37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 19.02.2014-10.03.2014

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 19.02.2014-10.03.2014

11.03.20141.066 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Merită să cunoști!
Buletin informativ pentru perioada19.02.2014-10.03.2014

 
31 martie! – termenul- limită de prezentare a Declaraţiei şi achitare a impozitului pe venit

Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9079

Atenție! Asigurarea facultativă de accidente și asigurarea facultativă a sanatății angajaților bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat
Potrivit Scrisorii primite de la Casa Naționala de Asigurări Sociale, baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale o constituie fondul de retribuire a muncii și alte recompense realizate de asigurați cu contract individual de muncă
Potrivit pct.2 al anexei nr. 3 Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 se consideră recompensă orice sumă,alta decît salariul, plătită de angajator angajatului său în cadrul raportului de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.
Facilitățile acordate de angajator- asigurarea facultativă de accidente și asigurarea facultativă a sanatății angajaților  nu se regăsesc în anexa nr.5 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentu anul 2014, respectiv constituie recompense platite de angajator în folosul angajaților din care se calculează  și se achită contribuții de asigurări sociale de stat.
Comentarii contabilsef.md: Totodată atragem atenția că conform definiției recompensa trebuie să fie plătită angajatului, iar asigurarea facultativă de accidente și a sănătății nu este achitată direct angajatorului dar companiilor de asigurări sau brokerilor de asigurări.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9086

Atenție! Proiect.Asigurările sociale de stat
Proiectul prevede administrarea contribuţiilor de asigurare sociale de stat, la toate etapele, seva efectua similar administrării impozitelor şi taxelor conform procedurilor stabilite de Codul fiscal.
Totodată proiectul prevede completări la Codul Contravențional și cel Penal
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9122

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFSnr. 163 din 18.02.2014
A fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscal privitor la impozitul pe venit.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9138

A fost aprobată o nouă procedură privind achizițiile publice – licitaţia electronic
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9147

Companiile mari din Republica Moldova se înscriu în categoria de beneficiari ai aplicaţiei „E-Factura”
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9150

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 175 din 26.02.2014
A fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscal privitor la TVA.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9152

Atenţie, statele de personal ale unităţii!
Conform Codului Muncii al RM (alin. c), punct 2, art. 10) angajatorul este obligat să aprobe în prima lună a fiecărui an calendaristic ( adică în ianuarie), statele de personal ale unităţii şi în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, se prezintă (în formă scrisă sau electronică), un exemplar al statelor de personal inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea.
Cu alte cuvinte termenul limită de prezentare a acestora este 31 martie în cazul dacă aprobați Statele pe 31.01.2014.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9160

Modificarea contului trezorerial pentru acumularea mijloacelor financiare în Fondul Viei şi Vinului începînd cu 3 martie 2014
Beneficiar MF – Trezoreria de Stat,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Codul fiscal:  1006601000059
Cont bancar  3359502
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de stat
Codul băncii:  TREZMD2X
Contul trezorerial:  450116101390101
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9154

Verificaţi contul personal de asigurări sociale
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9166

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului a intrat în vigoare
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9173

Cu serviciul gratuit „Declaraţia electronică” depuneţi declaraţia privind impozitul pe venit al persoanelor fizice în condiţii de maximum comoditate.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9179

Atenţie! A fost aprobat Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului
Potrivit Regulamentului se stabileşte regimul aferent impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din perspectiva angajatorului şi angajatului pentru cheltuielile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.
Angajatorul va avea în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi
Angajatorul, la care salariul mediu lunar brut va fi egal sau va depăşi ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an (pentru anul 2014 este stabilit în sumă de 4225 lei), va fi în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În cazul în care criteriul sus menţionat se va respecta, limita maximă permisă spre deducere nu va depăşi 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv
Angajatorul va avea în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiţia că asemenea cheltuieli vor fi suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi reieşind din necesitatea acestor studii / perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9186

Formular nou! Calculul impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9187

Spre atenţia plătitorilor la BASS
CNAS informează plătitorii contribuţiilor la BASS despre unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe anul 2014.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9192

Atenţie! A fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal
În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările efectuate pe teritoriul republicii al activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
În conformitate cu prevederile art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, sînt scutite de taxa vamală activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
Potrivit acestui regulament pentru a beneficia de facilităţile fiscale este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);
b) activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;
c) uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;
d) activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9193
 
Statul își apără cetățenii cinstiți, excluzînd fraudarea sistemului de asigurări sociale
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9195

Atenţie! A fost aprobat Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de platăa taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale
Termenul de plată a TVA şi a taxei vamale la import se prelungeşte doar pentru agenţii economici incluşi în Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar numai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitatea mărfurilor destinate exportului.
Lista se întocmeşte de către Comisia interdepartamentală pentru întocmirea şi modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, creată în cadrul Ministerului Economiei prin ordinul ministrului
din fiecare lună.Cererile și documentele agenţilor economici se examinează de către Comisie în cea de a patra zi de joi.
Pentru a beneficia de prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, agentul economic inclus în Lista aprobată de Guvern prezintă Biroului Vamal în a cărui rază activează următoarele documente:
a) cererea (în formă liberă) de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
b) documentul ce garantează obligaţia vamală;
c) actul de expertiză pentru fiecare contract comercial, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, privind cantitatea materiei prime necesare producerii mărfurilor destinate exportului, precum şi durata ciclului tehnologic.
Prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru fiecare contact comercial se efectuează prin încheierea unui contract bilateral între importator (producător) şi organele vamale, pînă la data efectuării primului import.

Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9199&parent=0

Articole

Filosofia uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale
În acest articol autorul indică pașii care trebuie de părcurs pentru a calcula uzura mijloacelor fixe in scopuri fiscale și dezvălue problemele cu care se confruntă contribuabilii la aceste calcule.
Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=9139&parent=0

Merită să cunoști!
Buletin informativ pentru perioada19.02.2014-10.03.2014

 
31 martie! – termenul- limită de prezentare a Declaraţiei şi achitare a impozitului pe venit

Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9079

Atenție! Asigurarea facultativă de accidente și asigurarea facultativă a sanatății angajaților bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat
Potrivit Scrisorii primite de la Casa Naționala de Asigurări Sociale, baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale o constituie fondul de retribuire a muncii și alte recompense realizate de asigurați cu contract individual de muncă
Potrivit pct.2 al anexei nr. 3 Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 se consideră recompensă orice sumă,alta decît salariul, plătită de angajator angajatului său în cadrul raportului de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.
Facilitățile acordate de angajator- asigurarea facultativă de accidente și asigurarea facultativă a sanatății angajaților  nu se regăsesc în anexa nr.5 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentu anul 2014, respectiv constituie recompense platite de angajator în folosul angajaților din care se calculează  și se achită contribuții de asigurări sociale de stat.
Comentarii contabilsef.md: Totodată atragem atenția că conform definiției recompensa trebuie să fie plătită angajatului, iar asigurarea facultativă de accidente și a sănătății nu este achitată direct angajatorului dar companiilor de asigurări sau brokerilor de asigurări.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9086

Atenție! Proiect.Asigurările sociale de stat
Proiectul prevede administrarea contribuţiilor de asigurare sociale de stat, la toate etapele, seva efectua similar administrării impozitelor şi taxelor conform procedurilor stabilite de Codul fiscal.
Totodată proiectul prevede completări la Codul Contravențional și cel Penal
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9122

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFSnr. 163 din 18.02.2014
A fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscal privitor la impozitul pe venit.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9138

A fost aprobată o nouă procedură privind achizițiile publice – licitaţia electronic
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9147

Companiile mari din Republica Moldova se înscriu în categoria de beneficiari ai aplicaţiei „E-Factura”
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9150

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 175 din 26.02.2014
A fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscal privitor la TVA.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9152

Atenţie, statele de personal ale unităţii!
Conform Codului Muncii al RM (alin. c), punct 2, art. 10) angajatorul este obligat să aprobe în prima lună a fiecărui an calendaristic ( adică în ianuarie), statele de personal ale unităţii şi în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, se prezintă (în formă scrisă sau electronică), un exemplar al statelor de personal inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea.
Cu alte cuvinte termenul limită de prezentare a acestora este 31 martie în cazul dacă aprobați Statele pe 31.01.2014.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9160

Modificarea contului trezorerial pentru acumularea mijloacelor financiare în Fondul Viei şi Vinului începînd cu 3 martie 2014
Beneficiar MF – Trezoreria de Stat,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Codul fiscal:  1006601000059
Cont bancar  3359502
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de stat
Codul băncii:  TREZMD2X
Contul trezorerial:  450116101390101
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9154

Verificaţi contul personal de asigurări sociale
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9166

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului a intrat în vigoare
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9173

Cu serviciul gratuit „Declaraţia electronică” depuneţi declaraţia privind impozitul pe venit al persoanelor fizice în condiţii de maximum comoditate.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9179

Atenţie! A fost aprobat Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului
Potrivit Regulamentului se stabileşte regimul aferent impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din perspectiva angajatorului şi angajatului pentru cheltuielile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.
Angajatorul va avea în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi
Angajatorul, la care salariul mediu lunar brut va fi egal sau va depăşi ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an (pentru anul 2014 este stabilit în sumă de 4225 lei), va fi în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În cazul în care criteriul sus menţionat se va respecta, limita maximă permisă spre deducere nu va depăşi 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv
Angajatorul va avea în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiţia că asemenea cheltuieli vor fi suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi reieşind din necesitatea acestor studii / perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9186

Formular nou! Calculul impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9187

Spre atenţia plătitorilor la BASS
CNAS informează plătitorii contribuţiilor la BASS despre unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe anul 2014.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9192

Atenţie! A fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal
În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările efectuate pe teritoriul republicii al activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
În conformitate cu prevederile art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, sînt scutite de taxa vamală activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
Potrivit acestui regulament pentru a beneficia de facilităţile fiscale este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);
b) activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;
c) uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;
d) activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9193
 
Statul își apără cetățenii cinstiți, excluzînd fraudarea sistemului de asigurări sociale
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9195

Atenţie! A fost aprobat Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de platăa taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale
Termenul de plată a TVA şi a taxei vamale la import se prelungeşte doar pentru agenţii economici incluşi în Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar numai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitatea mărfurilor destinate exportului.
Lista se întocmeşte de către Comisia interdepartamentală pentru întocmirea şi modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, creată în cadrul Ministerului Economiei prin ordinul ministrului
din fiecare lună.Cererile și documentele agenţilor economici se examinează de către Comisie în cea de a patra zi de joi.
Pentru a beneficia de prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, agentul economic inclus în Lista aprobată de Guvern prezintă Biroului Vamal în a cărui rază activează următoarele documente:
a) cererea (în formă liberă) de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
b) documentul ce garantează obligaţia vamală;
c) actul de expertiză pentru fiecare contract comercial, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, privind cantitatea materiei prime necesare producerii mărfurilor destinate exportului, precum şi durata ciclului tehnologic.
Prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru fiecare contact comercial se efectuează prin încheierea unui contract bilateral între importator (producător) şi organele vamale, pînă la data efectuării primului import.

Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9199&parent=0

Articole

Filosofia uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale
În acest articol autorul indică pașii care trebuie de părcurs pentru a calcula uzura mijloacelor fixe in scopuri fiscale și dezvălue problemele cu care se confruntă contribuabilii la aceste calcule.
Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=9139&parent=0

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...