37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.1-18 din 13 ianuarie – 30 ianuarie 2009

MO nr.1-18 din 13 ianuarie – 30 ianuarie 2009

30.01.20092.173 views

Monitorul Oficial nr. 1-2 din 13 ianuarie 2009

- Legea nr.273-XVI din 18.12.2008 pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

A fost completat art.117 care se referă la factura fiscala cu alin. (5) care prevede că: „la livrarea de mărfuri, servicii către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, ale altor persoane autorizate, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează”.

De asemenea, codul fiscal a fost completat cu art. 117¹ care se referă la cazurile speciale de eliberare a facturilor fiscale.

„(1) La efectuarea livrărilor de mărfuri, în cazul în care acestea se transportă, data eliberării facturii fiscale este data la care începe transportul lor.

  (2) La efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.

  (3) Subiecţii impozabili cu T.V.A. (întreprinderile producătoare de pîine şi de produse de panificaţie, precum şi întreprinderile de prelucrare a laptelui şi a cărnii) care pe parcursul unei zile, în conformitate cu graficul stabilit, efectuează în adresa unuia şi aceluiaşi cumpărător cîteva livrări de mărfuri impozabile cu T.V.A. au dreptul la eliberarea unei singure facturi fiscale în asortimentul mărfurilor livrate pentru fiecare consumator şi pentru volumul total de livrări efectuate pe parcursul unei zile, cu reflectarea în factură a numerelor şi a seriilor facturilor de expediţie, a informaţiei pe livrări.

  (4) La livrările de producţie agricolă către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.

  (5) La transmiterea dreptului de utilizare a produsului informaţional, factura fiscală se eliberează de către autor sau titularului dreptului de autor la data stabilită pentru achitarea folosirii produsului informaţional, indiferent de faptul dacă transmiterea dreptului de autor are loc în baza contractului privind transmiterea dreptului de autor exclusiv sau neexclusiv.

  (6) Eliberarea de către comitent a facturii fiscale se efectuează după primirea facturii fiscale, perfectată de către comisionar la serviciul acordat. La livrarea mărfii către cumpărător, comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu. În măsura în care execută însărcinarea comitentului, comisionarul îi eliberează factura fiscală.

  (7) La executarea însărcinării comitentului de a procura marfă pentru ca, ulterior să o predea acestuia, comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu la predarea mărfii către comitent. În măsura în care execută însărcinarea comitentului, comisionarul îi eliberează factura fiscală.

  (8) Eliberarea facturii fiscale la serviciul acordat de fondatorul administrării se efectuează după ce acesta primeşte factura fiscală, eliberată de administratorul fiduciar la serviciul de administrare fiduciară pe care l-a acordat. Factura fiscală eliberată de fondatorul administrării se prezintă administratorului fiduciar. la livrarea de mărfuri, servicii către consumatorul final, administratorul fiduciar eliberează factură fiscală în nume propriu. Pe măsura acordării serviciului de administrarea patrimoniului, administratorul fiduciar eliberează fondatorului administrării factura fiscală.

  (9) La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, nu se eliberează factură fiscală, cu excepţia:

 a) comercializării de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către consumatorul care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;

b) abonării la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., precum şi prestării serviciilor de publicitate, factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil;

 c) livrărilor de produse petroliere (benzină, motorină etc.) prin eliberarea tichetelor de alimentare sau suplinirea smart-cardurilor de alimentare, în cazul în care consumatorul plăteşte prin virament sau în numerar procurarea unui lot de produse petroliere pentru a fi luate ulterior prin utilizarea tichetelor ori a smart-cardurilor, factura fiscală eliberîndu-se în momentul eliberării tichetelor sau suplinirii smart-cardurilor;

 d) livrării serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, furnizorul eliberînd factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.

10) Refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli”.

Comentarii:

Punctul 10) inclusiv se referă la documentarea livrărilor (refacturării) de servicii în cazul unui contract de locaţiune (arendă). Din modificările publicate nu este clar în ce măsură acestea modifică ordinea stabilită în acest sens prin Comunicatul Informativ privind modul de aplicare a TVA şi de eliberare a facturilor fiscale la livrarea serviciilor de locaţiune nr.(17-13-02/1-6897)-68  din  10.12.2007.

O să fim în aşteptarea unor explicaţii adăugătoare sau modificarea (anularea) Comunicatului Informativ susnumit.

- Legea nr.296-XVI din 25.12.2008 pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

Prin această lege se modifică cota accizului, de la 1200 lei la 1800 la unele mărfuri supuse accizelor din Anexa la titlul IV din Codul fiscal care tona este unitatea de măsură (benzină).

De asemenea la poziţia tarifară 271019310-271019490 adică la motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare cota accizelor se modifică constituind 750 lei pentru o tonă.

Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16 ianuarie 2009

- Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008.

Această lege organică va intra în vigoare la 31.05.2009

Conform art.32 alin (2) „sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei fizice sînt:

a)       avertismentul;

b)      amenda;

c)       privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;

d)      privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;

e)       aplicarea punctelor de penalizare;

f)        privarea de dreptul special (dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi de portarmă);

g)      munca neremunerată în folosul comunităţii;

h)       arestul convenţional.”

Conform alin.(5) al aceluiaşi art. (5) „sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei juridice sînt:

a)       amenda;

b)      privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.”

 Amenda (care se stabileşte în unitate convenţională egală cu 20 lei) se aplică persoanelor fizice de la una la 150 de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţie de răspundere şi persoanelor juridice – de la 10 la 500 de unităţi convenţionale (u.c.).

La capitolul „Contravenţii ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice” interes prezintă încălcarea legislaţiei privind protecţia muncii, încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite de legislaţie.

O atenţie deosebită pentru întreprinderi îl constituie Capitolul XV al codului care reglementează contravenţiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare.

Astfel, pentru:

 - Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sancţiunea (amenda) este de la 15 la 50 u.c.

 - Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termen se sancţionează cu amendă de la 25 la 55 u.c.

 - Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu o amendă de la 5 la 10 u.c.

 - Neprezentarea la termen a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare oblig. de asistenţă medicală, precum şi a modificărilor din listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 u.c.

La acest capitol sunt reglementate şi alte contravenţii cum ar fi:

 - Încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale şi a mijloacelor băneşti se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale (u.c.) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de u.c aplicată persoanei juridice, cu/sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

 - Încălcarea regulilor de efectuare a plăţilor în numerar, sau efectuarea ilegală a cestora se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 u.c, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de u.c aplicată persoanei juridice, cu/sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Art. 295 reglementează contravenţiile de încălcare a regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă financiare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1496 din 29.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1510 din 31.12.2008 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 09.03.2005 „cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de aceştia pe teritoriul R.M solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.” 

Lista a fost completată.

- Hotărîrea 1 a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr.53/12 din 31.10.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare.

- Hotărîrea 2 a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr.59/20 din 11.12.2008 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi a poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Prin această Hotărîre a fost aprobată în redacţie nouă forma şi conţinutul:

-          Poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă;

-          Poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă Cartea Verde

- Hotărîrea 3 a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr.61/11 din 19.12.2008 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr.53/5 din 31.10.2008 „privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă.”

Monitorul Oficial nr. 7-9 din 20 ianuarie 2009

- Hotărîrea Parlamentului nr. 312-XVI din 25.12.2008 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.

Acest regulament stabileşte modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi modul de administrare şi de utilizare a mijloacelor fondului, precum şi mărimea compensării parţiale a cheltuielilor aferente activităţilor agricole.

Anexa nr. 1 cuprinde Tehnica şi utilajul agricol procurat pentru al căror cost se compensează 30% sau 15% . Anexa nr. 2 cuprinde Lista genurilor de activitate în agricultură, producţia rezultată din practicarea cărora se subvenţionează la livrare prin compensarea T.V.A. achitată la buget.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 26.12.2008 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 06.12.2007 „cu privire la modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică externă în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

 A fost modificată şi completată Anexa nr.1 la această hotărîre, care cuprinde Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accizelor, taxelor vamale, precum şi aplicarea scutirii de TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.

Comentarii:

Începînd cu 01.01.2009 se impozitează la cota 0 TVA, în conformitate cu lit. c¹) art.104 c1) „importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, conform listei aprobate de Guvern. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi modul de aplicare a cotei zero de TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de Guvern”.

   Pînă la acest moment facilitatea fiscală (TVA) pentru proiectele de asistenţă tehnică era reglamentată de art.103 alin.(1) pct.25¹ (livrări scutite de TVA) (care a fost exclus din text).

În baza modificărilor expuse mai sus nu este clar de ce în textul Hotărîrii Guvernului nr. 1357 din 06.12.2007 n-a fost modificată referinţa la art.103 alin.(1) pct.

- Hotărîrea Guvernului nr.1498 din 29.12.2008 privind Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit.

Anexa nr.2 cuprinde „modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit”, iar anexa nr.3 cuprinde modelul Cererii-tip privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici (în baza art.49. alin.(1) din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997).

Comentarii:

Mai jos va expunem modificările în textul Declaraţiei Forma VEN 08:

1.Pe prima pagină sus în tabelul unde sunt enumerate întreprinderile, persoanele plătitoare ale impozitului se adaugă litera E Societatea. Prin această modificare întreprinderile cu statut de Societate în nume colectiv şi Societate în comandită se evidenţiază într-o grupă separată.

2.Se modifică denumirea declaraţiei: Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit.

Cu toate acestea Declaraţia va fi prezentată şi de Întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali), Societăţile în nume colectiv şi Societăţile în comandită care au statut de persoane fizice.

3.Se modifică conţinutul rîndului 050 care va avea următorul text:

Suma cheltuielilor legate de donaţii în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizaţiilor specificate în art.36 din Codul fiscal (CF), în limitele stabilite (rîndul 040 x 10%)”.

Pînă la modificările analizate formula de calcul era următoarea: rîndul 040 x 10/110.

Această modificare în calcul nu este generată de careva modificări ale legislaţiei fiscale, s-a modificat interpretarea legislaţiei fiscale existente de către autorităţi.

4.Se modifică rîndul 060 care va avea următorul conţinut:

„Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite (rîndul 040 x 0,1%)”.

Pînă la modificări, formula de calcul: rîndul 040 x 0,1/100,1.

5.Se adaugă rîndul 1201 cu următorul conţinut:

„Impozitul în mărime de 15% din suma depăşirii limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau celor de sponsorizare, conform art.90² din CF (rîndul 03025 + 03037 + 050) x 15%”.

Aceste schimbări în Declaraţie sînt determinate de modificările efectuate în legislaţia fiscală, începînd cu 01.01.2008, conform cărora cheltuielile legate de binefacere în scopuri filantropice şi de sponsorizare, care depăşesc limita stabilită, constituie obiect al impozitării.

6.Se modifică rîndul 1601 care va avea următorul conţinut:

„Impozitul pe venit achitat în străinătate (anexa 4D)”.

Au fost excluse cuvintele „… din investiţii şi/sau venitul financiar”.

Trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate nu este limitat, dacă acest venit urmează să fie supus impozitării şi în Republica Moldova.

7.Se modifică rîndul 170 din Declaraţie care va avea următorul conţinut:

„Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rîndul 1201+rîndul 150 – rîndul 160)”.

În formula de calcul a fost adăugat textul: „rîndul 1201”. Obligaţiunea fiscală se majorează cu impozitul calculat din suma depăşirii limitei stabilite pentru cheltuielile privind donaţiile şi de sponsorizare.

8.În Anexa 1 au fost complet modificate rîndurile 0201 şi 0202, care vor avea următorul conţinut:

„Venitul obţinut de la cîştigurile de publicitate” (0201)” şi „Dobînzile aferente depozitelor bancare depuse pe un termen mai mare de 3 ani şi valorile mobiliare corporative pe un termen ce depăşeşte 3 ani (Legea nr.1164-XIII din 25 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, alin.(8) art.24)” (0202).

Sursele de venit enumerate mai sus sînt scutite de plata impozitului.

În rîndul (0209) au fost adăugate  cuvintele „… sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară…”.

În rîndul (02014) au fost excluse cuvintele „…la plata impozitului pe venit” şi va avea următoarea redacţie: „Veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale (Codul fiscal lit. z) art.20)”. Corespunzător, veniturile obţinute de la utilizarea facilităţilor fiscale de la plata tuturor impozitelor şi taxelor sînt scutite de impozit.

9. În Anexa 2 au fost efectuate următoarele modificări:

Rîndul (0309) este expus în următoarea redacţie: „Cheltuieli legate de obţinerea venitului scutit de impozitare (Codul fiscal alin.(9) art.24)”.

Nu sunt deductibile cheltuielile legate de obţinerea venitului scutit de impozitare (modificare CF intrată în vigoare începînd cu 01.01.2008).

Rîndul (03010) este expus în următoarea redacţie: „Cheltuielile legate de dobînzile plătite sau calculate (Codul fiscal alin.(2) art.25)”.

Conform modificărilor din CF sînt limitate spre deducere dobînzile calculate sau plătite în adresa tuturor persoanelor fizice sau juridice.

Se modifică rîndul (03018) şi care este expus în următoarea redacţie: „Cheltuielile legate de formarea rezervelor de către agenţii economici din domeniul asigurărilor (Codul fiscal, alin.(3) art.50)”. Modificările au un caracter de redacţie.

Se modifică rîndul (03024) şi care este expus în următoarea redacţie: „Cheltuieli de investiţii (Codul fiscal, lit.b) alin.(4) art.36 (anexa 2.2 D)). Modificările poartă un caracter de redacţie.

În Anexa 2 se adaugă următoarele rînduri:

-„Suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare în formă nemonetară (Codul fiscal, alin.(1) art.(36))” (03037); (se vede că în text s-a strecurat o eroare deoarece nu este clar despre care contribuţii merge vorba: băneşti sau în formă nemonetară?;

-„Suma contribuţiilor băneşti efectuate sub formă de donaţie” (03038).

Nu este clară logica care a condus la introducerea rîndurilor (03037) şi (03038) în Anexa 2, deoarece pentru contribuţiile în formă bănească efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare se foloseşte rîndul (03025), iar pentru cele în formă nemonetară - Anexa 1.1. Se vede că autorităţile iarăşi pregătesc pentru contabili o joacă de cuvinte şi/sau noţiuni. Cu se deosebeşte „ sub formă de donaţie în scopuri filantropice şi de sponsorizare” de „sub formă de donaţie” etc.?

-„Cheltuielile aferente eliminărilor supranormative de substanţe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale (Codul fiscal, alin.(12) art.24)” (03039);

-„Cheltuieli aferente taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru destinate activităţii patronatelor (Codul fiscal, alin.(15) art.(24))”  (03040).

Pînă la momentul acestor modificări ajustările legate aceste 2 diferenţe temporare se reflectau în rîndul (03036) din Declaraţie.

10.Se modifică Anexa 2.2 D. Au fost excluse unele rînduri din tabel ce revin tipurilor de venit din investiţii: royalti, chiria. Această modificare nu ţine de excluderea unor tipuri de venituri din calcul. Acestea vor fi reflectate în rîndul Alte venituri din investiţii.

11.Se modifică Anexa 4 D Impozitul pe venit achitat în străinătate. În conformitate cu modificările efectuate în art.82 alin.(1) din CF se permite trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova.

12.Se modifică radical Anexa 6 D. Denumirea nouă – Informaţie despre profitul net (pierdere netă). Forma anexei presupune prezentarea informaţiei privind  conturile Profitul net nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi (332); profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune (333); rezerve (total) (321, 322, 323); profitul utilizat al anului de gestiune (334).

13.Se modifică Anexa 8 D „Informaţia cu privire la contribuabilii cu statut de persoană fizică”.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.117 din 26.12.2008 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Capitolul 361 al Clasificaţiei bugetare se completează cu paragrafele 26 şi 27 cu următorul cuprins:

„361 26 Transferuri în interiorul componentei proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat.

 361 27 Transferuri între componenta de bază şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat”.

Celelalte modificări aduse Clasificaţiei veniturilor bugetare poartă caracter de redacţie.

La clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „A”, se introduce codul 455, cu următorul cuprins:

„455 Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”.

La Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B” se introduce tun tip nou 464, cu următorul cuprins:

„464 Supravegherea fitosanitară şi controlul semincer”.

Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare de asemenea, a suferit completări şi modificări cu caracter de redacţie.

Monitorul Oficial nr. 10-11 din 23 ianuarie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31.12.2008 cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011.

  Planul constituie un document conceptual care determină priorităţile de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în Republica Moldova şi stabileşte măsurile şi acţiunile necesare pentru realizarea acestor priorităţi. Obiectivul Planului constă în îmbunătăţirea calităţii raportării financiare a entităţilor. Anexa nr. 1 al Planului cuprinde „Acţiunile practice privind implementarea planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011”.

- Hotărîrea Guvernului nr.15 din 19.01.2009 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară.

Începînd cu 1 ianuarie 2009 se stabileşte salariul minim pe ţară în cuantum de 600 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 3,55 lei pe oră. În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii mai mic de 40 ore pe săptămînă, salariul minim orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim lunar (600 lei), la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.

Comentarii:

Credem că acest salariu minim pe ţară indicat în Hotărîrea Guvernului nr. 15 se referă numai la sectorul bugetar (cu toate că expres aceasta nu este stipulat), din moment ce există Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19.02.2004 „cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”. Conform acestei Hotărîri salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară se stabileşte:

-          pentru angajaţii întreprinderilor din ramura agriculturii şi silviculturii, cu excepţia personalului auxiliar din ramura agriculturii – în mărime de cel puţin 700 lei pe lună (4,15 lei pe oră) pentru un program complet de lucru de 169 de ore în medie pe lună;

-          pentru angajaţii unităţilor cu autonomie financiară raportate la alte ramuri – în mărime de cel puţin 900 lei pe lună (5,33 lei pe oră) pentru un program complet de 169 ore în medie pe lună.

Totodată, ar fi bine ca legiuitorul să vină cu explicaţii adăugătoare pentru a înţelege care este totuşi minimul garantat de stat pe care trebuie să-l achite angajatorul unui angajat al unităţii cu autonomie financiară unde este folosit sistemul netarifar de salarizare, 900 de lei prevăzute de Hotărîrea nr.152 sau 600 de lei sumă ce este indicată în Hotărîrea privind stabilirea cuantumului salariului minim. 

- Hotărîrea Guvernului nr. 18 din 20.01.2009 cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2009 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar.

- Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 559 din 30.12.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la raportul financiar al partidului politic.

Conform regulamentului partidele politice sunt obligate să prezinte anual Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei, pînă la data de 31 martie, raportul financiar pentru anul precedent. Anexa la Regulament cuprinde formularul Raportului financiar.

- Biroul Naţional de Statistică publică indicii preţurilor de consum pe ţară în lunile ianuarie-decembrie 2008 faţă de decembrie 2007.

 ianuarie 2008 – 101,4%                                           iulie 2008 – 105,3%

 februarie 2008 – 102,9%                                         august 2008 – 106,0%

 martie 2008 – 104,1%                                             septembrie 2008 – 106,7%

 aprilie 2008 – 105,8%                                             octombrie 2008 – 107,5%

 mai 2008 – 107,4%                                                 noiembrie 2008 – 107,5%

 iunie 2008 – 106,2%                                               decembrie 2008 – 107,3%.

- Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.105 din 18.07.2008 privind aprobarea tarifelor la lucrările de verificare şi recepţie a planului geometric şi cadastral, de conferire/modificare a adresei bunului imobil şi de eliberare a informaţiei din planul de adrese.

Tarifele la lucrările de verificare şi recepţie a planului geometric sunt următoarele:

Nr. d/o

Denumirea lucrărilor

Unitatea de măsură

Tariful inclusiv TVA, lei

1

Verificarea şi recepţia planului geometric

bun imobil

124,25

2

Verificarea şi recepţia proiectului planulu cadastral (în cazul elaborări planului cadastral pentru 2 şi mai multe terenuri)

2.1

Verificarea şi recepţia proiectului planului cadastral

set de documente

184,10

2.2

Redactarea informaţiei prezentate şi salvarea datelor în straturile respective a informaţiei grafice (GisData)

pentru un bun imobil

7,05

Tarifele la lucrările de conferire/modificare a adresei bunului imobil şi de eliberare a informaţiei din planul de adrese sunt:

Nr. d/o

Denumirea lucrărilor

Unitatea de măsură

Tariful inclusiv TVA, lei

1

Conferirea/modificarea adresei bunului imobil

adresă a unui bun imobil

76,30

2

Eliberarea informaţiei din planul de adrese

informaţie

35,70

Monitorul Oficial nr. 12-15 din 27 ianuarie 2009

- Legea nr. 301-XVI din 25.12.2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal.

Conform completărilor notele de la anexa nr. 1 se completează cu punctul 9 cu următorul cuprins:

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Cota*

Taxa vamală

1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă

0

75%

ex: 170191 000

- - Cu adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante

6500 tone, dintre care 5500 tone originare din UE

În limita cotei – 10%

Peste limita cotei – 75%.

ex. 1701 99

- - Altele

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză (levuloză), pure din punct de vedere chimic în stare solidă; siropuri de zaharuri fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante; miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală, zaharuri şi melase caramelizate.

1840 tone, dintre care 640 tone originare din UE

În limita cotei – 10%

Peste limita cotei – 75%.

ex:1702 20

- Zahăr şi sirop de arţar

0

15%

-  Legea nr.313-XVI din 26.12.2008 pentru completarea unor acte legislative.

 Prin art. I al acestei legi a fost completat art. 8 din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Licenţa pentru comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pentru exportul acestora se eliberează pe bază de concurs, conform regulamentului aprobat de Guvern”.

Articolul II al legii prevede că art. 20 din Legea nr. 1347-XIII din 9.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere se completează cu art. (4) cu următorul cuprins:

„(4)  Se interzice colectarea şi achiziţionarea de la persoane fizice a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, cu excepţia bateriilor de acumulatoare uzate”.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public.

- Informaţia Ministerului Finanţelor nr. 07/1-1-6/12 din 22.01.2009 privind completarea scrisorii Ministerului Finanţelor nr. 07/1-1-6/160 din 09.12.2008 „Privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2009”.

Conform Informaţiei punctul 29 al capitolului IV(achitarea drepturilor de import/export şi a altor plăţi administrate de organele vamale) al scrisorii nr. 07/1-1-6/160 din 09.12.2008 se completează cu litera g) care prevede că:

„g) Veniturile fondurilor speciale încasate de organul vamal  (cap.161§03) contul trezorerial de încasări – 4501 161 03 0284 01. La acest cont trezorerial se acumulează mijloacele transferate de către persoanele juridice şi fizice în Fondul Ecologic Naţional”.

Anexa nr. 2 „Clasificaţia conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bzgetul central al UTA Găgăuzia şi bugete locale” se completează cu capitolul 115 paragraful 55² cu următorul conţinut:

„115 55² Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate”.

- Hotărîrea Consiliului de Administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr.244 din 11 decembrie 2008 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova.

Monitorul Oficial nr. 16-18 din 30 ianuarie 2009

- Hotărîrea Guvernului  nr.31 din 23.01.2009 cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţii.

În scopul executării Legii nr.420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică, Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător Guvernul a aprobat lista domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţei, conform anexei nr.1.

-  Hotărîrea Guvernului  nr.35 din 23.01.2009 pentru aprobarea Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Vamal de Stat al Republicii Belarus privind acordarea regimului de comerţ liber mărfurilor transportate prin teritoriile statelor care nu sînt părţi la acordul privind crearea zonei de comerţ liber din 15 aprilie 1994, semnat la Minsk la 3.12.2008.

- Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 26.01.2009 privind unele măsuri de realizare a Legii nr. 178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”.

Prin această hotărîre au fost aprobate:

-          Regulamentul privind sistemul automatizat de trecere pe teritoriul Aeroportului Internaţional Liber „Mărculeşti”.

-          Regulamentul privind înregistrarea rezidenţelor Aeroportului Liber „Mărculeşti”.

-          Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii în Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”.

-          Regulamentul privind reprezentantul Guvernului în Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.4 din 16.01.2009 cu privire la aprobarea Modului de finanţare a investiţiilor şi reparaţiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2009.

Acest Ordin stabileşte condiţiile unice în activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale (care sunt beneficiarii în construcţii şi reparaţii capitale a obiectelor indicate la anexa nr.10, nr.11 şi nr.14 la Bugetul de stat pe anul 2009) şi prevede modul lor de finanţare.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 316 din 24.12.2008 privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 545 din 29.12.2008 privind modificarea Listei agenţilor economici – contribuabili mari.

- Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr.17-6/3-22/01-2009 din 22.01.2009.

Decizia are drept scop redactarea deciziei nr. 17-6/3-22/03-2008 în baza modificărilor aduse Hotărîrii Guvernului nr.1482 din 26.12.2008. Astfel, în activităţile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se vor utiliza după 1 mai 2009 numai maşini de casă şi control specializate, cu sfera de aplicare servicii de schimb valutar de modele incluse în Registrul unic după 7 octombrie 2008.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

 

1. Este obligat salariatul sa lucreze în zilele de sîmbătă conform Hotărîrii Guvernului nr.1410 din 10.12.2008 „cu privire la zilele de muncă şi de odihnă din lunile ianuarie-martie 2009” dacă în zilele 1-14 ianuarie s-a aflat în concediul anual de odihnă sau în concediu medical?

La această întrebarea Tudor Capşa (doctor în drept, consilier de stat în Parlament) răspunde pe paginile revistei „Dreptul Muncii”.

În primul rînd trebuie de precizat că nu se includ în concediul de odihnă doar zile de sărbătoare nelucrătoare 1, 7, şi 8 ianuarie, celelalte 2-6 şi 9-11 ianuarie sunt luate în calcul la acordarea concediului anual.

Va lucra în zilele de 17, 31 ianuarie 21 februarie şi 14 martie, stabilite de Hotărîrea Guvernului nr.1410 doar salariatul care s-a aflat în concediul medical în perioada 1-11 ianuarie. În cazul de faţă munca prestată în aceste zile nu va fi considerată ca recuperarea zilelor nelucrate ci ca îndeplinirea completă a regimului de muncă şi de odihnă la întreprindere.  Salariatul care s-a aflat în concediul anual de odihnă sau alt tip de concediu în perioada 1-11 ianuarie nu este obligat să lucreze în zilele de sîmbătă indicate de Hotărîrea nr.1410.

2. Achitarea zilelor de odihnă de pe 1-11 ianuarie.

Conform art.111 din Codul muncii se va menţine salariul mediu pentru zilele de 1, 7, 8 ianuarie (cu excepţia cazului cînd aceste zile coincid cu zilele de repaus săptămînal), referitor la celelate zile salariul mediu nu se menţine.

Conform punctului 13 din Hotărîrea Guvernului nr. 426 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediusalariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare nu se menţine angajaţilor care, în intervalul de timp al lunii calendaristice ce conţine zile de sărbătoare nelucrătoare, nu au activat în urma suspendării contractului individual de muncă, conform art.76,77,78 şi 80 din codul Muncii”. În aşa mod, salariaţii care în perioada 1-11 s-au aflat în concediul medical nu li se va menţine salariul mediu pentru zilele de 1, 7, 8 ianuarie.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...