37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 26.08.2016-26.09.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 26.08.2016-26.09.2016

26.09.20162.469 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 799 din 26.08.2016
1. (28.4.11) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident?
2. (28.5.16) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 861 din 05.09.2016
1. (29.2.8.2) Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești?
2. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?
Ordinul IFPS nr. 860 din 05.09.2016
1. (29.1.4.8) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învățămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
2. (29.2.3.15) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învățămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
3. (29.2.3.7) Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului persoana pleacă în concediu de maternitate în anul curent de gestiune?
4. (29.1.4.7) Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?
5. (29.1.4.6) Cum se vor acorda scutirea personală și scutirea pentru persoană întreținută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?
6. (29.1.4.3) În cazul achitării dobânzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

ContabilȘef.md te ajută să te înscrii mai ușor la cursuri și seminare! Pagina ContabilȘef.md a lansat un serviciu nou pentru cititorii săi, serviciul „Înregistrare la seminar". Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți înregistra la orice curs sau seminar pe care îl puteți găsi în rubrica „Seminare". În felul acesta, veți putea contribui la majorarea calității cursurilor și seminarelor și veți economisi mai mult timp.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 874 din 13.09.2016
1. (29.1.3.24) Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?
Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998.

Ștampila nu mai este obligatorie. Vezi ce s-a modificat! A fost publicată Legea nr. 160 din 07.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative în scopul eliminării ștampilei. Prin urmare, întreprinderile și întreprinzătorii nu mai sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia va prevedea necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se va considera îndeplinită dacă înscrisul va fi semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

Ce este o întreprindere micro, mică și mijlocie? Află aici! A fost publicată Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Această lege stabileşte cadrul legal de activitate al întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi măsurile de suport din partea statului pentru crearea şi dezvoltarea lor.

Noutăți:

Guvernul a aprobat Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru 2017-2019. Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) reprezintă un document ce inițiază procesul bugetar și stabilește obiectivele politicilor bugetar-fiscale și estimează cadrul de resurse și cheltuieli într-o perspectivă de trei ani. În baza CBTM sunt elaborate proiectele anuale de buget.

AIPA a lansat un modul prin care poți vedea lista dosarelor și sumele solicitate pentru subvenții. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a lansat un modul special în care se poate vedea numărul dosarelor și a sumelor solicitate. Modulul Statistica Online urmăreşte simplificarea accesului publicului larg la date actualizate privind cererile depuse. Fermierii pot depune de pe 5 august cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat, până pe 31 octombrie, curent.

Proiectul HG pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete". Proiectul urmează să stabilească lista fructelor și legumelor proaspete care fac parte din categoria standardelor de calitate și comercializare specifice și să stabilească cerințe privind clasificarea, calibrarea, prezentarea, marcarea și calitatea fructelor și legumelor proaspete, după condiționare și ambalare. Astfel, agenții economici vor avea accesul mai larg spre comercializarea produselor autohtone spre piețele UE și internaționale.

Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari. A intrat în vigoare HG nr. 979 din 17 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi, care stabileşte tarifele pentru serviciile prestate de interpreţii şi traducătorii autorizaţi, modul de calcul al acestora, precum şi modelul contractului de prestări servicii de către interpreţii şi traducătorii autorizaţi implicaţi în activitatea CSM, MJ, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017. Conform proiectului salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, este propus în cuantum de 5300 lei, conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2019, elaborată de către Ministerul Economiei.

În Moldova a fost lansată o bază de date cu informații despre companiile înregistrate în țară. Baza de date IDNO.MD cu informații despre companiile înregistrate în țară a fost dezvoltată pentru a facilita accesul la date guvernamentale deschise și pentru a ajuta cetățenii să obțină o valoare adăugată prin utilizarea acestora. În baza de date sunt disponibile informații despre 215 mii de companii care au fost înregistrate în R. Moldova începând cu anul 1991 și despre 400 mii de fondatori.

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale. Scopul proiectului este asigurarea cadrului legal necesar pentru realizarea desemnării procentuale, prin reglementarea clară și transparentă a unor condiţii egale de acces la mecanismul de desemnare procentuală pentru asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private, pe de o parte, şi entitățile religioase, pe de altă parte; instituirea unei proceduri de pre-înregistrare a beneficiarilor și de publicare a listei acestora; stabilirea unui mod simplu de efectuare şi a unor reguli explicite privind utilizarea desemnărilor procentuale; prevederea unor reguli adecvate şi egale de raportare şi sancţionare în caz de utilizare a surselor cu încălcarea prevederilor legale și/sau neraportare.

Executivul a aprobat reducerea taxei rutiere pentru autovehiculele străine. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința in 14.09.2016 proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal. Documentul prevede că autovehiculele înregistrate în țările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale sunt scutite, reciproc, de plata taxelor pentru folosirea drumurilor naționale. Scutirea însă nu se va aplica autovehiculelor cu numere de înmatriculare în statele care nu respectă înțelegerile încheiate.

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor! SFS ține să atenționeze, că la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii care încasează, integral sau parţial, cu numerar, carduri de credit/debit sau substitute de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a serviciilor prestate direct către populaţie sunt obligați să utilizeze mașina de casă și control, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Contribuabilii onești - pilonii de bază a unei societăți prospere! SFS a selectat 53 contribuabili, care au dat dovadă de un grad înalt de conformare fiscală voluntară prin calcularea corectă, raportarea, vărsarea deplină și la timp la BPN a obligației fiscale aferente activității de întreprinzător, demonstrând un nivel înalt al transparenței evidenței contabile a activității desfășurate, conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, contribuabililor onești le-au fost acordate certificate de credibilitate, care le oferă posibilitatea de a fi scutiți pe o perioadă de 2 ani de controale fiscale prin metoda de verificare totală și tematică, inițiate de organele fiscale.

A fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plаtă la impozitul pe avere. A fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere. Totodată menționăm că, calcularea impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se va realiza în termen de până la 10 decembrie 2016, iar achitarea acestuia urmează a fi efectuată de către subiecții impunerii în termen de până la 25 decembrie 2016.

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna mai 2016

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna iunie 2016

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de Stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016. Graficul controalelor planificate include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului IV al anului 2016. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.

Comunicat privind emiterea bonului fiscal. SFS aduce la cunoștința contribuabililor și consumatorilor că la vânzarea bunurilor/prestarea serviciilor, unităţile comerciale inclusiv şi prin intermediul automatelor pentru vânzări (în uzanţă - vending machines sau vendinguri) sunt obligate să elibereze bonul de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală.

Practica judiciară:

FFFIB „Oameni generoşi - People That Care" vs. IFPS, IFS pe mun. Chişinău. La 09 iunie 2014, Fundaţia Filiala din Moldova a Fundaţiei Internaţionale de Binefacere „Oameni Generoşi - People That Care" (Fundația) a depus cerere de chemare în judecată împotriva IFPS şi IFS pe mun. Chişinău cu privire la contestarea actelor administrative. Fundației i s-a incriminat încălcarea fiscală sub formă de încălcarea obligaţiunilor prevăzute de art. 8 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal şi cap. II, pct. 8 lit. a) din Anexa nr. 5 la HG nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, adică nu folosește MCC. Fundația afirmă că, nu întruneşte calităţile unui contribuabil ce urmează să achite impozitul pe venit, conform  art. 52 alin. (2) din Codul fiscal și menționează că, din prevederile pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea MCC pentru efectuarea decontărilor în numerar rezultă clar şi corect că, fundaţiile filantropice nu corespund criteriilor menţionate, căci, conform pct. 3 din Regulament, utilizatorul maşinilor de casă este contribuabil, iar conform art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale, care corespund criteriilor enumerate, nu sunt subiecţi de impunere cu impozitul pe venit; consumatorul (cumpărător, client, beneficiar) este orice persoană care comandă, procură sau foloseşte bunuri, lucrări sau servicii, pe când colaboratorul fiscal care s-a prezentat la fundație ca fiind o persoană care donează bani în scopuri filantropice, dar şi orice altă persoană care ar putut fi în locul său, prin donarea de mijloace financiare, nu comandă, nu foloseşte bunuri, lucrări sau servicii. Respectiv, fundația solicită anularea deciziei IFS pe mun. Chişinău asupra cazului de încălcare a legislaţiei de către ea. Prima instanță a respins solicitarea fundației, deoarece aceasta nu ar fi invocat în susţinerea poziţiei sale careva probe pertinente, concludente şi utile, care în ansamblul lor ar demonstra necesitatea anulării deciziei contestate, însă Curtea de Apel și Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ ia dat câștig fundației.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 799 din 26.08.2016
1. (28.4.11) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident?
2. (28.5.16) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 861 din 05.09.2016
1. (29.2.8.2) Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești?
2. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?
Ordinul IFPS nr. 860 din 05.09.2016
1. (29.1.4.8) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învățămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
2. (29.2.3.15) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învățămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
3. (29.2.3.7) Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului persoana pleacă în concediu de maternitate în anul curent de gestiune?
4. (29.1.4.7) Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?
5. (29.1.4.6) Cum se vor acorda scutirea personală și scutirea pentru persoană întreținută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?
6. (29.1.4.3) În cazul achitării dobânzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

ContabilȘef.md te ajută să te înscrii mai ușor la cursuri și seminare! Pagina ContabilȘef.md a lansat un serviciu nou pentru cititorii săi, serviciul „Înregistrare la seminar". Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți înregistra la orice curs sau seminar pe care îl puteți găsi în rubrica „Seminare". În felul acesta, veți putea contribui la majorarea calității cursurilor și seminarelor și veți economisi mai mult timp.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 874 din 13.09.2016
1. (29.1.3.24) Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?
Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998.

Ștampila nu mai este obligatorie. Vezi ce s-a modificat! A fost publicată Legea nr. 160 din 07.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative în scopul eliminării ștampilei. Prin urmare, întreprinderile și întreprinzătorii nu mai sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia va prevedea necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se va considera îndeplinită dacă înscrisul va fi semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

Ce este o întreprindere micro, mică și mijlocie? Află aici! A fost publicată Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Această lege stabileşte cadrul legal de activitate al întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi măsurile de suport din partea statului pentru crearea şi dezvoltarea lor.

Noutăți:

Guvernul a aprobat Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru 2017-2019. Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) reprezintă un document ce inițiază procesul bugetar și stabilește obiectivele politicilor bugetar-fiscale și estimează cadrul de resurse și cheltuieli într-o perspectivă de trei ani. În baza CBTM sunt elaborate proiectele anuale de buget.

AIPA a lansat un modul prin care poți vedea lista dosarelor și sumele solicitate pentru subvenții. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a lansat un modul special în care se poate vedea numărul dosarelor și a sumelor solicitate. Modulul Statistica Online urmăreşte simplificarea accesului publicului larg la date actualizate privind cererile depuse. Fermierii pot depune de pe 5 august cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat, până pe 31 octombrie, curent.

Proiectul HG pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete". Proiectul urmează să stabilească lista fructelor și legumelor proaspete care fac parte din categoria standardelor de calitate și comercializare specifice și să stabilească cerințe privind clasificarea, calibrarea, prezentarea, marcarea și calitatea fructelor și legumelor proaspete, după condiționare și ambalare. Astfel, agenții economici vor avea accesul mai larg spre comercializarea produselor autohtone spre piețele UE și internaționale.

Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari. A intrat în vigoare HG nr. 979 din 17 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi, care stabileşte tarifele pentru serviciile prestate de interpreţii şi traducătorii autorizaţi, modul de calcul al acestora, precum şi modelul contractului de prestări servicii de către interpreţii şi traducătorii autorizaţi implicaţi în activitatea CSM, MJ, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017. Conform proiectului salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, este propus în cuantum de 5300 lei, conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2019, elaborată de către Ministerul Economiei.

În Moldova a fost lansată o bază de date cu informații despre companiile înregistrate în țară. Baza de date IDNO.MD cu informații despre companiile înregistrate în țară a fost dezvoltată pentru a facilita accesul la date guvernamentale deschise și pentru a ajuta cetățenii să obțină o valoare adăugată prin utilizarea acestora. În baza de date sunt disponibile informații despre 215 mii de companii care au fost înregistrate în R. Moldova începând cu anul 1991 și despre 400 mii de fondatori.

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale. Scopul proiectului este asigurarea cadrului legal necesar pentru realizarea desemnării procentuale, prin reglementarea clară și transparentă a unor condiţii egale de acces la mecanismul de desemnare procentuală pentru asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private, pe de o parte, şi entitățile religioase, pe de altă parte; instituirea unei proceduri de pre-înregistrare a beneficiarilor și de publicare a listei acestora; stabilirea unui mod simplu de efectuare şi a unor reguli explicite privind utilizarea desemnărilor procentuale; prevederea unor reguli adecvate şi egale de raportare şi sancţionare în caz de utilizare a surselor cu încălcarea prevederilor legale și/sau neraportare.

Executivul a aprobat reducerea taxei rutiere pentru autovehiculele străine. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința in 14.09.2016 proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal. Documentul prevede că autovehiculele înregistrate în țările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale sunt scutite, reciproc, de plata taxelor pentru folosirea drumurilor naționale. Scutirea însă nu se va aplica autovehiculelor cu numere de înmatriculare în statele care nu respectă înțelegerile încheiate.

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor! SFS ține să atenționeze, că la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii care încasează, integral sau parţial, cu numerar, carduri de credit/debit sau substitute de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a serviciilor prestate direct către populaţie sunt obligați să utilizeze mașina de casă și control, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Contribuabilii onești - pilonii de bază a unei societăți prospere! SFS a selectat 53 contribuabili, care au dat dovadă de un grad înalt de conformare fiscală voluntară prin calcularea corectă, raportarea, vărsarea deplină și la timp la BPN a obligației fiscale aferente activității de întreprinzător, demonstrând un nivel înalt al transparenței evidenței contabile a activității desfășurate, conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, contribuabililor onești le-au fost acordate certificate de credibilitate, care le oferă posibilitatea de a fi scutiți pe o perioadă de 2 ani de controale fiscale prin metoda de verificare totală și tematică, inițiate de organele fiscale.

A fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plаtă la impozitul pe avere. A fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere. Totodată menționăm că, calcularea impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se va realiza în termen de până la 10 decembrie 2016, iar achitarea acestuia urmează a fi efectuată de către subiecții impunerii în termen de până la 25 decembrie 2016.

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna mai 2016

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna iunie 2016

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de Stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016. Graficul controalelor planificate include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului IV al anului 2016. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.

Comunicat privind emiterea bonului fiscal. SFS aduce la cunoștința contribuabililor și consumatorilor că la vânzarea bunurilor/prestarea serviciilor, unităţile comerciale inclusiv şi prin intermediul automatelor pentru vânzări (în uzanţă - vending machines sau vendinguri) sunt obligate să elibereze bonul de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală.

Practica judiciară:

FFFIB „Oameni generoşi - People That Care" vs. IFPS, IFS pe mun. Chişinău. La 09 iunie 2014, Fundaţia Filiala din Moldova a Fundaţiei Internaţionale de Binefacere „Oameni Generoşi - People That Care" (Fundația) a depus cerere de chemare în judecată împotriva IFPS şi IFS pe mun. Chişinău cu privire la contestarea actelor administrative. Fundației i s-a incriminat încălcarea fiscală sub formă de încălcarea obligaţiunilor prevăzute de art. 8 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal şi cap. II, pct. 8 lit. a) din Anexa nr. 5 la HG nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, adică nu folosește MCC. Fundația afirmă că, nu întruneşte calităţile unui contribuabil ce urmează să achite impozitul pe venit, conform  art. 52 alin. (2) din Codul fiscal și menționează că, din prevederile pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea MCC pentru efectuarea decontărilor în numerar rezultă clar şi corect că, fundaţiile filantropice nu corespund criteriilor menţionate, căci, conform pct. 3 din Regulament, utilizatorul maşinilor de casă este contribuabil, iar conform art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale, care corespund criteriilor enumerate, nu sunt subiecţi de impunere cu impozitul pe venit; consumatorul (cumpărător, client, beneficiar) este orice persoană care comandă, procură sau foloseşte bunuri, lucrări sau servicii, pe când colaboratorul fiscal care s-a prezentat la fundație ca fiind o persoană care donează bani în scopuri filantropice, dar şi orice altă persoană care ar putut fi în locul său, prin donarea de mijloace financiare, nu comandă, nu foloseşte bunuri, lucrări sau servicii.Respectiv, fundația solicită anularea deciziei IFS pe mun. Chişinău asupra cazului de încălcare a legislaţiei de către ea. Prima instanță a respins solicitarea fundației, deoarece aceasta nu ar fi invocat în susţinerea poziţiei sale careva probe pertinente, concludente şi utile, care în ansamblul lor ar demonstra necesitatea anulării deciziei contestate, însă Curtea de Apel și Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ ia dat câștig fundației.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...