37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 29.07.2016-25.08.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 29.07.2016-25.08.2016

25.08.20163.174 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Important! Din 1 august se va utiliza doar codul IBAN pentru transferurile naționale în lei. Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare vor genera/utiliza coduri IBAN pentru conturile clienţilor acestora la efectuarea/recepţionarea transferurilor de credit. Astfel, din data de 1 august 2016 efectuarea plăţilor în MDL cu folosirea conturilor vechi (non-IBAN) nu va mai fi posibilă.

Fiți atenți la completarea facturilor fiscale! Au fost făcute unele modificări. A fost modificată Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură fiscală", aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 06.09.2010. Respectiv, au fost expuse într-o redacție nouă noțiunile preț de achiziție și preț de livrare de la punctul 2 din instrucțiune.

Aveți restanțe la buget și vreți să le amânați? Aici găsiți formularele necesare. A fost aprobat Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amânare sau eşalonare și Contractul de gaj aferent asigurării obligaţiei fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amânare sau eşalonare. Aceste formulare au fost aprobate ca urmare a expunerii în redacție nouă a articolului 180 din Codul fiscal, în urma modificărilor efectuate prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA și impozitul pe venitul din activitatea operațională. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 757 din 05.08.2016
1. (28.4.8) Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ a serviciului exportat?
2. (28.4.7) modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 28.4.5
Ordinul IFPS nr. 758 din 05.08.2016
1. (29.1.11.12) Constituie obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donația efectuată de către acesta?

Servicii noi de la ContabilȘef.md! Vezi cum poți beneficia de ele. În scurt timp, pagina www.contabilsef.md va oferi posibilitatea de a accesa servicii noi de care ați putea beneficia și care v-ar fi de mare ajutor în activitatea dvs. de zi cu zi. De aceea, vă recomandăm să vă ÎNREGISTRAȚI pe pagina noastră, apoi să vă AUTENTIFICAȚI cu adresa de email și parola pe care o veți primi pe email indicat la înregistrare. Dacă nu ați primit parola, nu puteți să vă autentificați sau au apărut alte probleme de ordin tehnic, nu ezitați să ne contactați.

Modificări în Codul fiscal! Prevederi noi privind desemnarea celor 2% din suma impozitului pe venit către organizaţiile necomerciale. Articolul 152 „Desemnarea procentuală" va avea un nou cuprins, potrivit căruia, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicaţi în lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, care se va stabili anual de Ministerul Justiţiei și se va publica pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 773 din 15.08.2016
1. (29.1.6.33) La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?
Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 (anexa nr.2), anexa 9D la Declarația menționată constituie o informaţie cu privire la contribuabilii întreprinzători individuali.
Totodată, potrivit art. 2 alin.(1) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr. 1353 din 03.11.2000, gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.
Concomitent, prevederile art.14 alin.(1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.
Astfel, în cazul în care gospodăria țărăneasca (de fermier) conform art.83 alin. (2) d) din Codul fiscal este obligată să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), atunci aceasta are obligația de a completa anexa 9D la declarația respectivă.

Activitatea de întreprinzător devine mai simplă. Vezi ce sa modificat! Noțiunea de „Cod fiscal" de la articolul 5, punctul 28), din Codul fiscal va avea un nou cuprins, conform căruia, cod fiscal reprezintă număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Totodată, noțiunea a fost lărgită și cuprinde mai multe sensuri. În contextul noțiunii noi „Cod fiscal", modificări de redacție a suferit și noțiunea „Certificat de atribuire a codului fiscal".

Nou! Cadrul pentru calitatea auditului: Elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului. A fost acceptat şi publicat Cadrul pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului. Obiectivele Cadrului pentru Calitatea Auditului includ creşterea gradului de conştientizare a elementelor cheie ale calităţii auditului, încurajarea principalelor părţi interesate de a explora mijloace de sporire a calităţii auditului și facilitarea unui dialog mai amplu între părţile interesate, pe acest subiect.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind livrările efectuate în baza contractelor încheiate în valută străină cu decontare în moneda națională. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 784 din 22.08.2016
1. (28.8.23) Cum se aplică prevederile art.97 alin.(6) și alin.(7) din Codul fiscal și art.98 alin.(2) din Codul fiscal cu referire la livrările efectuate în baza contractelor încheiate în valută străină cu decontare în moneda națională?
La identificarea cazurilor în care apare necesitatea aplicării prevederilor art. 97 alin. (6) și alin. (7) din Codul fiscal și art. 98 alin. (2) din Codul fiscal urmează a se conduce de prevederile art. 97 alin. (1) CF, art. 98 alin. (1) CF și art. 1 alin. (2), art. 583 alin. (2) și art. 584 alin. (1) din Codul Civil.
Reieșind din prevederile normelor expuse, obligațiile reciproce stabilite de părțile contractante nu pot fi modificate fără voința comună a acestora.
Astfel, valoarea livrării stabilită de părți, în baza clauzelor prevăzute în contract, ţinând cont de excepțiile și prevederile speciale stabilite de art. 97 din Codul fiscal, va constitui valoare impozabilă a livrării.
Reieșind din cele expuse supra, în contextul art.97 alin.(1), alin.(6) şi (7), art.98 alin.(2) din Codul fiscal şi art.1 alin.(2), art.583 alin.(2) şi art.584 alin.(1) din Codul civil, în cazul în care prevederile contractuale nu stabilesc expres condițiile aferente cursului valutar (de ex.: curs valutar la o anumită dată, curs valutar ajustat conform prevederilor contractuale, ș.a.), urmează a fi aplicate art.97 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, iar în cazul necesității ajustării valorii impozabile a livrării impozabile, se vor aplica prevederile art.98 alin.(2) din Codul fiscal.
Situațiile în care urmează a fi ajustată valoarea impozabilă a livrării sunt stipulate în alin.(1) al art.98 din Codul fiscal.
Concomitent, în cazul livrărilor impozabile contractate în valută străină cu decontare în monedă națională, pentru care valoarea livrării nu s-a modificat, aceasta fiind stabilită în raport cu o anumită corelație a valutei străine față de moneda națională, fapt ce este stipulat în contract, sau cu o anumită dată ce coincide cu data eliberării facturii fiscale sau cu o dată anterioară emiterii facturii fiscale, prevederile art.97 alin.(6) şi (7) şi art.98 alin.(2) din Codul fiscal nu se aplică, respectiv valoarea impozabilă a livrării impozabile se determină în conformitate cu art.97 alin.(1) din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe avere. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 629 din 19.07.2016
1. (11.6.2) Cine calculează impozitul pe avere şi cum sunt înştiinţaţi subiecţii impunerii privind obligaţiile fiscale calculate?
2. (11.6.1) Care este perioada fiscală la calcularea impozitului pe avere?
3. (11.5.1) Care este cota impunerii în cazul impozitului pe avere?
4. (11.4.3) În cazul în care bunurile imobiliare sunt divizate în cote părţi pentru fiecare dintre soţi, cum urmează a fi estimat baza impozabilă?
5. (11.4.2) Cum se estimează baza impozabilă în cazul în care obiectul impunerii este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar?
6. (11.4.1) Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe avere?
7. (11.3.4) În scopul aplicării impozitului pe avere, bunul imobiliar urmează să corespundă cel puțin unui singur criteriu sau ambelor criterii?
8. (11.3.3) Apar în calitate de obiecte ale impunerii bunurile imobiliare din localitățile rurale neevaluate de organele cadastrale teritoriale?
9. (11.3.2) Dacă subiectul impunerii are în gospodărie alte construcții (garaj, sarai şi alte construcţii auxiliare), acestea apar în calitate de obiecte ale impunerii cu impozitul pe avere?
10. (11.3.1) Care este obiectul impunerii cu impozitul pe avere?
11. (11.2.4) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul contractului de leasing financiar?
12. (11.2.3) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmășie?
13. (11.2.2) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane?
14. (11.2.1) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere?
15. (11.1.2) Impozitul pe avere exclude obligația achitării impozitului pe bunurile imobiliare?
16. (11.1.1) Cum se aplică impozitul pe avere?

Noutăți:

Cu privire la eliberarea certificatului ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți pe teritoriul RM. Au fost operate modificări și completări în HG „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în RM" nr.101 din 05.02.2013. Astfel, eliberarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova este realizată de către Inspectoratele fiscale teritoriale.

Unele particularităţi privind calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în anul 2016. CNAS informează plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat despre unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2016. Documentul conţine explicaţii pe mai multe compartimente ale prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016, care a intrat în vigoarea la data de 26 iulie curent.

Parlamentul a VOTAT! Unitatea convenţională creşte de la 20 la 50 de lei. Deputații au decis ca unitatea contravențională să fie majorată de la 20 de lei până la 50 de lei. Iniţial, autorul proiectului, Ministerul Justiţiei, a propus ca unitatea convenţională să constituie 1% din salariul mediu lunar prognozat la momentul săvârşirii faptei contravenţionale - la 50,5 lei. După aprobarea mai multor amendamente, s-a convenit asupra sumei fixe de 50 de lei.

Atenție, transportatori! La temperaturi mai mari de 30 grade, circulația pentru autoturismele de mare tonaj este interzisă. MTID, dar și ANTA readuce la cunoștință conducătorilor auto că sunt restricții de circulație pentru autoturismele de mare tonaj din cauza vremii. Astfel, în zilele cu temperaturi mai mari de 30 de grade Celsius, circulația autovehiculelor este interzisă de la ora 10:00 până la 20:00.

Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală şi vamală pentru anul 2017. Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 01.09.2016, pe suport de hârtie şi în format electronic.

În atenţia plătitorilor de cоntribuţii la BASS. CNAS aduce la cunoştinţă, că plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Impozitul pe avere - impоzit nou în Codul fiscal. Nou Titlul VI1 - Impozitul pe avere va contribui la ameliorarea echităţii fiscale, evitarea sustrageri de la impozitare a averilor dobândite, responsabilizarea fiscală. Astfel, persoanele fizice care deţin în proprietate bunurilor imobiliare (unul sau mai multe) cu destinaţie locative (cu excepţia terenurilor) pe teritoriul RM, care au o suprafaţă mai mare de120 m2 şi valoarea estimată, apreciată de către organele cadastrale teritoriale ce depăşeşte 1,5 milioane de lei, vor plăti impozitul pe avere.

Lista agenţilor economici care nu au depus documentele pentru ţinerea evidenţei stagiului de cotizare a angajaţilor (forma REV-5) pentru perioadele ianuarie-mai 2016. CNAS aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţii că la etapa actuală mai există întreprinderi, care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-mai, 2016. Aceste încălcări afectează persoanele asigurate.

Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității şi sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui CIM pe durată determinată. Potrivit proiectului, angajatorii au obligaţia să asigure salariaţilor încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată aceleaşi condiţii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, de care beneficiază şi ceilalţi salariaţi.

Noi prevederi privind păstrarea documentelor contabile, modul de nimicire a acestora şi corelarea lor cu necesitatea entităţii de a fi supusă controlului fiscal în mod obligatoriu. A fost publicat Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile RM şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016. Indicatorul este documentul normative care stabileşte termenele de păstrare şi selecţionare, păstrare şi nimicire a documentelor-tip comune organelor administraţie publice, altor organizaţii (inclusiv celor obşteşti).

Guvernul a declarat zilele de 29 şi 30 august - zile de odihnă. Cabinetul de miniştri, prin Hotărârea nr.1005 din 24 august 2016, a susţinut propunerea privind declararea zilelor de 29 şi 30 august 2016, zile de odihnă în Republica Moldova. Acestea vor fi recuperate pe 24 septembrie și, respectiv, 22 octombrie a. c..

Articole:

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX. Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. În acest articol sunt comentate modificările operate prin această lege la Codul fiscal și anume în Titlul V „Administrarea fiscală", Titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare", Titlul VI1 „Impozitul pe avere", Titlul VII „Taxele locale", Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale" și Titlul IX „Taxele rutiere".

Întrebări-Răspunsuri:

Privind posibilitatea acordării împrumuturilor cu dobândă între persoane fizice. Poate o persoană fizică rezidentă să împrumute bani unei alte persoane fizice rezidente contra unei dobânzi? Cum se va impozita dobânda obținută din punct de vedere fiscal în cazul când împrumutătorul este persoană rezidentă? Răspuns: Prin contractul de împrumut, o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă la expirarea termenului pentru care i-au fost date. În baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, care trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de bază a BNM, iar dacă se încalcă această dispoziţie, înţelegerea asupra dobânzii este nulă. Din punct de vedere fiscal, venitul obţinut sub formă de dobândă reprezintă sursă de venit impozabilă.

Scrisori ale Ministerului Finanțelor:

Referitor la aplicarea corectă a art. 901 alin. (31) din Codul fiscal. Art. 901 alin. (31) liniuţa a treia din Codul fiscal, prevede că, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social. Astfel, prevederile menţionate supra se vor aplica asupra sumei (sumelor) diminuării capitalului social, cu care anterior (în anii 2010-2011) a fost majorat din contul profitului nerepartizat care a fost repartizată (repartizate) între acţionari în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social. Totodată, menţionăm că, perioadele fiscale specificate în norma dată (2010-2011) se referă la perioadele de timp în care efectiv a fost înregistrată majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat şi/sau altor surse constatate în capital. Respectiv, cota de 15% se va aplica aferent tuturor sumelor retrase şi repartizate între acţionari, cu care anterior (2010-2011) a fost majorat capitalul social din contul profitului nerepartizat indiferent de anul realizării profitului respectiv.

Noutăți ContabilȘef:

Important! Din 1 august se va utiliza doar codul IBAN pentru transferurile naționale în lei. Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare vor genera/utiliza coduri IBAN pentru conturile clienţilor acestora la efectuarea/recepţionarea transferurilor de credit. Astfel, din data de 1 august 2016 efectuarea plăţilor în MDL cu folosirea conturilor vechi (non-IBAN) nu va mai fi posibilă.

Fiți atenți la completarea facturilor fiscale! Au fost făcute unele modificări. A fost modificată Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură fiscală", aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 06.09.2010. Respectiv, au fost expuse într-o redacție nouă noțiunile preț de achiziție și preț de livrare de la punctul 2 din instrucțiune.

Aveți restanțe la buget și vreți să le amânați? Aici găsiți formularele necesare. A fost aprobat Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amânare sau eşalonare și Contractul de gaj aferent asigurării obligaţiei fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amânare sau eşalonare. Aceste formulare au fost aprobate ca urmare a expunerii în redacție nouă a articolului 180 din Codul fiscal, în urma modificărilor efectuate prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA și impozitul pe venitul din activitatea operațională. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 757 din 05.08.2016
1. (28.4.8) Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ a serviciului exportat?
2. (28.4.7) modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 28.4.5
Ordinul IFPS nr. 758 din 05.08.2016
1. (29.1.11.12) Constituie obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donația efectuată de către acesta?

Servicii noi de la ContabilȘef.md! Vezi cum poți beneficia de ele. În scurt timp, pagina www.contabilsef.md va oferi posibilitatea de a accesa servicii noi de care ați putea beneficia și care v-ar fi de mare ajutor în activitatea dvs. de zi cu zi. De aceea, vă recomandăm să vă ÎNREGISTRAȚI pe pagina noastră, apoi să vă AUTENTIFICAȚI cu adresa de email și parola pe care o veți primi pe email indicat la înregistrare. Dacă nu ați primit parola, nu puteți să vă autentificați sau au apărut alte probleme de ordin tehnic, nu ezitați să ne contactați.

Modificări în Codul fiscal! Prevederi noi privind desemnarea celor 2% din suma impozitului pe venit către organizaţiile necomerciale. Articolul 152 „Desemnarea procentuală" va avea un nou cuprins, potrivit căruia, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicaţi în lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, care se va stabili anual de Ministerul Justiţiei și se va publica pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 773 din 15.08.2016
1. (29.1.6.33) La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?
Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 (anexa nr.2), anexa 9D la Declarația menționată constituie o informaţie cu privire la contribuabilii întreprinzători individuali.
Totodată, potrivit art. 2 alin.(1) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr. 1353 din 03.11.2000, gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.
Concomitent, prevederile art.14 alin.(1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.
Astfel, în cazul în care gospodăria țărăneasca (de fermier) conform art.83 alin. (2) d) din Codul fiscal este obligată să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), atunci aceasta are obligația de a completa anexa 9D la declarația respectivă.

Activitatea de întreprinzător devine mai simplă. Vezi ce sa modificat! Noțiunea de „Cod fiscal" de la articolul 5, punctul 28), din Codul fiscal va avea un nou cuprins, conform căruia, cod fiscal reprezintă număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Totodată, noțiunea a fost lărgită și cuprinde mai multe sensuri. În contextul noțiunii noi „Cod fiscal", modificări de redacție a suferit și noțiunea „Certificat de atribuire a codului fiscal".

Nou! Cadrul pentru calitatea auditului: Elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului. A fost acceptat şi publicat Cadrul pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului. Obiectivele Cadrului pentru Calitatea Auditului includ creşterea gradului de conştientizare a elementelor cheie ale calităţii auditului, încurajarea principalelor părţi interesate de a explora mijloace de sporire a calităţii auditului și facilitarea unui dialog mai amplu între părţile interesate, pe acest subiect.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind livrările efectuate în baza contractelor încheiate în valută străină cu decontare în moneda națională. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 784 din 22.08.2016
1. (28.8.23) Cum se aplică prevederile art.97 alin.(6) și alin.(7) din Codul fiscal și art.98 alin.(2) din Codul fiscal cu referire la livrările efectuate în baza contractelor încheiate în valută străină cu decontare în moneda națională?
La identificarea cazurilor în care apare necesitatea aplicării prevederilor art. 97 alin. (6) și alin. (7) din Codul fiscal și art. 98 alin. (2) din Codul fiscal urmează a se conduce de prevederile art. 97 alin. (1) CF, art. 98 alin. (1) CF și art. 1 alin. (2), art. 583 alin. (2) și art. 584 alin. (1) din Codul Civil.
Reieșind din prevederile normelor expuse, obligațiile reciproce stabilite de părțile contractante nu pot fi modificate fără voința comună a acestora.
Astfel, valoarea livrării stabilită de părți, în baza clauzelor prevăzute în contract, ţinând cont de excepțiile și prevederile speciale stabilite de art. 97 din Codul fiscal, va constitui valoare impozabilă a livrării.
Reieșind din cele expuse supra, în contextul art.97 alin.(1), alin.(6) şi (7), art.98 alin.(2) din Codul fiscal şi art.1 alin.(2), art.583 alin.(2) şi art.584 alin.(1) din Codul civil, în cazul în care prevederile contractuale nu stabilesc expres condițiile aferente cursului valutar (de ex.: curs valutar la o anumită dată, curs valutar ajustat conform prevederilor contractuale, ș.a.), urmează a fi aplicate art.97 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, iar în cazul necesității ajustării valorii impozabile a livrării impozabile, se vor aplica prevederile art.98 alin.(2) din Codul fiscal.
Situațiile în care urmează a fi ajustată valoarea impozabilă a livrării sunt stipulate în alin.(1) al art.98 din Codul fiscal.
Concomitent, în cazul livrărilor impozabile contractate în valută străină cu decontare în monedă națională, pentru care valoarea livrării nu s-a modificat, aceasta fiind stabilită în raport cu o anumită corelație a valutei străine față de moneda națională, fapt ce este stipulat în contract, sau cu o anumită dată ce coincide cu data eliberării facturii fiscale sau cu o dată anterioară emiterii facturii fiscale, prevederile art.97 alin.(6) şi (7) şi art.98 alin.(2) din Codul fiscal nu se aplică, respectiv valoarea impozabilă a livrării impozabile se determină în conformitate cu art.97 alin.(1) din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe avere. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 629 din 19.07.2016
1. (11.6.2) Cine calculează impozitul pe avere şi cum sunt înştiinţaţi subiecţii impunerii privind obligaţiile fiscale calculate?
2. (11.6.1) Care este perioada fiscală la calcularea impozitului pe avere?
3. (11.5.1) Care este cota impunerii în cazul impozitului pe avere?
4. (11.4.3) În cazul în care bunurile imobiliare sunt divizate în cote părţi pentru fiecare dintre soţi, cum urmează a fi estimat baza impozabilă?
5. (11.4.2) Cum se estimează baza impozabilă în cazul în care obiectul impunerii este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar?
6. (11.4.1) Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe avere?
7. (11.3.4) În scopul aplicării impozitului pe avere, bunul imobiliar urmează să corespundă cel puțin unui singur criteriu sau ambelor criterii?
8. (11.3.3) Apar în calitate de obiecte ale impunerii bunurile imobiliare din localitățile rurale neevaluate de organele cadastrale teritoriale?
9. (11.3.2) Dacă subiectul impunerii are în gospodărie alte construcții (garaj, sarai şi alte construcţii auxiliare), acestea apar în calitate de obiecte ale impunerii cu impozitul pe avere?
10. (11.3.1) Care este obiectul impunerii cu impozitul pe avere?
11. (11.2.4) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul contractului de leasing financiar?
12. (11.2.3) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmășie?
13. (11.2.2) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane?
14. (11.2.1) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere?
15. (11.1.2) Impozitul pe avere exclude obligația achitării impozitului pe bunurile imobiliare?
16. (11.1.1) Cum se aplică impozitul pe avere?

Noutăți:

Cu privire la eliberarea certificatului ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți pe teritoriul RM. Au fost operate modificări și completări în HG „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în RM" nr.101 din 05.02.2013. Astfel, eliberarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova este realizată de către Inspectoratele fiscale teritoriale.

Unele particularităţi privind calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în anul 2016. CNAS informează plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat despre unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2016. Documentul conţine explicaţii pe mai multe compartimente ale prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016, care a intrat în vigoarea la data de 26 iulie curent.

Parlamentul a VOTAT! Unitatea convenţională creşte de la 20 la 50 de lei. Deputații au decis ca unitatea contravențională să fie majorată de la 20 de lei până la 50 de lei. Iniţial, autorul proiectului, Ministerul Justiţiei, a propus ca unitatea convenţională să constituie 1% din salariul mediu lunar prognozat la momentul săvârşirii faptei contravenţionale - la 50,5 lei. După aprobarea mai multor amendamente, s-a convenit asupra sumei fixe de 50 de lei.

Atenție, transportatori! La temperaturi mai mari de 30 grade, circulația pentru autoturismele de mare tonaj este interzisă. MTID, dar și ANTA readuce la cunoștință conducătorilor auto că sunt restricții de circulație pentru autoturismele de mare tonaj din cauza vremii. Astfel, în zilele cu temperaturi mai mari de 30 de grade Celsius, circulația autovehiculelor este interzisă de la ora 10:00 până la 20:00.

Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală şi vamală pentru anul 2017. Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 01.09.2016, pe suport de hârtie şi în format electronic.

În atenţia plătitorilor de cоntribuţii la BASS. CNAS aduce la cunoştinţă, că plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Impozitul pe avere - impоzit nou în Codul fiscal. Nou Titlul VI1 - Impozitul pe avere va contribui la ameliorarea echităţii fiscale, evitarea sustrageri de la impozitare a averilor dobândite, responsabilizarea fiscală. Astfel, persoanele fizice care deţin în proprietate bunurilor imobiliare (unul sau mai multe) cu destinaţie locative (cu excepţia terenurilor) pe teritoriul RM, care au o suprafaţă mai mare de120 m2 şi valoarea estimată, apreciată de către organele cadastrale teritoriale ce depăşeşte 1,5 milioane de lei, vor plăti impozitul pe avere.

Lista agenţilor economici care nu au depus documentele pentru ţinerea evidenţei stagiului de cotizare a angajaţilor (forma REV-5) pentru perioadele ianuarie-mai 2016. CNAS aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţii că la etapa actuală mai există întreprinderi, care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-mai, 2016. Aceste încălcări afectează persoanele asigurate.

Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității şi sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui CIM pe durată determinată. Potrivit proiectului, angajatorii au obligaţia să asigure salariaţilor încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată aceleaşi condiţii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, de care beneficiază şi ceilalţi salariaţi.

Noi prevederi privind păstrarea documentelor contabile, modul de nimicire a acestora şi corelarea lor cu necesitatea entităţii de a fi supusă controlului fiscal în mod obligatoriu. A fost publicat Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile RM şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016. Indicatorul este documentul normative care stabileşte termenele de păstrare şi selecţionare, păstrare şi nimicire a documentelor-tip comune organelor administraţie publice, altor organizaţii (inclusiv celor obşteşti).

Guvernul a declarat zilele de 29 şi 30 august - zile de odihnă. Cabinetul de miniştri, prin Hotărârea nr.1005 din 24 august 2016, a susţinut propunerea privind declararea zilelor de 29 şi 30 august 2016, zile de odihnă în Republica Moldova. Acestea vor fi recuperate pe 24 septembrie și, respectiv, 22 octombrie a. c..

Articole:

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX. Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. În acest articol sunt comentate modificările operate prin această lege la Codul fiscal și anume în Titlul V „Administrarea fiscală", Titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare", Titlul VI1 „Impozitul pe avere", Titlul VII „Taxele locale", Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale" și Titlul IX „Taxele rutiere".

Întrebări-Răspunsuri:

Privind posibilitatea acordării împrumuturilor cu dobândă între persoane fizice. Poate o persoană fizică rezidentă să împrumute bani unei alte persoane fizice rezidente contra unei dobânzi? Cum se va impozita dobânda obținută din punct de vedere fiscal în cazul când împrumutătorul este persoană rezidentă? Răspuns: Prin contractul de împrumut, o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă la expirarea termenului pentru care i-au fost date. În baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, care trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de bază a BNM, iar dacă se încalcă această dispoziţie, înţelegerea asupra dobânzii este nulă. Din punct de vedere fiscal, venitul obţinut sub formă de dobândă reprezintă sursă de venit impozabilă.

Scrisori ale Ministerului Finanțelor:

Referitor la aplicarea corectă a art. 901 alin. (31) din Codul fiscal. Art. 901 alin. (31) liniuţa a treia din Codul fiscal, prevede că, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social. Astfel, prevederile menţionate supra se vor aplica asupra sumei (sumelor) diminuării capitalului social, cu care anterior (în anii 2010-2011) a fost majorat din contul profitului nerepartizat care a fost repartizată (repartizate) între acţionari în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social. Totodată, menţionăm că, perioadele fiscale specificate în norma dată (2010-2011) se referă la perioadele de timp în care efectiv a fost înregistrată majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat şi/sau altor surse constatate în capital. Respectiv, cota de 15% se va aplica aferent tuturor sumelor retrase şi repartizate între acţionari, cu care anterior (2010-2011) a fost majorat capitalul social din contul profitului nerepartizat indiferent de anul realizării profitului respectiv.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...