37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.05.2015-24.06.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.05.2015-24.06.2015

24.06.20153.705 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA.
Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 465 din 27.05.2015
1. (29.1.3.19) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaţilor de stimulare şi compensare sub formă de premii acordate angajaţilor acestuia?
Ordinul IFPS nr. 466 din 27.05.2015
1. (29.1.7.66) Cum se va reține impozitul pe venit din plățile efectuate persoanei fizice în cazul în care acesta este angajat pe o durată determinată (temporar)?
Ordinul IFPS nr. 467 din 27.05.2015
1. (28.17.1) Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?
2. (28.1.5) Care este modalitatea de înregistrare benevolă în calitate de contribuabil al TVA a subiectului care abia a început activitatea de întreprinzător?

Doriți să amplasați terase de vară în municipiul Chișinău? Trebuie să știți ASTA! Potrivit Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/14 din 19 mai 2015, a fost aprobat un nou Regulament privind organizarea teraselor de vară în municipiul Chișinău. În acest Regulament este descrisă procedura de organizare a teraselor de vară, condițiile de deschidere a acestora, precum și actele necesare deschiderii lor.

Atenție! A fost aprobat noul model al cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Prevederile din acest ordin se vor aplica asupra cazurilor de restituire a impozitului pe venit achitat/reţinut în plus, indiferent de perioada(ele) fiscală(e) pentru care se solicită restituirea, ținându-se cont de termenul de prescripţie stabilit de art. 266 din Codul fiscal.

Executorii judecătorești și notarii vor prezenta calculul impozitului pe venit conform unui formular nou. A fost aprobat Formularul-tip "Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" (Forma CNOTAREX15), precum și instrucțiunea de completare a acestuia. Calculul nominalizat se va prezenta de către persoanele ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc, lunar, nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la IFS teritoriale în raza căreia aceştia îşi desfăşoară activitatea (sediul).

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată și taxa pentru unităţile comerciale. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 470 din 28.05.2015
1. (28.22.19) Este oare în drept subiectul impozabil să solicite restituirea TVA aferentă procurărilor efectuate, atît pînă la 1 mai 2015 cît și după această dată, utilizate la efectuarea investițiilor capitale în clădire, care este dată în exploatare după 1 mai 2015?
2. (28.22.18) Se va restitui oare TVA în cazul investițiilor capitale efectuate în clădiri?
3. (28.17.22) Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect investițional (grant), confirmat documentar, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din altă sursă?
4. (28.3.39) Este oare obligatorie aplicarea scutirii de TVA stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?
5. (28.21.46) În baza cărui document se realizează de către cumpărător dreptul la trecerea în cont a TVA la procurarea bunurilor gajate?
Ordinul IFPS nr. 472 din 29.05.2015
1. (6.6.2.13) Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii agenţii economici care activează în forma magazinului on-line?
2. (6.6.2.12) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata?
3. (6.6.2.11) Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet?
4. (6.6.2.10) Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care se ocupă cu colectarea maculaturii?
5. (6.6.2.9) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care deţine un bun imobil, înregistrat la organul cadastral ca magazin sau ca alt obiect comercial, însă prin intermediul acestui bun nu desfăşoară activitate comercială?
6. (6.6.2.8) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care transmite în arendă unei alte persoane suprafaţa comercială de care dispune?
7. (6.6.2.6) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare?
8. (6.6.2.5) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care confecționează peruci?
9. (6.6.2.4) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?
10. (6.6.2.3) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?
11. (6.6.2.2) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
12. (6.6.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 473 din 02.06.2015
1. (29.4.11) Apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din venitul sub formă de royalty acordat nerezidentului?
2. (29.1.7.9) Entitatea achita persoanei fizice venitul sub forma de royalty, ce impozit la sursa de plata urmează a fi reținut?

Important! Scutirile personale și cotele de impozitare pentru persoanele fizice se vor aplica de la 1 ianuarie 2015. A fost publicată Legea nr.108 din 28.05.2015, care prevede intrarea în vigoare a modificărilor în Codul fiscal (publicate la 28 aprilie 2015), legate de impozitul pe venit (inclusiv ce țin de valoarea scutirii personale anuale a persoanei fizice, de limita venitului persoanei fizice impozitat la cota de 7%, etc), începând cu 01 ianuarie 2015. Entitățile vor efectua recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru perioada de la 1 ianuarie 2015 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Atenție! Noi completări la Codul fiscal privind accizele. Au fost făcute completări în Articolul 125 „Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate" din Codul fiscal privind suma accizelor achitată la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310 „Benzine pentru aviație", 271012700 „Benzina tip jet fuel" şi 271019210 „Petrol lampant (kerosen) Jet fuel", care se restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenţilor economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor.

Nou! Au fost publicate Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Conform Ordinului IFPS nr. 129 din 24.02.2015, au fost aprobate Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Indicațiile menționate au fost elaborate în scop de a fi călăuză pentru funcționarii SFS în cadrul efectuării vizitei fiscale și stabilesc particularitățile și condițiile de organizare, de efectuare și de raportare a rezultatelor vizitei fiscale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind certificatul de rezidență (forma 1DTA-13). Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 482 din 08.06.2015
1. (29.1.7.70) În ce cazuri organul fiscal este în drept de a refuza în eliberarea certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?
2. (29.1.7.69) În cît timp se eliberează certificatul de rezidență (forma 1DTA-13)?
3. (29.1.7.68) Unde se depun documentele pentru primirea Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?
4. (29.1.7.67) Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?

Aprobat! Orice modificare a Codului fiscal va intra în vigoare peste 180 zile. A fost publicată Legea nr. 109 din 28.05.2015, prin care a fost completat articolul 7 „Stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale" din Codul fiscal, cu un nou punct, 11,potrivit căruia, modificările și/sau completările Codului fiscal și ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 zile calendaristice de la data publicării legii de modificare și/sau completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Atenție! Modificări în Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura". Potrivit Ordinului IFPS nr. 481 din 05.06.2015, au fost făcute completări în Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura". Aceste modificări se referă la procedura de utilizare a sistemului e-Factura", în special la utilizarea semnăturii digitale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind operațiunile de donație. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 498 din 12.06.2015
1. (29.1.10.8) Se va permite la deducere în scopuri fiscale uzura pentru activele primite cu titlu de donație pentru persoanele juridice?
2. (29.1.10.7) Cum se impozitează cu impozitul pe venit operațiunea privind vinderea activelor primite cu titlu de donație de către persoana juridică?
3. (29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
4. (29.1.10.5) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația unui activ efectuată persoanei fizice?
5. (29.1.10.4) Care este valoarea activului în scopuri fiscale primit cu titlu de donație de către persoana juridică?
6. (29.1.10.3) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care a primit activ cu titlu de donație de la persoana fizică?
7. (29.1.10.2) În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?
8. (29.1.10.1) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit, TVA și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 499 din 12.06.2015
1. (29.1.1.17) Constituie sursă de venit impozabilă pentru entitate, împrumutul nerambursat, acordat de către fondator, sau persoană terță?
2. (29.1.7.71) Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care entitatea a acordat fondatorului său un împrumut fără dobândă?
Ordinul nr. 503 din 12.06.2015
1. (28.8.25) În care cazuri, pentru determinarea valorii impozabile a livrării impozabile, urmează de a se conduce de prevederile art.99 din Codul fiscal?
2. (28.8.24) Care va fi valoarea impozabilă a livrării impozabile în cazul livrării mărfurilor (serviciilor) la un preț mai mic decît consumurile pentru producerea lor sau decît prețul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, sau decît prețul de cost al serviciilor prestate?
Ordinul nr. 504 din 12.06.2015
1. (8.2.5.8) Care v-a fi suma taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM ce urmează a fi achitată pentru anul 2015, dacă taxa în cauză a fost calculată și achitată la data de 11.03.2015 conform cotelor aferente, în vigoare la data achitării taxei, iar testarea tehnică urmează să se efectueze după data de 01.05.2015 - data din care au întrat în vigoare cotele taxei respective noi ? Sumele respective vor trebui recalculate sau nu conform noilor cote care au intrat în vigoare la data 01.05.2015 ?
Ordinul nr. 508 din 16.06.2015
1. (29.1.1.15) Se va impozita venitul obţinut de către persoana fizică, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?

Important! A fost aprobat formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15). Acest formular a fost aprobat întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligațiilor ce țin de impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar și va substitui formularele BIJ 1, Forma BIJ 13, Forma FUNJ 13. Se va prezenta începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2015, de către contribuabilii - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Cum va stimula fiscul contribuabilii onești și contabilii profesioniști. IFPS a aprobat Regulamentul cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti, care stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare cu certificate de credibilitate şi diplome de merit a celor mai oneşti contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili ai contribuabililor oneşti, care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală voluntară, prin calcularea corectă, raportarea şi vărsarea deplină şi la timp la BPN a obligaţiei fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrând un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform reglementărilor în vigoare.

Atenție! A fost modificat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 16.06.2015, prin care au fost modificate și completate punctele 25, 32 și 35 al Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 512 din 18.06.2015
1. (29.4.24) Care este modalitatea de impozitare a unei persoane fizice nerezident la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova?
Ordinul IFPS nr. 516 din 19.06.2015
1. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?
Ordinul IFPS nr. 517 din 19.06.2015
1. (29.2.5.9) Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08), în cazul în care pe parcursul anului aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă?
2. (29.1.6.28) Se consideră oare ca surse de venit impozabile, mijloacele financiare primite de către agricultori din fondurile speciale și cum urmează de a fi reflectate acestea în Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 12) și în Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) pentru perioada fiscală (Forma UNIF14)?
Ordinul IFPS nr. 523 din 23.06.2015
1. (28.15.39) Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (tip vechi)?

Cum modificarea impozitelor din salariu ți-au influențat veniturile? În urma adoptării modificărilor în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 și adoptării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, au fost modificate mărimile tranşelor de venit impozabile, scutirile şi cotele de asigurare obligatorie socială şi medicală, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 (6,4%). Ce s-a întâmplat cu salariul dvs.?S-a majorat sau s-a micșorat?

Noutăți:

IFS mun. Chişinău informează toţi contribuabilii din municipiul Chişinău despre modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015. IFS mun. Chişinău dă răspuns următoarelor întrebări: Care sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare? Care sunt cotele impozitului pe bunurile imobiliare? Care sunt înlesnirile la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice - cetăţeni în anul 2015? Cine calculează suma impozitelor sus menţionate şi prezintă calculele respective Serviciului Fiscal? Ce termene de achitare sunt stabilite pentru impozitul pe bunurile imobiliare şi funciar pentru anul 2015?

Semnătură electronică unică pentru toate instituțiile de stat. Raportarea electronică către stat va fi mai eficientă și mai sigură, în conformitate cu standardele europene, iar agenții economici vor folosi o semnătură electronică unică pentru toate instituțiile de stat, reducîndu-și, astfel, cheltuielile legate de aplicarea semnăturii electronice.

Unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2015. CNAS informează plătitorii contribuţiilor la Bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii despre unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2015. Documentul conţine explicaţii pe mai multe compartimente conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015, atât pentru persoanele juridice, cât şi pentru persoanele fizice.

Comunicat cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a RM, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. IFPS comunică informații pentru cunoștință și călăuză în lucru aferent mecanismului de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanei fizice rezidente a Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Comunicatul informativ. IFS mun. Chișinău atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic", dar și angajatorii acestora. IFS mun. Chișinău atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic", dar și angajatorii acestora, despre faptul că economia tenebră subminează finanțarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfășurarea unor politici economice coerente și poate să ducă la distorsionarea echității sociale.

Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de BASS. CNAS a aprobat Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în care sunt descrise reglementările de aplicabilitate a prevederilor prenotate şi este stabilită procedura de încheiere, de acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare a stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de BASS.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 04.06.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie-iunie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat și a făcut publică lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 100 mii lei, formate la situaţia de 04.06.2015.

Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. CNAS a aprobat Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în care sunt descrise reglementările de aplicabilitate a prevederilor prenotate şi este stabilită procedura de eliberare a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu iniţierea procedurii de lichidare a întreprinderii individuale.

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS. CNAS reamintește, că plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2015, au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi declaraţiile persoanelor asigurate (forma REV-5) utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Accesarea Contului curent de plătitorii care raportează electronic la CNAS. Serviciul electronic de prezentare a declaraţiilor este oferit de CNAS plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prin intermediul sistemului informaţional E-Raportare, www.raportare.md. Acest sistem este destinat şi pentru raportarea la CNAM şi BNS. Principalele avantaje pe care le prezintă folosirea acestei modalităţi de raportare sunt rapiditatea şi accesibilitatea.

Ministerul Finanţelor informează despre elaborarea comunicatului informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal. Comunicatul informativ are drept scop explicarea unor aspecte în partea ce ţine de aplicarea impozitului pe venitul salarial al persoanelor fizice cât şi aplicarea normelor privind modificarea mărimilor cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în contextul legilor supra notate.

Regulamentul privind modul de repartizare a subvenţiilor pentru agricultori a fost publicat în Monitorul Oficial. Regulamentul conţine listele activităţilor şi a riscurilor eligibile subvenţionării, dar şi descrie modalităţile de obţinere a subvenţiilor.

Serviciul Vamal introduce procedura simplificată de certificare a originii la export. Guvernul a aprobat Hotarîrea privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34² din Codul vamal al Republicii Moldova, care se referă la procedura simplificată de certificare a originii la export în cadrul Acordului de Asociere cu UE. Proiectul propus are drept scop simplificarea procedurii de confirmare a originii mărfurilor autohtone care sînt exportate în UE în regim preferențial (cu scutire de taxe vamale).

Proiectul legii cu privire la mediere a fost adoptat de Parlament. Acesta determină statutul mediatorului, formele de organizare a activităţii acestuia, cerinţele pentru înregistrarea organizaţiilor de mediere, principiile desfăşurării procesului de mediere, precum şi competenţa autorităților și instituţiilor statului în domeniul respectiv.

În atenţia angajatorilor! Cum trebuie să procedeze în condiții de CANICULĂ. Inspectoratul de Stat al Muncii avertizează că potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2015. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de Stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2015, care include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului III al anului 2015.

Articole:

SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă". Scurt comentariu. În acest articol, se pune în discuție conținutul standardului SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă", tangențele lui cu IAS 24 „Prezentarea informației privind părțile afiliate" și IFRS 11 „Angajamente comune". Totodată, sunt oferite comentarii privind Contractele de societate civilă, Contracte cu active comune, exemple concrete privind acestea. În finalul articolului, autorul oferă concluzii privind angajamentul cu active comune și concluzii referitor la acest SNC.

Scrisori IFPS:

Referitor la suma TVA trecută în cont la momentul procurării mijlocului fix, care pe urmă a fost casat, şi în locui căruia se edifică alt imobil sc. nr. 26-08/4-3-11/4-4845/4324 din 15.05.2015. Ministerul Finanţelor informează că în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Reieşind din prevederile legislaţiei menţionate, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mijlocului fix, care pe urmă a fost casat, şi în locui căruia se edifică alt imobil (obiect comercial), nu se exclude de la decontări cu bugetul în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) al Codului fiscal, cu condiţia că imobilul edificat să fie folosit pentru efectuarea livrărilor impozabile. Totodată, dacă imobilul edificat sau pământul e folosit pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mărfurilor, conform art. 102 alin. (2) din Codul fiscal, nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. În scrisoare se dau explicații cum se completează în acest caz Declarația privind TVA și Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Referitor la radierea codului fiscal (IDNP) utilizat în activitate persoanei ce practică activitate profesionistă în legătură cu faptul că IFS a emis Certificat de atribuire sc. nr. 26-15/1-12-804/4332 din 18 mai 2015. Persoanele fizice, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală până la 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale utilizează codul fiscal atribuit şi confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal până la data indicată. Persoanele, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală după 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal indicat în licenţa, ce permite practicarea activităţii respective.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA.
Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 465 din 27.05.2015
1. (29.1.3.19) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaţilor de stimulare şi compensare sub formă de premii acordate angajaţilor acestuia?
Ordinul IFPS nr. 466 din 27.05.2015
1. (29.1.7.66) Cum se va reține impozitul pe venit din plățile efectuate persoanei fizice în cazul în care acesta este angajat pe o durată determinată (temporar)?
Ordinul IFPS nr. 467 din 27.05.2015
1. (28.17.1) Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?
2. (28.1.5) Care este modalitatea de înregistrare benevolă în calitate de contribuabil al TVA a subiectului care abia a început activitatea de întreprinzător?

Doriți să amplasați terase de vară în municipiul Chișinău? Trebuie să știți ASTA! Potrivit Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/14 din 19 mai 2015, a fost aprobat un nou Regulament privind organizarea teraselor de vară în municipiul Chișinău. În acest Regulament este descrisă procedura de organizare a teraselor de vară, condițiile de deschidere a acestora, precum și actele necesare deschiderii lor.

Atenție! A fost aprobat noul model al cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Prevederile din acest ordin se vor aplica asupra cazurilor de restituire a impozitului pe venit achitat/reţinut în plus, indiferent de perioada(ele) fiscală(e) pentru care se solicită restituirea, ținându-se cont de termenul de prescripţie stabilit de art. 266 din Codul fiscal.

Executorii judecătorești și notarii vor prezenta calculul impozitului pe venit conform unui formular nou. A fost aprobat Formularul-tip "Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" (Forma CNOTAREX15), precum și instrucțiunea de completare a acestuia. Calculul nominalizat se va prezenta de către persoanele ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc, lunar, nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la IFS teritoriale în raza căreia aceştia îşi desfăşoară activitatea (sediul).

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată și taxa pentru unităţile comerciale. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 470 din 28.05.2015
1. (28.22.19) Este oare în drept subiectul impozabil să solicite restituirea TVA aferentă procurărilor efectuate, atît pînă la 1 mai 2015 cît și după această dată, utilizate la efectuarea investițiilor capitale în clădire, care este dată în exploatare după 1 mai 2015?
2. (28.22.18) Se va restitui oare TVA în cazul investițiilor capitale efectuate în clădiri?
3. (28.17.22) Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect investițional (grant), confirmat documentar, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din altă sursă?
4. (28.3.39) Este oare obligatorie aplicarea scutirii de TVA stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?
5. (28.21.46) În baza cărui document se realizează de către cumpărător dreptul la trecerea în cont a TVA la procurarea bunurilor gajate?
Ordinul IFPS nr. 472 din 29.05.2015
1. (6.6.2.13) Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii agenţii economici care activează în forma magazinului on-line?
2. (6.6.2.12) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata?
3. (6.6.2.11) Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet?
4. (6.6.2.10) Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care se ocupă cu colectarea maculaturii?
5. (6.6.2.9) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care deţine un bun imobil, înregistrat la organul cadastral ca magazin sau ca alt obiect comercial, însă prin intermediul acestui bun nu desfăşoară activitate comercială?
6. (6.6.2.8) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care transmite în arendă unei alte persoane suprafaţa comercială de care dispune?
7. (6.6.2.6) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare?
8. (6.6.2.5) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care confecționează peruci?
9. (6.6.2.4) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?
10. (6.6.2.3) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?
11. (6.6.2.2) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
12. (6.6.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 473 din 02.06.2015
1. (29.4.11) Apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din venitul sub formă de royalty acordat nerezidentului?
2. (29.1.7.9) Entitatea achita persoanei fizice venitul sub forma de royalty, ce impozit la sursa de plata urmează a fi reținut?

Important! Scutirile personale și cotele de impozitare pentru persoanele fizice se vor aplica de la 1 ianuarie 2015. A fost publicată Legea nr.108 din 28.05.2015, care prevede intrarea în vigoare a modificărilor în Codul fiscal (publicate la 28 aprilie 2015), legate de impozitul pe venit (inclusiv ce țin de valoarea scutirii personale anuale a persoanei fizice, de limita venitului persoanei fizice impozitat la cota de 7%, etc), începând cu 01 ianuarie 2015. Entitățile vor efectua recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru perioada de la 1 ianuarie 2015 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Atenție! Noi completări la Codul fiscal privind accizele. Au fost făcute completări în Articolul 125 „Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate" din Codul fiscal privind suma accizelor achitată la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310 „Benzine pentru aviație", 271012700 „Benzina tip jet fuel" şi 271019210 „Petrol lampant (kerosen) Jet fuel", care se restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenţilor economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor.

Nou! Au fost publicate Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Conform Ordinului IFPS nr. 129 din 24.02.2015, au fost aprobate Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Indicațiile menționate au fost elaborate în scop de a fi călăuză pentru funcționarii SFS în cadrul efectuării vizitei fiscale și stabilesc particularitățile și condițiile de organizare, de efectuare și de raportare a rezultatelor vizitei fiscale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind certificatul de rezidență (forma 1DTA-13). Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 482 din 08.06.2015
1. (29.1.7.70) În ce cazuri organul fiscal este în drept de a refuza în eliberarea certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?
2. (29.1.7.69) În cît timp se eliberează certificatul de rezidență (forma 1DTA-13)?
3. (29.1.7.68) Unde se depun documentele pentru primirea Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?
4. (29.1.7.67) Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?

Aprobat! Orice modificare a Codului fiscal va intra în vigoare peste 180 zile. A fost publicată Legea nr. 109 din 28.05.2015, prin care a fost completat articolul 7 „Stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale" din Codul fiscal, cu un nou punct, 11,potrivit căruia, modificările și/sau completările Codului fiscal și ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 zile calendaristice de la data publicării legii de modificare și/sau completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Atenție! Modificări în Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura". Potrivit Ordinului IFPS nr. 481 din 05.06.2015, au fost făcute completări în Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura". Aceste modificări se referă la procedura de utilizare a sistemului e-Factura", în special la utilizarea semnăturii digitale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind operațiunile de donație. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 498 din 12.06.2015
1. (29.1.10.8) Se va permite la deducere în scopuri fiscale uzura pentru activele primite cu titlu de donație pentru persoanele juridice?
2. (29.1.10.7) Cum se impozitează cu impozitul pe venit operațiunea privind vinderea activelor primite cu titlu de donație de către persoana juridică?
3. (29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
4. (29.1.10.5) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația unui activ efectuată persoanei fizice?
5. (29.1.10.4) Care este valoarea activului în scopuri fiscale primit cu titlu de donație de către persoana juridică?
6. (29.1.10.3) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care a primit activ cu titlu de donație de la persoana fizică?
7. (29.1.10.2) În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?
8. (29.1.10.1) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit, TVA și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 499 din 12.06.2015
1. (29.1.1.17) Constituie sursă de venit impozabilă pentru entitate, împrumutul nerambursat, acordat de către fondator, sau persoană terță?
2. (29.1.7.71) Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care entitatea a acordat fondatorului său un împrumut fără dobândă?
Ordinul nr. 503 din 12.06.2015
1. (28.8.25) În care cazuri, pentru determinarea valorii impozabile a livrării impozabile, urmează de a se conduce de prevederile art.99 din Codul fiscal?
2. (28.8.24) Care va fi valoarea impozabilă a livrării impozabile în cazul livrării mărfurilor (serviciilor) la un preț mai mic decît consumurile pentru producerea lor sau decît prețul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, sau decît prețul de cost al serviciilor prestate?
Ordinul nr. 504 din 12.06.2015
1. (8.2.5.8) Care v-a fi suma taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM ce urmează a fi achitată pentru anul 2015, dacă taxa în cauză a fost calculată și achitată la data de 11.03.2015 conform cotelor aferente, în vigoare la data achitării taxei, iar testarea tehnică urmează să se efectueze după data de 01.05.2015 - data din care au întrat în vigoare cotele taxei respective noi ? Sumele respective vor trebui recalculate sau nu conform noilor cote care au intrat în vigoare la data 01.05.2015 ?
Ordinul nr. 508 din 16.06.2015
1. (29.1.1.15) Se va impozita venitul obţinut de către persoana fizică, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?

Important! A fost aprobat formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15). Acest formular a fost aprobat întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligațiilor ce țin de impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar și va substitui formularele BIJ 1, Forma BIJ 13, Forma FUNJ 13. Se va prezenta începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2015, de către contribuabilii - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Cum va stimula fiscul contribuabilii onești și contabilii profesioniști. IFPS a aprobat Regulamentul cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti, care stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare cu certificate de credibilitate şi diplome de merit a celor mai oneşti contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili ai contribuabililor oneşti, care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală voluntară, prin calcularea corectă, raportarea şi vărsarea deplină şi la timp la BPN a obligaţiei fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrând un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform reglementărilor în vigoare.

Atenție! A fost modificat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 16.06.2015, prin care au fost modificate și completate punctele 25, 32 și 35 al Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 512 din 18.06.2015
1. (29.4.24) Care este modalitatea de impozitare a unei persoane fizice nerezident la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova?
Ordinul IFPS nr. 516 din 19.06.2015
1. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?
Ordinul IFPS nr. 517 din 19.06.2015
1. (29.2.5.9) Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08), în cazul în care pe parcursul anului aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă?
2. (29.1.6.28) Se consideră oare ca surse de venit impozabile, mijloacele financiare primite de către agricultori din fondurile speciale și cum urmează de a fi reflectate acestea în Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 12) și în Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) pentru perioada fiscală (Forma UNIF14)?
Ordinul IFPS nr. 523 din 23.06.2015
1. (28.15.39) Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (tip vechi)?

Cum modificarea impozitelor din salariu ți-au influențat veniturile? În urma adoptării modificărilor în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 și adoptării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, au fost modificate mărimile tranşelor de venit impozabile, scutirile şi cotele de asigurare obligatorie socială şi medicală, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 (6,4%). Ce s-a întâmplat cu salariul dvs.?S-a majorat sau s-a micșorat?

Noutăți:

IFS mun. Chişinău informează toţi contribuabilii din municipiul Chişinău despre modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015. IFS mun. Chişinău dă răspuns următoarelor întrebări: Care sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare? Care sunt cotele impozitului pe bunurile imobiliare? Care sunt înlesnirile la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice - cetăţeni în anul 2015? Cine calculează suma impozitelor sus menţionate şi prezintă calculele respective Serviciului Fiscal? Ce termene de achitare sunt stabilite pentru impozitul pe bunurile imobiliare şi funciar pentru anul 2015?

Semnătură electronică unică pentru toate instituțiile de stat. Raportarea electronică către stat va fi mai eficientă și mai sigură, în conformitate cu standardele europene, iar agenții economici vor folosi o semnătură electronică unică pentru toate instituțiile de stat, reducîndu-și, astfel, cheltuielile legate de aplicarea semnăturii electronice.

Unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2015. CNAS informează plătitorii contribuţiilor la Bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii despre unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2015. Documentul conţine explicaţii pe mai multe compartimente conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015, atât pentru persoanele juridice, cât şi pentru persoanele fizice.

Comunicat cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a RM, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. IFPS comunică informații pentru cunoștință și călăuză în lucru aferent mecanismului de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanei fizice rezidente a Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Comunicatul informativ. IFS mun. Chișinău atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic", dar și angajatorii acestora. IFS mun. Chișinău atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic", dar și angajatorii acestora, despre faptul că economia tenebră subminează finanțarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfășurarea unor politici economice coerente și poate să ducă la distorsionarea echității sociale.

Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de BASS. CNAS a aprobat Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în care sunt descrise reglementările de aplicabilitate a prevederilor prenotate şi este stabilită procedura de încheiere, de acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare a stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de BASS.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 04.06.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie-iunie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat și a făcut publică lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 100 mii lei, formate la situaţia de 04.06.2015.

Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. CNAS a aprobat Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în care sunt descrise reglementările de aplicabilitate a prevederilor prenotate şi este stabilită procedura de eliberare a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu iniţierea procedurii de lichidare a întreprinderii individuale.

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS. CNAS reamintește, că plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2015, au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi declaraţiile persoanelor asigurate (forma REV-5) utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Accesarea Contului curent de plătitorii care raportează electronic la CNAS. Serviciul electronic de prezentare a declaraţiilor este oferit de CNAS plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prin intermediul sistemului informaţional E-Raportare, www.raportare.md. Acest sistem este destinat şi pentru raportarea la CNAM şi BNS. Principalele avantaje pe care le prezintă folosirea acestei modalităţi de raportare sunt rapiditatea şi accesibilitatea.

Ministerul Finanţelor informează despre elaborarea comunicatului informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal. Comunicatul informativ are drept scop explicarea unor aspecte în partea ce ţine de aplicarea impozitului pe venitul salarial al persoanelor fizice cât şi aplicarea normelor privind modificarea mărimilor cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în contextul legilor supra notate.

Regulamentul privind modul de repartizare a subvenţiilor pentru agricultori a fost publicat în Monitorul Oficial. Regulamentul conţine listele activităţilor şi a riscurilor eligibile subvenţionării, dar şi descrie modalităţile de obţinere a subvenţiilor.

Serviciul Vamal introduce procedura simplificată de certificare a originii la export. Guvernul a aprobat Hotarîrea privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34² din Codul vamal al Republicii Moldova, care se referă la procedura simplificată de certificare a originii la export în cadrul Acordului de Asociere cu UE. Proiectul propus are drept scop simplificarea procedurii de confirmare a originii mărfurilor autohtone care sînt exportate în UE în regim preferențial (cu scutire de taxe vamale).

Proiectul legii cu privire la mediere a fost adoptat de Parlament. Acesta determină statutul mediatorului, formele de organizare a activităţii acestuia, cerinţele pentru înregistrarea organizaţiilor de mediere, principiile desfăşurării procesului de mediere, precum şi competenţa autorităților și instituţiilor statului în domeniul respectiv.

În atenţia angajatorilor! Cum trebuie să procedeze în condiții de CANICULĂ. Inspectoratul de Stat al Muncii avertizează că potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2015. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de Stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2015, care include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului III al anului 2015.

Articole:

SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă". Scurt comentariu. În acest articol, se pune în discuție conținutul standardului SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă", tangențele lui cu IAS 24 „Prezentarea informației privind părțile afiliate" și IFRS 11 „Angajamente comune". Totodată, sunt oferite comentarii privind Contractele de societate civilă, Contracte cu active comune, exemple concrete privind acestea. În finalul articolului, autorul oferă concluzii privind angajamentul cu active comune și concluzii referitor la acest SNC.

Scrisori IFPS:

Referitor la suma TVA trecută în cont la momentul procurării mijlocului fix, care pe urmă a fost casat, şi în locui căruia se edifică alt imobil sc. nr. 26-08/4-3-11/4-4845/4324 din 15.05.2015. Ministerul Finanţelor informează că în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Reieşind din prevederile legislaţiei menţionate, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mijlocului fix, care pe urmă a fost casat, şi în locui căruia se edifică alt imobil (obiect comercial), nu se exclude de la decontări cu bugetul în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) al Codului fiscal, cu condiţia că imobilul edificat să fie folosit pentru efectuarea livrărilor impozabile. Totodată, dacă imobilul edificat sau pământul e folosit pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mărfurilor, conform art. 102 alin. (2) din Codul fiscal, nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.În scrisoare se dau explicații cum se completează în acest caz Declarația privind TVA și Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Referitor la radierea codului fiscal (IDNP) utilizat în activitate persoanei ce practică activitate profesionistă în legătură cu faptul că IFS a emis Certificat de atribuire sc. nr. 26-15/1-12-804/4332 din 18 mai 2015. Persoanele fizice, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală până la 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale utilizează codul fiscal atribuit şi confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal până la data indicată. Persoanele, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală după 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal indicat în licenţa, ce permite practicarea activităţii respective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...