37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 20.08.2017 – 11.09.2017

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 20.08.2017 – 11.09.2017

13.09.20171.911 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 316 din 07.09.2017
1. (29.2.5.16) Urmează persoanele fizice de a include în venitul brut și de a declara veniturile din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe veni

Politica fiscală și vamală stabilește noi facilități pentru contribuabili la calculul amortizării în scopuri fiscale. La elaborarea inițială a politicii fiscale și vamale pentru 2018, Ministerul Finanțelor a propus înlocuirea cuvântului "uzură" cu cuvântul "amortizare" pe tot cuprinsul Codului fiscal. Amortizarea mijloacelor fixe urma să fie calculată prin utilizarea metodei de amortizare liniară. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe la norma de amortizare atribuibilă fiecărui mijloc fix proporţional lunilor aflate în bilanţul contribuabilului.
Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se va determina ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de Guvern. La propunerea unor instituții, Ministerul Finanțelor a acceptat propunerile privind acordarea unei perioade de tranziție pentru trecerea la noua metodă de evidență și calcul a amortizării în scopuri fiscale și propune o nouă metodă de calcul, care va fi reglementată printr-un articol separat - 261. S-a propus de asemenea, stabilirea dreptului agentului economic de a alege modul de calcul a amortizării și cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art.26 și 27 din Codul fiscal sau conform art.261 din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2018, fapt care va fi realizat prin indicarea în politica de contabilitate entității.

Rezultatele consultărilor publice a Politicii fiscale și vamale pentru anul 2018. Ministerul Finanțelor a finalizat pe 20 iulie curent, procesul de examinare a propunerilor şi obiecțiilor la proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018, recepționate ca urmare a consultărilor publice cu mediul de afaceri şi comunitatea de experți. În acest context, mediul de afaceri a venit cu o serie de sugestii și comentarii asupra proiectului propus spre dezbateri. În atenția unor instituții, au fost cotele de impozitare pentru persoanele fizice şi întreprinzătorii individuali pentru anul 2018, deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii, impozitarea cu TVA precum și scutirea de aceste taxe a unor mărfuri.

Ce trebuie să știți în cazul în care sunteți supus unui control fiscal? Controlul fiscal, se efectuează cu scopul verificării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili, într-o anumită perioadă sau în câteva perioade fiscale. Controlul fiscal, poate fi executat atât la fața locului, cât și la oficiul Serviciului Fiscal de Stat sau al altui organ cu atribuţii de administrare fiscală. Controlul fiscal, poate fi efectuat prin mai multe metode și operațiuni: verificarea faptică, verificarea documentară, verificarea totală, verificarea parţială, verificarea tematică, cumpărătura de control și altele. Informațiile referitoare la organizarea controalelor planificate o puteți accesa în Registru de Stat al Controalelor, care reprezintă o platformă ce include registrele de control ale fiecărui organ abilitat cu funcţii de control și datele privind toate etapele controlului de la planul de control până la rezultatele acestuia și contestațiile făcute de persoanele supuse controlului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 306 din 01.09.2017
1. (28.15.49) Care este modalitatea de ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, pentru care prețul a fost stabilit în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, cînd achitarea are loc ulterior livrării în rate?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 295 din 29.08.2017
1. (29.1.7.45) Care este regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoanele fizice-cetățeni în formă naturală pentru arenda terenurilor agricole?
Ordinul SFS nr. 308 din 01.09.2017
1. (28.5.18) Cum se va impozita cu TVA importul produselor informaţionale în condiţiile comercializării ulterioare a acestora pe teritoriul Republicii Moldova?

Registrul de stat al actelor locale. Pentru cine este destinat? Registrul de stat al actelor locale, reprezintă o resursă informaţională de stat care conține textele electronice ale actelor autorităților administrației publice locale și datele adiționale stabilite, care asigură înregistrarea, păstrarea și evidența centralizată a actelor autorităților administrației publice locale și a materialelor aferente acestor acte, și care este creată în scopul asigurării accesului persoanelor fizice și juridice la actele emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. Datele introduse, vor putea fi accesate de către Cancelaria de Stat și oficiale teritoriale ale acesteia, autoritățile administrației publice locale și centrale, precum și de persoanele interesate.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 296 din 30.08.2017
1. (29.1.6.21) La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?

Concedieri colective. O nouă serie de modificări la Codul muncii. Conform proiectului prezentat spre dezbateri publice, Codul muncii ar putea fi completat cu noi prevederi, ce vizează garanțiile salariaților în caz de concedieri colective. Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri colective, este obligat să inițieze consultări cu reprezentanții salariaților, în conformitate cu art. 421 al Codului muncii, în vederea identificării posibilităților de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaților afectați și atenuării consecințelor concedierilor, prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaților concediați și să informeze în scris reprezentanții salariaților și agenția pentru ocuparea forței de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor de concedieri colective despre:
a) motivele concedierilor preconizate;
b) numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
c) numărul și categoriile de salariați încadrați în mod normal;
d) perioada în cursul căreia vor avea loc concedierile preconizate;
e) criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, prevăzute de lege, convențiile colective sau contractele colective de muncă;
f) metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.

Obligația fiscală și metodele de stingere a ei. Obligația fiscală, reprezintă obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) și/sau amendă. Aceasta, apare în momentul apariției circumstanțelor stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei. Stingerea obligației fiscale poate fi realizată prin diverse modalități:
- Stingerea obligației fiscale prin achitare;
- Stingerea obligației fiscale inclusiv a restanțelor prin anulare;
- Stingerea obligației fiscale prin prescripție;
- Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere;
- Stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădere;
- Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare;
- Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită.
Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se poate realiza prin 2 metode:
    - amânarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua printr-o plată unică);
    - eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua în rate).
Important: până la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amânare sau eşalonare, nu se vor întreprinde acţiuni de executare silită asupra obligaţiei fiscale care este obiect al contractului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 293 din 28.08.2017
1. (30.3.14) Cine este obligat să prezinte Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 288 din 24.08.2017
1. (29.1.6.38) Instituțiile de învățămînt publice și private au obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
2. (29.2.3.48) Аu dreptul la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, să utilizeze scutirea personală integrală?
3. (29.1.4.5) Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
4. (29.1.6.25) Vor fi reflectare în Nota de informare (forma IALS 14) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului potrivit art. 90 din Codul fiscal?
5. (29.1.6.23) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată?
6. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?
7. (29.1.4.8) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
8. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?
9. (29.4.5) Care este modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări servicii unui rezident prin intermediul internetului?
10. (29.2.5.1) Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unitățile de măsură, lei și bani? De asemenea, apare necesitatea de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal și numele contribuabilului?
11. (29.1.4.7) Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?
12. (29.1.4.1) Părinții divorțati, care locuiesc separat de copii și achită pensia pentru întreținerea lor benevol sau prin ordonanța judecătorească, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
Ordinul SFS nr. 289 din 25.08.2017
1. (4.2.1.1) Cine sînt subiecţii impunerii cu accize?
2. (4.9.19) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?
3. (4.9.18) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?
4. (4.9.17) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?
5. (4.9.16) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?
6. (4.9.15) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?
7. (4.9.14) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?
8. (4.9.11) Se comasează cu întrebarea 4.9.6.
9. (4.9.1) Prin ce modalitate are loc confirmarea de catre organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente marfurilor accizate exportate?
10. (4.9.10) Se comasează cu întrebarea 4.9.2.
11. (4.9.9) În ce termen se execută cererea de solicitare a restituirii accizelor?
12. (4.9.8) Când se depune cererea de restituire a accizelor?
13. (4.9.7) Care este ordinea de solicitare a accizelor spre restituire?
14. (4.9.6) În ce cazuri, diferite de cele de export, mai există posibilitatea beneficierii restituirii accizelor?
15. (4.9.4) Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente mărfurilor accizate ce au fost exportate în baza contractelor diferite de cele directe, încheiate cu nerezidenții?
16. (4.9.4) În ce termen se restituie accizele aferente mărfurilor accizate exportate?
17. (4.9.3) Cine are dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor accizate?
18. (4.9.1) În cazul exportului de mărfuri accizate, există dreptul la restituirea accizelor?
19. (4.3.2) Au obligaţia agenţii economici să primească certificatul de acciz, dacă aceştia preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize?

Aplicarea și ridicarea sechestrului de către Serviciul Fiscal de Stat. În scopul asigurării bunei administrări fiscale, punctul 7 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, se modifică conform Ordinului SFS nr. 280 din 11 august 2017, publicat în Monitorul Oficial din 25 august 2017. Potrivit modificărilor, în cazul aplicării sechestrului ca măsură de asigurare, odată cu emiterea deciziei (ziua emiterii deciziei) asupra cazului de încălcare a legislaţiei, potrivit căreia au fost calculate obligaţii fiscale la buget, sechestrul ca măsură de asigurare va fi ridicat la necesitate, în cazurile în care sumele obligaţiilor fiscale calculate conform deciziei nu corespund cu sumele reflectate în Actul de control fiscal şi concomitent va fi aplicat conform pct. 2 subpct.1) din prezentul ordin, iar în cazul existenţei circumstanţelor care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală conform art. 240 din Codul fiscal, sechestrul ca măsură de asigurare aplicat, va fi ridicat imediat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Codul Muncii va oferi mai multe drepturi salariaților. Conform prevederilor Legii Parlamentului nr. 155 din 20 iulie 2017 a fost modificat și completat Codul muncii RM. Modificările urmăresc introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Prezentul Cod se completează cu articolul 421 cu privire la informarea și consultarea salariaților. Drepturile de bază ale salariatului, se extind, pe lângă cele existente, cu altele noi. Astfel salariații vor beneficia de:
- informare deplină și veridică privind condițiile de activitate, anterior angajării sau transferării într-o altă funcție;
- informare și consultare privind situația economică a unității, securitatea și sănătatea în muncă și privind alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în conformitate cu prevederile prezentului cod.
De asemenea, Codul se completează cu articolul 971 privind garanțiile pentru salariații cu timp de muncă parțial. Tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial în raport cu salariații cu normă întreagă care prestează o muncă echivalentă la aceeași unitate, este interzis.
Noul articol 1971 face trimitere la prevederi referitoare la reorganizarea a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia. În aceste cazuri, cesionarul preia toate drepturile și obligațiile existente la data producerii evenimentului ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă în vigoare.
Femeile care au copii cu vârsta de până la 3 ani, în cazul în care nu au posibilitatea să-şi îndeplinească obligaţiile de muncă, sînt transferate, în modul prevăzut de prezentul cod, la un alt loc de muncă, cu menținerea salariului mediu de la locul de muncă precedent până cînd copiii împlinesc vârsta de 3 ani.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 284 din 22.08.2017
1. (29.4.34) Poate fi efectuată atestarea venitului și a impozitului pe venit achitat de nerezidenții Republicii Moldova pe formularele eliberate de alte state?
2. (29.4.33) Poate fi efectuată atestarea rezidenței pentru cetățenii străini care au devenit rezidenți în scopuri fiscale ai Republicii Moldova pe formularele eliberate de alte state?
3. (29.1.7.70) În ce cazuri Serviciul Fiscal de Stat este în drept să refuze eliberarea certificatului de rezidență (forma 1-DTA17)?

Stаndаrde Națiоnаlе de Cоntаbilitatе noi? Vezi ce propune Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanţelor, a prezentat spre consultări publice modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013. Potrivit modificărilor și completărilor propuse, entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora, fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Standardul Național de ContabilitateImobilizări necorporale și corporale" se va completa cu prevederi referitor la investițiile imobiliare, iar Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare" se abrogă. Standard Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare" se va expune în redacție nouă. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital. Alte detalii despre modificări puteți consulta aici. Totodată, vederea celor expuse mai sus, Echipa Contabilșef.md vine cu îndemn de implicare și contribuire în procesul de dezbateri a acestui proiect, pentru a asigura calitatea și posibilitatea de aplicare în practică cât mai eficient a Standardelor Naționale de Contabilitate. Nu uitați că profesia contabilă are nevoie de ajutorul Dvs!

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 280 din 22.08.2017
1. (29.2.1.14) Cum se impozitează venitul persoanei fizice cetățean străin/apatrid rezident al Republicii Moldova obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova?

Ministerul Finanțelor își extinde atribuțiile. Vezi ce prevede noul Regulament. Noul Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, definește atât principalele domenii de activitate, gestionate de către Ministerul Finanțelor la momentul actual, cât și unele domenii complementare care au fost transferate în gestiunea ministerului în contextul reformei administrației publice în derulare. Trezoreriilor teritoriale se restructurează, numărul acestora diminuându-se considerabil, prin regionalizarea lor. Trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor, se organizează şi vor funcţiona ca servicii publice desconcentrate în teritoriu ale acestuia, exercitând atribuţiile Ministerului în domeniul organizării şi funcţionării sistemului trezorerial. Trezoreriile regionale, vor activa fără statut de  persoană juridică. Efectivul-limită pentru Ministerul Finanţelor se va stabili în număr de 475 de unităţi.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 273 din 17.08.2017
1. (29.2.6.2) Se va reţine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital?
Ordinul SFS nr. 279 din 21.08.2017
1. (5.7.1.7) Unde achită impozitul pe bunurile imobiliare persoanele fizice-cetăţeni?
2. (5.7.1.3) Arhiva
3. (5.7.1.2) Când se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?
4. (5.7.1.1) Când se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali?
5. (5.5.1.1) Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?
6. (5.3.1) Care sunt obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?
7. (5.1.7) Arhiva
8. (5.1.6) Cine prezintă informaţia cu privire la obiectele şi subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Articole:

Правовое регулирование приема на работу руководителя предприятия. При оформлении кадровых документов на руководителя предприятия возникает много вопросов. А уж если речь идет о ситуациях, когда руководитель одновременно является еще и единственным учредителем предприятия или является одним из учредителей предприятия, то многие кадровые работники или бухгалтера оказываются просто в патовой ситуации. Действительно, как в таком случае оформлять индивидуальные трудовые договора и приказы, кто их подписывает?

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №7/2017, записи на полях. Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в июльском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: О налогообложении ликвидационных выплат; pаботник не работал 11 из последних 12 месяцев, предшествующих заболеванию. Какова основа для начисления пособия по временной нетрудоспособности ?; работники компенсируют предприятию расходы телефонной связи. Налоговые аспекты в части НДС; капитализация процентов по займу от нерезидента и обязательства по удержанию подоходного налога у источника выплаты; предприятие нерезидент располагает недвижимостью на территории РМ и сдает ее в наем предприятию резиденту. Налоговые аспекты в части подоходного налога; списанная задолженность по займу физического лица. Налоговые аспекты; напоминаем режим обложения налогами материальной помощи; сотрудник трудиться за рубежом. Налоговые аспекты; обобщенная база налоговой практики.

Diferențele de curs valutar (de sumă) și activitatea persoanei fizice cetățean - compatibile? Aspecte fiscale. În practica fiscală curentă, s-a stabilit o percepție neconfirmată de o poziție oficială a organelor de stat precum că această noțiune - diferențele de curs valutar (mai nou - diferențe de sumă) se referă la activitatea întreprinderilor și nu afectează tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni. În același timp, această prevedere din cod este comună pentru toți subiecții impozitării cu impozitul pe venit, inclusiv persoanele fizice cetățeni. În aceste condiții, apare o întrebare rezonabilă. Diferențele de curs valutar (de sumă) rezultate din tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni constituie pentru aceștia bază pentru ajustarea (corectarea) obligațiunilor sale fiscale privind impozitul pe venit?

Profitul în calitate de sursă de acoperire a cheltuielilor entității. Aspecte contabile. Profitul net sub aspect contabil poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale întreprinderii: salarii angajaților, onorarii membrilor organelor de conducere ale societății, ajutoare materiale, programe sociale (servicii sport, medicale pentru angajați), binefacere, etc.? În înțelegerea noastră, pe parcursul multor ani întrebarea analizată a rămas în afara discuțiilor publice temeinice a specialiștilor în domeniu, atenției organelor de reglementare. Pe de o parte, în standardele de contabilitate nu există nicio indicație directă privind posibilitatea îndreptării profitului entității pentru acoperirea cheltuielilor curente ale entității. Planul general de conturi contabile, de asemenea, nu prevede înregistrări contabile în acest sens.

Noutăți:

Serviciul Fiscal de Stat a dat start campaniei de conformare benevolă a agenților economici ce deţin săli de ceremonii şi/sau restaurant. Serviciul Fiscal de Statб a început acțiunile de monitorizare și control a agenților economici care dețin săli de ceremonii și/sau restaurante, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală. Activitatea agenţilor economici (ce deţin săli de ceremonii şi/sau restaurante) este examinată prin prisma următorilor indicatori: tipul obiectului (sală de festivităţi, restaurant, cafenea); suprafaţa unităţilor comerciale; numărul de locuri; regimul de lucru; cifra de afaceri; povara fiscală; numărul mediu de salariați; salariul mediu per angajat pe parcusul anului 2016. Totodată, SFS a instituit posturi fiscale la 10 agenti economici cu renume, din mun. Chişinău, care au declarat pierderi sau au înregistrat profit nesemnificativ în raport cu venitul total declarat şi cu pondere mică a achitărilor în total venituri.

Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru asiguraţi va fi plafonată. Baza anuală de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale va fi plafonată și aceasta nu va putea depăși 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv înmulțite cu 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și completarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale. Dacă proiectul va fi aprobat, prevederile sale vor intra în vigoare de la începutul anului viitor.

Serviciul Vamal trece la perfectarea electronică a declarațiilor vamale de tranzit T1. Serviciul Vamal va aplica procedura de perfectare electronică a mărfurilor aflate în regim vamal de transit (Declarația T1). Modificările au fost operate printr-un ordin instituțional, care a intrat în vigoare din 8 septembrie curent. Inițial, procedura va fi implementată în regim de testare la patru posturi vamale: Chișinău 3 (Petricani), Sculeni, Otaci și Cahul, iar începând cu 01 octombrie curent, va fi extinsă pentru toate posturile vamale.

Diurne mai mari pentru deplasările salariaților. Cine va putea călători la clasa business. Angajații care vor fi delegați în deplasări, vor avea parte de compensarea cheltuielilor inclusiv pentru zilele de plecare și cele de sosire. În acest sens, Guvernul a modificat Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova. Pentru salariații care dețin funcții înalte se va permite procurarea biletelor cu o clasă superioară celei econome, în cazul zborurilor cu o durată mai mare de cinci ore, de asemenea fel, se va pemite procurarea biletelor la tren la clasa business, dacă salariatul este delegat pentru o activitate în interes de serviciu, cu excepția celor de instruire. În cazul delegării unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se va achita în mărime de 50% și nu 100% cum era anterior. S-au majorat de asemenea, diurnele și cheltuielile pentru cazare, în cazul deplasărilor în interiorul țării.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna septembrie 2017

Plata pentru poluarea mediului. Cum se declară și care este termenul de achitare. Începând cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului, darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17) urmează a fi prezentată de către subiecții vizați, Serviciului Fiscal de Stat. Aceștia au obligația să calculeze de sine stătător şi să achite la bugetul de stat plățile corespunzătoare pentru poluarea mediului, lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de Ministerul Finanţelor. Darea de seamă privind plăţile pentru poluarea mediului se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. Vedeți aici care sunt cotele taxei și cine sunt scutiți de plata taxei pentru poluarea mediului.

Supravegherea video a angajaților la locul de muncă. În ce condiții pot fi instalate camere. Atunci când angajatorul decide să instaleze camera de supravegere, trebuie să țină cont de respectarea dreptului la viața privată a angajatului. Supravegherea video, este permisă doar dacă este notificată și autorizată de către Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, și ea poate fi acceptată de către Centru, dacă în anumite circumstanțe este limitată, proporțională, transparentă și justificată. Angajatorul, nu este în drept să monteze camere video ascunse sau să înregistreze audio prin intermediul acestor dispozitive. De asemenea, acesta nu are voie:
- să poziționeze camerele video spre spațiul de lucru al angajatului, cu excepția situației când acest fapt se justifică, de exemplu, în cazul operatorilor de schimb valutar sau în cazul angajaților băncilor. Camera urmează a fi poziționată în așa fel încât să fie captate doar mânile angajatei însă nu și spațiul de muncă;
- să monteze camerele video în spațiile în care angajații mizează pe o așteptare de intimitate rezonabilă (cum ar fi camerele de baie);
- să utilizeze imaginile video în scop de sancționare disciplinară sau de supraveghere privind orele petrecute la serviciu;
- să focalizeze prin zoom pe un anumit angajat;
- să filmeze spațiul public fără necesitate.
Sancțiunile prevăzute pentru încălcarea acestor prevederi, depășesc 20 de mii de lei, cu suspendarea activității de la 6 luni la 1 an.

Obligatoriu pentru cei care declară averea și interesele personale. Din 2018 vor aplica doar semnătura electronică. De la 1 ianuarie 2018, declarațiile de avere și interese personale vor trebui semnate electronic. Pentru aceasta, statul urmează să aloce aproape 9 milioane de lei, pentru a-i asigura pe toți subiecții declarării cu semnături electronice. Aceasta va costa 125 de lei și va fi valabilă timp de un an. Numărul persoanelor care trebuie să declare averile și interesele persoanele este aproximativ 70 de mii. 

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 316 din 07.09.2017
1. (29.2.5.16) Urmează persoanele fizice de a include în venitul brut și de a declara veniturile din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe veni

Politica fiscală și vamală stabilește noi facilități pentru contribuabili la calculul amortizării în scopuri fiscale. La elaborarea inițială a politicii fiscale și vamale pentru 2018, Ministerul Finanțelor a propus înlocuirea cuvântului "uzură" cu cuvântul "amortizare" pe tot cuprinsul Codului fiscal. Amortizarea mijloacelor fixe urma să fie calculată prin utilizarea metodei de amortizare liniară. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe la norma de amortizare atribuibilă fiecărui mijloc fix proporţional lunilor aflate în bilanţul contribuabilului.
Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se va determina ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de Guvern. La propunerea unor instituții, Ministerul Finanțelor a acceptat propunerile privind acordarea unei perioade de tranziție pentru trecerea la noua metodă de evidență și calcul a amortizării în scopuri fiscale și propune o nouă metodă de calcul, care va fi reglementată printr-un articol separat - 261. S-a propus de asemenea, stabilirea dreptului agentului economic de a alege modul de calcul a amortizării și cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art.26 și 27 din Codul fiscal sau conform art.261 din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2018, fapt care va fi realizat prin indicarea în politica de contabilitate entității.

Rezultatele consultărilor publice a Politicii fiscale și vamale pentru anul 2018. Ministerul Finanțelor a finalizat pe 20 iulie curent, procesul de examinare a propunerilor şi obiecțiilor la proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018, recepționate ca urmare a consultărilor publice cu mediul de afaceri şi comunitatea de experți. În acest context, mediul de afaceri a venit cu o serie de sugestii și comentarii asupra proiectului propus spre dezbateri. În atenția unor instituții, au fost cotele de impozitare pentru persoanele fizice şi întreprinzătorii individuali pentru anul 2018, deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii, impozitarea cu TVA precum și scutirea de aceste taxe a unor mărfuri.

Ce trebuie să știți în cazul în care sunteți supus unui control fiscal? Controlul fiscal, se efectuează cu scopul verificării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili, într-o anumită perioadă sau în câteva perioade fiscale. Controlul fiscal, poate fi executat atât la fața locului, cât și la oficiul Serviciului Fiscal de Stat sau al altui organ cu atribuţii de administrare fiscală.Controlul fiscal, poate fi efectuat prin mai multe metode și operațiuni: verificarea faptică, verificarea documentară, verificarea totală, verificarea parţială, verificarea tematică, cumpărătura de control și altele. Informațiile referitoare la organizarea controalelor planificate o puteți accesa în Registru de Stat al Controalelor, care reprezintă o platformă ce include registrele de control ale fiecărui organ abilitat cu funcţii de control și datele privind toate etapele controlului de la planul de control până la rezultatele acestuia și contestațiile făcute de persoanele supuse controlului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 306 din 01.09.2017
1. (28.15.49) Care este modalitatea de ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, pentru care prețul a fost stabilit în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, cînd achitarea are loc ulterior livrării în rate?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 295 din 29.08.2017
1. (29.1.7.45) Care este regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoanele fizice-cetățeni în formă naturală pentru arenda terenurilor agricole?
Ordinul SFS nr. 308 din 01.09.2017
1. (28.5.18) Cum se va impozita cu TVA importul produselor informaţionale în condiţiile comercializării ulterioare a acestora pe teritoriul Republicii Moldova?

Registrul de stat al actelor locale. Pentru cine este destinat? Registrul de stat al actelor locale, reprezintă o resursă informaţională de stat care conține textele electronice ale actelor autorităților administrației publice locale și datele adiționale stabilite, care asigură înregistrarea, păstrarea și evidența centralizată a actelor autorităților administrației publice locale și a materialelor aferente acestor acte, și care este creată în scopul asigurării accesului persoanelor fizice și juridice la actele emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. Datele introduse, vor putea fi accesate de către Cancelaria de Stat și oficiale teritoriale ale acesteia, autoritățile administrației publice locale și centrale, precum și de persoanele interesate.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 296 din 30.08.2017
1. (29.1.6.21) La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?

Concedieri colective. O nouă serie de modificări la Codul muncii. Conform proiectului prezentat spre dezbateri publice, Codul muncii ar putea fi completat cu noi prevederi, ce vizează garanțiile salariaților în caz de concedieri colective. Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri colective, este obligat să inițieze consultări cu reprezentanții salariaților, în conformitate cu art. 421 al Codului muncii, în vederea identificării posibilităților de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaților afectați și atenuării consecințelor concedierilor, prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaților concediați și să informeze în scris reprezentanții salariaților și agenția pentru ocuparea forței de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor de concedieri colective despre:
a) motivele concedierilor preconizate;
b) numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
c) numărul și categoriile de salariați încadrați în mod normal;
d) perioada în cursul căreia vor avea loc concedierile preconizate;
e) criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, prevăzute de lege, convențiile colective sau contractele colective de muncă;
f) metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.

Obligația fiscală și metodele de stingere a ei. Obligația fiscală, reprezintă obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) și/sau amendă. Aceasta, apare în momentul apariției circumstanțelor stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei. Stingerea obligației fiscale poate fi realizată prin diverse modalități:
- Stingerea obligației fiscale prin achitare;
- Stingerea obligației fiscale inclusiv a restanțelor prin anulare;
- Stingerea obligației fiscale prin prescripție;
- Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere;
- Stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădere;
- Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare;
- Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită.
Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se poate realiza prin 2 metode:
    - amânarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua printr-o plată unică);
    - eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua în rate).
Important: până la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amânare sau eşalonare, nu se vor întreprinde acţiuni de executare silită asupra obligaţiei fiscale care este obiect al contractului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 293 din 28.08.2017
1. (30.3.14) Cine este obligat să prezinte Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 288 din 24.08.2017
1. (29.1.6.38) Instituțiile de învățămînt publice și private au obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
2. (29.2.3.48) Аu dreptul la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, să utilizeze scutirea personală integrală?
3. (29.1.4.5) Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
4. (29.1.6.25) Vor fi reflectare în Nota de informare (forma IALS 14) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului potrivit art. 90 din Codul fiscal?
5. (29.1.6.23) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată?
6. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?
7. (29.1.4.8) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
8. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?
9. (29.4.5) Care este modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări servicii unui rezident prin intermediul internetului?
10. (29.2.5.1) Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unitățile de măsură, lei și bani? De asemenea, apare necesitatea de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal și numele contribuabilului?
11. (29.1.4.7) Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?
12. (29.1.4.1) Părinții divorțati, care locuiesc separat de copii și achită pensia pentru întreținerea lor benevol sau prin ordonanța judecătorească, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
Ordinul SFS nr. 289 din 25.08.2017
1. (4.2.1.1) Cine sînt subiecţii impunerii cu accize?
2. (4.9.19) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?
3. (4.9.18) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?
4. (4.9.17) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?
5. (4.9.16) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?
6. (4.9.15) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?
7. (4.9.14) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?
8. (4.9.11) Se comasează cu întrebarea 4.9.6.
9. (4.9.1) Prin ce modalitate are loc confirmarea de catre organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente marfurilor accizate exportate?
10. (4.9.10) Se comasează cu întrebarea 4.9.2.
11. (4.9.9) În ce termen se execută cererea de solicitare a restituirii accizelor?
12. (4.9.8) Când se depune cererea de restituire a accizelor?
13. (4.9.7) Care este ordinea de solicitare a accizelor spre restituire?
14. (4.9.6) În ce cazuri, diferite de cele de export, mai există posibilitatea beneficierii restituirii accizelor?
15. (4.9.4) Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente mărfurilor accizate ce au fost exportate în baza contractelor diferite de cele directe, încheiate cu nerezidenții?
16. (4.9.4) În ce termen se restituie accizele aferente mărfurilor accizate exportate?
17. (4.9.3) Cine are dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor accizate?
18. (4.9.1) În cazul exportului de mărfuri accizate, există dreptul la restituirea accizelor?
19. (4.3.2) Au obligaţia agenţii economici să primească certificatul de acciz, dacă aceştia preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize?

Aplicarea și ridicarea sechestrului de către Serviciul Fiscal de Stat. În scopul asigurării bunei administrări fiscale, punctul 7 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, se modifică conform Ordinului SFS nr. 280 din 11 august 2017, publicat în Monitorul Oficial din 25 august 2017. Potrivit modificărilor, în cazul aplicării sechestrului ca măsură de asigurare, odată cu emiterea deciziei (ziua emiterii deciziei) asupra cazului de încălcare a legislaţiei, potrivit căreia au fost calculate obligaţii fiscale la buget, sechestrul ca măsură de asigurare va fi ridicat la necesitate, în cazurile în care sumele obligaţiilor fiscale calculate conform deciziei nu corespund cu sumele reflectate în Actul de control fiscal şi concomitent va fi aplicat conform pct. 2 subpct.1) din prezentul ordin, iar în cazul existenţei circumstanţelor care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală conform art. 240 din Codul fiscal, sechestrul ca măsură de asigurare aplicat, va fi ridicat imediat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Codul Muncii va oferi mai multe drepturi salariaților. Conform prevederilor Legii Parlamentului nr. 155 din 20 iulie 2017 a fost modificat și completat Codul muncii RM. Modificările urmăresc introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Prezentul Cod se completează cu articolul 421 cu privire la informarea și consultarea salariaților. Drepturile de bază ale salariatului, se extind, pe lângă cele existente, cu altele noi. Astfel salariații vor beneficia de:
- informare deplină și veridică privind condițiile de activitate, anterior angajării sau transferării într-o altă funcție;
- informare și consultare privind situația economică a unității, securitatea și sănătatea în muncă și privind alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în conformitate cu prevederile prezentului cod.
De asemenea, Codul se completează cu articolul 971 privind garanțiile pentru salariații cu timp de muncă parțial. Tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial în raport cu salariații cu normă întreagă care prestează o muncă echivalentă la aceeași unitate, este interzis.
Noul articol 1971 face trimitere la prevederi referitoare la reorganizarea a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia. În aceste cazuri, cesionarul preia toate drepturile și obligațiile existente la data producerii evenimentului ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă în vigoare.
Femeile care au copii cu vârsta de până la 3 ani, în cazul în care nu au posibilitatea să-şi îndeplinească obligaţiile de muncă, sînt transferate, în modul prevăzut de prezentul cod, la un alt loc de muncă, cu menținerea salariului mediu de la locul de muncă precedent până cînd copiii împlinesc vârsta de 3 ani.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 284 din 22.08.2017
1. (29.4.34) Poate fi efectuată atestarea venitului și a impozitului pe venit achitat de nerezidenții Republicii Moldova pe formularele eliberate de alte state?
2. (29.4.33) Poate fi efectuată atestarea rezidenței pentru cetățenii străini care au devenit rezidenți în scopuri fiscale ai Republicii Moldova pe formularele eliberate de alte state?
3. (29.1.7.70) În ce cazuri Serviciul Fiscal de Stat este în drept să refuze eliberarea certificatului de rezidență (forma 1-DTA17)?

Stаndаrde Națiоnаlе de Cоntаbilitatе noi? Vezi ce propune Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanţelor, a prezentat spre consultări publice modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013. Potrivit modificărilor și completărilor propuse, entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora, fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Standardul Național de ContabilitateImobilizări necorporale și corporale" se va completa cu prevederi referitor la investițiile imobiliare, iar Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare" se abrogă. Standard Național de ContabilitatePrezentarea situațiilor financiare" se va expune în redacție nouă. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital. Alte detalii despre modificări puteți consulta aici. Totodată, vederea celor expuse mai sus, Echipa Contabilșef.md vine cu îndemn de implicare și contribuire în procesul de dezbateri a acestui proiect, pentru a asigura calitatea și posibilitatea de aplicare în practică cât mai eficient a Standardelor Naționale de Contabilitate. Nu uitați că profesia contabilă are nevoie de ajutorul Dvs!

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 280 din 22.08.2017
1. (29.2.1.14) Cum se impozitează venitul persoanei fizice cetățean străin/apatrid rezident al Republicii Moldova obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova?

Ministerul Finanțelor își extinde atribuțiile. Vezi ce prevede noul Regulament. Noul Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, definește atât principalele domenii de activitate, gestionate de către Ministerul Finanțelor la momentul actual, cât și unele domenii complementare care au fost transferate în gestiunea ministerului în contextul reformei administrației publice în derulare. Trezoreriilor teritoriale se restructurează, numărul acestora diminuându-se considerabil, prin regionalizarea lor. Trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor, se organizează şi vor funcţiona ca servicii publice desconcentrate în teritoriu ale acestuia, exercitând atribuţiile Ministerului în domeniul organizării şi funcţionării sistemului trezorerial. Trezoreriile regionale, vor activa fără statut de  persoană juridică. Efectivul-limită pentru Ministerul Finanţelor se va stabili în număr de 475 de unităţi.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 273 din 17.08.2017
1. (29.2.6.2) Se va reţine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital?
Ordinul SFS nr. 279 din 21.08.2017
1. (5.7.1.7) Unde achită impozitul pe bunurile imobiliare persoanele fizice-cetăţeni?
2. (5.7.1.3) Arhiva
3. (5.7.1.2) Când se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?
4. (5.7.1.1) Când se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali?
5. (5.5.1.1) Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?
6. (5.3.1) Care sunt obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?
7. (5.1.7) Arhiva
8. (5.1.6) Cine prezintă informaţia cu privire la obiectele şi subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Articole:

Правовое регулирование приема на работу руководителя предприятия. При оформлении кадровых документов на руководителя предприятия возникает много вопросов. А уж если речь идет о ситуациях, когда руководитель одновременно является еще и единственным учредителем предприятия или является одним из учредителей предприятия, то многие кадровые работники или бухгалтера оказываются просто в патовой ситуации. Действительно, как в таком случае оформлять индивидуальные трудовые договора и приказы, кто их подписывает?

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №7/2017, записи на полях. Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в июльском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: О налогообложении ликвидационных выплат; pаботник не работал 11 из последних 12 месяцев, предшествующих заболеванию. Какова основа для начисления пособия по временной нетрудоспособности ?; работники компенсируют предприятию расходы телефонной связи. Налоговые аспекты в части НДС; капитализация процентов по займу от нерезидента и обязательства по удержанию подоходного налога у источника выплаты; предприятие нерезидент располагает недвижимостью на территории РМ и сдает ее в наем предприятию резиденту. Налоговые аспекты в части подоходного налога; списанная задолженность по займу физического лица. Налоговые аспекты; напоминаем режим обложения налогами материальной помощи; сотрудник трудиться за рубежом. Налоговые аспекты; обобщенная база налоговой практики.

Diferențele de curs valutar (de sumă) și activitatea persoanei fizice cetățean - compatibile? Aspecte fiscale. În practica fiscală curentă, s-a stabilit o percepție neconfirmată de o poziție oficială a organelor de stat precum că această noțiune - diferențele de curs valutar (mai nou - diferențe de sumă) se referă la activitatea întreprinderilor și nu afectează tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni. În același timp, această prevedere din cod este comună pentru toți subiecții impozitării cu impozitul pe venit, inclusiv persoanele fizice cetățeni. În aceste condiții, apare o întrebare rezonabilă. Diferențele de curs valutar (de sumă) rezultate din tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni constituie pentru aceștia bază pentru ajustarea (corectarea) obligațiunilor sale fiscale privind impozitul pe venit?

Profitul în calitate de sursă de acoperire a cheltuielilor entității. Aspecte contabile. Profitul net sub aspect contabil poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale întreprinderii: salarii angajaților, onorarii membrilor organelor de conducere ale societății, ajutoare materiale, programe sociale (servicii sport, medicale pentru angajați), binefacere, etc.? În înțelegerea noastră, pe parcursul multor ani întrebarea analizată a rămas în afara discuțiilor publice temeinice a specialiștilor în domeniu, atenției organelor de reglementare. Pe de o parte, în standardele de contabilitate nu există nicio indicație directă privind posibilitatea îndreptării profitului entității pentru acoperirea cheltuielilor curente ale entității. Planul general de conturi contabile, de asemenea, nu prevede înregistrări contabile în acest sens.

Noutăți:

Serviciul Fiscal de Stat a dat start campaniei de conformare benevolă a agenților economici ce deţin săli de ceremonii şi/sau restaurant. Serviciul Fiscal de Statб a început acțiunile de monitorizare și control a agenților economici care dețin săli de ceremonii și/sau restaurante, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală. Activitatea agenţilor economici (ce deţin săli de ceremonii şi/sau restaurante) este examinată prin prisma următorilor indicatori: tipul obiectului (sală de festivităţi, restaurant, cafenea); suprafaţa unităţilor comerciale; numărul de locuri; regimul de lucru; cifra de afaceri; povara fiscală; numărul mediu de salariați; salariul mediu per angajat pe parcusul anului 2016. Totodată, SFS a instituit posturi fiscale la 10 agenti economici cu renume, din mun. Chişinău, care au declarat pierderi sau au înregistrat profit nesemnificativ în raport cu venitul total declarat şi cu pondere mică a achitărilor în total venituri.

Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru asiguraţi va fi plafonată. Baza anuală de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale va fi plafonată și aceasta nu va putea depăși 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv înmulțite cu 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și completarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale. Dacă proiectul va fi aprobat, prevederile sale vor intra în vigoare de la începutul anului viitor.

Serviciul Vamal trece la perfectarea electronică a declarațiilor vamale de tranzit T1. Serviciul Vamal va aplica procedura de perfectare electronică a mărfurilor aflate în regim vamal de transit (Declarația T1). Modificările au fost operate printr-un ordin instituțional, care a intrat în vigoare din 8 septembrie curent. Inițial, procedura va fi implementată în regim de testare la patru posturi vamale: Chișinău 3 (Petricani), Sculeni, Otaci și Cahul, iar începând cu 01 octombrie curent, va fi extinsă pentru toate posturile vamale.

Diurne mai mari pentru deplasările salariaților. Cine va putea călători la clasa business. Angajații care vor fi delegați în deplasări, vor avea parte de compensarea cheltuielilor inclusiv pentru zilele de plecare și cele de sosire. În acest sens, Guvernul a modificat Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova. Pentru salariații care dețin funcții înalte se va permite procurarea biletelor cu o clasă superioară celei econome, în cazul zborurilor cu o durată mai mare de cinci ore, de asemenea fel, se va pemite procurarea biletelor la tren la clasa business, dacă salariatul este delegat pentru o activitate în interes de serviciu, cu excepția celor de instruire. În cazul delegării unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se va achita în mărime de 50% și nu 100% cum era anterior. S-au majorat de asemenea, diurnele și cheltuielile pentru cazare, în cazul deplasărilor în interiorul țării.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna septembrie 2017

Plata pentru poluarea mediului. Cum se declară și care este termenul de achitare. Începând cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului, darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17) urmează a fi prezentată de către subiecții vizați, Serviciului Fiscal de Stat. Aceștia au obligația să calculeze de sine stătător şi să achite la bugetul de stat plățile corespunzătoare pentru poluarea mediului, lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de Ministerul Finanţelor. Darea de seamă privind plăţile pentru poluarea mediului se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. Vedeți aici care sunt cotele taxei și cine sunt scutiți de plata taxei pentru poluarea mediului.

Supravegherea video a angajaților la locul de muncă. În ce condiții pot fi instalate camere. Atunci când angajatorul decide să instaleze camera de supravegere, trebuie să țină cont de respectarea dreptului la viața privată a angajatului. Supravegherea video, este permisă doar dacă este notificată și autorizată de către Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, și ea poate fi acceptată de către Centru, dacă în anumite circumstanțe este limitată, proporțională, transparentă și justificată. Angajatorul, nu este în drept să monteze camere video ascunse sau să înregistreze audio prin intermediul acestor dispozitive. De asemenea, acesta nu are voie:
- să poziționeze camerele video spre spațiul de lucru al angajatului, cu excepția situației când acest fapt se justifică, de exemplu, în cazul operatorilor de schimb valutar sau în cazul angajaților băncilor. Camera urmează a fi poziționată în așa fel încât să fie captate doar mânile angajatei însă nu și spațiul de muncă;
- să monteze camerele video în spațiile în care angajații mizează pe o așteptare de intimitate rezonabilă (cum ar fi camerele de baie);
- să utilizeze imaginile video în scop de sancționare disciplinară sau de supraveghere privind orele petrecute la serviciu;
- să focalizeze prin zoom pe un anumit angajat;
- să filmeze spațiul public fără necesitate.
Sancțiunile prevăzute pentru încălcarea acestor prevederi, depășesc 20 de mii de lei, cu suspendarea activității de la 6 luni la 1 an.

Obligatoriu pentru cei care declară averea și interesele personale. Din 2018 vor aplica doar semnătura electronică. De la 1 ianuarie 2018, declarațiile de avere și interese personale vor trebui semnate electronic. Pentru aceasta, statul urmează să aloce aproape 9 milioane de lei, pentru a-i asigura pe toți subiecții declarării cu semnături electronice. Aceasta va costa 125 de lei și va fi valabilă timp de un an. Numărul persoanelor care trebuie să declare averile și interesele persoanele este aproximativ 70 de mii. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...