37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 23.07.2015-11.08.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 23.07.2015-11.08.2015

12.08.20152.884 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 600 din 21.07.2015
1. (28.15.41) Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale în cazul înregistrării tergiversate în calitate de plătitor al TVA?
2. (28.23.29) Care va fi prima perioadă fiscală pentru care survine obligațiunea prezentării Declarației privind TVA de către agentul economic care s-a înregistrat în calitate de plătitor al TVA cu întîrziere?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 602 din 22.07.2015
1. (28.6.4.37) Care este regimul de aplicare a T.V.A. la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a tractoarelor agricole şi tehnicii agricole?
2. (28.8.19) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]
3. (28.8.0) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]
4. (28.8.0)
5. (28.8.18) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Utilizaţi afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare? Trebuie să știți ASTA! Persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător (contribuabili) care utilizează în exteriorul bunurilor imobile ale contribuabilului afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei alte informaţii aferente activităţii de întreprinzător, vor avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare.

Important! A fost modificată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Pe lângă unele modificări de redacție, Instrucțiunea menționată a suferit și alte modificări, respectiv, certificatul pentru maternitate se va elibera femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi. Totodată, au fost enumerate cazurile în care nu se va elibera certificatul de concediu medical.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind livrările de mărfuri. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 612 din 27.07.2015
(28.15.42) Cum se vor documenta livrările de mărfuri (servicii) rezultate din activitatea societății civile?
(28.3.40) Se consideră oare drept livrări de mărfuri contribuțiile participanților la societatea civilă și împărţirea/repartizarea produsului/fructului activităţii comune între asociați?

Nou! Ministerul Finanțelor a acceptat unele interpretări la SIRF (IFRS). A fost acceptată aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor Interpretări la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Totodată, a fost retrasă Interpretarea la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRIC 9 „Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate", iar unele denumiri ale IFRS și IAS au suferit modificări de redacție.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru dispozitivele publicitare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 669 din 31.07.2015
1. (6.4.3.5) Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?
2. (6.4.3.4) Conform art. 17 al Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

Care este cota taxei pentru dispozitivele publicitare în orașul tău? Află aici! În urma modificările operate la Codul fiscal i Legea cu privire la publicitate, s-a constatat că mai multe entități au devenit subiecţi ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare. Pentru a vă ușura munca dvs., am selectat într-un tabel cotele taxei pentru dispozitivele publicitare din mai multe orașe ale republicii.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 681 din 10.08.2015
1. (28.6.4) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
2. (28.4.10) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
3. (28.1.28) Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?

Nou! A fost aprobat Formularul-tip forma IVAO 15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională". Acest formular a fost aprobat pentru a corespunde cerințelor noilor SNC și noului Plan general de conturi contabile. Respectiv, odată cu intrarea în vigoare a acestora, a apărut necesitatea de actualizare a indicatorilor ce se conţin în Formularul-tip forma IVAO "Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională".

Noutăți:

Din 1 septembrie! Va fi simplificată procedura de export a mierii de albini. Anunțul a fost făcut de către Consiliul Economic al Prim-ministrului Republicii Moldova, respectiv antreprenorul nu va mai trebui să îndeplinească tocmai 18 formalități obligatorii. Hotărârea de Guvern urmează să fie aprobată până în 1 septembrie 2015.

Comunicatului informativ privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare a modificărilor operate în Codul fiscal. Ministerul Finanţelor informează despre elaborarea comunicatului informativ privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare a modificărilor operate în Codul fiscal.

Comunicat informativ privind modul de beneficiere a prevederilor Convenţiei între RM şi Republica Elenă pentru evitarea dublei impunerii şi prevenirea evaziunii fiscale. Ministerul Finanţelor, a publicat un comunicat cu referinţă la modul de beneficiere a  prevederilor Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Elenă pentru evitarea dublei impunerii şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate de către contribuabilii - rezidenţi ai Republicii Moldova.

MF, despre modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul unor mijloace de transport. Mijloacele de transport, destinate scopurilor medicale, transportării persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, stingerii incendiilor, curățirii străzilor, împrăștierii materialelor pe ele și colectării deșeurilor vor putea fi introduse în țară și plasate sub regim vamal de import, indiferent de termenul de exploatare a acestora. Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în articolul103 al Codului fiscal, anexa nr.2 din Legea din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal şi articolul 20 din Codul vamal.

Buletinul informativ al actelor legislative și normative pentru luna mai-iunie 2015

Particularităţile privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017-2018. Ministerul Finanţelor a elaborat, şi prin circulara nr.06/1-17/58 din 24 iulie 2015, a remis autorităţilor publice centrale Particularităţile privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017-2018.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor. Proiectul menționat are drept scop instituirea cadrului normativ privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecției consumatorului în contextul pieței interne.

Primul pas spre un mecanism de recunoaștere reciprocă a AEO între RM și UE. Facilitarea comerțului între UE și Republica Moldova prin simplificarea procedurii de trecere a frontierei pentru agenții economici din toate statele-membre UE care dețin Certificate AEO, acesta este obiectivul general al proiectului pilot implementat la postul vamal de frontieră Leușeni.

Regimul preferențial pentru Republica Moldova la exportul de porumb, MENȚINUT (DOC). Regimul preferențial pentru Republica Moldova la exportul de porumb în țările Uniunii Europene va fi menținut. Astfel, agenții economici vor beneficia în continuare de acest avantaj.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna august 2015

Implementarea culoarului albastru de vămuire - Liber de vamă cu control post-vămuire pentru agenţii economici de bună credinţă. Serviciul Vamal anunţă implementarea unor mecanisme de control vamal moderne, care simplifică procedura de vămuire şi reduc durata şi costurile acesteia pentru agenţii economici de bună credinţă.

Moldova aplică norme europene privind inofensivitatea ambalajelor. Materialele și obiectele din plastic reciclat, care vin în contact cu produsele alimentare, necesită să fie atât de inerte încât să împiedice transferul substanțelor constitutive în cantități ce pun în pericol sănătatea oamenilor sau pot modifica proprietățile organoleptice ale alimentelor. Prevederi în acest sens conţine Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat desinat să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat de Guvern.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 03.08.2015. Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie-iulie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii. Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică următoarele documente de politici Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la data de 26 noiembrie 2014 şi nota informativă aferentă și Proiectul de lege pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi modificarea şi completarea unor acte legislative şi nota informativă aferentă.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se pliază obligaţiei instituite Guvernului prin art.154 al Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014.

Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. IFPS a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări. Proiectul menționat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile sub formă de salariu.

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind supravegherea pieţei". Conceptul de bază al proiectului de lege propus este stabilirea unor cerinţe şi principii comune pentru toate autorităţile împuternicite cu funcţii de supraveghere a pieţei, stabilirea modului de interacţiune a acestora în scopul unei activităţi eficiente.

Scrisori IFPS:

Cu privire la modul de aplicare a taxei pentru dispozitivele publicitare sc. nr. 26-08/3-12-5887/6704 din 30.07.2015. Prin această scrisoare, IFPS a oferit explicații cu privire la obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, baza de calcul a taxei și obligația deținerii unei autorizații eliberate de Primăria din localitate. Respectiv, obiectul impunerii la taxa pentru dispozitivele publicitare îl constituie suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară şi/sau oricare altă informaţie aferentă activităţii de întreprinzător. Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2 (art. 291 alin. (1) lit. q) al CF). Baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare constituie suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar, care se determină în baza datelor din documentele tehnice, contractelor, etc., privind executarea dispozitivelor publicitare respective, iar în lipsa acesteia de comun autoritatea administraţiei publice locale se convine asupra modului de măsurare a acestora. Totodată, IFPS menţionează că, atât în cazul amplasării publicităţii exterioare cât şi a oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător, contribuabilul are obligaţia deţinerii autorizaţiei (coordonării) autorităţii administraţiei publice locale.

Practica judiciară:

SC Tavgam-Com SRL vs IFS Leova
SC „Tavgam-Com" SRL s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva IFS pe raionul Leova cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acţiunii, reclamantul SC „Tavgam-Com" SRL a invocat că, prin decizia şefului IFS Leova, i-a fost aplicată sancţiunea în formă de amendă în mărime de 108 000 lei, ca temei fiind neprezentarea facturilor fiscale în termen, încălcare prevăzută de art. 260 alin. (4) Codul Fiscal. Reclamantul consideră neîntemeiată această sancțiune și susține că pentru efectuarea controlului iniţiat la cererea colaboratorilor IFS Leova au fost prezentate la control mapele cu facturile fiscale pe perioada anilor 2008-2011. La primirea mapelor cu documentele contabile colaboratorii IFS Leova n-au întocmit procesul-verbal de ridicare conform prevederilor art. 145 alin. (4) Cod Fiscal. Totodată, susţine reclamantul că, din vina colaboratorilor IFS Leova, implicaţi în efectuarea controlului fiscal mapele cu documentele contabile pe lunile martie, aprilie, mai, iulie 2008, prezentate la control au dispărut. Documentele fiscale prezentate au fost supuse controlului şi conform actului, au fost depistate 92 cazuri de nerespectare a cerinţelor art. 117 alin. (1) Cod Fiscal, adică neprezentarea facturii fiscale la momentul apariţiei obligaţiunii fiscale. În actul de control menţionat este indicat „eliberarea facturilor cu dată anterioară celei care a avut loc procurarea lor". Reclamantul nu neagă faptul eliberării facturilor cu data anterioară procurării lor, dar au fost impuşi de circumstanţele ce se crease la moment. Eliberând facturile cu data anterioară procurării lor, au menţionat că au urmărit scopul de a reflecta şi legaliza toate acţiunile efectuate de prestare a serviciilor de către întreprindere. Afirmă că, urmează să se ţină cont, că la data prestării serviciilor a fost imposibilă eliberarea facturilor din cauza că Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova nu dispunea de blanchetele de facturi solicitate de către ei. La emiterea deciziei nu s-a ţinut cont de acest fapt. Din acest caz, s-a prezentat eronat și declarația privind TVA în aceasta perioadă. Instanța de judecată a respins cererea de chemare în judecată depusă de SC „Tavgam-Com" SRL împotriva IFS Leova cu privire la anularea amenzii ca fiind neîntemeiată, respectiv Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a susținut această decizie.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 600 din 21.07.2015
1. (28.15.41) Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale în cazul înregistrării tergiversate în calitate de plătitor al TVA?
2. (28.23.29) Care va fi prima perioadă fiscală pentru care survine obligațiunea prezentării Declarației privind TVA de către agentul economic care s-a înregistrat în calitate de plătitor al TVA cu întîrziere?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 602 din 22.07.2015
1. (28.6.4.37) Care este regimul de aplicare a T.V.A. la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a tractoarelor agricole şi tehnicii agricole?
2. (28.8.19) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]
3. (28.8.0) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]
4. (28.8.0)
5. (28.8.18) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Utilizaţi afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare? Trebuie să știți ASTA! Persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător (contribuabili) care utilizează în exteriorul bunurilor imobile ale contribuabilului afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei alte informaţii aferente activităţii de întreprinzător, vor avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare.

Important! A fost modificată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Pe lângă unele modificări de redacție, Instrucțiunea menționată a suferit și alte modificări, respectiv, certificatul pentru maternitate se va elibera femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi. Totodată, au fost enumerate cazurile în care nu se va elibera certificatul de concediu medical.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind livrările de mărfuri.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 612 din 27.07.2015
(28.15.42) Cum se vor documenta livrările de mărfuri (servicii) rezultate din activitatea societății civile?
(28.3.40) Se consideră oare drept livrări de mărfuri contribuțiile participanților la societatea civilă și împărţirea/repartizarea produsului/fructului activităţii comune între asociați?

Nou! Ministerul Finanțelor a acceptat unele interpretări la SIRF (IFRS). A fost acceptată aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor Interpretări la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Totodată, a fost retrasă Interpretarea la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRIC 9 „Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate", iar unele denumiri ale IFRS și IAS au suferit modificări de redacție.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru dispozitivele publicitare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 669 din 31.07.2015
1. (6.4.3.5) Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?
2. (6.4.3.4) Conform art. 17 al Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

Care este cota taxei pentru dispozitivele publicitare în orașul tău? Află aici! În urma modificările operate la Codul fiscal i Legea cu privire la publicitate, s-a constatat că mai multe entități au devenit subiecţi ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare. Pentru a vă ușura munca dvs., am selectat într-un tabel cotele taxei pentru dispozitivele publicitare din mai multe orașe ale republicii.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 681 din 10.08.2015
1. (28.6.4) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
2. (28.4.10) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
3. (28.1.28) Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?

Nou! A fost aprobat Formularul-tip forma IVAO 15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională". Acest formular a fost aprobat pentru a corespunde cerințelor noilor SNC și noului Plan general de conturi contabile. Respectiv, odată cu intrarea în vigoare a acestora, a apărut necesitatea de actualizare a indicatorilor ce se conţin în Formularul-tip forma IVAO "Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională".

Noutăți:

Din 1 septembrie! Va fi simplificată procedura de export a mierii de albini. Anunțul a fost făcut de către Consiliul Economic al Prim-ministrului Republicii Moldova, respectiv antreprenorul nu va mai trebui să îndeplinească tocmai 18 formalități obligatorii. Hotărârea de Guvern urmează să fie aprobată până în 1 septembrie 2015.

Comunicatului informativ privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare a modificărilor operate în Codul fiscal. Ministerul Finanţelor informează despre elaborarea comunicatului informativ privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare a modificărilor operate în Codul fiscal.

Comunicat informativ privind modul de beneficiere a prevederilor Convenţiei între RM şi Republica Elenă pentru evitarea dublei impunerii şi prevenirea evaziunii fiscale. Ministerul Finanţelor, a publicat un comunicat cu referinţă la modul de beneficiere a  prevederilor Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Elenă pentru evitarea dublei impunerii şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate de către contribuabilii - rezidenţi ai Republicii Moldova.

MF, despre modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul unor mijloace de transport. Mijloacele de transport, destinate scopurilor medicale, transportării persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, stingerii incendiilor, curățirii străzilor, împrăștierii materialelor pe ele și colectării deșeurilor vor putea fi introduse în țară și plasate sub regim vamal de import, indiferent de termenul de exploatare a acestora. Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în articolul103 al Codului fiscal, anexa nr.2 din Legea din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal şi articolul 20 din Codul vamal.

Buletinul informativ al actelor legislative și normative pentru luna mai-iunie 2015

Particularităţile privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017-2018. Ministerul Finanţelor a elaborat, şi prin circulara nr.06/1-17/58 din 24 iulie 2015, a remis autorităţilor publice centrale Particularităţile privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017-2018.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor. Proiectul menționat are drept scop instituirea cadrului normativ privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecției consumatorului în contextul pieței interne.

Primul pas spre un mecanism de recunoaștere reciprocă a AEO între RM și UE. Facilitarea comerțului între UE și Republica Moldova prin simplificarea procedurii de trecere a frontierei pentru agenții economici din toate statele-membre UE care dețin Certificate AEO, acesta este obiectivul general al proiectului pilot implementat la postul vamal de frontieră Leușeni.

Regimul preferențial pentru Republica Moldova la exportul de porumb, MENȚINUT (DOC). Regimul preferențial pentru Republica Moldova la exportul de porumb în țările Uniunii Europene va fi menținut. Astfel, agenții economici vor beneficia în continuare de acest avantaj.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna august 2015

Implementarea culoarului albastru de vămuire - Liber de vamă cu control post-vămuire pentru agenţii economici de bună credinţă. Serviciul Vamal anunţă implementarea unor mecanisme de control vamal moderne, care simplifică procedura de vămuire şi reduc durata şi costurile acesteia pentru agenţii economici de bună credinţă.

Moldova aplică norme europene privind inofensivitatea ambalajelor. Materialele și obiectele din plastic reciclat, care vin în contact cu produsele alimentare, necesită să fie atât de inerte încât să împiedice transferul substanțelor constitutive în cantități ce pun în pericol sănătatea oamenilor sau pot modifica proprietățile organoleptice ale alimentelor. Prevederi în acest sens conţine Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat desinat să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat de Guvern.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 03.08.2015. Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie-iulie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii. Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică următoarele documente de politici Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la data de 26 noiembrie 2014 şi nota informativă aferentă și Proiectul de lege pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi modificarea şi completarea unor acte legislative şi nota informativă aferentă.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se pliază obligaţiei instituite Guvernului prin art.154 al Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014.

Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. IFPS a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări. Proiectul menționat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile sub formă de salariu.

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind supravegherea pieţei". Conceptul de bază al proiectului de lege propus este stabilirea unor cerinţe şi principii comune pentru toate autorităţile împuternicite cu funcţii de supraveghere a pieţei, stabilirea modului de interacţiune a acestora în scopul unei activităţi eficiente.

Scrisori IFPS:

Cu privire la modul de aplicare a taxei pentru dispozitivele publicitare sc. nr. 26-08/3-12-5887/6704 din 30.07.2015. Prin această scrisoare, IFPS a oferit explicații cu privire la obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, baza de calcul a taxei și obligația deținerii unei autorizații eliberate de Primăria din localitate. Respectiv, obiectul impunerii la taxa pentru dispozitivele publicitare îl constituie suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară şi/sau oricare altă informaţie aferentă activităţii de întreprinzător. Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2 (art. 291 alin. (1) lit. q) al CF). Baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare constituie suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar, care se determină în baza datelor din documentele tehnice, contractelor, etc., privind executarea dispozitivelor publicitare respective, iar în lipsa acesteia de comun autoritatea administraţiei publice locale se convine asupra modului de măsurare a acestora. Totodată, IFPS menţionează că, atât în cazul amplasării publicităţii exterioare cât şi a oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător, contribuabilul are obligaţia deţinerii autorizaţiei (coordonării) autorităţii administraţiei publice locale.

Practica judiciară:

SC Tavgam-Com SRL vs IFS Leova
SC „Tavgam-Com" SRL s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva IFS pe raionul Leova cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acţiunii, reclamantul SC „Tavgam-Com" SRL a invocat că, prin decizia şefului IFS Leova, i-a fost aplicată sancţiunea în formă de amendă în mărime de 108 000 lei, ca temei fiind neprezentarea facturilor fiscale în termen, încălcare prevăzută de art. 260 alin. (4) Codul Fiscal. Reclamantul consideră neîntemeiată această sancțiune și susține că pentru efectuarea controlului iniţiat la cererea colaboratorilor IFS Leova au fost prezentate la control mapele cu facturile fiscale pe perioada anilor 2008-2011. La primirea mapelor cu documentele contabile colaboratorii IFS Leova n-au întocmit procesul-verbal de ridicare conform prevederilor art. 145 alin. (4) Cod Fiscal. Totodată, susţine reclamantul că, din vina colaboratorilor IFS Leova, implicaţi în efectuarea controlului fiscal mapele cu documentele contabile pe lunile martie, aprilie, mai, iulie 2008, prezentate la control au dispărut. Documentele fiscale prezentate au fost supuse controlului şi conform actului, au fost depistate 92 cazuri de nerespectare a cerinţelor art. 117 alin. (1) Cod Fiscal, adică neprezentarea facturii fiscale la momentul apariţiei obligaţiunii fiscale. În actul de control menţionat este indicat „eliberarea facturilor cu dată anterioară celei care a avut loc procurarea lor". Reclamantul nu neagă faptul eliberării facturilor cu data anterioară procurării lor, dar au fost impuşi de circumstanţele ce se crease la moment. Eliberând facturile cu data anterioară procurării lor, au menţionat că au urmărit scopul de a reflecta şi legaliza toate acţiunile efectuate de prestare a serviciilor de către întreprindere. Afirmă că, urmează să se ţină cont, că la data prestării serviciilor a fost imposibilă eliberarea facturilor din cauza că Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova nu dispunea de blanchetele de facturi solicitate de către ei. La emiterea deciziei nu s-a ţinut cont de acest fapt. Din acest caz, s-a prezentat eronat și declarația privind TVA în aceasta perioadă. Instanța de judecată a respins cererea de chemare în judecată depusă de SC „Tavgam-Com" SRL împotriva IFS Leova cu privire la anularea amenzii ca fiind neîntemeiată, respectiv Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a susținut această decizie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...