37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 25.06.2015-22.07.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 25.06.2015-22.07.2015

22.07.20152.138 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind trecerea în cont a TVA în cazul pierderii facturii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 526 din 24.06.2015
1. (28.15.40) Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor ce își execută dreptul la tipărirea de sinestătător a facturilor fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, fără autentificarea notarială a ei?

Concediu paternal și zile libere părinţilor care au copii în clasele I şi II. Ce prevederi va mai avea de astăzi Convenţia colectivă „Timpul de muncă şi timpul de odihnă"? Conform Convenției colective nr. 15 din 09.06.2015, a fost modificată și completată Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă". Modificările efectuate se referă la aprobarea concediul paternal pentru tatăl copiilor nou-născuți, zilele libere pentru părinții care au copii în clasele I și II la început și sfârșit de an școlar, precum și concediul în cazul decesului socrilor ș.a.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind reținerea impozitului pe venit la sursa de plată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 507 din 15.06.2015
1. (29.1.7.72) La cine apare obligația de achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul de venituri nu a asigurat reţinerea finală (inclusiv din royalty, dividende, locaţiune etc.) impozitul la sursa de plată?
2. (29.2.5.10) La cine apare obligaţia de declarare şi achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul venitului nu a reținut prealabil (inclusiv din salariu) impozitul la sursa de plată?

Atenție! A fost aprobat formularul tipizat a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor. Au fost aprobate formularele tipizate a Dării de seamă fiscale (Forma TFZD 15) şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor(Forma ITFZD 15). Totodată, au fost abrogate dările de seamă Forma TCM-07, Forma TAP-07, Forma TAOR-07, Forma TCMM-07, Forma TAPM-07, Forma TAORM-07.

Nou! A fost aprobat formularul Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal. Informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă de către agenţii economici prin intermediul cărora se efectuează livrarea apei în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal începând cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015, trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului de gestiune, subiectului impunerii care extrage şi livrează apă agenţilor economici respectivi.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind accizele. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 583 din 06.07.2015
1. (4.10.11) Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403?
2. (4.10.10) Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TBDSA 15), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?
3. (4.10.9) Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări și băuturi alcoolice, pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15)?
4. (4.10.8) Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale referitor la declarația privind achitarea accizelor. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 598 din 14.07.2015
1. (4.10.4) În ce perioada fiscala subiectul impunerii cu accize urmează sa reflecte în declarația privind achitarea accizelor volumele de mărfuri exportate?
2. (4.10.2) Care este termenul de prezentare a declarației privind achitarea accizelor?

Noutăți:

Implementarea culoarului albastru de vămuire - liber de vamă cu control post-vămuire pentru agenţii economici de bună credinţă. Serviciul Vamal anunță implementarea unor mecanisme de control vamal moderne, care simplifică procedura de vămuire și reduc durata și costurile acesteia pentru agenții economici de bună credinţă.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul 3 anul 2015. Inspectoratul de Stat al Muncii a publicat graficul controalelor planificate pentru trimestrul 3 anul 2015.

CNAS a încheiat contracte de distribuire a prestaţiilor sociale cu mai mulți prestatori de servicii de plată. Conform prevederilor Legii nr.123 din 29.06.2015, plata prestaţiilor sociale de stat acordate de către CNAS se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi de către beneficiari. Prin urmare, CNAS a încheiat contracte de distribuire a prestaţiilor sociale cu mai mulți prestatori de servicii de plată.

Se schimbă regulile! Femeile aflate la îngrijirea soților și șomerele vor primi certificate pentru concedii de maternitate. Femeile aflate la întreținerea soților și cele care sunt înregistrate ca șomere la Oficiul forței de muncă vor putea beneficia de concediu de maternitate. Guvernul a modificat Regulamentul privind modul de acordare a concediilor medicale în cazul sarcinii cu gemeni, în cazul sarcinii cu trei și mai mulți feți etc.

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor a fost actualizat. Nomenclatorul include 259 de meserii prioritare pe piața muncii, care sunt repartizate, în funcție de apartenență, conform Clasificării Internaționale Standard a Domeniilor de Educație și Formare Profesională (ISCED-F 2013) și Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, CORM 006-14 și este divizat în: 5 domenii generale, 10 domenii de educație și 24 de domenii de formare profesională.

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta a intrat în vigoare la data de 17 iunie 2015. Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit a fost semnată la Valletta la 10 aprilie 2014.

566 de plătitori de contribuţii la BASS au datorii mai mari de 100 mii de lei. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - iunie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel la situaţia de 30.06.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 506,6 mil. lei.

Lista agenţilor economici din mun. Chişinău care nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate. CNAS aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţii că, la etapa actuală mai există întreprinderi în mun. Chişinău care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru perioadele anului 2014.

Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.07.2015. CNAS a publicat informația privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa CNAS la situaţia de 01.07.2015.

Comunicat cu privire la corectitudinea completării Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015. IFPS a eliberat un comunicat privitor la declararea și completarea corectă a Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015, reieșind din modificarea tarifului de la 4% la 4,5% din salariul și alte recompense achitate efectiv.

Antreprenorii moldoveni vor putea exporta în SUA mărfuri industriale fără achitarea taxelor vamale încă doi ani. Ministerul Economiei informează că, președintele SUA, Barak Obama, a promulgat legea cu privire la autorizarea Sistemului Generalizat de Preferințe comerciale (GSP) până la 31 decembrie 2017, după ce acesta expirase la 31 iulie 2013. Reluarea GSP va permite companiilor moldovenești să exporte mărfuri industriale pe piața SUA fără achitarea taxelor vamale.

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîrii ale Guvernului. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul ajustării actelor normative ce reglementează plata drepturilor sociale cu prevederile Legii nr. 123 din 29.05.2015. Astfel, persoana va putea să aleagă singură, prin cerere, instituţia care va efectua plata pensiei, alocaţiei sociale de stat, ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, etc.

Comunicat privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale. IFPS informează că pentru determinarea valorii facilității fiscale stabilite la art. 19 lit. d) din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2015 se vor utiliza ratele de bază stabilite de BNM pentru creditele acordate pe termen scurt și pentru creditele acordate pe termen lung de 4,0 la sută anual.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la abrogarea Indicațiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la abrogarea Indicațiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale, deoarece acestea sunt învechite, prin urmare se recomandă folosirea noilor SNC pentru aceste cazuri.

Scrisori IFPS:

Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a preţului pentru mărfurile social-importante sc. nr. 26-08/2-11/1-1/4938/4199 din 11.05.2015. IFPS a emis explicații privind modificarea punctului 8 din art. 10 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", în redacţia Legii nr. 71 din 12.05.2015. Prin urmare, în coloana 10.9 "Altă informaţie" a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 04.08.1995, este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ. Ținînd cont de faptul că atît preţul de achiziţie (în cazul mărfurilor importate), cît şi preţul de livrare (în cazul mărfurilor autohtone) include TVA, la completarea facturii fiscale, în boxa 10.9 preţul (de achiziţie/livrare) se înscrie inclusiv TVA.

Privind eliberarea de către autorităţile administraţiei publice locale a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de comerţ şi aplicarea de către acestea a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sc. nr. 26-08/3-12-4833/3186 din 29.04.2015. IFPS informează că eliberarea autorizaţii de funcţionare pentru unităţile ce comercializează produse şi servicii, precum şi stabilirea tipologiei unităţilor ce comercializează produse şi prestează servicii, precum şi amplasamentul acestora potrivit criteriilor de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial din teritoriul respectiv, conform art. 6 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, sunt atribuţiile AAPL în domeniul comerţului. Nomenclatorul unităţilor (tipurilor obiectelor) de comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, de alimentaţie publică şi unităţilor de vînzare a serviciilor, se aprobă de Guvern. Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către autoritatea administraţiei publice locale (AAPL) pentru fiecare unitate comercială separat, în funcţie de categoria unităţilor comerciale, drepturile de posesie asupra unităţilor comerciale, precum şi tipurile mărfurilor comercializate sau serviciilor prestate. Drept urmare, AAPL pot să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru fiecare unitate comercială autorizată, aplicînd, de asemenea, cota taxei, în funcţie de: genul de activitate desfăşurat, tipuri de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind trecerea în cont a TVA în cazul pierderii facturii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 526 din 24.06.2015
1. (28.15.40) Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor ce își execută dreptul la tipărirea de sinestătător a facturilor fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, fără autentificarea notarială a ei?

Concediu paternal și zile libere părinţilor care au copii în clasele I şi II. Ce prevederi va mai avea de astăzi Convenţia colectivă „Timpul de muncă şi timpul de odihnă"? Conform Convenției colective nr. 15 din 09.06.2015, a fost modificată și completată Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă". Modificările efectuate se referă la aprobarea concediul paternal pentru tatăl copiilor nou-născuți, zilele libere pentru părinții care au copii în clasele I și II la început și sfârșit de an școlar, precum și concediul în cazul decesului socrilor ș.a.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind reținerea impozitului pe venit la sursa de plată.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 507 din 15.06.2015
1. (29.1.7.72) La cine apare obligația de achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul de venituri nu a asigurat reţinerea finală (inclusiv din royalty, dividende, locaţiune etc.) impozitul la sursa de plată?
2. (29.2.5.10) La cine apare obligaţia de declarare şi achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul venitului nu a reținut prealabil (inclusiv din salariu) impozitul la sursa de plată?

Atenție! A fost aprobat formularul tipizat a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor. Au fost aprobate formularele tipizate a Dării de seamă fiscale (Forma TFZD 15) şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor(Forma ITFZD 15). Totodată, au fost abrogate dările de seamă Forma TCM-07, Forma TAP-07, Forma TAOR-07, Forma TCMM-07, Forma TAPM-07, Forma TAORM-07.

Nou! A fost aprobat formularul Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal. Informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă de către agenţii economici prin intermediul cărora se efectuează livrarea apei în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal începând cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015, trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului de gestiune, subiectului impunerii care extrage şi livrează apă agenţilor economici respectivi.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind accizele. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 583 din 06.07.2015
1. (4.10.11) Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403?
2. (4.10.10) Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TBDSA 15), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?
3. (4.10.9) Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări și băuturi alcoolice, pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15)?
4. (4.10.8) Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale referitor la declarația privind achitarea accizelor. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 598 din 14.07.2015
1. (4.10.4) În ce perioada fiscala subiectul impunerii cu accize urmează sa reflecte în declarația privind achitarea accizelor volumele de mărfuri exportate?
2. (4.10.2) Care este termenul de prezentare a declarației privind achitarea accizelor?

Noutăți:

Implementarea culoarului albastru de vămuire - liber de vamă cu control post-vămuire pentru agenţii economici de bună credinţă. Serviciul Vamal anunță implementarea unor mecanisme de control vamal moderne, care simplifică procedura de vămuire și reduc durata și costurile acesteia pentru agenții economici de bună credinţă.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul 3 anul 2015. Inspectoratul de Stat al Muncii a publicat graficul controalelor planificate pentru trimestrul 3 anul 2015.

CNAS a încheiat contracte de distribuire a prestaţiilor sociale cu mai mulți prestatori de servicii de plată. Conform prevederilor Legii nr.123 din 29.06.2015, plata prestaţiilor sociale de stat acordate de către CNAS se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi de către beneficiari. Prin urmare, CNAS a încheiat contracte de distribuire a prestaţiilor sociale cu mai mulți prestatori de servicii de plată.

Se schimbă regulile! Femeile aflate la îngrijirea soților și șomerele vor primi certificate pentru concedii de maternitate. Femeile aflate la întreținerea soților și cele care sunt înregistrate ca șomere la Oficiul forței de muncă vor putea beneficia de concediu de maternitate. Guvernul a modificat Regulamentul privind modul de acordare a concediilor medicale în cazul sarcinii cu gemeni, în cazul sarcinii cu trei și mai mulți feți etc.

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor a fost actualizat. Nomenclatorul include 259 de meserii prioritare pe piața muncii, care sunt repartizate, în funcție de apartenență, conform Clasificării Internaționale Standard a Domeniilor de Educație și Formare Profesională (ISCED-F 2013) și Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, CORM 006-14 și este divizat în: 5 domenii generale, 10 domenii de educație și 24 de domenii de formare profesională.

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta a intrat în vigoare la data de 17 iunie 2015. Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit a fost semnată la Valletta la 10 aprilie 2014.

566 de plătitori de contribuţii la BASS au datorii mai mari de 100 mii de lei. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - iunie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel la situaţia de 30.06.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 506,6 mil. lei.

Lista agenţilor economici din mun. Chişinău care nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate. CNAS aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţii că, la etapa actuală mai există întreprinderi în mun. Chişinău care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru perioadele anului 2014.

Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.07.2015. CNAS a publicat informația privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa CNAS la situaţia de 01.07.2015.

Comunicat cu privire la corectitudinea completării Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015. IFPS a eliberat un comunicat privitor la declararea și completarea corectă a Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015, reieșind din modificarea tarifului de la 4% la 4,5% din salariul și alte recompense achitate efectiv.

Antreprenorii moldoveni vor putea exporta în SUA mărfuri industriale fără achitarea taxelor vamale încă doi ani. Ministerul Economiei informează că, președintele SUA, Barak Obama, a promulgat legea cu privire la autorizarea Sistemului Generalizat de Preferințe comerciale (GSP) până la 31 decembrie 2017, după ce acesta expirase la 31 iulie 2013. Reluarea GSP va permite companiilor moldovenești să exporte mărfuri industriale pe piața SUA fără achitarea taxelor vamale.

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîrii ale Guvernului. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul ajustării actelor normative ce reglementează plata drepturilor sociale cu prevederile Legii nr. 123 din 29.05.2015. Astfel, persoana va putea să aleagă singură, prin cerere, instituţia care va efectua plata pensiei, alocaţiei sociale de stat, ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, etc.

Comunicat privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale. IFPS informează că pentru determinarea valorii facilității fiscale stabilite la art. 19 lit. d) din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2015 se vor utiliza ratele de bază stabilite de BNM pentru creditele acordate pe termen scurt și pentru creditele acordate pe termen lung de 4,0 la sută anual.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la abrogarea Indicațiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la abrogarea Indicațiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale, deoarece acestea sunt învechite, prin urmare se recomandă folosirea noilor SNC pentru aceste cazuri.

Scrisori IFPS:

Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a preţului pentru mărfurile social-importante sc. nr. 26-08/2-11/1-1/4938/4199 din 11.05.2015. IFPS a emis explicații privind modificarea punctului 8 din art. 10 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", în redacţia Legii nr. 71 din 12.05.2015. Prin urmare, în coloana 10.9 "Altă informaţie" a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 04.08.1995, este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ. Ținînd cont de faptul că atît preţul de achiziţie (în cazul mărfurilor importate), cît şi preţul de livrare (în cazul mărfurilor autohtone) include TVA, la completarea facturii fiscale, în boxa 10.9 preţul (de achiziţie/livrare) se înscrie inclusiv TVA.

Privind eliberarea de către autorităţile administraţiei publice locale a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de comerţ şi aplicarea de către acestea a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sc. nr. 26-08/3-12-4833/3186 din 29.04.2015. IFPS informează că eliberarea autorizaţii de funcţionare pentru unităţile ce comercializează produse şi servicii, precum şi stabilirea tipologiei unităţilor ce comercializează produse şi prestează servicii, precum şi amplasamentul acestora potrivit criteriilor de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial din teritoriul respectiv, conform art. 6 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, sunt atribuţiile AAPL în domeniul comerţului. Nomenclatorul unităţilor (tipurilor obiectelor) de comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, de alimentaţie publică şi unităţilor de vînzare a serviciilor, se aprobă de Guvern. Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către autoritatea administraţiei publice locale (AAPL) pentru fiecare unitate comercială separat, în funcţie de categoria unităţilor comerciale, drepturile de posesie asupra unităţilor comerciale, precum şi tipurile mărfurilor comercializate sau serviciilor prestate. Drept urmare, AAPL pot să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru fiecare unitate comercială autorizată, aplicînd, de asemenea, cota taxei, în funcţie de: genul de activitate desfăşurat, tipuri de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...