37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 11.12.2013-18.12.2013

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 11.12.2013-18.12.2013

20.12.20131.823 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoști!

 Buletin informativ pentru perioada 11.12.2013-18.12.2013

Angajatorii ar putea plăti doar 15 zile din concediul medical pe an al angajaţilor, iar diferenţa va fi achitată de stat

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8423

Sindicatele și patronatele nu susțin majorarea contribuțiilor la fondurile de asigurări în medicină

În ultimii 10 ani, bugetul asigurărilor de asistență medicală a crescut de la 1 mlrd. la 4 mlrd. lei, dar salariile lucrătorilor din domeniul medical nu au crescut nici măcar de două ori. Majorarea contribuțiilor nu are nimic în comun cu situația reală din țară. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8428

Proiectul Legii privind supravegherea pieţei!

În cazul în care producătorul,importatorul, distribuitorul nu poate fi identificat de autoritatea de supraveghere a pieţei, persoana care a introdus aceste produse în circulaţie, se consideră fiecare agent economic din lanţul de distribuţie a produsului, care în timp de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului nu a prezentat documentele care permit identificarea şi adresa producătorului, importatorului, distribuitorului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8432

Atenție! Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998

     Spre deosebire de sursele actuale de finanțare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, proiectul prevede o nouă sursă și anume: veniturilor obținute din accize la tutun şi produselor din tutun care se preconizează a fi îndreptată către Fondurile Obligatorii de Asistenţă Medicală. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8445

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va lupta dur cu agențiile private de ocupare a forței de muncă care încalcă legislația în domeniu

În cadrul ședinței s-a vorbit că cel mai des reclamațiile parvenite de la cetățeni țin de perceperea unor taxe ilegale pentru serviciile de angajare la muncă în străinătate sau angajarea în state pentru care agențiile nu dispun de licență. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8454

Oficial! Aplicarea SNC noi în mod obligatoriu din  01.01.2015

Standardelor Naționale de Contabilitate și Panul General de Conturi Contabile se va efectua din 01.01.2014 cu titlu de recomandare, iar din 01.01.2015  cu titlu obligatoriu. Sursa:  http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8460

Vămuire electronică pentru mărfurile de import

Agentul economic va avea posibilitatea de a alege ce procedură va urma – cea electronică sau cea pe suport de hârtie. Astfel va fi redus considerabil timpul, dar și cheltuielilor financiare pe care le suportă importatorii în procesul de vămuire. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8462

Reguli mai clare la stabilirea valorii mărfurilor ce sunt declarate în vamă

Agenţii economici vor cunoaște cu exactitate cerințele organului vamal privind valoarea în vamă și va putea să asigure din timp toate datele și informațiile necesare pentru a confirma prețul tranzacției. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8466

Atenţie! Controale riguroase în pieţele din capitală. Mai mulţi vânzători au fost amendaţi

Majoritatea produselor erau fără certificat de conformitate, care să garanteze siguranţa produsului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8473&idc=13

Atenție ! Recomandări Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Tranziţia la noile SNC se efectuează conform situaţiei din prima zi a perioadei de gestiune de aplicare a noilor SNC, după întocmirea rapoartelor financiare şi reformarea Bilanţului contabil pentru perioada de gestiune precedentă. Soldurile conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC se transpun în conturile contabile noi prin întocmirea înregistrărilor contabile de corectare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8483

Atenție! Modificări la noile SNC Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8484

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS!

CNAS solicită plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat să prezinte documentele aferente trecerii plăţilor de la un tip de plată la altul şi corectării sumelor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat pînă la data de 21 decembrie, curent. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8489

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal

Potrivit Proiectului odată cu prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, în lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, entitățile vor avea dreptul de a desemna un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit achitat anual, către organizaţiile necomerciale de utilitate publică. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8500

Guvernul a decis pedepse mai dure pentru fumatul în spaţiul public

Agenţii economici care produc sau importă produse din tutun vor fi obligaţi să prezinte Centrului Naţional de Sănătate Publică lista ingredientelor pe care le conţin ţigările şi cantitatea acestora.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8514

Atenție ! Proiectul privind aplicarea cotei zero TVA pentru livrările destinate Programului „Compact”

Reeșind din faptul că livrarea cu aplicarea cotei zero este o livrare impozabilă, furnizorii autohtoni vor elibera factură fiscală care va fi contrasemnată de către un reprezentant autorizat al FPM Moldova sau al beneficiarului, anexînd la exemplarul lor copia scrisorii emise de FPM Moldova pe blanchetă oficială cu antet. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8519 

Monitorul Oficial nr.  291-296 din 13.12.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 990 din  06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014

Conform acesteia  zilele de 6 ianuarie, 2 mai, 25 şi 26 decembrie se consideră zile de odihnă, iar zilele de 18 ianuarie, 17 mai, 13 şi 20 decembrie – zile lucrătoare.

Legea nr. 276  din  15.11.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale

     Conform acesteia a  fost adaugată încă o condiţie faţă de terenul destinat parcului industrial şi anume să se afle în folosinţa solicitantului titlului de parc industrial pe un termen de cel puţin 30 de ani sau în proprietatea acestuia.

Legea nr. 269 din  07.11.2013 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit  şi pe proprietate.

Aceasta intră în vigoare la data publicării adică în data de 13.12.201 Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=8421&parent=0

Practica Judiciară

Vă informăm depre deciziile Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  referitor la aplicarea  unor prevederi legale.

SA Inlac vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 10.07.2013

Din materialele dosarului rezultă  că entitatea economică nu este de  acord cu amenda stabilită în baza deciziei IFPS, pentru faptul  încălcării termenului de repatriere a mijloacelor financiare, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. I466-XII1 din 29.01.1998.

Entitatea economică a  considerat neîntemeiat  decizia IFPS, deoarece  nu au fost invocate probe, ci doar a fost constat faptul încălcării termenului de repatriere a mijloacelor financiare, or potrivit ari. 2 al Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. 1446 din 29.01.1998, volumul mijloacelor  spre repatriere este indicat în declaraţia vamală, iar costul serviciilor prestate - în documentele confirmative (contract, acte privind lucrările executate, factură/invoice). Acesta acte nu au fost expuse în decizie, deoarece nu există.

Potrivit entității economice, mijloacele bănești considerate în decizie ca  nerepatriate în termen  nu reprezintă careva plăţi aferente operaţiunilor  de export, dar constituie creanţe formate în contabilitatea întreprinderii ca urmare a calculării penalităţii, amenzii şi prejudiciului material  paterenerilor străini.

Totodată entitatea economică susţine că creanţele calculate faţă de nerezidenţii indicaţi mai sus datează încă din anii 2000-2002, astfel, IFPS aplică sancţiuni pentru nerepatrierea  mijloacelor băneşti aferente raporturilor economice care au avut loc mai bine de 10 ani în urmă. Totodată conform art. 264 alin. (1) lit. c) al Codului fiscal, sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete pot fi stabilite doar timp de cei mult 4 ani din data săvârşirii încălcării fiscale

Totodată,  potrivit pct. 7 al Recomandărilor metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 35 din 01.03.2006, IFPS are dreptul şi obligaţia de a verifica perioada anterioară datei de 07.02.2005, doar dacă întreprinderea nu a fost supusă verificării la compartimentul vizat de către organele abilitate anterior cu acest drept.  În 2004 entitatea economică a fost  supusă controlului la capitolul vizat.

Curtea Supremă de Justiţie a constatat argumentată poziția entității economice și a dat  cîștig de cauză acesteia.

ÎS „Institutul Naţional de Metrologie şi Standardizare” vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 15.05.2013

Din materialele dosarului rezultă  că entitatea economică nu este de  acord cu decizia IFPS în parte ce ține de  constatarea micşorării venitul impozabil şi profitul net al întreprinderii pentru anii 2009-2010 din cauza că a dedus  în scopuri fiscale salariul suplimentar calculat pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare şi de funcţie fixe pentru anul 2009-2010, în care aceştia nu au prestat muncă, inclusiv contribuţiile de asigurări  sociale şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, contrar art. 111 alin. (1) din Codul muncii

Prin Legea 168 din 9 aprilie 2010 art. 111 Codul muncii s-a modificat şi „la alineatul (1), textul „cu menţinerea salariului mediu” s-a substituit prin textul „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)”.

Punctul 4 al Modulului de calculare a salariului mediu aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004, în redacţia de pînă la modificările, prevedea că nu se include în salariul mediu salariul mediu plătit salariaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămînal, conform art.111 din Codul muncii. După modificarea, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 20 octombrie 2010, în vigoare de la 29 octombrie 2010, în pct. 4 sintagma „salariul mediu menţinut pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare” a fost substituit cu sintagma „salariul mediu plătit salariaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămînal”.

În acest context, Curtea Supremă de Justiție a menționat că pentru angajaţii care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare sau ale funcţiei, nu sunt şi nici nu au fost aplicabile pînă la 07 septembrie 2010 prevederile art. 111 Codul muncii, deoarece aceste salarii lunare se calculează şi se plătesc pentru o lună efectiv lucrată, indiferent de numărul de zile lucrătoare şi implicit a zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Achitarea salariilor medii pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru angajaţii care sînt remuneraţi în bază de tarif, ramîne la discreţia angajatorului, dar este interzis atribuirea acestor cheltuieli la deduceri în scopuri fiscale în cadrul activităţii de întreprinzător. Or, articolul 24 alin. (1) Codul fiscal stabileşte că se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Astfel, nu pot fi atribuite la deduceri în scopuri fiscale salariile calculate pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare salariaţilor care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare.

Merită să cunoști!

 Buletin informativ pentru perioada 11.12.2013-18.12.2013

Angajatorii ar putea plăti doar 15 zile din concediul medical pe an al angajaţilor, iar diferenţa va fi achitată de stat

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8423

Sindicatele și patronatele nu susțin majorarea contribuțiilor la fondurile de asigurări în medicină

În ultimii 10 ani, bugetul asigurărilor de asistență medicală a crescut de la 1 mlrd. la 4 mlrd. lei, dar salariile lucrătorilor din domeniul medical nu au crescut nici măcar de două ori. Majorarea contribuțiilor nu are nimic în comun cu situația reală din țară. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8428

Proiectul Legii privind supravegherea pieţei!

În cazul în care producătorul,importatorul, distribuitorul nu poate fi identificat de autoritatea de supraveghere a pieţei, persoana care a introdus aceste produse în circulaţie, se consideră fiecare agent economic din lanţul de distribuţie a produsului, care în timp de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului nu a prezentat documentele care permit identificarea şi adresa producătorului, importatorului, distribuitorului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8432

Atenție! Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998

     Spre deosebire de sursele actuale de finanțare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, proiectul prevede o nouă sursă și anume: veniturilor obținute din accize la tutun şi produselor din tutun care se preconizează a fi îndreptată către Fondurile Obligatorii de Asistenţă Medicală. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8445

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va lupta dur cu agențiile private de ocupare a forței de muncă care încalcă legislația în domeniu

În cadrul ședinței s-a vorbit că cel mai des reclamațiile parvenite de la cetățeni țin de perceperea unor taxe ilegale pentru serviciile de angajare la muncă în străinătate sau angajarea în state pentru care agențiile nu dispun de licență. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8454

Oficial! Aplicarea SNC noi în mod obligatoriu din  01.01.2015

Standardelor Naționale de Contabilitate și Panul General de Conturi Contabile se va efectua din 01.01.2014 cu titlu de recomandare, iar din 01.01.2015  cu titlu obligatoriu. Sursa:  http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8460

Vămuire electronică pentru mărfurile de import

Agentul economic va avea posibilitatea de a alege ce procedură va urma – cea electronică sau cea pe suport de hârtie. Astfel va fi redus considerabil timpul, dar și cheltuielilor financiare pe care le suportă importatorii în procesul de vămuire.Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8462

Reguli mai clare la stabilirea valorii mărfurilor ce sunt declarate în vamă

Agenţii economici vor cunoaște cu exactitate cerințele organului vamal privind valoarea în vamă și va putea să asigure din timp toate datele și informațiile necesare pentru a confirma prețul tranzacției. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8466

Atenţie! Controale riguroase în pieţele din capitală. Mai mulţi vânzători au fost amendaţi

Majoritatea produselor erau fără certificat de conformitate, care să garanteze siguranţa produsului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8473&idc=13

Atenție ! Recomandări Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Tranziţia la noile SNC se efectuează conform situaţiei din prima zi a perioadei de gestiune de aplicare a noilor SNC, după întocmirea rapoartelor financiare şi reformarea Bilanţului contabil pentru perioada de gestiune precedentă. Soldurile conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC se transpun în conturile contabile noi prin întocmirea înregistrărilor contabile de corectare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8483

Atenție! Modificări la noile SNC Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8484

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS!

CNAS solicită plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat să prezinte documentele aferente trecerii plăţilor de la un tip de plată la altul şi corectării sumelor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat pînă la data de 21 decembrie, curent. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8489

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal

Potrivit Proiectului odată cu prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, în lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, entitățile vor avea dreptul de a desemna un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit achitat anual, către organizaţiile necomerciale de utilitate publică. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8500

Guvernul a decis pedepse mai dure pentru fumatul în spaţiul public

Agenţii economici care produc sau importă produse din tutun vor fi obligaţi să prezinte Centrului Naţional de Sănătate Publică lista ingredientelor pe care le conţin ţigările şi cantitatea acestora.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8514

Atenție ! Proiectul privind aplicarea cotei zero TVA pentru livrările destinate Programului „Compact”

Reeșind din faptul că livrarea cu aplicarea cotei zero este o livrare impozabilă, furnizorii autohtoni vor elibera factură fiscală care va fi contrasemnată de către un reprezentant autorizat al FPM Moldova sau al beneficiarului, anexînd la exemplarul lor copia scrisorii emise de FPM Moldova pe blanchetă oficială cu antet. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8519 

Monitorul Oficial nr.  291-296 din 13.12.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 990 din  06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014

Conform acesteia  zilele de 6 ianuarie, 2 mai, 25 şi 26 decembrie se consideră zile de odihnă, iar zilele de 18 ianuarie, 17 mai, 13 şi 20 decembrie – zile lucrătoare.

Legea nr. 276  din  15.11.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale

     Conform acesteia a  fost adaugată încă o condiţie faţă de terenul destinat parcului industrial şi anume să se afle în folosinţa solicitantului titlului de parc industrial pe un termen de cel puţin 30 de ani sau în proprietatea acestuia.

Legea nr. 269 din  07.11.2013 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit  şi pe proprietate.

Aceasta intră în vigoare la data publicării adică în data de 13.12.201 Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=8421&parent=0

Practica Judiciară

Vă informăm depre deciziile Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  referitor la aplicarea  unor prevederi legale.

SA Inlac vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 10.07.2013

Din materialele dosarului rezultă  că entitatea economică nu este de  acord cu amenda stabilită în baza deciziei IFPS, pentru faptul  încălcării termenului de repatriere a mijloacelor financiare, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. I466-XII1 din 29.01.1998.

Entitatea economică a  considerat neîntemeiat  decizia IFPS, deoarece  nu au fost invocate probe, ci doar a fost constat faptul încălcării termenului de repatriere a mijloacelor financiare, or potrivit ari. 2 al Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. 1446 din 29.01.1998, volumul mijloacelor  spre repatriere este indicat în declaraţia vamală, iar costul serviciilor prestate - în documentele confirmative (contract, acte privind lucrările executate, factură/invoice). Acesta acte nu au fost expuse în decizie, deoarece nu există.

Potrivit entității economice, mijloacele bănești considerate în decizie ca  nerepatriate în termen  nu reprezintă careva plăţi aferente operaţiunilor  de export, dar constituie creanţe formate în contabilitatea întreprinderii ca urmare a calculării penalităţii, amenzii şi prejudiciului material  paterenerilor străini.

Totodată entitatea economică susţine că creanţele calculate faţă de nerezidenţii indicaţi mai sus datează încă din anii 2000-2002, astfel, IFPS aplică sancţiuni pentru nerepatrierea  mijloacelor băneşti aferente raporturilor economice care au avut loc mai bine de 10 ani în urmă. Totodată conform art. 264 alin. (1) lit. c) al Codului fiscal, sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete pot fi stabilite doar timp de cei mult 4 ani din data săvârşirii încălcării fiscale

Totodată,  potrivit pct. 7 al Recomandărilor metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 35 din 01.03.2006, IFPS are dreptul şi obligaţia de a verifica perioada anterioară datei de 07.02.2005, doar dacă întreprinderea nu a fost supusă verificării la compartimentul vizat de către organele abilitate anterior cu acest drept.  În 2004 entitatea economică a fost  supusă controlului la capitolul vizat.

Curtea Supremă de Justiţie a constatat argumentată poziția entității economice și a dat  cîștig de cauză acesteia.

ÎS „Institutul Naţional de Metrologie şi Standardizare” vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 15.05.2013

Din materialele dosarului rezultă  că entitatea economică nu este de  acord cu decizia IFPS în parte ce ține de  constatarea micşorării venitul impozabil şi profitul net al întreprinderii pentru anii 2009-2010 din cauza că a dedus  în scopuri fiscale salariul suplimentar calculat pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare şi de funcţie fixe pentru anul 2009-2010, în care aceştia nu au prestat muncă, inclusiv contribuţiile de asigurări  sociale şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, contrar art. 111 alin. (1) din Codul muncii

Prin Legea 168 din 9 aprilie 2010 art. 111 Codul muncii s-a modificat şi „la alineatul (1), textul „cu menţinerea salariului mediu” s-a substituit prin textul „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)”.

Punctul 4 al Modulului de calculare a salariului mediu aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004, în redacţia de pînă la modificările, prevedea că nu se include în salariul mediu salariul mediu plătit salariaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămînal, conform art.111 din Codul muncii. După modificarea, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 20 octombrie 2010, în vigoare de la 29 octombrie 2010, în pct. 4 sintagma „salariul mediu menţinut pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare” a fost substituit cu sintagma „salariul mediu plătit salariaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămînal”.

În acest context, Curtea Supremă de Justiție a menționat că pentru angajaţii care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare sau ale funcţiei, nu sunt şi nici nu au fost aplicabile pînă la 07 septembrie 2010 prevederile art. 111 Codul muncii, deoarece aceste salarii lunare se calculează şi se plătesc pentru o lună efectiv lucrată, indiferent de numărul de zile lucrătoare şi implicit a zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Achitarea salariilor medii pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru angajaţii care sînt remuneraţi în bază de tarif, ramîne la discreţia angajatorului, dar este interzis atribuirea acestor cheltuieli la deduceri în scopuri fiscale în cadrul activităţii de întreprinzător. Or, articolul 24 alin. (1) Codul fiscal stabileşte că se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Astfel, nu pot fi atribuite la deduceri în scopuri fiscale salariile calculate pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare salariaţilor care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...