37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 09.12.2015-05.01.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 09.12.2015-05.01.2016

06.01.20164.311 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru apă. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1111 din 08.12.2015
1. (7.2.5.3) Cum se calculează taxa pentru apă?
2. (7.2.7.4) Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2
3. (7.2.7.3) Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2
4. (7.2.7.1) Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru apă?
5. (7.2.6.1) Când şi unde se achită taxa pentru apă?
6. (7.2.5.3) Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei?
7. (7.2.5.1) Cine calculează taxa pentru apă?
8. (7.2.4.1) Care sunt cotele taxei pentru apă?
9. (7.2.2.1) Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă?
10. (7.2.1.7) Ce se înţelege prin "apă destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă"?
11. (7.2.1.2) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]
12. (7.2.1.1) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]

Persoanele fizice își vor declara veniturile conform noului formular CET 15. A fost aprobat formularul CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit conform căruia, persoanele fizice, inclusiv şi persoanele fizice nerezidente, ce nu practică activitate de întreprinzător, urmează să declare, prin formularul Declaraţiei Forma CET 15, veniturile obţinute în perioada fiscală 2016.

N-ai primit salariu timp de 2 luni? Acum îți poți suspenda contractul. Iată ce modificări mai conține noua redacție a Codului muncii. A fost modificat și completat Codul muncii, prin urmare, contractul individual de muncă va putea fi suspendat din iniţiativa salariatului în caz de neachitare sau achitare parţială, cel puţin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii, iar salariatul va fi obligat să comunice în scris angajatorului data suspendării contractului individual de muncă. Totodată, au fost efectuate mai multe modificări ce țin de contractul individual de muncă pe o perioadă determinată de timp.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1138 din 18.12.2015
1. (28.21.25) Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferente serviciilor și materialelor folosite la întreținerea/reparația curentă a mijlocului fix primit în locațiune?
2. (28.1.14) În care cazuri persoana are obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Din 1 ianuarie se facilitează imprimarea facturilor fiscale. Prin urmare, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară vor beneficia de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie vor fi stabilite de către agenții economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

Nou! IFPS a elaborat Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale. În acest Ghid se explică modul aplicării regimului fiscal stabilit prin art. 52 din Codul fiscal pentru impozitarea veniturilor organizaţiilor necomerciale şi scutirea acestora de la impozitare. Ghidul conține informații despre înregistrarea organizaţiilor necomerciale, informații privind veniturile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale, privind prezentarea altor dări de seamă fiscale de către organizaţiile necomerciale etc.

Lista se mărește. Și facturile se vor putea imprima mai ușor. Din 1 ianuarie 2016 se facilitează și procedura de imprimare de sine stătătoare a facturilor. Prin urmare, entităţilor care dispun de un sistem de imprimare automatizat li se va permite imprimarea de sine stătătoare a facturilor și anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

Care va fi salariul mediu lunar în 2016 și la ce calcule îl vom utiliza. A fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016. Acesta va fi în mărime de 5050 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie sau cu 550 de lei mai mult față de anul 2015.

Regulament nou pentru societățile care vor să facă auditul la întreprinderile de stat. Acest regulament stabileşte modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei, structura ofertei, evaluarea și selectarea societăţilor de audit, scopul şi conţinutul termenilor de referinţă, efectuarea auditului, întocmirea şi prezentarea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța şi către conducere, indicatorii de analiză a activităţii economice şi performanţă financiară, precum şi întocmirea şi prezentarea raportului auditorului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit la sursa de plată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1160 din 30.12.2015
1. (29.1.7.19) Cum se va efectua impozitarea la sursa de plata în cazul procurării hârtiilor de valoare de la persoanele fizice?
2. (29.1.7.4) Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

Noutăți:

Certificarea auditorilor interni din sectorul public. Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. Astfel, la examenul de calificare sunt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional. Setul de documente urmează a fi depus până la data de 31 martie 2016, Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern.

Majorarea cuantumului indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Începând cu 1 octombrie 2015 s-a majorat cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani (pentru persoanele neasigurate) și cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (pentru persoanele asigurate) de la 400 lei la 440 lei.

SFS lansează astăzi un nou serviciu electronic. SFS cu suportul Î.S. „Fiscservinform", a asigurat eficientizarea procesului de depunere a cererilor privind  înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. şi a cererilor de înregistrare a subdiviziunilor, prin lansarea unui nou serviciu electronic fiscal - „e-Cerere". Acesta reprezintă o metodă rapidă şi comodă de creare, semnare şi prezentare a solicitărilor de înregistrare menţionate către oficiul fiscal.

Transferurile destinate bugetului public național vor fi efectuate exclusiv cu utilizarea codurilor IBAN. Începând cu 1 ianuarie 2016, la efectuarea transferurilor naționale se va utiliza codul IBAN (International Bank Account Number). Codul IBAN reprezintă un şir de caractere ce identifică, în mod unic, la nivel internațional, contul unui client la o instituție financiară prin recunoașterea de către orice sistem bancar operant în rețeaua SWIFT. Acesta a fost utilizat anterior doar la efectuarea transferurilor internaționale.

Ministerul Finanţelor a lansat calculatorul ,,Codul IBAN - încasări". Ministerul Finanţelor a lansat calculatorul de generare a codul IBAN pentru încasări, care permite contribuabililor să acceseze on-line informaţiile privind codurile IBAN. Plătitorii/contribuabilii au posibilitatea de a afla codurile IBAN pentru încasări pe www.mf.gov.md/iban, prin selectarea anului, codului Clasificaţiei economice, raionului în care se află contribuabilul şi a codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).

Luni, 7 martie 2016, va fi zi de odihnă. Guvernul în exerciţiu a susţinut propunerea Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei de a declara ziua de sâmbătă, 12 martie 2016 - zi lucrătoare, iar ziua de luni, 7 martie 2016 - zi de odihnă.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative". Proiectul reglementează condiţiile de formă şi de fond ale contractului privind cazarea periodică, contractului privind produsele de vacanţă pe termen lung, contractului de intermediere şi contractului de schimb, precum și dispoziţii importante în ceea ce priveşte condiţiile de publicitate şi informaţiile precontractuale pe care profesioniştii trebuie să le ofere consumatorilor, care trebuie să fie suficient de clare, inteligibile şi suficiente.

Comunicat informativ despre liberalizarea imprimării facturilor fiscale. Au fost efectuate o serie de modificări și completări pentru a simplifica procedurile de acordare a dreptului la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale de către subiecții activității de întreprinzător. Dacă anterior pentru a obține dreptul la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale era necesar de a respecta anumite cerințe, atunci conform modificărilor implementate, de acest drept pot profita toate entitățile înregistrate ca plătitori ai TVA, care dispun de un sistem informațional de contabilitate.

Lista plătitorilor de cоntribuţii la BASS cu datоrii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 14.12.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - noiembrie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 14.12.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 386.8 mln. lei.

De la 1 ianuarie, mărimea taxelor pentru materiile prime oferite de comanditari companiilor de prelucrare va fi stabilită la nivel de 1%. Acest lucru este prevăzut de amendamentele aprobate de parlament la legea privind aprobarea nomenclaturii combinate de mărfuri. Ca urmare, de la 1 ianuarie 2016, cea mai mare parte a companiilor care activează în Moldova în regim drawback vor fi nevoite să plătească taxe vamale pentru materia primă importată, chiar dacă aceasta nu va fi destinată consumului pe piaţa internă şi va fi încorporată în alte mărfuri destinate reexportului.

Programare online la ÎS „Registru". ÎS CRIS „Registru" a lansat un nou serviciu, programarea online. Deocamdată acesta este disponibil doar pentru secțiile evidență și documentare a populației din municipiul Chișinău. Astfel, persoanele se pot înscrie la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS „Registru" prin intermediul sistemului informațional „Programare electronică", accesând pagina-web www.programari.registru.md.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2016. Graficul controalelor planificate include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului I al anului 2016. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Graficul controalelor planificate în trimestrul I al anului 2016. Inspecția muncii a publicat Graficul controalelor planificate în trimestrul I al anului 2016.

Despre restanțe, aflăm on-line! SFS a lansat un nou serviciu, pe pagina sa oficială (www.fisc.md). Astfel, prin accesarea rubricii „Informații publice/ Despre contribuabil", la introducerea codului fiscal al contribuabilului poate fi vizualizată, în regim on-line, informația cu privire la lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.

Referitor la serviciul "Comandarea on-line a formularelor tipizate". În legătură cu liberalizarea procesului de acordare a diapazonului de serii și numere pentru imprimarea de sine stătătoare a formularelor tipizate de documente primare, comanda acestora pe suport de hârtie nu se mai realizează (cu excepția formularelor de facturi și facturi fiscale).

Transferurile la bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2016. Potrivit prevederilor ordinului Ministerului Finanţelor nr. 180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de CNAS, în anul 2016 se vor transfera conform următoarelor date bancare.

Comunicat al Serviciului Vamal: În atenția mediului de afacere. Atenționăm că începând cu data de 01.01.2016 sunt modificate rechizitele bancare. Acestea pot fi accesate pentru consultare și extragere aici.

Comunicat informativ privind aplicarea bugetului de stat provizoriu pe anul 2016. În legătură cu neadoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2016, Ministerul Finanţelor, desemnat prin articolul 31 alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 în calitate de administrator al bugetului de stat, a emis Ordinul nr.212 din 28 decembrie 2015 "Cu privire la aplicarea bugetului de stat provizoriu pe anul 2016". Bugetul de stat provizoriu pe anul 2016 a fost întocmit, conform prevederilor articolului 57 alin.(2) din Legea nr.181 din 25 iulie 2014, în baza bugetului de stat pe anul 2015, luând în considerare modificările operate pe parcursul anului.

Comunicat informativ privind analiza preliminară a guvernării bugetar-fiscale şi a relevanţei instituirii unui consiliu fiscal în RM. Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică analiza preliminară a guvernării bugetar-fiscale în Republica Moldova în raport cu cerinţele şi practicile UE, precum şi evaluarea preliminară a relevanţei instituirii unui consiliu fiscal în Republica Moldova.

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va aplica bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu. În legătură cu neadoptarea până la finele anului curent a Legii bugetului de stat pe anul 2016, conform prevederilor articolului 57 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, CNAS, în calitate de administrator de buget, a emis Ordinul nr. 306-A din 29 decembrie 2015 "Cu privire la aplicarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu pe anul 2016".

Tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii începând cu 1 ianuarie 2016. Până la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat de către plătitori se stabilesc în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015.

Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii. În scopul reglementării procesului de restituire a sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, CNAS a aprobat Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii. Regulamentul reglementează modul de restituire, regularizare şi recuperare a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat.

CNAM va aplica un buget provizoriu. Din 1 ianuarie şi până la adoptarea Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) pentru 2016, CNAM va pune în aplicare un buget provizoriu. Decizia a fost aprobată pe 23 decembrie de conducerea CNAM şi coordonată anterior de Consiliul de administraţie al companiei.

Prima AOAM pentru 2016 rămâne neschimbată. Începând cu 1 ianuarie 2016, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă rămâne la acelaşi nivel - 4056 lei. Persoanele care se asigură în mod individual beneficiază până pe 31 martie de reduceri în mărime de 50% şi, respectiv, 75% din valoarea primei.

Scrisori MF și IFPS:

Referitor la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit sc. nr. 14/3-06/370 din 26.10.2015. Ministerul Finanţelor a oferit mai multe explicații referitor la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit. Prin urmare se menționează că reţinerea impozitului pe venit conform art. 90 din Codul fiscal se numeşte prealabilă, deoarece impozitarea veniturilor persoanelor fizice cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova conform articolului respectiv nu îi scuteşte pe aceştia de la obligaţia declarării şi includerii acestui venit în venitul total brut întru determinarea obligaţiilor fiscale finale aferent impozitului pe venit, precum o face impozitarea veniturilor menţionate la art. 901 din Codul fiscal. Codul fiscal nu stabileşte obligaţia agenţilor economici privind prezentarea organelor fiscale a informaţiei privind proprietatea procurată pentru transmiterea acesteia conform contractelor de leasing sau lease-back. Totodată, se menţionează că, la înstrăinarea sub orice formă a activelor de capital, care includ acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, titlurile de creanţă, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, terenurile, opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital, contribuabilul urmează să determine mărimea creşterii de capital care se include în venitul brut în vederea calculării şi determinării obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit.

Privind unele aspecte ce ţin de restituirea TVA conform prevederilor art. 1011 din Codul Fiscal sc. nr. 26-08/2-11/1/7055/10289 din 10.12.2015. IFPS informează că potrivit art. 93 pct. (4) din Codul fiscal, darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional constituie livrare (prestare) de servicii. Astfel, în cazul în care procurarea imobilului care constituie obiect al investiţiilor capitale în condiţiile stipulate la art. 1011 alin. (11) din Codul fiscal a fost efectuată în baza unui contract de leasing financiar, agentul economic înregistrat în calitate de plătitor al TVA va beneficia de dreptul la restituirea TVA la efectuarea investiţiilor (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie, inclusiv şi cele utilizate pentru prestarea serviciilor de locaţiune.

Privind repatrierea mijloacelor băneşti provenite de la prestarea serviciilor nerezidenţilor sc. nr. 26-11/1-13-1139/10405 din 11.12.2015. IFSP comunică că potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998, în cazul efectuării lucrărilor de construcţii-montaj, realizării de obiecte "la cheie", prestării de servicii/lucrări nerezidenţilor, executate cu plata la timp, termenul de încasare (repatriere) a contravalorii acestora, în expresie bănească sau naturală, este de un an de la termenele scadente prevăzute în contractele externe. Conform art. 666 şi 667 din Codul civil, contractul este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice, iar în conformitate cu art. 668 alin. (3) din Codul civil, contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel. Prin urmare, agenţii economici sunt în drept să încheie contracte, să modifice prevederile contractuale iniţiale şi să stabilească termenele de executare a acestuia, cu excepţia termenelor reglementate expres de lege.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru apă. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1111 din 08.12.2015
1. (7.2.5.3) Cum se calculează taxa pentru apă?
2. (7.2.7.4) Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2
3. (7.2.7.3) Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2
4. (7.2.7.1) Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru apă?
5. (7.2.6.1) Când şi unde se achită taxa pentru apă?
6. (7.2.5.3) Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei?
7. (7.2.5.1) Cine calculează taxa pentru apă?
8. (7.2.4.1) Care sunt cotele taxei pentru apă?
9. (7.2.2.1) Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă?
10. (7.2.1.7) Ce se înţelege prin "apă destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă"?
11. (7.2.1.2) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]
12. (7.2.1.1) [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]

Persoanele fizice își vor declara veniturile conform noului formular CET 15. A fost aprobat formularul CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit conform căruia, persoanele fizice, inclusiv şi persoanele fizice nerezidente, ce nu practică activitate de întreprinzător, urmează să declare, prin formularul Declaraţiei Forma CET 15, veniturile obţinute în perioada fiscală 2016.

N-ai primit salariu timp de 2 luni? Acum îți poți suspenda contractul. Iată ce modificări mai conține noua redacție a Codului muncii. A fost modificat și completat Codul muncii, prin urmare, contractul individual de muncă va putea fi suspendat din iniţiativa salariatului în caz de neachitare sau achitare parţială, cel puţin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii, iar salariatul va fi obligat să comunice în scris angajatorului data suspendării contractului individual de muncă. Totodată, au fost efectuate mai multe modificări ce țin de contractul individual de muncă pe o perioadă determinată de timp.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1138 din 18.12.2015
1. (28.21.25) Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferente serviciilor și materialelor folosite la întreținerea/reparația curentă a mijlocului fix primit în locațiune?
2. (28.1.14) În care cazuri persoana are obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Din 1 ianuarie se facilitează imprimarea facturilor fiscale. Prin urmare, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară vor beneficia de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie vor fi stabilite de către agenții economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

Nou! IFPS a elaborat Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale. În acest Ghid se explică modul aplicării regimului fiscal stabilit prin art. 52 din Codul fiscal pentru impozitarea veniturilor organizaţiilor necomerciale şi scutirea acestora de la impozitare. Ghidul conține informații despre înregistrarea organizaţiilor necomerciale, informații privind veniturile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale, privind prezentarea altor dări de seamă fiscale de către organizaţiile necomerciale etc.

Lista se mărește. Și facturile se vor putea imprima mai ușor. Din 1 ianuarie 2016 se facilitează și procedura de imprimare de sine stătătoare a facturilor. Prin urmare, entităţilor care dispun de un sistem de imprimare automatizat li se va permite imprimarea de sine stătătoare a facturilor și anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

Care va fi salariul mediu lunar în 2016 și la ce calcule îl vom utiliza. A fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016. Acesta va fi în mărime de 5050 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie sau cu 550 de lei mai mult față de anul 2015.

Regulament nou pentru societățile care vor să facă auditul la întreprinderile de stat. Acest regulament stabileşte modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei, structura ofertei, evaluarea și selectarea societăţilor de audit, scopul şi conţinutul termenilor de referinţă, efectuarea auditului, întocmirea şi prezentarea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța şi către conducere, indicatorii de analiză a activităţii economice şi performanţă financiară, precum şi întocmirea şi prezentarea raportului auditorului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit la sursa de plată.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1160 din 30.12.2015
1. (29.1.7.19) Cum se va efectua impozitarea la sursa de plata în cazul procurării hârtiilor de valoare de la persoanele fizice?
2. (29.1.7.4) Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

Noutăți:

Certificarea auditorilor interni din sectorul public. Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. Astfel, la examenul de calificare sunt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional. Setul de documente urmează a fi depus până la data de 31 martie 2016, Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern.

Majorarea cuantumului indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Începând cu 1 octombrie 2015 s-a majorat cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani (pentru persoanele neasigurate) și cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (pentru persoanele asigurate) de la 400 lei la 440 lei.

SFS lansează astăzi un nou serviciu electronic. SFS cu suportul Î.S. „Fiscservinform", a asigurat eficientizarea procesului de depunere a cererilor privind  înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. şi a cererilor de înregistrare a subdiviziunilor, prin lansarea unui nou serviciu electronic fiscal - „e-Cerere". Acesta reprezintă o metodă rapidă şi comodă de creare, semnare şi prezentare a solicitărilor de înregistrare menţionate către oficiul fiscal.

Transferurile destinate bugetului public național vor fi efectuate exclusiv cu utilizarea codurilor IBAN. Începând cu 1 ianuarie 2016, la efectuarea transferurilor naționale se va utiliza codul IBAN (International Bank Account Number). Codul IBAN reprezintă un şir de caractere ce identifică, în mod unic, la nivel internațional, contul unui client la o instituție financiară prin recunoașterea de către orice sistem bancar operant în rețeaua SWIFT. Acesta a fost utilizat anterior doar la efectuarea transferurilor internaționale.

Ministerul Finanţelor a lansat calculatorul ,,Codul IBAN - încasări". Ministerul Finanţelor a lansat calculatorul de generare a codul IBAN pentru încasări, care permite contribuabililor să acceseze on-line informaţiile privind codurile IBAN. Plătitorii/contribuabilii au posibilitatea de a afla codurile IBAN pentru încasări pe www.mf.gov.md/iban, prin selectarea anului, codului Clasificaţiei economice, raionului în care se află contribuabilul şi a codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).

Luni, 7 martie 2016, va fi zi de odihnă. Guvernul în exerciţiu a susţinut propunerea Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei de a declara ziua de sâmbătă, 12 martie 2016 - zi lucrătoare, iar ziua de luni, 7 martie 2016 - zi de odihnă.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative". Proiectul reglementează condiţiile de formă şi de fond ale contractului privind cazarea periodică, contractului privind produsele de vacanţă pe termen lung, contractului de intermediere şi contractului de schimb, precum și dispoziţii importante în ceea ce priveşte condiţiile de publicitate şi informaţiile precontractuale pe care profesioniştii trebuie să le ofere consumatorilor, care trebuie să fie suficient de clare, inteligibile şi suficiente.

Comunicat informativ despre liberalizarea imprimării facturilor fiscale. Au fost efectuate o serie de modificări și completări pentru a simplifica procedurile de acordare a dreptului la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale de către subiecții activității de întreprinzător. Dacă anterior pentru a obține dreptul la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale era necesar de a respecta anumite cerințe, atunci conform modificărilor implementate, de acest drept pot profita toate entitățile înregistrate ca plătitori ai TVA, care dispun de un sistem informațional de contabilitate.

Lista plătitorilor de cоntribuţii la BASS cu datоrii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 14.12.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - noiembrie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 14.12.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 386.8 mln. lei.

De la 1 ianuarie, mărimea taxelor pentru materiile prime oferite de comanditari companiilor de prelucrare va fi stabilită la nivel de 1%. Acest lucru este prevăzut de amendamentele aprobate de parlament la legea privind aprobarea nomenclaturii combinate de mărfuri.Ca urmare, de la 1 ianuarie 2016, cea mai mare parte a companiilor care activează în Moldova în regim drawback vor fi nevoite să plătească taxe vamale pentru materia primă importată, chiar dacă aceasta nu va fi destinată consumului pe piaţa internă şi va fi încorporată în alte mărfuri destinate reexportului.

Programare online la ÎS „Registru". ÎS CRIS „Registru" a lansat un nou serviciu, programarea online. Deocamdată acesta este disponibil doar pentru secțiile evidență și documentare a populației din municipiul Chișinău. Astfel, persoanele se pot înscrie la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS „Registru" prin intermediul sistemului informațional „Programare electronică", accesând pagina-web www.programari.registru.md.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2016. Graficul controalelor planificate include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului I al anului 2016. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Graficul controalelor planificate în trimestrul I al anului 2016. Inspecția muncii a publicat Graficul controalelor planificate în trimestrul I al anului 2016.

Despre restanțe, aflăm on-line! SFS a lansat un nou serviciu, pe pagina sa oficială (www.fisc.md). Astfel, prin accesarea rubricii „Informații publice/ Despre contribuabil", la introducerea codului fiscal al contribuabilului poate fi vizualizată, în regim on-line, informația cu privire la lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.

Referitor la serviciul "Comandarea on-line a formularelor tipizate". În legătură cu liberalizarea procesului de acordare a diapazonului de serii și numere pentru imprimarea de sine stătătoare a formularelor tipizate de documente primare, comanda acestora pe suport de hârtie nu se mai realizează (cu excepția formularelor de facturi și facturi fiscale).

Transferurile la bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2016. Potrivit prevederilor ordinului Ministerului Finanţelor nr. 180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de CNAS, în anul 2016 se vor transfera conform următoarelor date bancare.

Comunicat al Serviciului Vamal: În atenția mediului de afacere. Atenționăm că începând cu data de 01.01.2016 sunt modificate rechizitele bancare. Acestea pot fi accesate pentru consultare și extragere aici.

Comunicat informativ privind aplicarea bugetului de stat provizoriu pe anul 2016. În legătură cu neadoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2016, Ministerul Finanţelor, desemnat prin articolul 31 alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 în calitate de administrator al bugetului de stat, a emis Ordinul nr.212 din 28 decembrie 2015 "Cu privire la aplicarea bugetului de stat provizoriu pe anul 2016". Bugetul de stat provizoriu pe anul 2016 a fost întocmit, conform prevederilor articolului 57 alin.(2) din Legea nr.181 din 25 iulie 2014, în baza bugetului de stat pe anul 2015, luând în considerare modificările operate pe parcursul anului.

Comunicat informativ privind analiza preliminară a guvernării bugetar-fiscale şi a relevanţei instituirii unui consiliu fiscal în RM. Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică analiza preliminară a guvernării bugetar-fiscale în Republica Moldova în raport cu cerinţele şi practicile UE, precum şi evaluarea preliminară a relevanţei instituirii unui consiliu fiscal în Republica Moldova.

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va aplica bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu. În legătură cu neadoptarea până la finele anului curent a Legii bugetului de stat pe anul 2016, conform prevederilor articolului 57 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, CNAS, în calitate de administrator de buget, a emis Ordinul nr. 306-A din 29 decembrie 2015 "Cu privire la aplicarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu pe anul 2016".

Tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii începând cu 1 ianuarie 2016. Până la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat de către plătitori se stabilesc în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015.

Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii. În scopul reglementării procesului de restituire a sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, CNAS a aprobat Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii.Regulamentul reglementează modul de restituire, regularizare şi recuperare a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat.

CNAM va aplica un buget provizoriu. Din 1 ianuarie şi până la adoptarea Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) pentru 2016, CNAM va pune în aplicare un buget provizoriu. Decizia a fost aprobată pe 23 decembrie de conducerea CNAM şi coordonată anterior de Consiliul de administraţie al companiei.

Prima AOAM pentru 2016 rămâne neschimbată. Începând cu 1 ianuarie 2016, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă rămâne la acelaşi nivel - 4056 lei. Persoanele care se asigură în mod individual beneficiază până pe 31 martie de reduceri în mărime de 50% şi, respectiv, 75% din valoarea primei.

Scrisori MF și IFPS:

Referitor la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit sc. nr. 14/3-06/370 din 26.10.2015. Ministerul Finanţelor a oferit mai multe explicații referitor la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit. Prin urmare se menționează că reţinerea impozitului pe venit conform art. 90 din Codul fiscal se numeşte prealabilă, deoarece impozitarea veniturilor persoanelor fizice cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova conform articolului respectiv nu îi scuteşte pe aceştia de la obligaţia declarării şi includerii acestui venit în venitul total brut întru determinarea obligaţiilor fiscale finale aferent impozitului pe venit, precum o face impozitarea veniturilor menţionate la art. 901 din Codul fiscal. Codul fiscal nu stabileşte obligaţia agenţilor economici privind prezentarea organelor fiscale a informaţiei privind proprietatea procurată pentru transmiterea acesteia conform contractelor de leasing sau lease-back. Totodată, se menţionează că, la înstrăinarea sub orice formă a activelor de capital, care includ acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, titlurile de creanţă, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, terenurile, opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital, contribuabilul urmează să determine mărimea creşterii de capital care se include în venitul brut în vederea calculării şi determinării obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit.

Privind unele aspecte ce ţin de restituirea TVA conform prevederilor art. 1011 din Codul Fiscal sc. nr. 26-08/2-11/1/7055/10289 din 10.12.2015. IFPS informează că potrivit art. 93 pct. (4) din Codul fiscal, darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional constituie livrare (prestare) de servicii.Astfel, în cazul în care procurarea imobilului care constituie obiect al investiţiilor capitale în condiţiile stipulate la art. 1011 alin. (11) din Codul fiscal a fost efectuată în baza unui contract de leasing financiar, agentul economic înregistrat în calitate de plătitor al TVA va beneficia de dreptul la restituirea TVA la efectuarea investiţiilor (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie, inclusiv şi cele utilizate pentru prestarea serviciilor de locaţiune.

Privind repatrierea mijloacelor băneşti provenite de la prestarea serviciilor nerezidenţilor sc. nr. 26-11/1-13-1139/10405 din 11.12.2015. IFSP comunică că potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998, în cazul efectuării lucrărilor de construcţii-montaj, realizării de obiecte "la cheie", prestării de servicii/lucrări nerezidenţilor, executate cu plata la timp, termenul de încasare (repatriere) a contravalorii acestora, în expresie bănească sau naturală, este de un an de la termenele scadente prevăzute în contractele externe. Conform art. 666 şi 667 din Codul civil, contractul este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice, iar în conformitate cu art. 668 alin. (3) din Codul civil, contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel. Prin urmare, agenţii economici sunt în drept să încheie contracte, să modifice prevederile contractuale iniţiale şi să stabilească termenele de executare a acestuia, cu excepţia termenelor reglementate expres de lege.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...