37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 10.11.2015-08.12.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 10.11.2015-08.12.2015

09.12.20154.209 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Din 1 ianuarie 2016, sistemul bancar din Republica Moldova va implementa codul IBAN. Află mai multe AICI. Conform Hotărîrii BNM nr. 56 din 05.03.2015, prin care a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 157 din 01.08.2013, s-a hotărât ca de la 1 ianuarie 2016, la completarea ordinelor de plată, contul bancar să fie înlocuit cu codul IBAN. Anterior, codul IBAN se utiliza doar la efectuarea transferurilor transfrontaliere.

Noi modificări în formularul Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională. Forma IVAO15 a suferit modificări, și anume, punctul 14 „Impozitul pe veniturile din activitatea operaţională", nu va mai avea subpunctele ce țineau de completarea impozitului pe venit pentru fiecare trimestru, dar se va completa doar cu impozitul pe venit din activitatea operațională total anual, iar în rândul 13 din forma IVAO15 se va indica suma impozitului pe veniturile achitate în afara Republicii Moldova, în condițiile stipulate la art. 82 din Codul Fiscal.

Atenție auditori! Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de cоntrol al calităţii lucrărilor de аudit a fost modificat. A fost modificat Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit. Astfel, rubrica 21 va avea un nou cuprins, prin care se va mai răspunde și la informația „, din care": „auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate la:", „a) entitățile de interes public" și „b) alte entități conform prevederilor legislației în vigoare". Totodată rubrica 15 a suferit modificări de redacție, iar noul text al acesteia va fi „Numărul total al contractelor de audit realizate, inclusiv: (lit.a)+lit.b)", excluzându-se sintagma „încheiate şi".

Important! A fost publicată Balanța timpului de lucru pe anul 2016. A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2016, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, au fost aprobate ca zile nelucrătoare mai multe sărbători.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru apă. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1004 din 24.11.2015
1. (7.2.3.1) Care este obiectul impunerii cu taxa pentru apă?
2. (7.2.1.6) Ce se înţelege prin "normă de extragere a apei"?

Contul bancar sau Codul IBAN? Cum vom completa documentele primare din 1 ianuarie. Ministrul Finanțelor prin scrisoarea nr. 15-08/608 din 25.11.2015, menționează că codul IBAN sau contul de plăţi şi codul băncii definesc acelaşi element al unui document primar, prin urmare acestea se pot substitui reciproc. Totodată, selectarea unei sau altei opţiuni la întocmirea ordinului de plată urmează a fi efectuată de entitate şi poate fi utilizată inclusiv în cazul întocmirii altor documente primare.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1095 din 03.12.2015
1. (29.1.6.31) Cum se vor executa obligațiile patronului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?
2. (29.1.1.5) Cum se constată venitul administratorului fiduciar (fiduciar) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
3. (29.1.1.4) Cum se constată venitul fondatorului administrării fiduciare (fiduciant) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
4. (29.1.1.3) Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public?
5. (29.1.1.1) Se consideră surse de venit impozabile indemnizațiile pentru eliberarea din serviciu și ajutoarele materiale primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici)?

Care va fi modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional în anul 2016? Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, a suferit o serie de modificări față de modul de achitare şi evidenţă a plăţilor din anul 2015, în special datorită Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea BNM nr. 138 din 24 iulie 2014, și anume că începând cu 1 ianuarie 2016 transferurile naţionale în folosul bugetului public național vor fi efectuate cu utilizarea codurilor IBAN.

Este constituțională trecerea dividendelor la venituri, dacă nu au fost revendicate timp de 3 ani de către acţionar? Curtea Constituţională a fost sesizată referitor la controlul constituţionalităţii art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2.04.1997 privind societăţile pe acţiuni. Autorii sesizării au pretins că trecerea dividendelor la venitul societăţii, în cazul în care nu au fost revendicate timp de trei ani de către acţionar, încalcă prevederile articolelor 1 alin. (3), 9 alin. (1) si (2), 46 si 54 din Constituție precum și art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Curtea Constituţională a respins sesizarea deputaților și a recunoscut constituțional art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2.04.1997.

Noutăți:

Comunicat al IFS mun. Chişinău, privind posibilitatea de tipărire a documentelor primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, pe hârtie fără însemne de protecţie. IFS mun. Chişinău, vă informează că, începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina IFPS, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului.

Serviciul Vamal al RM, cu suportul USAID/BRITE, au elaborat trei ghiduri pentru agenți economici. Serviciul Vamal al RM a elaborat trei ghiduri pentru agenți economici: Ghidul privind procedura de solicitare și emitere a informației obligatorii privind originea mărfurilor, Ghidul privind deciziile tarifare prealabile și Ghidul agentului economic în utilizarea regimului de perfecționare activă.

Veste bună pentru întreprinzătorii din ţară. Dispoziţia semnată de ministrul Justiţiei. Întreprinzătorii nu vor mai fi obligaţi să prezinte subdiviziunilor Ministerului Justiţiei extrase din Registrul de Stat. Obiectivul prioritar este susţinerea mediului de afaceri pentru ca aceştia să se poată implica cât mai mult în activităţile economice.

În atenţia plătitorilor de TVA, abonaţi la serviciile electronice fiscale în 2012. Întrucât Acordurile de conectare la serviciile electronice fiscale au fost încheiate pentru o perioadă de 3 ani - pentru agenţii economici vizaţi de art. 187 (21) lit. b) acestea expiră anul curent. Respectiv, atenţionăm despre necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale.

Persoanele fizice își vor declara veniturile obținute în 2015 în baza unui nou formular. Formularul CET 08, prin care persoanele fizice prezentau declarațiile privind impozitul pe venit obținut, va fi substituit cu unul nou - formularul CET 15, care conține mai multe elemente noi și va contribui la optimizarea proceselor de administrare fiscală, la crearea unei platforme favorabile pentru oferirea unor servicii de înalt nivel contribuabililor.

Cu privire la aprobarea Ghidului privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care practică activitate profesională. Ghidul a fost elaborat ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Formularulului-tip „Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" (Forma CNOTAREX15), nr. 72 din 25.05.2015 și are drept scop explicarea modului de determinare a obligațiilor fiscale privind impozitul pe venitul persoanelor care practică activitate profesională de notar sau executor judecătoresc.

Lista agenţilor economici care nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-septembrie 2015. CNAS aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţii că la etapa actuală mai există întreprinderi care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-septembrie 2015.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament în lectură finală. Clauze noi ale Codului muncii vizează: eliminarea cazurilor de încheiere neargumentată a contractului individual de muncă pe o durată determinată; extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi - în vederea determinării efective a aptitudinilor profesionale ale acestora; posibilitatea de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor; oferirea dreptului conducătorului unităţii, adjuncţilor acestuia şi contabilului-şef să demisioneze din funcţie oricând şi nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă, etc.

Important pentru investitorii străini! Facilităţile de care ar putea beneficia de anul viitor. Companiile străine care şi-au dezvoltat capacităţi de producţie în Moldova ar putea beneficia de facilităţi fiscale suplimentare, de la începutul anului viitor. Potrivit unui proiect de lege, la importul materiei prime, folosite la fabricarea producţiei destinate exportului, acestea vor fi taxate cu doar un procent.

Proiectul Hotărîrii de Guvern Privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor. Potrivit proiectului, angajatorii vor fi obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, problem fizice și problem de tensiune nervoasă. Angajatorii vor trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării lor, ținând seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor profesionale astfel constatate.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna decembrie 2015

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna septembrie - octombrie 2015

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la SNC. Proiectul a fost elaborat în scopul perfecționării conținutului SNC existente și ca urmare a necesității soluționării unor probleme și clarificării unor aspecte ce reies din interpelările parvenite de la entități din data intrării în vigoare a SNC (1 ianuarie 2014).

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic - „e-Cerere". Acest serviciu electronic este o soluție informațională menită să înlocuiască procedura tradițională de depunere a cererilor (privind înregistrare ca plătitor de T.V.A. şi/sau de înregistrare a subdiviziunilor) cu un mecanism modern, bazat pe tehnologii informaționale.

Utilizatorii „Declaraţiei electronice" pot depune on-line declaraţiile către CNAM. A fost elaborat, testat şi implementat un nou modul - „Declaraţii CNAM". Au fost lansate 2 rapoarte noi, angajatorul, ce deţine orice tip de semnătură electronică, va putea să completeze, să semneze şi să expedieze automatizat către CNAM declaraţia privind persoanele asigurate angajate, utilizând formularul tipizat nr. 2-03/1 „Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate", iar instituţiile publice vor putea face acelaşi lucru pentru persoanele neangajate asigurate de Guvern formularul tipizat nr. 2-04/1 „Lista de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern".

Articole:

Contracte privind construcția caselor (apartamentelor): aspecte contabile și fiscale privind T.V.A. Ramura construcțiilor este una importantă pentru economia fiecărei țări. Din cursul de Teorie economică cunoaștem că această ramură este sensibilă la toate efectele care se petrec în economie - prima intră în recesiune și prima iese din criza economică. În situația în care economia stagnează, investitorii, pentru a-și păstra economiile, investesc în construcția de drumuri, infrastructură, bunuri imobiliare, fiind în așteptarea unor timpuri mai bune. În acest articol dorim să abordăm două întrebări contabile legate de construcția caselor: (a) recunoașterea venitului din activitatea de construcție a caselor și vânzarea apartamentelor și (b) aspecte ce țin de T.V.A.  din aceste operațiuni.

Scrisorile Ministerului Finanțelor și IFPS:

Cu privire la taxa de stat sc. nr. 26-11/1-14/1030/9325 din 06.11.2015. IFPS prin această scrisoare oferă detalii despre taxa de stat. Astfel, actul normativ juridic care reglementează administrarea taxei de stat şi anume, obiectele de încasare, cuantumurile tarifare, înlesnirile, virarea şi modul de plată, restituirea, răspunderea pentru corectitudinea încasării şi organele care efectuează verificarea corectitudinii încasării acesteia este Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03 decembrie 1992. Plătitori ai taxei de stat conform Legii sunt persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică. Taxa de stat se virează la bugetul de stat în monedă naţională în numerar şi prin transfer de pe contul plătitorului în instituţia bancară. Dovada achitării integrale a taxei de stat o constituie bonul de plată în numerar sau ordinul de plată bancar prezentate în original, anexate la dosar. Astfel, în conformitate cu art. 6 din lege pentru executarea acţiunilor sau eliberarea documentelor de importanţă juridică fără perceperea taxei de stat, organele împuternicite cu acest drept poartă răspundere în mărimea sumei nevărsate la buget, aplicându-se o amendă în mărime de 2% pentru fiecare zi de neachitare, dar nu mai mult decât mărimea sumei nevirate.

Explicații privind modificările efectuate în Regulamentului cu privire la transferul de credit sc. nr. 15-08/608 din 25.11.2015. Odată cu efectuarea modificărilor în Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 157 din 1.08.2013, au apărut unele neclarități. Respectiv, la întrebarea privind înlocuirea contul de plăți și codul băncii la întocmirea facturilor, facturilor fiscale, delegație și a celorlalte documente primare, cu codul IBAN de la 1 ianuarie 2016, Ministerul Finanțelor a răspuns astfel: „Deoarece codul IBAN sau contul de plăţi şi codul băncii definesc acelaşi element al unui document primar, acestea se pot substitui reciproc. Selectarea unei sau altei opţiuni la întocmirea ordinului de plată urmează a fi efectuată de entitate şi poate fi utilizată inclusiv în cazul întocmirii altor documente primare.

Noutăți ContabilȘef:

Din 1 ianuarie 2016, sistemul bancar din Republica Moldova va implementa codul IBAN. Află mai multe AICI. Conform Hotărîrii BNM nr. 56 din 05.03.2015, prin care a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 157 din 01.08.2013, s-a hotărât ca de la 1 ianuarie 2016, la completarea ordinelor de plată, contul bancar să fie înlocuit cu codul IBAN. Anterior, codul IBAN se utiliza doar la efectuarea transferurilor transfrontaliere.

Noi modificări în formularul Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională. Forma IVAO15 a suferit modificări, și anume, punctul 14 „Impozitul pe veniturile din activitatea operaţională", nu va mai avea subpunctele ce țineau de completarea impozitului pe venit pentru fiecare trimestru, dar se va completa doar cu impozitul pe venit din activitatea operațională total anual, iar în rândul 13 din forma IVAO15 se va indica suma impozitului pe veniturile achitate în afara Republicii Moldova, în condițiile stipulate la art. 82 din Codul Fiscal.

Atenție auditori! Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de cоntrol al calităţii lucrărilor de аudit a fost modificat. A fost modificat Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit.Astfel, rubrica 21 va avea un nou cuprins, prin care se va mai răspunde și la informația „, din care": „auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate la:", „a) entitățile de interes public" și „b) alte entități conform prevederilor legislației în vigoare". Totodată rubrica 15 a suferit modificări de redacție, iar noul text al acesteia va fi „Numărul total al contractelor de audit realizate, inclusiv: (lit.a)+lit.b)", excluzându-se sintagma „încheiate şi".

Important! A fost publicată Balanța timpului de lucru pe anul 2016. A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2016, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, au fost aprobate ca zile nelucrătoare mai multe sărbători.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru apă. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1004 din 24.11.2015
1. (7.2.3.1) Care este obiectul impunerii cu taxa pentru apă?
2. (7.2.1.6) Ce se înţelege prin "normă de extragere a apei"?

Contul bancar sau Codul IBAN? Cum vom completa documentele primare din 1 ianuarie. Ministrul Finanțelor prin scrisoarea nr. 15-08/608 din 25.11.2015, menționează că codul IBAN sau contul de plăţi şi codul băncii definesc acelaşi element al unui document primar, prin urmare acestea se pot substitui reciproc. Totodată, selectarea unei sau altei opţiuni la întocmirea ordinului de plată urmează a fi efectuată de entitate şi poate fi utilizată inclusiv în cazul întocmirii altor documente primare.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1095 din 03.12.2015
1. (29.1.6.31) Cum se vor executa obligațiile patronului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?
2. (29.1.1.5) Cum se constată venitul administratorului fiduciar (fiduciar) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
3. (29.1.1.4) Cum se constată venitul fondatorului administrării fiduciare (fiduciant) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
4. (29.1.1.3) Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public?
5. (29.1.1.1) Se consideră surse de venit impozabile indemnizațiile pentru eliberarea din serviciu și ajutoarele materiale primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici)?

Care va fi modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional în anul 2016? Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, a suferit o serie de modificări față de modul de achitare şi evidenţă a plăţilor din anul 2015, în special datorită Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea BNM nr. 138 din 24 iulie 2014, și anume că începând cu 1 ianuarie 2016 transferurile naţionale în folosul bugetului public național vor fi efectuate cu utilizarea codurilor IBAN.

Este constituțională trecerea dividendelor la venituri, dacă nu au fost revendicate timp de 3 ani de către acţionar? Curtea Constituţională a fost sesizată referitor la controlul constituţionalităţii art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2.04.1997 privind societăţile pe acţiuni.Autorii sesizării au pretins că trecerea dividendelor la venitul societăţii, în cazul în care nu au fost revendicate timp de trei ani de către acţionar, încalcă prevederile articolelor 1 alin. (3), 9 alin. (1) si (2), 46 si 54 din Constituție precum și art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Curtea Constituţională a respins sesizarea deputaților și a recunoscut constituțional art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2.04.1997.

Noutăți:

Comunicat al IFS mun. Chişinău, privind posibilitatea de tipărire a documentelor primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, pe hârtie fără însemne de protecţie. IFS mun. Chişinău, vă informează că, începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina IFPS, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului.

Serviciul Vamal al RM, cu suportul USAID/BRITE, au elaborat trei ghiduri pentru agenți economici. Serviciul Vamal al RM a elaborat trei ghiduri pentru agenți economici: Ghidul privind procedura de solicitare și emitere a informației obligatorii privind originea mărfurilor, Ghidul privind deciziile tarifare prealabile și Ghidul agentului economic în utilizarea regimului de perfecționare activă.

Veste bună pentru întreprinzătorii din ţară. Dispoziţia semnată de ministrul Justiţiei. Întreprinzătorii nu vor mai fi obligaţi să prezinte subdiviziunilor Ministerului Justiţiei extrase din Registrul de Stat. Obiectivul prioritar este susţinerea mediului de afaceri pentru ca aceştia să se poată implica cât mai mult în activităţile economice.

În atenţia plătitorilor de TVA, abonaţi la serviciile electronice fiscale în 2012. Întrucât Acordurile de conectare la serviciile electronice fiscale au fost încheiate pentru o perioadă de 3 ani - pentru agenţii economici vizaţi de art. 187 (21) lit. b) acestea expiră anul curent. Respectiv, atenţionăm despre necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale.

Persoanele fizice își vor declara veniturile obținute în 2015 în baza unui nou formular. Formularul CET 08, prin care persoanele fizice prezentau declarațiile privind impozitul pe venit obținut, va fi substituit cu unul nou - formularul CET 15, care conține mai multe elemente noi și va contribui la optimizarea proceselor de administrare fiscală, la crearea unei platforme favorabile pentru oferirea unor servicii de înalt nivel contribuabililor.

Cu privire la aprobarea Ghidului privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care practică activitate profesională. Ghidul a fost elaborat ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Formularulului-tip „Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" (Forma CNOTAREX15), nr. 72 din 25.05.2015 și are drept scop explicarea modului de determinare a obligațiilor fiscale privind impozitul pe venitul persoanelor care practică activitate profesională de notar sau executor judecătoresc.

Lista agenţilor economici care nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-septembrie 2015. CNAS aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţii că la etapa actuală mai există întreprinderi care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-septembrie 2015.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament în lectură finală. Clauze noi ale Codului muncii vizează: eliminarea cazurilor de încheiere neargumentată a contractului individual de muncă pe o durată determinată; extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi - în vederea determinării efective a aptitudinilor profesionale ale acestora; posibilitatea de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor; oferirea dreptului conducătorului unităţii, adjuncţilor acestuia şi contabilului-şef să demisioneze din funcţie oricând şi nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă, etc.

Important pentru investitorii străini! Facilităţile de care ar putea beneficia de anul viitor. Companiile străine care şi-au dezvoltat capacităţi de producţie în Moldova ar putea beneficia de facilităţi fiscale suplimentare, de la începutul anului viitor. Potrivit unui proiect de lege, la importul materiei prime, folosite la fabricarea producţiei destinate exportului, acestea vor fi taxate cu doar un procent.

Proiectul Hotărîrii de Guvern Privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor. Potrivit proiectului, angajatorii vor fi obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, problem fizice și problem de tensiune nervoasă. Angajatorii vor trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării lor, ținând seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor profesionale astfel constatate.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna decembrie 2015

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna septembrie - octombrie 2015

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la SNC. Proiectul a fost elaborat în scopul perfecționării conținutului SNC existente și ca urmare a necesității soluționării unor probleme și clarificării unor aspecte ce reies din interpelările parvenite de la entități din data intrării în vigoare a SNC (1 ianuarie 2014).

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic - „e-Cerere". Acest serviciu electronic este o soluție informațională menită să înlocuiască procedura tradițională de depunere a cererilor (privind înregistrare ca plătitor de T.V.A. şi/sau de înregistrare a subdiviziunilor) cu un mecanism modern, bazat pe tehnologii informaționale.

Utilizatorii „Declaraţiei electronice" pot depune on-line declaraţiile către CNAM. A fost elaborat, testat şi implementat un nou modul - „Declaraţii CNAM". Au fost lansate 2 rapoarte noi, angajatorul, ce deţine orice tip de semnătură electronică, va putea să completeze, să semneze şi să expedieze automatizat către CNAM declaraţia privind persoanele asigurate angajate, utilizând formularul tipizat nr. 2-03/1 „Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate", iar instituţiile publice vor putea face acelaşi lucru pentru persoanele neangajate asigurate de Guvern formularul tipizat nr. 2-04/1 „Lista de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern".

Articole:

Contracte privind construcția caselor (apartamentelor): aspecte contabile și fiscale privind T.V.A. Ramura construcțiilor este una importantă pentru economia fiecărei țări. Din cursul de Teorie economică cunoaștem că această ramură este sensibilă la toate efectele care se petrec în economie - prima intră în recesiune și prima iese din criza economică. În situația în care economia stagnează, investitorii, pentru a-și păstra economiile, investesc în construcția de drumuri, infrastructură, bunuri imobiliare, fiind în așteptarea unor timpuri mai bune. În acest articol dorim să abordăm două întrebări contabile legate de construcția caselor: (a) recunoașterea venitului din activitatea de construcție a caselor și vânzarea apartamentelor și (b) aspecte ce țin de T.V.A.  din aceste operațiuni.

Scrisorile Ministerului Finanțelor și IFPS:

Cu privire la taxa de stat sc. nr. 26-11/1-14/1030/9325 din 06.11.2015. IFPS prin această scrisoare oferă detalii despre taxa de stat. Astfel, actul normativ juridic care reglementează administrarea taxei de stat şi anume, obiectele de încasare, cuantumurile tarifare, înlesnirile, virarea şi modul de plată, restituirea, răspunderea pentru corectitudinea încasării şi organele care efectuează verificarea corectitudinii încasării acesteia este Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03 decembrie 1992. Plătitori ai taxei de stat conform Legii sunt persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică. Taxa de stat se virează la bugetul de stat în monedă naţională în numerar şi prin transfer de pe contul plătitorului în instituţia bancară. Dovada achitării integrale a taxei de stat o constituie bonul de plată în numerar sau ordinul de plată bancar prezentate în original, anexate la dosar. Astfel, în conformitate cu art. 6 din lege pentru executarea acţiunilor sau eliberarea documentelor de importanţă juridică fără perceperea taxei de stat, organele împuternicite cu acest drept poartă răspundere în mărimea sumei nevărsate la buget, aplicându-se o amendă în mărime de 2% pentru fiecare zi de neachitare, dar nu mai mult decât mărimea sumei nevirate.

Explicații privind modificările efectuate în Regulamentului cu privire la transferul de credit sc. nr. 15-08/608 din 25.11.2015. Odată cu efectuarea modificărilor în Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 157 din 1.08.2013, au apărut unele neclarități. Respectiv, la întrebarea privind înlocuirea contul de plăți și codul băncii la întocmirea facturilor, facturilor fiscale, delegație și a celorlalte documente primare, cu codul IBAN de la 1 ianuarie 2016, Ministerul Finanțelor a răspuns astfel: „Deoarece codul IBAN sau contul de plăţi şi codul băncii definesc acelaşi element al unui document primar, acestea se pot substitui reciproc. Selectarea unei sau altei opţiuni la întocmirea ordinului de plată urmează a fi efectuată de entitate şi poate fi utilizată inclusiv în cazul întocmirii altor documente primare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...