37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 18.11.2016-14.12.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 18.11.2016-14.12.2016

14.12.20162.840 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Vreți să beneficiați de indemnizaţiile adresate familiilor cu copii? Acum puteți depune cererea electronic. Persoanele asigurate/ neasigurate care vor să beneficieze de indemnizaţia unică la naşterea copilului și/sau indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani/ 1,5 ani după caz, vor putea depune o cerere electronică pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice şi/sau pe pagina-web a CNAS, fără să se deplaseze la casa teritorială, pentru a beneficia de aceste indemnizații.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale și privind impozitarea veniturilor persoanei fizice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1036 din 28.10.2016
1. (28.15.44) Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
2. (28.15.43) Care este procedura de beneficiere de dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
Ordinul IFPS nr. 197 din 11.03.2016
1. (29.4.24) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei fizice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură - gospodăriei țărănești (de fermier). Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1197 din 24.11.2016
1. (29.1.6.13) Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură - gospodăriei țărănești (de fermier)?

Cum se va stabili, calcula și plăti indemnizația paternală? Află aici! A fost aprobat Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, conform căruia, dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1204 din 24.11.2016
1. (29.1.3.7.3) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?
2. (29.1.3.7.1) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
Ordinul IFPS nr. 1203 din 24.11.2016
1. (29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
2. (29.1.6.3) Cum se efectuează ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar?
Ordinul IFPS nr. 1200 din 24.11.2016
1. (29.2.7.2) Сum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător?
2. (29.2.6.5) Contribuabilul efectuează donaţii de bunuri în folosul persoanelor fizice în formă monetară şi nemonetară, care nu sunt deductibile. Urmează în cazul dat de a reţine impozitul la sursa de plată?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1202 din 24.11.2016
1. (29.2.3.48) Cetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit au dreptul să utilizeze scutirea personală integrală?
2. (29.1.7.78) Care este modul de reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile aferente contractului de prestări servicii?
Ordinul IFPS nr. 1201 din 24.11.2016
1. (29.1.6.36) Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?
2. (29.1.6.35) Apare obligaţia de a reflecta în Darea de seamă (forma IRV14) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internaţional acest venit este scutit de impunere?
3. (29.1.6.34) În ce cazuri apare obligaţia de a completa codul sursei de venit „Alte venituri" (ALT) din Darea de seamă (forma IRV14)?
Ordinul IFPS nr. 1151 din 09.11.2016
1. (28.17.22) Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

Mecanismul desemnării procentuale. Cine va putea dona și cine va putea primi cele 2% din impozitul pe venit? A fost aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, conform căruia s-a stabilit mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare va putea desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal către beneficiarii desemnării procentuale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru parcaj. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1192 din 21.11.2016
1. (6.15.2.1) Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru parcaj?
2. (6.15.1.1) Ce se înțelege prin „parcaj" în scopul aplicării taxei pentru parcaj?

A fost abrogat Regulamentul cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată. Acest regulament era unul învechit și nu se mai putea folosi în condițiile actuale ale Codului fiscal, ale noilor SNC și noului Plan general de conturi contabile. Regulamentul stabilea ordinea de calculare, de achitare şi de reflectare în evidenţa financiară a taxei pe valoarea adăugată.

Important! Unele sintagme din Legea privind SRL au fost declarate neconstituționale. A fost declarată neconstituțională sintagma „operate în actele de constituire" din articolul 30 alineatele (1) și (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, deoarece această sintagmă încalcă nemijlocit dreptul de proprietate al persoanelor care au dobândit părţi sociale şi aduce atingere articolului 46 „Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia" din Constituţie.

Noutăți:

Care este procedura de schimbare a conducătorului întreprinderii. Este necesar să expediaţi rechizitele întreprinderii pe fax: 022-211-851 sau pe adresa electronică: asistenta@fsi.fisc.md şi să menţionaţi că doriţi să modificați informație despre noul conducător. După înregistrarea utilizatorului nou pe portalul pe portalul www.servicii.fisc.md, contactaţi Centrul de Apel (tel: 0 8000 1525) pentru programare la unul dintre Centrele de conectare regionale.

Noul regulament privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor a intrat în vigoare. Regulamentul prevede posibilitatea agenților economici de a dispune de mărfurilor importate cu condiția de a prezenta ulterior documentele concludente pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate și depunerii unei garanții ce ar acoperi diferența la plata drepturilor de import aferente valorii în vamă declarate și celei stabilite provizoriu de organele vamale. Totodată, a fost majorată suma limită, pentru care depunerea Declarației Valorii în Vamă nu este obligatorie, până la suma de 5000 EUR, comparativ cu suma de 300 EUR, prevăzută actualmente de cadrul legal.

Proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2017, examinat de Consiliul de administraţie al CNAM. Conform documentului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este păstrată la nivelul anului 2016 şi va constitui 4 056 lei. De asemenea vor fi menţinute reducerile la achitarea primei în sumă fixă de 50% pentru majoritatea categoriilor de plătitori şi de 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării primei până la 1 aprilie 2017. Prima de asigurare în formă procentuală la salariu şi la alte recompense va rămâne la fel de 9%, care vor fi achitate de către angajatori şi angajaţi în cote egale a câte 4,5%.

Ce se întâmplă dacă contribuabilii nu prezintă dările de seamă fiscale până la data de 25? În situația în care agenții nu prezintă darea de seamă până la data de 25 a fiecărei luni, atunci, conform art.260, alin.2 din Codul Fiscal, contribuabilii vor fi sancționați cu câte 200 de lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Se propune majorarea tarifului contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi a persoanelor care se încadrează în celelalte categoriile de plătitori, care se regăsesc în una din situaţiile: fondatori a întreprinderilor individuale; notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi, care au înregistrată una din formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi, titularii patentei de întreprinzător, de la 7032 de lei anual în 2016 la 7512 de lei în 2017.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012. Se propune completarea subpunctului 2) al punctului 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 cu noi alineate în care să se concretizeze că, în timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele când funcționarul public a lucrat efectiv se include și timpul când funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (aflarea în concediu ordinar și concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obștești).

Proiectul Legii contabilității. Pentru identificarea discrepanțelor cu legislația în vigoare în domeniul contabilității și raportării financiare cu acquis-ului comunitar, Ministerul Finanțelor a elaborat și publicat tabelul de transpunere. Ulterior în luna decembrie 2015, în baza discrepanțelor identificate, a fost elaborat și prezentat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU) și Directivei privind auditul (2006/43/EU).

Proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare. Proiectul Legii privind la auditul situațiilor financiare are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum și cerințe specifice auditului entităților de interes public.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna decembrie 2016 

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna octombrie 2016 

Persoanele pot solicita revocarea operaţiunii de schimb valutar în decurs de 30 de minute după finalizarea operaţiunii. Potrivit Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar aprobat de BNM, se recomandă ca clientului să se informeze, până la momentul operaţiunii, despre cursul valutar la care se efectuează schimbul, mărimea comisioanelor şi a plăţilor obligatorii aplicate, precum şi despre suma mijloacelor băneşti care urmează să fie primită. Totodată, unitatea de schimb valutar este obligată să elibereze bonul de casă sau alt document prevăzut de legislaţia fiscală.

Eforturi de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic" și a muncii „la negru". Fenomenul economiei informale în societate e privit ca una din gravele probleme, constituind un obstacol în crearea unui sistem cuprinzător de protecție socială. Întreprinderea măsurilor de prevenire și contracarare fenomenului muncii „la negru" și de achitare a salariilor „în plic" - reprezintă o prioritate a Guvernului.

Pentru plătitorii de cоntribuţii la BASS. Pentru a încuraja conformarea voluntară la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, reamintim că data de 26 decembrie curent reprezintă termenul limită de plată a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna noiembrie.

Tot mai mulţi taximetrişti ilegali în Chişinău. Ce amenzi riscă. Fiscul atenționează că practicarea ilicită a activității de întreprinzător, conform prevederilor Codului Contravențional, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei. Aceste încălcări cad și sub incidența prevederilor Codului Penal, care stabilește pentru persoanele fizice amenzi în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de până la 200 de ore.

Articole:

Recunoașterea și transferul activelor în categoria investițiilor imobiliare: aspecte contabile și fiscale. Investiție imobiliară sau imobilizare corporală (mijloc fix)? Această întrebare este actuală în multe situații la recunoașterea în contabilitate a unor proprietăți imobiliare. Noțiunea de investiție imobiliară este relativ nouă pentru contabilii din țara noastră, în conformitate cu SNC vechi aceste active erau recunoscute în componența mijloacelor fixe. Corespunzător, la trecerea la SNC noi acestea urmează să fie identificate și reclasificate (trecute) în altă categorie de active

Evidența stocurilor - comentarii la prevederile noilor SNC. O să prezentăm prevederile noi din standarde în comparație cu SNC vechi și interpretările analogice conform IFRS. O să începem cu SNC "Stocuri", și anume cu reglementările generale. Noțiunea de stocuri nu a suferit modificări semnificative în comparație cu standardul precedent. Aceasta a fost ajustată la terminologia nouă în conformitate cu IFRS.

Agenda unui contabil: ISA noi cu aplicare din 15 decembrie 2016! În acest material sunt puse în discuție următoarele subiecte: Majorarea capitalului social din contul profitului net, rezervelor este o repartizare de dividende? Aport adăugător al asociatului (acționarului) în capitalul entității. Cheltuielile curente ale entității pot fi acoperite din contul conturilor de capital? Utilaj costisitor donat întreprinderii, contabilizat în corespondență cu conturile de venit? Supravegherea de audit - oportunitate pentru RM. Servicii informaționale acordate de către o întreprindere nerezidentă unei entități rezidente. Ajutorul material poate fi dedus în scopuri fiscale privind impozitul pe venit? Lista standardelor internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare.

Diferențe de curs aferente vânzării/cumpărării valutei străine la curs negociat. Aspecte contabile. Entităţile, în activitatea sa, efectuează tranzacţii de vânzare/cumpărarea a mijloacelor bănești în valută străină de la bănci comerciale. În cele mai dese cazuri cursul valutar de vânzare/procurare a valutei diferă de cursul oficial al leului moldovenesc. Respectiv, în rezultatul acestor tranzacții pot apărea diferenţe favorabile sau nefavorabile între cursul oficial și cursul negociat cu banca comercială, care trebuie reflectate în contabilitatea entității. Cum urmează să fie contabilizate aceste diferențe conform SNC - ca diferențe de curs valutar, ca diferență de sumă sau în alt mod? 

Întrebări - Răspunsuri:

Contabilizarea livrărilor de mаrfuri efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate. Pentru informarea consumatorilor privind diferite mărfuri, în special a produselor alimentare, băuturilor răcoritoare, produselor de cosmetologie și altele, entitățile recurg la un anumit tip de publicitate, care constă în oferirea cumpărătorilor posibilitatea să deguste produsele alimentare și/sau să aprecieze nemijlocit calitatea mărfurilor. Prin urmare, producătorii de biscuiți, ciocolate, mezeluri, sucuri și alte produse alimentare sau băuturi răcoritoare, pot amenaja o masă în magazine, unde se poate degusta produsul lor. Cum se contabilizează și cum se documentează corect operațiunile de oferire cu titlu gratuit a produselor în scopul promovării vânzărilor?

Scrisorile Ministerului Finanțelor și IFPS:

Privind evidenţa şi deducerea contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi a penalităţilor pentru neachitarea în termen a acestora sc. nr. 14/3-06/368 din 13.09.2016. În cazurile în care obligaţiile de plată a contribuţiilor obligatorii pentru anul 2013 în Fondul Viei şi Vinului ale producătorilor de produse vitivinicole sunt mai mari decât cele calculate pentru anul 2015, diferenţa se trece în contul obligaţiilor de plată pentru anii următori. Plătitorii contribuţiei urmează să prezinte organului fiscal teritorial calculul contribuţiei conform unui formular tipizat, aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Astfel, în situaţia în care pentru anul 2015 sau anii următori plătitorii contribuţiei înregistrează obligaţie de plată în fondul respectiv cumulativ ce nu depăşeşte suma achitată pentru anul 2013 şi îşi exercită dreptul prevăzut în Legea nr. 227 din 10.12.2015, ei urmează să prezinte darea de seamă privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii pentru anul 2015 sau anii următori cu reflectarea în boxa 4 „Suma contribuţiei destinată virării la buget a indicatorului „0". În cazul în care obligaţia de achitare a contribuţiei depăşeşte cea achitată în anul 2013, în darea de seamă respectivă urmează a fi reflectată doar diferenţa.

Privind modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 la alin.(5) al art. 1011 din Codul fiscal sc. nr. 26-08/2-11/1-10241/9028 din 03.11.2016. Alin.(5) al art. 1011 din Codul fiscal a fost abrogat începînd cu 01.07.2016. Totodată, este de menţionat că art. 1011 alin.(5) din Codul fiscal, în redacţia în vigoare pînă la excludere prin legea menţionată, stabilea restricţii de restituire a TVA doar în raportul cu investiţiile/ cheltuielile capitale „efectuate de către investitor din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional". În contextul celor expuse, este de menţionat că Codul fiscal nu restricţionează realizarea dreptului la restituirea TVA aferente investiţiilor capitale doar la cele efectuate din contul surselor proprii. Astfel, investiţiile capitale efectuate din orice altă sursă decît din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional constituie investiţii capitale, restituirea TVA aferentă acestora efectuîndu-se în mod general stabilit la art. 1011 din Codul fiscal.

Noutăți ContabilȘef:

Vreți să beneficiați de indemnizaţiile adresate familiilor cu copii? Acum puteți depune cererea electronic. Persoanele asigurate/ neasigurate care vor să beneficieze de indemnizaţia unică la naşterea copilului și/sau indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani/ 1,5 ani după caz, vor putea depune o cerere electronică pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice şi/sau pe pagina-web a CNAS, fără să se deplaseze la casa teritorială, pentru a beneficia de aceste indemnizații.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale și privind impozitarea veniturilor persoanei fizice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1036 din 28.10.2016
1. (28.15.44) Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
2. (28.15.43) Care este procedura de beneficiere de dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
Ordinul IFPS nr. 197 din 11.03.2016
1. (29.4.24) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei fizice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură - gospodăriei țărănești (de fermier). Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1197 din 24.11.2016
1. (29.1.6.13) Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură - gospodăriei țărănești (de fermier)?

Cum se va stabili, calcula și plăti indemnizația paternală? Află aici! A fost aprobat Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, conform căruia, dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1204 din 24.11.2016
1. (29.1.3.7.3) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?
2. (29.1.3.7.1) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
Ordinul IFPS nr. 1203 din 24.11.2016
1. (29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
2. (29.1.6.3) Cum se efectuează ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar?
Ordinul IFPS nr. 1200 din 24.11.2016
1. (29.2.7.2) Сum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător?
2. (29.2.6.5) Contribuabilul efectuează donaţii de bunuri în folosul persoanelor fizice în formă monetară şi nemonetară, care nu sunt deductibile. Urmează în cazul dat de a reţine impozitul la sursa de plată?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1202 din 24.11.2016
1. (29.2.3.48) Cetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit au dreptul să utilizeze scutirea personală integrală?
2. (29.1.7.78) Care este modul de reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile aferente contractului de prestări servicii?
Ordinul IFPS nr. 1201 din 24.11.2016
1. (29.1.6.36) Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?
2. (29.1.6.35) Apare obligaţia de a reflecta în Darea de seamă (forma IRV14) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internaţional acest venit este scutit de impunere?
3. (29.1.6.34) În ce cazuri apare obligaţia de a completa codul sursei de venit „Alte venituri" (ALT) din Darea de seamă (forma IRV14)?
Ordinul IFPS nr. 1151 din 09.11.2016
1. (28.17.22) Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

Mecanismul desemnării procentuale. Cine va putea dona și cine va putea primi cele 2% din impozitul pe venit? A fost aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, conform căruia s-a stabilit mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare va putea desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal către beneficiarii desemnării procentuale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru parcaj.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1192 din 21.11.2016
1. (6.15.2.1) Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru parcaj?
2. (6.15.1.1) Ce se înțelege prin „parcaj" în scopul aplicării taxei pentru parcaj?

A fost abrogat Regulamentul cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată. Acest regulament era unul învechit și nu se mai putea folosi în condițiile actuale ale Codului fiscal, ale noilor SNC și noului Plan general de conturi contabile. Regulamentul stabilea ordinea de calculare, de achitare şi de reflectare în evidenţa financiară a taxei pe valoarea adăugată.

Important! Unele sintagme din Legea privind SRL au fost declarate neconstituționale. A fost declarată neconstituțională sintagma „operate în actele de constituire" din articolul 30 alineatele (1) și (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, deoarece această sintagmă încalcă nemijlocit dreptul de proprietate al persoanelor care au dobândit părţi sociale şi aduce atingere articolului 46 „Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia" din Constituţie.

Noutăți:

Care este procedura de schimbare a conducătorului întreprinderii. Este necesar să expediaţi rechizitele întreprinderii pe fax: 022-211-851 sau pe adresa electronică: asistenta@fsi.fisc.md şi să menţionaţi că doriţi să modificați informație despre noul conducător. După înregistrarea utilizatorului nou pe portalul pe portalul www.servicii.fisc.md, contactaţi Centrul de Apel (tel: 0 8000 1525) pentru programare la unul dintre Centrele de conectare regionale.

Noul regulament privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor a intrat în vigoare. Regulamentul prevede posibilitatea agenților economici de a dispune de mărfurilor importate cu condiția de a prezenta ulterior documentele concludente pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate și depunerii unei garanții ce ar acoperi diferența la plata drepturilor de import aferente valorii în vamă declarate și celei stabilite provizoriu de organele vamale. Totodată, a fost majorată suma limită, pentru care depunerea Declarației Valorii în Vamă nu este obligatorie, până la suma de 5000 EUR, comparativ cu suma de 300 EUR, prevăzută actualmente de cadrul legal.

Proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2017, examinat de Consiliul de administraţie al CNAM. Conform documentului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este păstrată la nivelul anului 2016 şi va constitui 4 056 lei. De asemenea vor fi menţinute reducerile la achitarea primei în sumă fixă de 50% pentru majoritatea categoriilor de plătitori şi de 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării primei până la 1 aprilie 2017. Prima de asigurare în formă procentuală la salariu şi la alte recompense va rămâne la fel de 9%, care vor fi achitate de către angajatori şi angajaţi în cote egale a câte 4,5%.

Ce se întâmplă dacă contribuabilii nu prezintă dările de seamă fiscale până la data de 25? În situația în care agenții nu prezintă darea de seamă până la data de 25 a fiecărei luni, atunci, conform art.260, alin.2 din Codul Fiscal, contribuabilii vor fi sancționați cu câte 200 de lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Se propune majorarea tarifului contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi a persoanelor care se încadrează în celelalte categoriile de plătitori, care se regăsesc în una din situaţiile: fondatori a întreprinderilor individuale; notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi, care au înregistrată una din formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi, titularii patentei de întreprinzător, de la 7032 de lei anual în 2016 la 7512 de lei în 2017.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012. Se propune completarea subpunctului 2) al punctului 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 cu noi alineate în care să se concretizeze că, în timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele când funcționarul public a lucrat efectiv se include și timpul când funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (aflarea în concediu ordinar și concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obștești).

Proiectul Legii contabilității. Pentru identificarea discrepanțelor cu legislația în vigoare în domeniul contabilității și raportării financiare cu acquis-ului comunitar, Ministerul Finanțelor a elaborat și publicat tabelul de transpunere. Ulterior în luna decembrie 2015, în baza discrepanțelor identificate, a fost elaborat și prezentat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU) și Directivei privind auditul (2006/43/EU).

Proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare. Proiectul Legii privind la auditul situațiilor financiare are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum și cerințe specifice auditului entităților de interes public.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna decembrie 2016 

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna octombrie 2016 

Persoanele pot solicita revocarea operaţiunii de schimb valutar în decurs de 30 de minute după finalizarea operaţiunii. Potrivit Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar aprobat de BNM, se recomandă ca clientului să se informeze, până la momentul operaţiunii, despre cursul valutar la care se efectuează schimbul, mărimea comisioanelor şi a plăţilor obligatorii aplicate, precum şi despre suma mijloacelor băneşti care urmează să fie primită. Totodată, unitatea de schimb valutar este obligată să elibereze bonul de casă sau alt document prevăzut de legislaţia fiscală.

Eforturi de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic" și a muncii „la negru". Fenomenul economiei informale în societate e privit ca una din gravele probleme, constituind un obstacol în crearea unui sistem cuprinzător de protecție socială. Întreprinderea măsurilor de prevenire și contracarare fenomenului muncii „la negru" și de achitare a salariilor „în plic" - reprezintă o prioritate a Guvernului.

Pentru plătitorii de cоntribuţii la BASS. Pentru a încuraja conformarea voluntară la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, reamintim că data de 26 decembrie curent reprezintă termenul limită de plată a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna noiembrie.

Tot mai mulţi taximetrişti ilegali în Chişinău. Ce amenzi riscă. Fiscul atenționează că practicarea ilicită a activității de întreprinzător, conform prevederilor Codului Contravențional, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei. Aceste încălcări cad și sub incidența prevederilor Codului Penal, care stabilește pentru persoanele fizice amenzi în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de până la 200 de ore.

Articole:

Recunoașterea și transferul activelor în categoria investițiilor imobiliare: aspecte contabile și fiscale. Investiție imobiliară sau imobilizare corporală (mijloc fix)? Această întrebare este actuală în multe situații la recunoașterea în contabilitate a unor proprietăți imobiliare. Noțiunea de investiție imobiliară este relativ nouă pentru contabilii din țara noastră, în conformitate cu SNC vechi aceste active erau recunoscute în componența mijloacelor fixe. Corespunzător, la trecerea la SNC noi acestea urmează să fie identificate și reclasificate (trecute) în altă categorie de active

Evidența stocurilor - comentarii la prevederile noilor SNC. O să prezentăm prevederile noi din standarde în comparație cu SNC vechi și interpretările analogice conform IFRS. O să începem cu SNC "Stocuri", și anume cu reglementările generale. Noțiunea de stocuri nu a suferit modificări semnificative în comparație cu standardul precedent. Aceasta a fost ajustată la terminologia nouă în conformitate cu IFRS.

Agenda unui contabil: ISA noi cu aplicare din 15 decembrie 2016! În acest material sunt puse în discuție următoarele subiecte: Majorarea capitalului social din contul profitului net, rezervelor este o repartizare de dividende? Aport adăugător al asociatului (acționarului) în capitalul entității. Cheltuielile curente ale entității pot fi acoperite din contul conturilor de capital? Utilaj costisitor donat întreprinderii, contabilizat în corespondență cu conturile de venit? Supravegherea de audit - oportunitate pentru RM. Servicii informaționale acordate de către o întreprindere nerezidentă unei entități rezidente. Ajutorul material poate fi dedus în scopuri fiscale privind impozitul pe venit? Lista standardelor internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare.

Diferențe de curs aferente vânzării/cumpărării valutei străine la curs negociat. Aspecte contabile. Entităţile, în activitatea sa, efectuează tranzacţii de vânzare/cumpărarea a mijloacelor bănești în valută străină de la bănci comerciale. În cele mai dese cazuri cursul valutar de vânzare/procurare a valutei diferă de cursul oficial al leului moldovenesc. Respectiv, în rezultatul acestor tranzacții pot apărea diferenţe favorabile sau nefavorabile între cursul oficial și cursul negociat cu banca comercială, care trebuie reflectate în contabilitatea entității. Cum urmează să fie contabilizate aceste diferențe conform SNC - ca diferențe de curs valutar, ca diferență de sumă sau în alt mod? 

Întrebări - Răspunsuri:

Contabilizarea livrărilor de mаrfuri efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate. Pentru informarea consumatorilor privind diferite mărfuri, în special a produselor alimentare, băuturilor răcoritoare, produselor de cosmetologie și altele, entitățile recurg la un anumit tip de publicitate, care constă în oferirea cumpărătorilor posibilitatea să deguste produsele alimentare și/sau să aprecieze nemijlocit calitatea mărfurilor. Prin urmare, producătorii de biscuiți, ciocolate, mezeluri, sucuri și alte produse alimentare sau băuturi răcoritoare, pot amenaja o masă în magazine, unde se poate degusta produsul lor. Cum se contabilizează și cum se documentează corect operațiunile de oferire cu titlu gratuit a produselor în scopul promovării vânzărilor?

Scrisorile Ministerului Finanțelor și IFPS:

Privind evidenţa şi deducerea contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi a penalităţilor pentru neachitarea în termen a acestora sc. nr. 14/3-06/368 din 13.09.2016. În cazurile în care obligaţiile de plată a contribuţiilor obligatorii pentru anul 2013 în Fondul Viei şi Vinului ale producătorilor de produse vitivinicole sunt mai mari decât cele calculate pentru anul 2015, diferenţa se trece în contul obligaţiilor de plată pentru anii următori. Plătitorii contribuţiei urmează să prezinte organului fiscal teritorial calculul contribuţiei conform unui formular tipizat, aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Astfel, în situaţia în care pentru anul 2015 sau anii următori plătitorii contribuţiei înregistrează obligaţie de plată în fondul respectiv cumulativ ce nu depăşeşte suma achitată pentru anul 2013 şi îşi exercită dreptul prevăzut în Legea nr. 227 din 10.12.2015, ei urmează să prezinte darea de seamă privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii pentru anul 2015 sau anii următori cu reflectarea în boxa 4 „Suma contribuţiei destinată virării la buget a indicatorului „0". În cazul în care obligaţia de achitare a contribuţiei depăşeşte cea achitată în anul 2013, în darea de seamă respectivă urmează a fi reflectată doar diferenţa.

Privind modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 la alin.(5) al art. 1011 din Codul fiscal sc. nr. 26-08/2-11/1-10241/9028 din 03.11.2016. Alin.(5) al art. 1011 din Codul fiscal a fost abrogat începînd cu 01.07.2016. Totodată, este de menţionat că art. 1011 alin.(5) din Codul fiscal, în redacţia în vigoare pînă la excludere prin legea menţionată, stabilea restricţii de restituire a TVA doar în raportul cu investiţiile/ cheltuielile capitale „efectuate de către investitor din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional". În contextul celor expuse, este de menţionat că Codul fiscal nu restricţionează realizarea dreptului la restituirea TVA aferente investiţiilor capitale doar la cele efectuate din contul surselor proprii. Astfel, investiţiile capitale efectuate din orice altă sursă decît din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional constituie investiţii capitale, restituirea TVA aferentă acestora efectuîndu-se în mod general stabilit la art. 1011 din Codul fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...