37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 27.09.2016-26.10.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 27.09.2016-26.10.2016

26.10.20162.192 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Din 1 ianuarie 2017, darea de seamă forma TFZD-15 va avea o redacție nouă. A fost publicat Ordinul IFPS nr. 886 din 23.09.2016, conform căruia Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, din 1 ianuarie 2017 va avea o redacție nouă. Instrucțiunea de completare, subiecţii și obiectul impunerii, perioada fiscală și modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a acestei dări de seamă rămâne același.

Ce prezintă interes pentru contabili în cele 7 legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament? A fost completat articolul 70 din Codul muncii, conform căruia, trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice, în modul şi în condiţiile prevăzute la art.174-176. În urma completării efectuate, această perioadă va putea fi prelungită pentru o perioadă de până la un an calendaristic numai cu acordul scris al salariatului. Totodată, a fost modificată Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind veniturile sub formă de royalty. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 993 din 07.10.2016
1. (29.2.2.17) Pot fi considerate veniturile sub formă de royalty aferente publicării articolelor în reviste de specialitate obținute de persoana fizică care are vîrsta de 60 de ani și mai mult drept sursă de venit neimpozabilă?
2. (29.2.2.11) Care este regimul fiscal aplicat la efectuarea de către un agent economic a plăţilor sub formă de royalty în favoarea persoanelor fizice cu vîrstă de peste 60 ani?
3. (29.2.6.6) Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?
4. (29.1.7.9) Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1005 din 13.10.2016
1. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
Ordinul IFPS nr. 1011 din 13.10.2016
1. (28.21.50) Se atribuite oare trecerii în cont sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?
2. (28.21.43) (modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 28.21.33)
3. (28.21.25) Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferente serviciilor și materialelor folosite la întreținerea/reparația curentă a mijlocului fix primit în locațiune?
4. (28.21.31) Se păstrează oare dreptul la trecere în cont a TVA aferentă mijloacelor fixe casate care nu au fost uzate la valoarea integră?
5. (28.21.30) Se permite oare trecerea în cont a TVA aferente procurărilor de mărfuri de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul ţării, dar nu au relaţii cu sistemul ei bugetar?
6. (28.21.20) Se păstrează oare dreptul la trecerea în cont a TVA aferente bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?
7. (28.21.8) Se permite trecerea în cont a TVA achitată pentru valorile materiale şi serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzători?
8. (28.21.5) Care este modalitatea de trecere în cont a sumei TVA, în cazul în care valoarea în vamă la valorile materiale importate prevalează asupra celei din factura eliberată de furnizorul nerezident?

Condiții noi privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la buget. A fost modificat Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 07.04.2009. Respectiv, înscrierile în conturile personale ale persoanelor asigurate se vor face în baza declaraţiilor persoanelor asigurate depuse lunar de către angajator.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind factura fiscală. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1026 din 22.10.2016
1. (28.15.14) Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?
2. (28.15.13) În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?
3. (28.15.10) Apare oare obligaţia de eliberare a facturii fiscale de debitorul gajist în cazul livrării valorilor materiale în cadrul licitaţiei organizate?

Noutăți:

Acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Turcia intră în vigoare începând cu 1 noiembrie 2016. La 1 noiembrie 2016 intră în vigoare Acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Turcia, care are drept scop promovarea comerțului reciproc, dezvoltarea relațiilor economice dintre țări, eliminarea barierelor în calea comerțului şi extinderea schimburilor comerciale, precum şi crearea condițiilor pentru continuarea atragerii investițiilor, în special pentru dezvoltarea investițiilor mixte în cele două state.

Cu privire la verificarea bonului de casă eliberat de MCC de la unitățile de schimb valutar și a documentului fiscal emis de terminalul cash-in. SFS aduce la cunoștința cetățenilor că pe portalul servicii.fisc.md sunt plasate aplicațiile: „Verificarea bonului de casă eliberat de mașina de casă și de control de la unitățile de schimb valutar" și „Verificarea documentului fiscal emis de terminalul cash-in".

Guvernul a aprobat noi criterii de selectare a celor mai buni antreprenori. Au fost aprobate o serie de modificări la Regulamentul de desfăşurare a concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii". Documentul stabileşte noi criterii de selectare a câştigătorilor, prin urmare, antreprenorii vor fi evaluaţi în funcţie de volumul total al investiţiilor, cifra de afaceri, suma impozitelor şi taxelor achitate, precum şi după numărul de angajaţi şi locuri de muncă nou create.

Inspectoratul de Stat al Muncii: Graficul controalelor planificate pe trimestrul IV al anului 2016

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2017". Se propune ca zilele de 8 mai, 2 iunie și 1 septembrie să fie considerate zile de odihnă, iar zilele de 13 mai, 10 iunie și 9 septembrie - zile de lucru. În acest caz se va menţine balanţa timpului de lucru pentru fiecare din aceste luni.

Ordinul MF nr.123 din 21.09.2016 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.115 din 06.09.2010. Ordinul în cauză are drept scop concretizarea tipului de hârtie ce poate fi utilizată de către agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară şi care beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la aceasta. Agenţii economici menţionaţi supra vor utiliza hîrtia prevăzută cu însemne de protecţie utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, care va dispune de cel puţin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010 sau oricare alt însemn de protecţie (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic şi aprobat prin ordin intern.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (plățile pentru poluare). Ministerul Mediului a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în special a Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător și a Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Acest proiect are drept scop punerea în aplicare a unui nou mecanism de colectare și administrare a plăților pentru poluare.

Producătorii de miere şi lapte pot accesa granturi pentru dezvoltarea afacerii. Producătorii de miere şi lapte pot accesa granturi în cadrul fazei a doua a proiectului Agricultura Competitivă. Eligibili pentru obţinerea granturilor sunt grupurile de producători de cel puţin cinci membri, care au activat în sectorul agricol respectiv nu mai puţin de trei ani și care nu au datorii faţă de buget. Suma maximă de care va putea beneficia fiecare beneficiar este de 350 de mii de dolari.

HG privind acordarea suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor naturale, înregistrate în anul 2016. În perioada 26-27 aprilie 2016 în unele raioane de Nord au fost înregistrate temperaturi joase sub nivelul de rezistență biologică, care au provocat prejudicii considerabile sectorului agricol, în special recoltei de fructe. Se propune aprobarea unui Regulament prin care se stabileşte cerințele față de persoanele care pot solicita acordarea suportului financiar și procedura de acordare a acestui suport.

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional. Proiectul de lege conține majorări de sancțiuni care au drept scop de a spori responsabilitatea respondenților pentru prezentarea datelor statistice și de a asigura buna funcționare a sistemului statisticii oficiale în conformitate cu prevederile Legii nr.412 - XV din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială și a angajamentelor asumate fâță de organizațiile internaționale.

Articole:

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Cоntabilitate și Аudit nr. 9 2016. Recent a apărut de sub tipar numărul din luna septembrie al Revistei „Contabilitate și Audit". Autorul face comentarii la articolul „Articolul 21 CF: scheme de aplicare (autor Cireș Elena, pag. 9)", care ține de modificările operate în art. 21 din Codul fiscal privind cursul de schimb valutar ce urmează să fie folosit în scopuri fiscale pentru operațiunile în valută străină - la data tranzacției. Totodată, este comentat articolul „Majorarea capitalului social al entității din contul profitului (autor Țiriulnicova N., pag. 14)" și articolul „Impozitarea remunerației administratorului S.R.L. (autor Negară Gh., pag. 56)". La final, autorul comentează pe scurt și alte noutăți din revista menționată.

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях. Автор этой статьи предлагает свои комментарии по материалам, опубликованным в сентябрьском номере журнала, а именно по статье „Подоходный налог: анализ изменений (Гричук П., Шпак Г.)”, в которой представлены комментарии к изменениям в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1.07.2016 или с 01.01.2017, по статье „Местные сборы в Кишинэу (Людмила Гропа, стр.26)”, которую необходимо хранить в личном архиве бухгалтера, по статье „Некоторые аспекты социального и медицинского страхования” и по статье „Об учете замены отдельного компонента основного средства: бухгалтерские и налоговые аспекты (автор Василий Букур)”.

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016. Recent a apărut de sub tipar numărul din luna octombrie al Revistei Monitorul Fiscal FISC.md. În acest material, au fost analizate următoarele articolele: „Reținerile efectuate din venitul obținut în baza contractelor civile (Olga Golban)", „Executorul judecătoresc în calitate de locatar", „Venitul ONG, încasat de la darea în locațiune a spațiilor libere, este impozabil?" „Contract de locațiune cu titlu gratuit a unității de transport, încheiat cu o persoană fizică cetățean (Marina Cravcenco)", „Activ capital procurat de la o persoană fizică cetățean", „Ce scutiri se acordă persoanei care pleacă în concediul de maternitate pe parcursul anului? (Daniela Gulea)", „Trecerea în cont a sumei TVA de la bunurile transmise gratuit de către agenția de publicitate (Andrei Nevreanschi)", „Pungile transmise gratuit cumpărătorilor constituie o livrare impozabilă cu TVA?" și altele.

Scrisorile IFPS:

Obligațiile fiscale privind TVA în cadrul serviciilor poștale sc. nr. 26-08/2-12/1-9687/7024 din 02.09.2016. Conform art. 2 din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17.03.2016, servicii poştale reprezintă servicii destinate publicului, constând în colectarea, ambalarea (în caz de necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poştale şi distribuirea sau înmânarea acestora destinatarilor, iar serviciu de curierat reprezintă colectarea, recepţionarea trimiterilor poştale, şi predarea acestora prin intermediul curierului, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală. Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 13) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA serviciile poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor. Astfel, luând în consideraţie cele menţionate mai sus, în cazul în care serviciile de curierat sunt calificate ca fiind servicii poştale acestea urmează a fi scutite de TVA. Ținând cont de faptul că calea pe care se efectuează transportul de la punctul de pornire până la punctul de sosire nu poate fi atribuită în totalitate Republicii Moldova, locul livrării serviciilor de transport internaţional nu poate fi calificat drept fiind teritoriul Republicii Moldova, lipsind importul de servicii. Prin urmare, valoarea serviciilor de transport internaţional prestate de către un nerezident unui rezident nu se ia în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA.

Noutăți ContabilȘef:

Din 1 ianuarie 2017, darea de seamă forma TFZD-15 va avea o redacție nouă. A fost publicat Ordinul IFPS nr. 886 din 23.09.2016, conform căruia Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, din 1 ianuarie 2017 va avea o redacție nouă. Instrucțiunea de completare, subiecţii și obiectul impunerii, perioada fiscală și modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a acestei dări de seamă rămâne același.

Ce prezintă interes pentru contabili în cele 7 legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament? A fost completat articolul 70 din Codul muncii, conform căruia, trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice, în modul şi în condiţiile prevăzute la art.174-176. În urma completării efectuate, această perioadă va putea fi prelungită pentru o perioadă de până la un an calendaristic numai cu acordul scris al salariatului. Totodată, a fost modificată Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind veniturile sub formă de royalty. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 993 din 07.10.2016
1. (29.2.2.17) Pot fi considerate veniturile sub formă de royalty aferente publicării articolelor în reviste de specialitate obținute de persoana fizică care are vîrsta de 60 de ani și mai mult drept sursă de venit neimpozabilă?
2. (29.2.2.11) Care este regimul fiscal aplicat la efectuarea de către un agent economic a plăţilor sub formă de royalty în favoarea persoanelor fizice cu vîrstă de peste 60 ani?
3. (29.2.6.6) Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?
4. (29.1.7.9) Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1005 din 13.10.2016
1. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
Ordinul IFPS nr. 1011 din 13.10.2016
1. (28.21.50) Se atribuite oare trecerii în cont sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?
2. (28.21.43) (modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 28.21.33)
3. (28.21.25) Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferente serviciilor și materialelor folosite la întreținerea/reparația curentă a mijlocului fix primit în locațiune?
4. (28.21.31) Se păstrează oare dreptul la trecere în cont a TVA aferentă mijloacelor fixe casate care nu au fost uzate la valoarea integră?
5. (28.21.30) Se permite oare trecerea în cont a TVA aferente procurărilor de mărfuri de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul ţării, dar nu au relaţii cu sistemul ei bugetar?
6. (28.21.20) Se păstrează oare dreptul la trecerea în cont a TVA aferente bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?
7. (28.21.8) Se permite trecerea în cont a TVA achitată pentru valorile materiale şi serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzători?
8. (28.21.5) Care este modalitatea de trecere în cont a sumei TVA, în cazul în care valoarea în vamă la valorile materiale importate prevalează asupra celei din factura eliberată de furnizorul nerezident?

Condiții noi privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la buget. A fost modificat Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 07.04.2009. Respectiv, înscrierile în conturile personale ale persoanelor asigurate se vor face în baza declaraţiilor persoanelor asigurate depuse lunar de către angajator.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind factura fiscală. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1026 din 22.10.2016
1. (28.15.14) Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?
2. (28.15.13) În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?
3. (28.15.10) Apare oare obligaţia de eliberare a facturii fiscale de debitorul gajist în cazul livrării valorilor materiale în cadrul licitaţiei organizate?

Noutăți:

Acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Turcia intră în vigoare începând cu 1 noiembrie 2016. La 1 noiembrie 2016 intră în vigoare Acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Turcia, care are drept scop promovarea comerțului reciproc, dezvoltarea relațiilor economice dintre țări, eliminarea barierelor în calea comerțului şi extinderea schimburilor comerciale, precum şi crearea condițiilor pentru continuarea atragerii investițiilor, în special pentru dezvoltarea investițiilor mixte în cele două state.

Cu privire la verificarea bonului de casă eliberat de MCC de la unitățile de schimb valutar și a documentului fiscal emis de terminalul cash-in. SFS aduce la cunoștința cetățenilor că pe portalul servicii.fisc.md sunt plasate aplicațiile: „Verificarea bonului de casă eliberat de mașina de casă și de control de la unitățile de schimb valutar" și „Verificarea documentului fiscal emis de terminalul cash-in".

Guvernul a aprobat noi criterii de selectare a celor mai buni antreprenori. Au fost aprobate o serie de modificări la Regulamentul de desfăşurare a concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii". Documentul stabileşte noi criterii de selectare a câştigătorilor, prin urmare, antreprenorii vor fi evaluaţi în funcţie de volumul total al investiţiilor, cifra de afaceri, suma impozitelor şi taxelor achitate, precum şi după numărul de angajaţi şi locuri de muncă nou create.

Inspectoratul de Stat al Muncii: Graficul controalelor planificate pe trimestrul IV al anului 2016

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2017". Se propune ca zilele de 8 mai, 2 iunie și 1 septembrie să fie considerate zile de odihnă, iar zilele de 13 mai, 10 iunie și 9 septembrie - zile de lucru. În acest caz se va menţine balanţa timpului de lucru pentru fiecare din aceste luni.

Ordinul MF nr.123 din 21.09.2016 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.115 din 06.09.2010. Ordinul în cauză are drept scop concretizarea tipului de hârtie ce poate fi utilizată de către agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară şi care beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la aceasta. Agenţii economici menţionaţi supra vor utiliza hîrtia prevăzută cu însemne de protecţie utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, care va dispune de cel puţin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010 sau oricare alt însemn de protecţie (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic şi aprobat prin ordin intern.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (plățile pentru poluare). Ministerul Mediului a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în special a Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător și a Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Acest proiect are drept scop punerea în aplicare a unui nou mecanism de colectare și administrare a plăților pentru poluare.

Producătorii de miere şi lapte pot accesa granturi pentru dezvoltarea afacerii. Producătorii de miere şi lapte pot accesa granturi în cadrul fazei a doua a proiectului Agricultura Competitivă. Eligibili pentru obţinerea granturilor sunt grupurile de producători de cel puţin cinci membri, care au activat în sectorul agricol respectiv nu mai puţin de trei ani și care nu au datorii faţă de buget. Suma maximă de care va putea beneficia fiecare beneficiar este de 350 de mii de dolari.

HG privind acordarea suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor naturale, înregistrate în anul 2016. În perioada 26-27 aprilie 2016 în unele raioane de Nord au fost înregistrate temperaturi joase sub nivelul de rezistență biologică, care au provocat prejudicii considerabile sectorului agricol, în special recoltei de fructe. Se propune aprobarea unui Regulament prin care se stabileşte cerințele față de persoanele care pot solicita acordarea suportului financiar și procedura de acordare a acestui suport.

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional. Proiectul de lege conține majorări de sancțiuni care au drept scop de a spori responsabilitatea respondenților pentru prezentarea datelor statistice și de a asigura buna funcționare a sistemului statisticii oficiale în conformitate cu prevederile Legii nr.412 - XV din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială și a angajamentelor asumate fâță de organizațiile internaționale.

Articole:

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Cоntabilitate și Аudit nr. 9 2016. Recent a apărut de sub tipar numărul din luna septembrie al Revistei „Contabilitate și Audit". Autorul face comentarii la articolul „Articolul 21 CF: scheme de aplicare (autor Cireș Elena, pag. 9)", care ține de modificările operate în art. 21 din Codul fiscal privind cursul de schimb valutar ce urmează să fie folosit în scopuri fiscale pentru operațiunile în valută străină - la data tranzacției. Totodată, este comentat articolul „Majorarea capitalului social al entității din contul profitului (autor Țiriulnicova N., pag. 14)" și articolul „Impozitarea remunerației administratorului S.R.L. (autor Negară Gh., pag. 56)". La final, autorul comentează pe scurt și alte noutăți din revista menționată.

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях. Автор этой статьи предлагает свои комментарии по материалам, опубликованным в сентябрьском номере журнала, а именно по статье „Подоходный налог: анализ изменений (Гричук П., Шпак Г.)”, в которой представлены комментарии к изменениям в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1.07.2016 или с 01.01.2017, по статье „Местные сборы в Кишинэу (Людмила Гропа, стр.26)”, которую необходимо хранить в личном архиве бухгалтера, по статье „Некоторые аспекты социального и медицинского страхования” и по статье „Об учете замены отдельного компонента основного средства: бухгалтерские и налоговые аспекты (автор Василий Букур)”.

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016. Recent a apărut de sub tipar numărul din luna octombrie al Revistei Monitorul Fiscal FISC.md. În acest material, au fost analizate următoarele articolele: „Reținerile efectuate din venitul obținut în baza contractelor civile (Olga Golban)", „Executorul judecătoresc în calitate de locatar", „Venitul ONG, încasat de la darea în locațiune a spațiilor libere, este impozabil?" „Contract de locațiune cu titlu gratuit a unității de transport, încheiat cu o persoană fizică cetățean (Marina Cravcenco)", „Activ capital procurat de la o persoană fizică cetățean", „Ce scutiri se acordă persoanei care pleacă în concediul de maternitate pe parcursul anului? (Daniela Gulea)", „Trecerea în cont a sumei TVA de la bunurile transmise gratuit de către agenția de publicitate (Andrei Nevreanschi)", „Pungile transmise gratuit cumpărătorilor constituie o livrare impozabilă cu TVA?" și altele.

Scrisorile IFPS:

Obligațiile fiscale privind TVA în cadrul serviciilor poștale sc. nr. 26-08/2-12/1-9687/7024 din 02.09.2016. Conform art. 2 din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17.03.2016, servicii poştale reprezintă servicii destinate publicului, constând în colectarea, ambalarea (în caz de necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poştale şi distribuirea sau înmânarea acestora destinatarilor, iar serviciu de curierat reprezintă colectarea, recepţionarea trimiterilor poştale, şi predarea acestora prin intermediul curierului, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală. Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 13) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA serviciile poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor. Astfel, luând în consideraţie cele menţionate mai sus, în cazul în care serviciile de curierat sunt calificate ca fiind servicii poştale acestea urmează a fi scutite de TVA. Ținând cont de faptul că calea pe care se efectuează transportul de la punctul de pornire până la punctul de sosire nu poate fi atribuită în totalitate Republicii Moldova, locul livrării serviciilor de transport internaţional nu poate fi calificat drept fiind teritoriul Republicii Moldova, lipsind importul de servicii.Prin urmare, valoarea serviciilor de transport internaţional prestate de către un nerezident unui rezident nu se ia în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...