37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 18.07.2017 – 31.07.2017

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 18.07.2017 – 31.07.2017

03.08.20171.935 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Propunerile AmCham vizavi de deducerile aferente activității de întreprinzător. Camera de Comerţ Americană, a prezentat o serie de amendamente, referitor la Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2018:
* Deducerea reduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale să nu depășească limita de 0,5% din venitul de vânzări.
* Valoarea autoturismului, considerat de lux, să se majoreze de la 200 000 lei - la 300 000 lei.
* Abrogarea aliniatelor (13) și (14), care au fost propuse la completarea art. 27 din Codul Fiscal.

Investițiile în active materiale pe termen lung în scădere. Investiţiile în active materiale pe termen lung, au înregistrat o descreștere. Comparativ cu indicii anului 2015, acest volum s-a micșorat cu 12,8%. Volumul preponderent al investiţiilor în anul 2016, a fost îndreptat pentru dezvoltarea următoarelor sectoare economice: tranzacţii imobiliare - 17,0%, industria prelucrătoare - 12,7%, comerț cu ridicata și cu amănuntul - 12,1%, agricultură, silvicultură şi pescuit - 9,8% din volumul total al investiţiilor realizate.

SFS va examina cazurile de încălcare a legislației online. În scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor, fără ca aceștia să suporte cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul/adresa juridică/domiciliul, procedura de examinare a cazurilor de încălcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor va putea fi efectuată de la distanță, prin intermediul înregistrării video și audio digitale a şedinţei de examinare.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 230
1. (28.6.4.41) Ce cotă a TVA se va aplica în cazul livrării mărfurilor de către instituţiile de învăţămînt?

Agenții economici vor prezenta la BNS pentru prima dată chestionarul INOV. Agenții economici cu 10 și mai mulți salariați, care activează în domeniul industriei și serviciilor, vor prezenta la BNS, chestionarului INOV. Termenul de prezentare al chestionarului este de până la 30 august și poate fi prezentat atât pe suport de hârtie, cât și on-line, prin intermediul portalului raportare.md.

Dobândirea dreptului de asociat în cadrul SRL. Ce prevede legea?. Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată a fost completată și modificată cu noi prevederi ce stabilesc dreptul de dobândire a calității de asociat, în calitate de succesor și modul de înregistrare a acestui drept în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale se modifică. Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.145 din 26 februarie 2014, a fost modificat cu scopul aducerii lui în concordanță cu prevederile stabilite în articolul 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal și în Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal.

Rezultatele SFS în cadrul conformării voluntare a contribuabililor. Începând cu 01.04.2017, SFS a inițiat monitorizarea a 5828 contribuabili, ce fac parte din lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală. Activitățile incluse în programul de conformare sunt: comerț cu ridicata și amănuntul, agricultura, întreținerea și reparația autovehiculelor, și construcții. Drept rezultat al monitorizării, s-a înregistrat o creştere privind:

 • obligaţiile fiscale achitate - majorare cu 24,8%;
 • obligaţiile fiscale calculate - majorare cu 24,1 %;
 • ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări - majorare cu 26,7 %, (cu 0,0140 lei).

Noi prevederi pentru acordarea indemnizațiilor de maternitate. Indemnizația de maternitate se va acorda soției, aflate la întreținerea soțului asigurat, dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii, nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv. Acest fapt va fi confirmat printr-o declarației pe proprie răspundere a soției sau prin carnetul de muncă. Modelul declarației dar și actele necesare pentru stabilirea indemnizației le puteți vizualiza aici.

Transportul de mărfuri și pasageri în primul semestru 2017. Biroul Naţional de Statistică, informează că în luna iunie 2017, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,3 mil. tone de mărfuri, cu 6,8% mai puțin faţă de luna precedentă, însă cu 20,8% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Transportul de pasageri, preferențial a fost efectuat cu autobuzele și microbuzele, circa 49 459 mii pasageri. Alte 773,3 de mii au optat pentru transportul feroviar și 697,0 mii pentru cel aerian.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 225 din 17.07.2017
1. (29.2.1.0) Cum urmează a fi impozitate cîștigurile din jocurile de noroc?
2. (29.1.7.37) Care este modul de reţinere a impozitului pe venit la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi loterii?

Propuneri de ajustare a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit. Ministrul finanțelor a propus o serie de amendamente asupra Hotărârii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. Prin completările operate la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, se vor prezenta explicații suplimentare aferente modului de acordare a scutirilor personale pentru persoanele fizice străine, care obțin pe parcursul perioadei fiscale statut de rezident în scopuri fiscale, precum și modul de renunțare benevolă la scutirea dată.

O nouă categorie de plătitori la BASS. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 a fost completată cu o nouă categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor. Tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, va constitui 7512 de lei anual pentru asigurare individuală. Lunar, aceștia vor transfera 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Facilități mai ample pentru salariații care au copii cu dizabilități. Părinților care au copii cu dizabilități, ar putea beneficia de un concediu de îngrijire a acestuia, cu o durată de până la 2 ani. În acest sens, s-a propus modificarea art. 77 și 78 alin. (1) din Codul muncii. Menționăm faptul că în prezent, concediul pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei are o durata de până la un an.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 220 din 19.07.2017
1. (29.1.3.6.3) Arhiva: Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei "zero" la impozitul pe venit?
2. (29.1.3.6.2) Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare cu IVAO?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 215 din 18.07.2017
1. (28.13.5) La ce cotă a TVA se impun livrările de mărfuri în zona economică liberă?
2. (28.22.20) În cazul în care rezidentul Republicii Moldova efectuează export de mărfuri /servicii, apare dreptul la restituirea TVA?
3. (28.3.19) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA, exportul de mărfuri ?
Ordinul SFS nr. 216 din 18.07.2017
1. (29.1.7.2) Cum se impozitează venitul persoanei fizice obținut în formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională? Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?
2. (29.1.7.21) Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achitării plăților pentru prestarea serviciilor de către deținătorii patentei de întreprinzător?
3. (29.1.7.19) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achiziționează de la o persoana fizică valori mobiliare?
5. (29.1.7.14) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?
6. (29.1.7.8) Entitatea efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară. Se reține impozitul la sursa de plată?
7. (29.1.7.5) Care este modalitatea de impozitare a ajutorului bănesc primit de persoanele fizice de la asociațiile obștești?
8. (29.1.7.4) Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

Articole:

Metode de ținere a contabilității elaborate de entitate. În practica contabilă, se întâlnesc situații (fapte economice) pentru care în SNC nu se regăsesc prevederi certe în scopul reflectării acestora în evidența contabilă. De exemplu, mărfuri realizate de operatorii de servicii GSM la preț simbolic - 1 leu; majorarea capitalului social al entității din contul profitului nerepartizat al perioadelor precedente; distribuirea de active nemonetare către proprietari; transmiterea utilajelor către furnizorii de servicii (energie electrică, gaz natural, servicii comunale) etc. Cum procedăm în astfel de cazuri?

Diferențele de curs valutar (de sumă) și activitatea persoanei fizice cetățean - compatibile? Aspecte fiscale. În practica fiscală curentă, s-a stabilit o percepție neconfirmată de o poziție oficială a organelor de stat precum că această noțiune - diferențele de curs valutar (mai nou - diferențe de sumă) se referă la activitatea întreprinderilor și nu afectează tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni. În același timp, această prevedere din cod este comună pentru toți subiecții impozitării cu impozitul pe venit, inclusiv persoanele fizice cetățeni. În aceste condiții, apare o întrebare rezonabilă. Diferențele de curs valutar (de sumă) rezultate din tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni constituie pentru aceștia bază pentru ajustarea (corectarea) obligațiunilor sale fiscale privind impozitul pe venit?

Noutăți:

Datoriile către FISC, recuperate de companii private. Ce propune AmCham. Datoriile persoanelor fizice vor putea fi urmărite și încasate de companii private. Mediul de business propune completarea Codului Fiscal, astfel încât să fie încheiate contracte de parteneriat public-privat în domeniul colectării taxelor și impozitelor. Astfel, se propune modificarea parțială a articolului 131 din Codul fiscal, prin adăugarea unei astfel de categorii pentru exercitarea atribuțiilor de administrare fiscală și anume: entități în condițiile contractelor de parteneriat publico-privat încheiate, conform legislației.

Mașinile de casă și control (MCC) din Moldova vor trebui să facă schimb de date cu organele fiscale în regim online. Includerea MCC în Registrul unic, va fi posibilă doar la întrunirea unor condiții, care au fost expuse de către Ministerul Finanțelor spre dezbateri publice. Acestea, vor trebui să asigure schimbul online a datelor, cu Serviciul Fiscal de Stat, prin linii de comunicare fixă și mobilă. Totodată, în proiectul de document este stabilit, că în registru se înregistrează MCC, care sunt folosite la următoarele domenii de activitate economică: comerț și servicii, schimb valutar, servicii de taxi, distribuirea produselor petroliere și gazului. Data limită pentru dezbateri, este 16.08.2017.

Fondatorii companiilor ar putea avea acces la datele fiscale ale contribuabililor. Ce informații vor putea accesa. Fondatorii companiilor ar putea avea acces la datele fiscale unui anumit contribuabil. Propunerea de modificare a Codului fiscal, prin completarea articolului 131, vine din partea Camerei de Comerț Americane (AmCham), în contextul politicii bugetar-fiscale pentru 2018. În prezent, doar contribuabilul poate avea acces la informații despre prezența sau lipsa restanțelor la buget, fapt care încalcă dreptul fundamental la proprietate al fondatorilor, prin limitarea accesului la date despre restanțele agentului economic, în caz de neînțelegeri dintre cele 2 părți.

Acordarea scutirilor în caz de concediere ilegală. Ce drepturi vor avea angajații. Angajații care vor fi concediați ilegal și ulterior, restabiliți în funcție, în baza unei decizii judecătorești, vor avea dreptul să beneficieze de scutirile solicitate până la concediere, fără a prezenta o cerere în acest sens, cu condiția că nu au beneficiat de scutiri în baza declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și nu au transmis scutirea soțului sau soției.

Concediul de maternitate, mai scurt ! Deputații au votat noi modificări la Codul muncii. Concediul suplimentar neplătit va fi oferit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani. Respectiv, contractul individual de muncă va putea fi suspendat, în caz de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani, și nu 6 ani cum este în prezent.

Exportator aprobat. Cine poate obține acest statut și ce beneficii are. Exportatorul aprobat, este persoana înregistrată în Republica Moldova care exportă mărfuri de origine preferenţială. Serviciul Vamal îi acordă acestuia dreptul de a documenta pe propria răspundere, originea preferenţială a mărfurilor exportate, prin completarea unei "declaraţii de origine a mărfii/declaraţii pe factură". Acest statut li se acordă exportatorilor, care întrunesc condiţiile expuse în Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat.

Tichetele de masă vor fi oferite ca supliment la salariu. Tichetele de masă vor fi acordate doar pentru zilele lucrate efectiv pe parcursul lunii, iar salariatul nu va primi tichete pentru zilele în care a fost în concediu anual sau medical şi pentru zilele în care s-a aflat în deplasare de serviciu. Acordarea lor de către angajator este opțională. Valoarea unui tichet de masă va constitui 45 lei. Această sumă va fi deductibilă pentru angajatorii care le vor oferi.

Neachitarea la timp a salariului. Cine răspunde și ce sancțiuni riscă. Neachitarea la timp a salariilor se pedepsește, iar salariații au dreptul la compensarea pierderilor suportate din cauza că nu și-au primit banii la timp. Codul contravențional prevede că, încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu:

 • amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, adică între 1.500 și 3.000 de lei;
 • amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere - între 3.000 și 6.000 de lei;
 • amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice - între 6.000 și 9.000 de lei.

În cazul în care angajații nu primesc salariile la timp, iar explicațiile oferite de angajatori nu îi mulțumesc ei se pot adresa cu o petiție către Inspecția Teritorială a Muncii.

Modificări în Codul fiscal: Moldova reduce taxa pentru tranzit. Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova, de către autovehiculele înmatriculate în străinătate, va fi redusă cu 30 la sută. În prezent acesta constituie 85 euro. Se speră la determinarea conducătorilor auto a autovehiculelor înmatriculate în străinătate, să tranziteze Moldova și la creșterea numărului de turiști, care sosesc în Moldova cu automobilul propriu. Totodată proiectul prevede aplicarea unor taxe mai mari pentru folosirea drumurilor de către autovehicule de mare tonaj înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală sau dimensiuni depășesc limitele admise de legislaţie.

Noutăți propuse la Codul civil: Vânzarea-cumpărarea cu rezerva proprietăţii. Potrivit autorilor proiectului de modificare și completare a Codului civil, atunci când vânzătorul vinde bunul, însă achitarea prețului este amânată în timp (de ex., vânzare în credit), el este expus la insolvabilitatea cumpărătorului. Prin modificările propuse la Codul civil, se va stipula că deși cumpărătorul a intrat în posesia bunului, dreptului de proprietate rămâne la vânzător (este rezervat) până la plata completă a prețului (art. 8221). Conform amendamentelor propuse, dacă a declarat rezoluţiunea vânzării-cumpărării, vânzătorul poate recupera bunul de la cumpărător, precum şi de la orice terţ căruia rezerva proprietăţii îi este opozabilă. Acesta poate, la alegerea sa, recupera bunul conform dispoziţiilor legale privind transmiterea benevolă sau silită în posesie a bunului gajat ori, după caz, ipotecat.

Scrisori ale Ministerului Finanțelor:

Privind bunurile transmise la preț simbolic sc. nr. 15-08/390 din 17.07.2017. Conform pct. 5 şi pct.6 subpct. 3) ale Sandardului Naţional de Contabilitate„Stocuri", valoare justă reprezintă suma cu care ar putea fi schimbat benevol un activ sau decontată o datorie în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, sînt bunuri, valoarea unitară a cărora, nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie sau pragul de semnificaţie prevăzut în politicile contabile, indiferent de durata de serviciu sau cu o durată de serviciu nu mai mare de un an, indiferent de valoarea unitară (de exemplu, instrumente şi dispozitive cu destinaţie generală şi specială, utilaj de schimb, ambalaj tehnologic, inventar de producţie, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, dispozitive de protecţie, lenjerie, construcţii şi dispozitive provizorii, inventar sportiv şi turistic şi alte obiecte similare). Prin urmare, activul primit la un preț symbolic, urmează să fie contabilizat la valoarea justă a acestuia.
Referitor la angajamentele privind încheierea contractelor de leasing menţionăm că, clasificările statistice ale activităţilor economice, pe criteriul originii economice, sînt prevăzute în Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009.
Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entitătii. Prin urmare, în urma primirii activului, entitatea va contabiliza majorarea imobilizărilor sau obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (conform pragului de semnificaţie stabilit în politicile contabile) şi altor datorii pe termen lung. La expirarea termenului contractului, dacă prevederile acestuia vor fi respectate, suma altor datorii pe termen lung se va reflecta în componenţa veniturilor din activitatea operaţională. În caz contrar, entitatea va achita furnizorului valoarea activului care constituie costul de intrare al acestuia.

Noutăți ContabilȘef:

Propunerile AmCham vizavi de deducerile aferente activității de întreprinzător. Camera de Comerţ Americană, a prezentat o serie de amendamente, referitor la Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2018:
* Deducerea reduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale să nu depășească limita de 0,5% din venitul de vânzări.
* Valoarea autoturismului, considerat de lux, să se majoreze de la 200 000 lei - la 300 000 lei.
* Abrogarea aliniatelor (13) și (14), care au fost propuse la completarea art. 27 din Codul Fiscal.

Investițiile în active materiale pe termen lung în scădere. Investiţiile în active materiale pe termen lung, au înregistrat o descreștere. Comparativ cu indicii anului 2015, acest volum s-a micșorat cu 12,8%. Volumul preponderent al investiţiilor în anul 2016, a fost îndreptat pentru dezvoltarea următoarelor sectoare economice: tranzacţii imobiliare - 17,0%, industria prelucrătoare - 12,7%, comerț cu ridicata și cu amănuntul - 12,1%, agricultură, silvicultură şi pescuit - 9,8% din volumul total al investiţiilor realizate.

SFS va examina cazurile de încălcare a legislației online. În scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor, fără ca aceștia să suporte cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul/adresa juridică/domiciliul, procedura de examinare a cazurilor de încălcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor va putea fi efectuată de la distanță, prin intermediul înregistrării video și audio digitale a şedinţei de examinare.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 230
1. (28.6.4.41) Ce cotă a TVA se va aplica în cazul livrării mărfurilor de către instituţiile de învăţămînt?

Agenții economici vor prezenta la BNS pentru prima dată chestionarul INOV. Agenții economici cu 10 și mai mulți salariați, care activează în domeniul industriei și serviciilor, vor prezenta la BNS, chestionarului INOV. Termenul de prezentare al chestionarului este de până la 30 august și poate fi prezentat atât pe suport de hârtie, cât și on-line, prin intermediul portalului raportare.md.

Dobândirea dreptului de asociat în cadrul SRL. Ce prevede legea?. Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată a fost completată și modificată cu noi prevederi ce stabilesc dreptul de dobândire a calității de asociat, în calitate de succesor și modul de înregistrare a acestui drept în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale se modifică. Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.145 din 26 februarie 2014, a fost modificat cu scopul aducerii lui în concordanță cu prevederile stabilite în articolul 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal și în Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal.

Rezultatele SFS în cadrul conformării voluntare a contribuabililor. Începând cu 01.04.2017, SFS a inițiat monitorizarea a 5828 contribuabili, ce fac parte din lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală. Activitățile incluse în programul de conformare sunt: comerț cu ridicata și amănuntul, agricultura, întreținerea și reparația autovehiculelor, și construcții. Drept rezultat al monitorizării, s-a înregistrat o creştere privind:

 • obligaţiile fiscale achitate - majorare cu 24,8%;
 • obligaţiile fiscale calculate - majorare cu 24,1 %;
 • ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări - majorare cu 26,7 %, (cu 0,0140 lei).

Noi prevederi pentru acordarea indemnizațiilor de maternitate. Indemnizația de maternitate se va acorda soției, aflate la întreținerea soțului asigurat, dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii, nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv. Acest fapt va fi confirmat printr-o declarației pe proprie răspundere a soției sau prin carnetul de muncă. Modelul declarației dar și actele necesare pentru stabilirea indemnizației le puteți vizualiza aici.

Transportul de mărfuri și pasageri în primul semestru 2017. Biroul Naţional de Statistică, informează că în luna iunie 2017, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,3 mil. tone de mărfuri, cu 6,8% mai puțin faţă de luna precedentă, însă cu 20,8% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Transportul de pasageri, preferențial a fost efectuat cu autobuzele și microbuzele, circa 49 459 mii pasageri. Alte 773,3 de mii au optat pentru transportul feroviar și 697,0 mii pentru cel aerian.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 225 din 17.07.2017
1. (29.2.1.0) Cum urmează a fi impozitate cîștigurile din jocurile de noroc?
2. (29.1.7.37) Care este modul de reţinere a impozitului pe venit la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi loterii?

Propuneri de ajustare a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit. Ministrul finanțelor a propus o serie de amendamente asupra Hotărârii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. Prin completările operate la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, se vor prezenta explicații suplimentare aferente modului de acordare a scutirilor personale pentru persoanele fizice străine, care obțin pe parcursul perioadei fiscale statut de rezident în scopuri fiscale, precum și modul de renunțare benevolă la scutirea dată.

O nouă categorie de plătitori la BASS. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 a fost completată cu o nouă categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor. Tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, va constitui 7512 de lei anual pentru asigurare individuală. Lunar, aceștia vor transfera 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Facilități mai ample pentru salariații care au copii cu dizabilități. Părinților care au copii cu dizabilități, ar putea beneficia de un concediu de îngrijire a acestuia, cu o durată de până la 2 ani. În acest sens, s-a propus modificarea art. 77 și 78 alin. (1) din Codul muncii. Menționăm faptul că în prezent, concediul pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei are o durata de până la un an.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 220 din 19.07.2017
1. (29.1.3.6.3) Arhiva: Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei "zero" la impozitul pe venit?
2. (29.1.3.6.2) Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare cu IVAO?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 215 din 18.07.2017
1. (28.13.5) La ce cotă a TVA se impun livrările de mărfuri în zona economică liberă?
2. (28.22.20) În cazul în care rezidentul Republicii Moldova efectuează export de mărfuri /servicii, apare dreptul la restituirea TVA?
3. (28.3.19) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA, exportul de mărfuri ?
Ordinul SFS nr. 216 din 18.07.2017
1. (29.1.7.2) Cum se impozitează venitul persoanei fizice obținut în formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională? Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?
2. (29.1.7.21) Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achitării plăților pentru prestarea serviciilor de către deținătorii patentei de întreprinzător?
3. (29.1.7.19) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achiziționează de la o persoana fizică valori mobiliare?
5. (29.1.7.14) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?
6. (29.1.7.8) Entitatea efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară. Se reține impozitul la sursa de plată?
7. (29.1.7.5) Care este modalitatea de impozitare a ajutorului bănesc primit de persoanele fizice de la asociațiile obștești?
8. (29.1.7.4) Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

Articole:

Metode de ținere a contabilității elaborate de entitate. În practica contabilă, se întâlnesc situații (fapte economice) pentru care în SNC nu se regăsesc prevederi certe în scopul reflectării acestora în evidența contabilă. De exemplu, mărfuri realizate de operatorii de servicii GSM la preț simbolic - 1 leu; majorarea capitalului social al entității din contul profitului nerepartizat al perioadelor precedente; distribuirea de active nemonetare către proprietari; transmiterea utilajelor către furnizorii de servicii (energie electrică, gaz natural, servicii comunale) etc. Cum procedăm în astfel de cazuri?

Diferențele de curs valutar (de sumă) și activitatea persoanei fizice cetățean - compatibile? Aspecte fiscale. În practica fiscală curentă, s-a stabilit o percepție neconfirmată de o poziție oficială a organelor de stat precum că această noțiune - diferențele de curs valutar (mai nou - diferențe de sumă) se referă la activitatea întreprinderilor și nu afectează tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni. În același timp, această prevedere din cod este comună pentru toți subiecții impozitării cu impozitul pe venit, inclusiv persoanele fizice cetățeni. În aceste condiții, apare o întrebare rezonabilă. Diferențele de curs valutar (de sumă) rezultate din tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cetățeni constituie pentru aceștia bază pentru ajustarea (corectarea) obligațiunilor sale fiscale privind impozitul pe venit?

Noutăți:

Datoriile către FISC, recuperate de companii private. Ce propune AmCham. Datoriile persoanelor fizice vor putea fi urmărite și încasate de companii private. Mediul de business propune completarea Codului Fiscal, astfel încât să fie încheiate contracte de parteneriat public-privat în domeniul colectării taxelor și impozitelor. Astfel, se propune modificarea parțială a articolului 131 din Codul fiscal, prin adăugarea unei astfel de categorii pentru exercitarea atribuțiilor de administrare fiscală și anume: entități în condițiile contractelor de parteneriat publico-privat încheiate, conform legislației.

Mașinile de casă și control (MCC) din Moldova vor trebui să facă schimb de date cu organele fiscale în regim online. Includerea MCC în Registrul unic, va fi posibilă doar la întrunirea unor condiții, care au fost expuse de către Ministerul Finanțelor spre dezbateri publice. Acestea, vor trebui să asigure schimbul online a datelor, cu Serviciul Fiscal de Stat, prin linii de comunicare fixă și mobilă. Totodată, în proiectul de document este stabilit, că în registru se înregistrează MCC, care sunt folosite la următoarele domenii de activitate economică: comerț și servicii, schimb valutar, servicii de taxi, distribuirea produselor petroliere și gazului. Data limită pentru dezbateri, este 16.08.2017.

Fondatorii companiilor ar putea avea acces la datele fiscale ale contribuabililor. Ce informații vor putea accesa. Fondatorii companiilor ar putea avea acces la datele fiscale unui anumit contribuabil. Propunerea de modificare a Codului fiscal, prin completarea articolului 131, vine din partea Camerei de Comerț Americane (AmCham), în contextul politicii bugetar-fiscale pentru 2018. În prezent, doar contribuabilul poate avea acces la informații despre prezența sau lipsa restanțelor la buget, fapt care încalcă dreptul fundamental la proprietate al fondatorilor, prin limitarea accesului la date despre restanțele agentului economic, în caz de neînțelegeri dintre cele 2 părți.

Acordarea scutirilor în caz de concediere ilegală. Ce drepturi vor avea angajații. Angajații care vor fi concediați ilegal și ulterior, restabiliți în funcție, în baza unei decizii judecătorești, vor avea dreptul să beneficieze de scutirile solicitate până la concediere, fără a prezenta o cerere în acest sens, cu condiția că nu au beneficiat de scutiri în baza declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și nu au transmis scutirea soțului sau soției.

Concediul de maternitate, mai scurt ! Deputații au votat noi modificări la Codul muncii. Concediul suplimentar neplătit va fi oferit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani. Respectiv, contractul individual de muncă va putea fi suspendat, în caz de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani, și nu 6 ani cum este în prezent.

Exportator aprobat. Cine poate obține acest statut și ce beneficii are. Exportatorul aprobat, este persoana înregistrată în Republica Moldova care exportă mărfuri de origine preferenţială. Serviciul Vamal îi acordă acestuia dreptul de a documenta pe propria răspundere, originea preferenţială a mărfurilor exportate, prin completarea unei "declaraţii de origine a mărfii/declaraţii pe factură". Acest statut li se acordă exportatorilor, care întrunesc condiţiile expuse în Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat.

Tichetele de masă vor fi oferite ca supliment la salariu. Tichetele de masă vor fi acordate doar pentru zilele lucrate efectiv pe parcursul lunii, iar salariatul nu va primi tichete pentru zilele în care a fost în concediu anual sau medical şi pentru zilele în care s-a aflat în deplasare de serviciu. Acordarea lor de către angajator este opțională. Valoarea unui tichet de masă va constitui 45 lei. Această sumă va fi deductibilă pentru angajatorii care le vor oferi.

Neachitarea la timp a salariului. Cine răspunde și ce sancțiuni riscă. Neachitarea la timp a salariilor se pedepsește, iar salariații au dreptul la compensarea pierderilor suportate din cauza că nu și-au primit banii la timp. Codul contravențional prevede că, încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu:

 • amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, adică între 1.500 și 3.000 de lei;
 • amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere - între 3.000 și 6.000 de lei;
 • amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice - între 6.000 și 9.000 de lei.

În cazul în care angajații nu primesc salariile la timp, iar explicațiile oferite de angajatori nu îi mulțumesc ei se pot adresa cu o petiție către Inspecția Teritorială a Muncii.

Modificări în Codul fiscal: Moldova reduce taxa pentru tranzit. Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova, de către autovehiculele înmatriculate în străinătate, va fi redusă cu 30 la sută. În prezent acesta constituie 85 euro. Se speră la determinarea conducătorilor auto a autovehiculelor înmatriculate în străinătate, să tranziteze Moldova și la creșterea numărului de turiști, care sosesc în Moldova cu automobilul propriu. Totodată proiectul prevede aplicarea unor taxe mai mari pentru folosirea drumurilor de către autovehicule de mare tonaj înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală sau dimensiuni depășesc limitele admise de legislaţie.

Noutăți propuse la Codul civil: Vânzarea-cumpărarea cu rezerva proprietăţii. Potrivit autorilor proiectului de modificare și completare a Codului civil, atunci când vânzătorul vinde bunul, însă achitarea prețului este amânată în timp (de ex., vânzare în credit), el este expus la insolvabilitatea cumpărătorului. Prin modificările propuse la Codul civil, se va stipula că deși cumpărătorul a intrat în posesia bunului, dreptului de proprietate rămâne la vânzător (este rezervat) până la plata completă a prețului (art. 8221). Conform amendamentelor propuse, dacă a declarat rezoluţiunea vânzării-cumpărării, vânzătorul poate recupera bunul de la cumpărător, precum şi de la orice terţ căruia rezerva proprietăţii îi este opozabilă. Acesta poate, la alegerea sa, recupera bunul conform dispoziţiilor legale privind transmiterea benevolă sau silită în posesie a bunului gajat ori, după caz, ipotecat.

Scrisori ale Ministerului Finanțelor:

Privind bunurile transmise la preț simbolic sc. nr. 15-08/390 din 17.07.2017. Conform pct. 5 şi pct.6 subpct. 3) ale Sandardului Naţional de Contabilitate„Stocuri", valoare justă reprezintă suma cu care ar putea fi schimbat benevol un activ sau decontată o datorie în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, sînt bunuri, valoarea unitară a cărora, nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie sau pragul de semnificaţie prevăzut în politicile contabile, indiferent de durata de serviciu sau cu o durată de serviciu nu mai mare de un an, indiferent de valoarea unitară (de exemplu, instrumente şi dispozitive cu destinaţie generală şi specială, utilaj de schimb, ambalaj tehnologic, inventar de producţie, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, dispozitive de protecţie, lenjerie, construcţii şi dispozitive provizorii, inventar sportiv şi turistic şi alte obiecte similare). Prin urmare, activul primit la un preț symbolic, urmează să fie contabilizat la valoarea justă a acestuia.
Referitor la angajamentele privind încheierea contractelor de leasing menţionăm că, clasificările statistice ale activităţilor economice, pe criteriul originii economice, sînt prevăzute în Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009.
Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entitătii. Prin urmare, în urma primirii activului, entitatea va contabiliza majorarea imobilizărilor sau obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (conform pragului de semnificaţie stabilit în politicile contabile) şi altor datorii pe termen lung. La expirarea termenului contractului, dacă prevederile acestuia vor fi respectate, suma altor datorii pe termen lung se va reflecta în componenţa veniturilor din activitatea operaţională. În caz contrar, entitatea va achita furnizorului valoarea activului care constituie costul de intrare al acestuia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...