere efectuarea unui control de audit.

 - Articolul 91, care se referă la publicarea informaţiei despre activitatea societăţii, se modifică şi va avea următorul conţinut:

„(1) Societăţile care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.(2) alin.(2) vor publica dări de seamă în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare.

 (2) Filialele societăţilor înregistrate în alte ţări sunt obligate să dezvăluie informaţia privind numărul înregistrării de stat şi ţara unde ele au fost înregistrate.

 (3) Organul de presă în care se publică dările de seamă şi informaţia arătată la alin (1) şi (2), precum şi altă informaţie, prevăzută de prezenta lege la art. 2 alin. (2) trebuie să fie indicat în statutul societăţii şi difuzat pe întreg teritoriul ţării”

Sunt modificate articolele 93, 94 şi 95, 96, 97, 98 care se referă la reorganizarea, dizolvarea şi transformarea societăţii pe acţiuni.Aceste articole sunt aduse în conformitate cu normele Codului Civil referitoare la reorganizare, transformare şi încetarea activităţii societăţii. 

- Hotărîrea nr. 1510 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003 „Cu privire la aprobarea Listei împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri, lucrări servicii scutite de taxa pe valoarea adăugată, accizelor, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”

- Hotărîrea Guvernului nr. 1516 din 29.12.2007 privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru.

Conform acestei hot. Se permite vînzarea către consumator a ţigaretelor cu filtru la un preţ ce nu va depăşi preţul maxim de vînzare cu amănuntul stabilit de către plătitorii accizelor, producători sau importatori de ţigarete cu filtru, pentru un pachet. Obligaţiunea vînzătorului cu amănuntul de ţigarete cu filtru să nu admită comercializarea acestui produs la un preţ mai mare decît preţul maxim stabilit pentru fiecare marcă de ţigarete cu filtru. Pentru încălcări sunt stabilite sancţiuni financiare (Monitorul oficial nr.117-126 din 10 august 2007).

- Ordin cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi cartei de Audit Intern ( Regulament – model de efectuare a auditului intern)

Acest Cod reprezintă un ansamblu  de principii şi reguli care reglementează activitatea auditorilor interni în domeniul eticii profesionale.

- Ordinul nr. 230-o din 28.06.2007 al Serviciului Vamal al RM cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului Vamal.

Anexa nr. 1 cuprinde Regulamentul cu privire la depozitul provizoriu

Anexa nr. 2 cuprinde Regulamentul privind destinaţia vamală „distrugere”

Anexa nr. 3 cuprinde Regulamentul privind destinaţia vamală abandon în favoarea statului.  

- Ordin al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la lista agenţilor economici care pot beneficia în anul 2008 de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia specială cu însemne de protecţie.

 - Ordin nr. 693 din 26.12.2007 privind particularităţile administrării prevederilor art. 90¹ alin (3.4) din Codul Fiscal .

Astfel, persoanele fizice care se conformează prevederilor alin. (3,³) art. 90¹ din codul fiscal, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sunt obligate să se înregistreze contractul la organul fiscal teritorial.

În cazul în care contractul este încheiat după data de 2 a lunii, atunci persoana achită impozitul aferent zilelor din luna curentă pînă în a doua zi din momentul încheierii contractului şi urmează să-l înregistreze la organul fiscal teritorial timp de 3 zile din data încheierii contractului.

Dacă la organul fiscal se adresează persoane fizice care dau în folosinţă altei persoane fără a avea contract, atunci persoana poate depune declaraţie în formă libera, semnată de ambele părţi în care specifică datele de identificare a locatorului, locatarului, bunul dat în folosinţă, termenul locaţiunii preţul locaţiunii.

Dacă bunul dat în folosinţă se află într-o localitate diferită de cea în care este viza de reşedinţă a locatarului, atunci înregistrarea contractului se va face la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia se află bunul.

- Comunicatul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind anularea Comunicatului IFPS nr. 17-2-09/1-565-2275/12 din 28.05.2004 „Privind aplicarea impozitului pe venit persoanelor fizice şi juridice rezidenţi antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică.”  

Monitorul Oficial Nr. 5-7 din 11 ianuarie 2008

 - Legea nr.299-XVI din 21.12.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Se modifică şi se completează Codul fiscal la:

Art. 93, la punctul 6) prevede că „livrare impozabilă - livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil”, iar prin legea nr 299-XVI se precizează că livrarea trebuie efectuată “în procesul activităţii de întreprinzător”.

 Codul se completează cu un articolul 101¹, care are următorul cuprins:
             “101¹.  Restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi a investiţiilor în mijloace de transport.

(1)      Acţiunea prezentului articol se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2008 efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport.”

(2)      Subiecţii impozabili, stipulaţi la alin (1), care au o depăşire a sumei TVA achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma TVA achitată pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin.(1). Subiecţilor impozabili care au efectuat investiţii (cheltuieli) capitale în oraşe şi în municipiul Comrat li se restituie  TVA în cazul în care depăşirea sumei TVA pentru o perioadă fiscală, determinată potrivit prezentului alineat, este mai mare de 100 000 de lei.

(3)       Subiecţii impozabili înregistraţi în calitate de plătitori de TVA în conformitate cu art. 112¹ au dreptul la restituirea sumei TVA achitate furnizorilor de valori materiale, servicii ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate, care au constituit temei pentru înregistrarea subiectului ca plătitor de TVA.

(4)      Restituirea TVA conform prezentului articol se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, în modul stabilit de Guvern. Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor, restituirea se efectuează la contul bancar al agentului economic.”

Se introduce un nou articol 112¹ cu următorul cuprins:

                         “Articolul 112¹. Înregistrarea subiecţilor impozabili care efectuează investiţii

                          (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi a

                           Investiţiilor în mijloace de transport.

(1)      Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA dacă suma TVA achitată de el pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, este:

a)       pentru oraşe şi municipiul Comrat – de la 100 000 de lei;

b)       pentru sate (comune) – de la 1 leu.

(2)      Pentru înregistrarea în calitate de plătitor de TVA conform alin. (1), subiectul activităţii de întreprinzător urmează să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii imediat următoare celei în care a fost prezentat formularul corespunzător”.

S-au efectuat modificări şi la art. 124 , care se referă la “înlesniri la plata accizelor”. Articolul se completează cu alineatul (10¹) cu următorul cuprins:

  “(10) Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul zonei economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă”

Articolul 262¹, care se referă la nerespectarea regulilor de comercializare a ţigaretelor cu filtru , se modifică stabilind următoarele sancţiuni:

(1)     Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători sau importatori se sancţionează cu amendă de 50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 lei.

(2)     Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate, sau începînd cu 1 ianuarie 2009, fără indicarea preţului maxim de vînzare cu amănuntul declarat şi a datei fabricării imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul darn u mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării.”

Datorită modificărilor legate de interdicţia de a comercializa ţigarete cu filtru la un preţ mai mare decît cel stabilit de importator sau producător s-au introdus completări şi în Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul Fiscal cu art.(7¹) cu următorul cuprins:

 “(7¹) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru, declarat de producător sau de importator, se imprimă pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) concomitent cu data fabricării.

Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru o unitate de ambalaj (un pachet de ţigarete cu filtru) se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi include cifra preţului şi denumirea prescurtată a unităţii de plată a Republicii Moldova.

Data fabricării se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi constă din 6 cifre, dintre care primele două indică ziua, iar următoarele două - luna, iar ultimele două – anul fabricării.

Începînd cu 1 ianuarie 2009, nu se admite importul, producerea, precum şi comercializarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a ţigaretelor cu filtru pe al căror ambalaj (pachet de ţigarete cu filtru) nu este imprimat preţul maxim de vînzare cu amănuntul şi data fabricării.

Pentru fiecare marcă (denumire) de ţigarete cu filtru produse achiziţionate de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importate, aflate în stoc la situaţia de 1 martie 2008 în reţeaua de comerţ angro şi cu amănuntul, producătorii autohtoni, cumpărătorii care au achiziţionat ţigarete cu filtru de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova vor prezenta pînă la 20 februarie 2008, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o declaraţie separată privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi cantitatea aflată în stoc. Inspectoratul Principal de Stat va publica informaţia respectivă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  - Legea nr.300-XVI din 21.12.2007 pentru modificarea anexei la Legea nr.115-XVI din 18.05.2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării.

 -  Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă.

Conform punctului 69 al Hotărîrii „În legătură cu crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, capitolele VII şi VIII (care se referă la date privind retribuirea muncii) ale carnetului de muncă nu se completează”

 - Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbului terenurilor.

Regulamentul stabileşte:

- modul de atribuire a terenurilor proprietate publică a statului, a unităţilor administrative-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale pentru desfăşurarea activităţii acestora.

- modul de modificare a destinaţiei terenurilor, indiferent de tipul de proprietate

- procedura de schimb a terenurilor proprietate a statului cu terenurile proprietate privată.

Perfectarea dosarelor cadastrale privind atribuirea, modificarea destinaţiei şi schimbul terenurilor se efectuează de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.

Monitorul Oficial Nr. 8-10 din 15 ianuarie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr.1290 din 09.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii.

Hot. Stabileşte care sunt drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile brokerului vamal, modalitatea eliberării autorizaţiei de broker vamal, etc.

 - Hotărîrea Guv. Nr. 1527 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste din sectorul electroenergetic.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 01.01.2008 privind modificarea Listei agenţilor economici – contribuabili mari.

  

 Monitorul Oficial Nr. 11-12 din 18 ianuarie 2008

- Hotărîre privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat de evidenţă a producţiei marcate” SIA RSEPM

Conform Concepţiei posesorul RSEPM este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, iar deţinătorul RSEPM este ÎS „Centrul de evidenţă a producţiei marcate”. Lista mărfurilor importate sau produse în RM, marcate cu timbre comerciale de stat, pot consta din:

a) mărfuri alimentare (ulei vegetal, ape minerale, potabile, sucuri bere din malţ, producţia alcoolică, în ambalaj de consum);

b)  mărfuri nealimentare (medicamente, cosmetice, bijuterii, detergenţi, tehnică de uz casnic nouă, tehnică de birou, etc.).

Anexa nr. 2 la hotărîre cuprinde planul de acţiuni pentru autorităţile responsabile de implementarea Concepţiei. 

- La capitolul Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină este publicat Ordinul despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Ordinul directorului general al Companiei Naţionale în Asigurări în Medicină nr. 185-A din 09.11.2005 „Privind prelungirea termenului de valabilitate al poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de tip vechi”.

Conform modificărilor se prelungeşte acţiunea poliţelor de asistenţă medicală de tip vechi, al căror termen de valabilitate a expirat, pînă la schimbarea acestora în modul stabilit cu următoarele excepţii:

-          acţiunea poliţelor de asigurare de tip vechi eliberate persoanelor care au obligaţia de a se asigura în mod individual (categoria 15) încetează pînă la 31.12 a anului respectiv;

-          acţiunea poliţelor de asigurare de tip vechi pentru angajaţi (categoria 01), cu excepţia celor, care din considerente religioase, au renunţat la actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte al RM, încetează la 29.02.2008;

-           acţiunea poliţelor de asigurare de tip vechi eliberate categoriilor asigurate din contul statului (elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) cu frecvenţa la zi; studenţilor din învăţămîntul superior universitar cu frecvenţa la zi, rezidenţilor învăţămîntului postuniversitar obligatoriu, gravidelor, parturientelor, lăuzelor, invalizilor, şomerilor înregistraţi oficial, persoanelor care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitate 1 sau invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat cu vîrsta de pînă la 18 ani, mamele cu şapte şi mai mulţi copii) încetează la expirarea termenului de atribuire a persoanei la categoriile indicate;

Poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de tip vechi, cu termen prelungit în condiţiile enumerate mai sus vor avea aceiaşi putere juridică şi vor fi acceptate de instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice contractate de CNAM.

Monitorul Oficial Nr. 13 din 19 ianuarie 2008

La capitolul Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică sunt publicate:

 - Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE privind tarifele la gazele naturale.

- Hotărîrea privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor finali.

Tarifele la energia electrică, bani/kw (fără TVA)

- S.A. „CET-1”                -     113,66

- S.A. „CET-2”                -      85,25

- S.A. „CET-Nord”          -      89,60

- Î.S. „NHE Costeşti”      -      16,22  

Monitorul Oficial Nr. 14-15 din 22 ianuarie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr.5 din 14.01.2008 cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2008-2012.

Anexa nr.1 al acestei Strategii cuprinde cele mai importante acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor.

Monitorul Oficial Nr. 16-17 din 25 ianuarie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr.12 din 17.01.2008 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale acordate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare.

Prin această hotărîre a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare, precum şi modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova.

Anexa nr.2 cuprinde lista rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de inovare scutiţi de TVA şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate, precum şi scutiţi de TVA la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova.

Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29 ianuarie 2008

- Hotărîrea nr. 310-XVI din 27.12.2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fonfului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.

Regulamentul stabileşte modul de administrare şi de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi mărimea compensării parţiale a cheltuielilor aferente activităţilor agricole.

Anexa nr.4 cuprinde lista genurilor de activitate în agricultură a căror producţie se subvenţionează prin restituirea T.V.A. aferente plătite la buget, iar anexa nr.5 cuprinde modelul de cerere privind  achitarea subvenţiei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...