37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 16.05.2014-06.06.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 16.05.2014-06.06.2014

06.06.20141.223 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 16.05.2014-06.06.2014

Noutăți

Opțiunea SFS în favoarea conformării fiscale voluntare deja dă roade. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9546

Aviz la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.ll63-XIII din 24 aprilie 1997. Guvernul a examinat proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-X III din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.l66 din 6 mai 2014) de către un grup de deputaţi în Parlament.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9557

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 703 din 19.05.2014
1. (29.4.20)
Ce cotă de impunere stabileşte Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri aferent dividendelor?
Potrivit art. 10 par. 1 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, dividendele plătite de o companie rezidenta unui Stat contractant rezidentului celuilalt Stat contractat pot fi impozitate în acest celălalt Stat. Concomitent, ţinem să relatăm că în conformitate cu prevederile art. 10 par. 2 a Convenţiei nominalizate, totuşi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în Statul contractant a cărui rezidentă este compania plătitoare de dividende potrivit legislaţiei acestui Stat, dar dacă destinatarul efectiv este posesorul dividendelor şi este supus impozitului, acest impozit nu trebuie să depăşească 5 la sută din suma totală a dividendelor, dacă dreptul asupra dividendelor îl are compania (alta decât o societate) şi asemenea companie este deţinătoare a cel puţin 25 la sută din capitalul companiei plătitoare de dividende.
2. (29.4.19)
În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?
În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) al Codului fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
3. (29.4.18)
În care cazuri se acordă prioritate acordurilor internaționale?
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
4. (29.4.17)
Ce cote de reținere a impozitului pe venit sunt stabilite aferent dividendelor achitate nerezidenţilor?
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din CF, reţin şi achită un impozit în mărime de:
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=9559&parent=0

Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetelor de stat pentru anul 2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9566

Masa rotundă cu autorităţile publice, reprezentanţii partenerilor de dezvoltare şi ai mediul de afaceri: „Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat în beneficiul contribuabilului”. Pentru a institui o administrare fiscală consolidată şi eficientă, Serviciul Fiscal de Stat şi-a propus stabilirea şi aplicarea unor instrumente moderne de conformare fiscală, care să contribuie la instituirea unor raporturi optime dintre organul fiscal şi contribuabili. În acest sens au fost realizate un şir de acţiuni specificate în Planul de dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2015, fiind desfăşurate în concordanţă deplină cu conceptul „Funcţionarul fiscal - în serviciul contribuabilului”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9561

Parlamentul va majora fondul de garantare a depozitelor din sectorul bancar. Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe a decis să elaboreze un proiect de lege cu privire la majorarea fondului de garantare a depozitelor persoanelor fizice din sectorul bancar.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9569

Proiectul HG cu privire la aprobarea listei societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social. Scopul prezentului proiect constă în selectarea societăţilor de audit conform criteriilor stabilite prin legile sus menţionate şi întocmirea listei acestora, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9576

Atenție! S-a aprobat noul Clasificator al ocupaţiilor. Conform Monitorului Oficial din 23 mai 2014, prin Ordinul nr. 22 din 03.03.2014 al Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, s-a aprobat Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9577

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 710 din 22.05.2014
1. (28.17.1) Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?
Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA:
a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cote reduse în mărime de:
- 8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
- 8% - la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova , precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 380894, 3821 00 000, 3822 00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31, 9018 32, 9018 39 000;
- 8% - la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;
- 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova;
- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=9584&parent=0

Prețurile la producția industrială în Moldova au crescut cu 5,7%. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9583

A fost simplificată procedura de înregistrare a mărcilor şi a altor obiecte de proprietate intelectuală. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9591î

E-Factura, la trei luni de la lansare: Care este totalul sumei de facturare. Serviciul e-Factura a fost lansat în Republica Moldova pe 11 februarie 2014. În trei luni, 826 de companii (957 utilizatori unici) au optat pentru gestiunea electronică a facturilor, potrivit datelor Centrului de Guvernare Electronică.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9593

În atenția cetățenilor care solicită comentarii fiscale prin intermediul ”Anticamera on-line”! În conformitate cu prevederile Legii nr.190-XII din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare”, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în forma electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile, care nu întrunesc aceste condiţii, nu se examinează.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9594

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată.Ordinul nr. 712 din 23.05.2014
1. (28.20.9)
Care regim fiscal privind TVA se aplică la livrarea pe teritoriul ţării a tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741 din 25.04.2014)?
Începînd cu 25.04.2014, prin Legea nr.47 din 25.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal au fost abrogate. Astfel, începînd cu 25 aprilie 2014, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437, TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%, pînă la această dată în condiţiile acţiunii legislaţiei fiscale pentru perioada anterioară, acestea erau scutite de TVA. Dat fiind faptul modificării regimului fiscal la produsele menţionate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014, luînd în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii. În acest context, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii totale pănă la 25 aprilie 2014, pentru tractoarele şi tehnica agricolă menţionată, furnizorul urmează să elibereze cumpărătorului factura cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată, aceasta fiind în vigoare la momentul primirii plăţii, indiferent în care perioadă are loc livrarea produselor respective.
2. (28.17.19)
Care regim fiscal privind TVA se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014)?
Potrivit art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.324 din 23 decembrie 2013 în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437. Începînd cu 25 aprilie 2014, prin Legea nr.47 din 27 martie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal au fost abrogate. Astfel, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9596

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată.Ordinul nr. 716 din 26.05.2014
1. (10.1.37)
Se permite oare titularului patentei desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător la domiciliu?
Conform art.3 alin.(7) lit.b) din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titularul patentei este obligat să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţiei publice locale. Totodată, art.1 alin.(2) lit.g) din Legea menţionată, stabileşte că drept element obligatoriu al patentei de întreprinzător este locul de desfăşurare a activităţii în baza acesteia pentru cazurile în care condiţia respectivă se reglementează. Astfel, potrivit art.15 alin.(5) lit.d) din Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, pentru genurile de activitate pentru care este prevăzută autorizarea de funcţionare, aceasta conţine denumirea şi adresa unităţii comerciale.
2. (29.1.8.26)
Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
În conformitate cu explicaţiile Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/38 din 27.02.2012, şi nr. 14/3-07/17 din 18.01.2013, dacă pe parcursul perioadei pentru care se calculează IVAO (trimestru), agentul economic este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA (benevol sau obligatoriu), atunci pînă în momentul înregistrării - prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea (art.112 alin.(l) şi (2) din Codul fiscal) - activitatea agentului economic în cauză se va impozita conform regimului fiscal ce ţine de aplicarea IVAO. După momentul nominalizat, activitatea agentului economic se va impozita conform regimului general stabilit în Codul fiscal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9590

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9600

Gestionarea eficientă a economiilor personale - cum să îți protejezi resursele financiare? Fiecare care dintre noi are ceva economii puse deoparte fie investite în active, fie sub formă de depozite bancare, sau în formă de numerar păstrate chiar în locuința noastră. În dependență de necesitățile noastre și de planurile de viitor, fiecare își gestionează economiile după placul său, însă nu mereu economiile sunt folosite într-un mod corect.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9603

ANUNŢ privind iniţierea procesului de monitorizare a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 14 mai 2014 „Cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în anul 2014”, Ministerul Economiei anunţă iniţierea procesului de monitorizare a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012 în scopul identificării gradului de executare şi de inaplicabilitate a prevederilor Legii date, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9622

Câştigul salarial mediu în martie 2014. Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3912,4 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna martie 2013.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9626

Veşti bune pentru agricultori! Fermierii care vor importa tractoare agricole ar putea fi scutiţi de TVA. Fermierii care vor importa tractoare agricole ar putea fi scutiţi de TVA. Modificarea se conţine într-un proiect de lege, examinat şi votat în prima lectură la şedinţa de astăzi a Parlamentului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9632

Atenție ! Scrisorile IFPS pentru perioada lunilor ianuarie-mai 2014.
Stimați cititori, vă informăm că au fost actualizate scrisorile emise de IFPS în adresa entităților economice pentru perioada lunilor ianuarie-mai 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9645

Marketingul micilor afaceri: cum să-ţi foloseşti resursele limitat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9655

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna iunie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/965613_md_calendar_iunie.pdf

Scrisorile IFPS

Privind propunerea excluderii semnelor de protecţie de pe documentele primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele sc. nr.26-13/2-32-13/4538 din 02 iunie 2014. Se propune excluderea semnelor de protecţie de pe documentele primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele. Astfel, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexele la ele, va fi posibil de efectuat pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului.
În acest context din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special responsabil de tipărirea centralizată a cărora este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care vor fi afectate, de modificările în cauză sunt:
a) act de achiziţie a mărfurilor;
b) act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
c) bon de plată; 1-SF- chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
d) 2-SF- chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
e) foaie de parcurs.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9677

Privind prețurile semnăturilor electronice fiscale sc. nr. 26-17/11-85/4534 din 30 mai 2014. Conectarea primară a agenților economici, plătitori de TVA la serviciile electronice fiscale cu utilizarea semnăturilor electronice de autentificare se efectuează gratuit conform Ordinului IFPS nr. 698 din 22.08.2011. Astfel agentul economic primește gratuit două semnături electronice de autentificare și abonamentul pentru utilizarea serviciilor fiscale electronice pe perioada de 5 (cinci) ani.
În caz de solicitare a unui număr mai mare de semnături sau solicitării semnăturii electronice adiționale (modificarea denumirii întreprinderii, schimbarea numelui sau prenumelui titularului, schimbarea adresei juridice, etc.) prețul unei semnături constituie 185 lei, cu termenul de valabilitate 5 (cinci) ani. În cazul pierderii semnăturii, deteriorării CD-ului, pierderii parolei prețul constituie 235 lei pentru o semnătură cu termenul de valabilitate pentru 5 ani.
Conectarea agenților economici neplătitori de TVA, în conformitate cu Planul tarifar, prețul constituie 555 lei pentru pachet, care include 2 (două) semnături electronice de autentificare și abonamentul anual pentru utilizarea serviciilor electronice fiscale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9678

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 16.05.2014-06.06.2014

Noutăți

Opțiunea SFS în favoarea conformării fiscale voluntare deja dă roade. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9546

Aviz la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.ll63-XIII din 24 aprilie 1997. Guvernul a examinat proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-X III din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.l66 din 6 mai 2014) de către un grup de deputaţi în Parlament.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9557

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 703 din 19.05.2014
1. (29.4.20)
Ce cotă de impunere stabileşte Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri aferent dividendelor?
Potrivit art. 10 par. 1 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, dividendele plătite de o companie rezidenta unui Stat contractant rezidentului celuilalt Stat contractat pot fi impozitate în acest celălalt Stat. Concomitent, ţinem să relatăm că în conformitate cu prevederile art. 10 par. 2 a Convenţiei nominalizate, totuşi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în Statul contractant a cărui rezidentă este compania plătitoare de dividende potrivit legislaţiei acestui Stat, dar dacă destinatarul efectiv este posesorul dividendelor şi este supus impozitului, acest impozit nu trebuie să depăşească 5 la sută din suma totală a dividendelor, dacă dreptul asupra dividendelor îl are compania (alta decât o societate) şi asemenea companie este deţinătoare a cel puţin 25 la sută din capitalul companiei plătitoare de dividende.
2. (29.4.19)
În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?
În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) al Codului fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
3. (29.4.18)
În care cazuri se acordă prioritate acordurilor internaționale?
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
4. (29.4.17)
Ce cote de reținere a impozitului pe venit sunt stabilite aferent dividendelor achitate nerezidenţilor?
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din CF, reţin şi achită un impozit în mărime de:
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=9559&parent=0

Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetelor de stat pentru anul 2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9566

Masa rotundă cu autorităţile publice, reprezentanţii partenerilor de dezvoltare şi ai mediul de afaceri: „Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat în beneficiul contribuabilului”. Pentru a institui o administrare fiscală consolidată şi eficientă, Serviciul Fiscal de Stat şi-a propus stabilirea şi aplicarea unor instrumente moderne de conformare fiscală, care să contribuie la instituirea unor raporturi optime dintre organul fiscal şi contribuabili. În acest sens au fost realizate un şir de acţiuni specificate în Planul de dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2015, fiind desfăşurate în concordanţă deplină cu conceptul „Funcţionarul fiscal - în serviciul contribuabilului”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9561

Parlamentul va majora fondul de garantare a depozitelor din sectorul bancar. Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe a decis să elaboreze un proiect de lege cu privire la majorarea fondului de garantare a depozitelor persoanelor fizice din sectorul bancar.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9569

Proiectul HG cu privire la aprobarea listei societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social. Scopul prezentului proiect constă în selectarea societăţilor de audit conform criteriilor stabilite prin legile sus menţionate şi întocmirea listei acestora, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9576

Atenție! S-a aprobat noul Clasificator al ocupaţiilor. Conform Monitorului Oficial din 23 mai 2014, prin Ordinul nr. 22 din 03.03.2014 al Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, s-a aprobat Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9577

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 710 din 22.05.2014
1. (28.17.1) Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?
Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA:
a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cote reduse în mărime de:
- 8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
- 8% - la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova , precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 380894, 3821 00 000, 3822 00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31, 9018 32, 9018 39 000;
- 8% - la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;
- 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova;
- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=9584&parent=0

Prețurile la producția industrială în Moldova au crescut cu 5,7%. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9583

A fost simplificată procedura de înregistrare a mărcilor şi a altor obiecte de proprietate intelectuală. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9591î

E-Factura, la trei luni de la lansare: Care este totalul sumei de facturare. Serviciul e-Factura a fost lansat în Republica Moldova pe 11 februarie 2014. În trei luni, 826 de companii (957 utilizatori unici) au optat pentru gestiunea electronică a facturilor, potrivit datelor Centrului de Guvernare Electronică.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9593

În atenția cetățenilor care solicită comentarii fiscale prin intermediul ”Anticamera on-line”! În conformitate cu prevederile Legii nr.190-XII din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare”, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în forma electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile, care nu întrunesc aceste condiţii, nu se examinează.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9594

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată.Ordinul nr. 712 din 23.05.2014
1. (28.20.9)
Care regim fiscal privind TVA se aplică la livrarea pe teritoriul ţării a tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741 din 25.04.2014)?
Începînd cu 25.04.2014, prin Legea nr.47 din 25.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal au fost abrogate. Astfel, începînd cu 25 aprilie 2014, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437, TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%, pînă la această dată în condiţiile acţiunii legislaţiei fiscale pentru perioada anterioară, acestea erau scutite de TVA. Dat fiind faptul modificării regimului fiscal la produsele menţionate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014, luînd în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii. În acest context, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii totale pănă la 25 aprilie 2014, pentru tractoarele şi tehnica agricolă menţionată, furnizorul urmează să elibereze cumpărătorului factura cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată, aceasta fiind în vigoare la momentul primirii plăţii, indiferent în care perioadă are loc livrarea produselor respective.
2. (28.17.19)
Care regim fiscal privind TVA se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014)?
Potrivit art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.324 din 23 decembrie 2013 în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437. Începînd cu 25 aprilie 2014, prin Legea nr.47 din 27 martie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal au fost abrogate. Astfel, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9596

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată.Ordinul nr. 716 din 26.05.2014
1. (10.1.37)
Se permite oare titularului patentei desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător la domiciliu?
Conform art.3 alin.(7) lit.b) din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titularul patentei este obligat să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţiei publice locale. Totodată, art.1 alin.(2) lit.g) din Legea menţionată, stabileşte că drept element obligatoriu al patentei de întreprinzător este locul de desfăşurare a activităţii în baza acesteia pentru cazurile în care condiţia respectivă se reglementează. Astfel, potrivit art.15 alin.(5) lit.d) din Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, pentru genurile de activitate pentru care este prevăzută autorizarea de funcţionare, aceasta conţine denumirea şi adresa unităţii comerciale.
2. (29.1.8.26)
Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
În conformitate cu explicaţiile Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/38 din 27.02.2012, şi nr. 14/3-07/17 din 18.01.2013, dacă pe parcursul perioadei pentru care se calculează IVAO (trimestru), agentul economic este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA (benevol sau obligatoriu), atunci pînă în momentul înregistrării - prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea (art.112 alin.(l) şi (2) din Codul fiscal) - activitatea agentului economic în cauză se va impozita conform regimului fiscal ce ţine de aplicarea IVAO. După momentul nominalizat, activitatea agentului economic se va impozita conform regimului general stabilit în Codul fiscal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9590

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9600

Gestionarea eficientă a economiilor personale - cum să îți protejezi resursele financiare? Fiecare care dintre noi are ceva economii puse deoparte fie investite în active, fie sub formă de depozite bancare, sau în formă de numerar păstrate chiar în locuința noastră. În dependență de necesitățile noastre și de planurile de viitor, fiecare își gestionează economiile după placul său, însă nu mereu economiile sunt folosite într-un mod corect.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9603

ANUNŢ privind iniţierea procesului de monitorizare a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 14 mai 2014 „Cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în anul 2014”, Ministerul Economiei anunţă iniţierea procesului de monitorizare a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012 în scopul identificării gradului de executare şi de inaplicabilitate a prevederilor Legii date, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9622

Câştigul salarial mediu în martie 2014. Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3912,4 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna martie 2013.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9626

Veşti bune pentru agricultori! Fermierii care vor importa tractoare agricole ar putea fi scutiţi de TVA. Fermierii care vor importa tractoare agricole ar putea fi scutiţi de TVA. Modificarea se conţine într-un proiect de lege, examinat şi votat în prima lectură la şedinţa de astăzi a Parlamentului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9632

Atenție ! Scrisorile IFPS pentru perioada lunilor ianuarie-mai 2014.
Stimați cititori, vă informăm că au fost actualizate scrisorile emise de IFPS în adresa entităților economice pentru perioada lunilor ianuarie-mai 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9645

Marketingul micilor afaceri: cum să-ţi foloseşti resursele limitat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9655

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna iunie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/965613_md_calendar_iunie.pdf

Scrisorile IFPS

Privind propunerea excluderii semnelor de protecţie de pe documentele primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele sc. nr.26-13/2-32-13/4538 din 02 iunie 2014. Se propune excluderea semnelor de protecţie de pe documentele primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele. Astfel, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexele la ele, va fi posibil de efectuat pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului.
În acest context din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special responsabil de tipărirea centralizată a cărora este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care vor fi afectate, de modificările în cauză sunt:
a) act de achiziţie a mărfurilor;
b) act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
c) bon de plată; 1-SF- chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
d) 2-SF- chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
e) foaie de parcurs.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9677

Privind prețurile semnăturilor electronice fiscale sc. nr. 26-17/11-85/4534 din 30 mai 2014. Conectarea primară a agenților economici, plătitori de TVA la serviciile electronice fiscale cu utilizarea semnăturilor electronice de autentificare se efectuează gratuit conform Ordinului IFPS nr. 698 din 22.08.2011. Astfel agentul economic primește gratuit două semnături electronice de autentificare și abonamentul pentru utilizarea serviciilor fiscale electronice pe perioada de 5 (cinci) ani.
În caz de solicitare a unui număr mai mare de semnături sau solicitării semnăturii electronice adiționale (modificarea denumirii întreprinderii, schimbarea numelui sau prenumelui titularului, schimbarea adresei juridice, etc.) prețul unei semnături constituie 185 lei, cu termenul de valabilitate 5 (cinci) ani. În cazul pierderii semnăturii, deteriorării CD-ului, pierderii parolei prețul constituie 235 lei pentru o semnătură cu termenul de valabilitate pentru 5 ani.
Conectarea agenților economici neplătitori de TVA, în conformitate cu Planul tarifar, prețul constituie 555 lei pentru pachet, care include 2 (două) semnături electronice de autentificare și abonamentul anual pentru utilizarea serviciilor electronice fiscale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9678

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...