37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 07.02.2014-18.02.2014

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 07.02.2014-18.02.2014

21.02.20141.531 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 07.02.2014-18.02.2014

Calendarul Fiscal pentru luna februarie 2014

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8975

Новая версия МСФО на сайте Минфина

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8973

Atenție! Aplicarea proratei definitive privind TVA

Prorata defnitivă se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor, aplicîndu-se față de suma totala a TVA aferentă procurărilor efectuate în anul corespunzător, destinate efectuarii livrărilor atît impozabile cît și scutite de TVA.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8984

Autorităţile vor să facă din Inspecţia Financiară un „super-controlor“

Inspecţia Financiară va putea controla toate companiile, indiferent dacă au sau nu relaţii cu entităţile publice. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8989

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 126 din 31.01.2014

Privitor la taxele rutiere și termenul de eliberare a patentei de întreprinzător.Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9007

Atenție !! A fost lansat serviciul “e - Factura”

 Serviciul „е-Factura" permite intreprinderilor să emită și expedieze facturi sau facturil fiscale online, fără a procura formulare tipizate ale acestora de la IFS.

  Utilizarea serviciului „е-Factura" nu este obligatorie pentru agenții economici.   Astfel, în cazul cînd cumpărătorul nu va fi conectat la serviciul electronic „е-Factura", iar furnizorul va beneficia de acest serviciu, atunci acesta va prezenta cumpărătorului factura electronică imprimată pe suport de hîrtie obișnuită.

     În cazul cînd cumpărătorul și furnizorul  beneficiază de  serviciul electronic „е-Factura", factura electronica va fi expediată online, prin intermendiul serviciului electronic „е-Factura"

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 150 din 11.02.2014

Practica fiscală privitor la TVA. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=9022

Dreptul de a "turna" clienţii

  În curînd, multe instituţii şi persoane fizice s-ar putea confrunta cu un val de sancţiuni pentru neîndeplinirea prescripţiilor judiciare.

Intră în vigoare sancţiunile înăsprite pentru bănci şi alte instituţii financiare şi organizaţii, care înregistrează sau legalizează dreptul la proprietate. Sub incidenţa modificărilor la Codul contravenţional cad, de asemenea, şi agenţii imobiliari, vînzătorii de bijuterii, avocaţii, notarii, auditorii, contabilii independenţi şi alţi reprezentaţi ai profesiilor libere. Legea îi uneşte pe toţi sub sintagma „unităţile de raportare”.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9023

Atenție ! Proiect. Document primar cu regim special „Borderou de achiziție

Borderoul de achiziție se va întocmi de către entitate pentru fiecare persoană fizică-cetățean, care predă bunurile, de obicei, pentru o perioadă determinată (lună calendaristică). Pe parcursul perioadei de colectare a bunurilor, în borderoul menționat se introduc cantitățile colectate, cu aplicarea la fiecare transmitere a bunurilor a semnăturii persoanei fizice-cetățean care predă bunurile.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9039

Comunicat informativ privind modul de completare a Declaraţiei privind TVA (TVA 12) de către producătorii agricoli

sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9031

Politica bugetar-fiscală va fi revăzută la doar câteva luni după aprobare în Parlament

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9033

Atenție! Exemplu de cont curent fiscal al contribuabilului

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9041

Privind aplicarea prevederilor art.234 alin. (11 )din Codul fiscal

Actul de control fiscal, este un document constatator în care se consemnează rezultatele controlului fiscal şi nu constituie circumstanţă de naştere a obligaţiei fiscale. În decizia emisă în conformitate cu art. 249 din Codul fiscal, pe rezultatele controlului în privinţa faptelor ce cad sub incidenţa art. 234 alin. (11) din Codul fiscal se va dispune în temeiul art. 249 din Codul fiscal clasarea cazului de încălcare fiscală în legătură cu absolvirea de răspundere fiscală pentru săvîrşirea încălcării fiscale şi nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale.

Astfel, în cadrul examinării rezultatelor controalelor fiscale aferente perioadelor de pînă la 1 ianuarie 2014, urmează de a ţine cont de prevederile art. 233 din Codul fiscal, potrivit căruia tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvîrşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde, cu condiţia că încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspunderea penală.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9044

„Legea 2%”, declarată NECONSTITUȚIONALĂ

Curtea Constituțională a declarat drept neconstituționale modificările legislative operate de Parlament prin care s-a decis ca 2% din impozitul pe venit a persoanelor fizice să fie transferate către o organizație neguvernamentală.Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9047

Referitor la noua redacţie a art. 254 din Codul fiscal

Pentru neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control cu memorie fiscală, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat, sancţiunea nu se va aplică dacă suma excedentului nu va depăşi 20 de lei.

Sigiliul fiscal se aplică de către organul fiscal care a înregistrat MCC. MCC se consideră sigilată de către organul fiscal în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) organului fiscal sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către organul fiscal în Registrul asistenţă tehnică.

Anume despre utilizarea MCC care nu este sigilată de către organul fiscal se are în vedere în alin. (6) din art. 254.

Facem această menţiune cu scopul de a nu se confunda cu sigilarea avută în vedere în articolul 2631, nou inclus:

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9053

Linia verde a CNAM lansată astăzi în cadrul unui Centru de apel

CNAM a deschis la Chişinău Centrul de apel pentru consilierea populaţiei şi furnizare de informaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9055

Atenție ! Modificări esențiale la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă

Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.

În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariu de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare de salarizare, la fiecare dintre unităţi, indemnizaţia nu se suspendă.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9063

Atenție! Taxele locale pentru anul 2014 în municipiul Chișinău

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9074

  Articole

Asigurarea medicală obligatorie de stat în anul 2014

Cetățenii care nu deţin poliţă de asigurare medicală au început să primească la domiciliu scrisori de înştiinţare.

     În scrisorile menționate CNAM  aduce la cunoştinţă costul poliţai medicale pentru anul 2014 şi termenul  de procurare.

     În informaţia suplimentară la scrisoare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor RM că în cazul în care nu vor procuta pînă la 1 aprilie 2014 poliţa de asigurare medicală obligatorie costul poliţei va constitul 5000 lei (4056 + 1100 (amendă)) + penalitate în mărime de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întîrziere).

Sumele date vor fi încasate prin intermediul instanţei de judecată. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=9028&parent=0

 Întrebări răspunsuri

Privind dreptul angajatului la concediu anul de odihnă indiferent de orarul de muncă

Conform Codului Muncii (în continuare CM) al RM dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii indiferent de orarul de muncă al angajatului. Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Conform art. 115 din CM este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi, precum şi neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi salariaţilor care au dreptul la concediu suplimentar în legătură cu munca în condiţii vătămătoare. 

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9016&parent=0

Practica Judiciară

Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Drochia vs Casa Teritorială de Asigurări Sociale Drochia

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Drochia  a emis decizie prin care s-a dispus neacceptarea din contul bugetului asigurărilor sociale de stat a sumelor indemnizaţiei, calculate şi plătite incorect angajatului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Drochia în sumă de 1 528 lei, ca urmare a transferului acestuia din funcţia de şef al secţiei urmărire a plăţilor, în funcţia de inspector fiscal principal de stat.

Potrivit deciziei CTAS la determinarea  bazei  de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă NU se va lua venitul asigurat din ultimele 6 luni calendaristice, ci venitul asigurat obţinut în ultimele 6 luni calendaristice premărgătoare lunii producerii riscului asigurat, din perioada care începe din data intrării în vigoare a noilor condiţii din contractul individual de muncă.

Curtea Supremă de Justiție a dat cîștig de cauză Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Drochia.

Scrisori IFPS

Scrisoarea nr. 26-08/4-11/2-1655/10052 din 26.12.2013 privind completarea Declarației TVA în cazul prestării serviciilor de expediție

Potrivit scrisorii IFPS, entitățile economice care prestează servicii de expediție,potrivit lit a) art. 104 al Codului Fiscal aplică cota 0 la TVA.

La completarea declarației privind TVA, în boxa 5 „livrări la cota 0” se va indica suma comisionului aplicat de entitatea economică pentru livrările de servicii de expediție, pe cînd la  întocmirea facturii fiscale (facturii ) clienților se va indica  valoarea totală a serviciilor în cauză.

Cu alte cuvinte , în boxa 5 „livrări la cota 0” va fi exclus costul serviciilor de expediție prestate.

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 07.02.2014-18.02.2014

Calendarul Fiscal pentru luna februarie 2014

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8975

Новая версия МСФО на сайте Минфина

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8973

Atenție! Aplicarea proratei definitive privind TVA

Prorata defnitivă se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor, aplicîndu-se față de suma totala a TVA aferentă procurărilor efectuate în anul corespunzător, destinate efectuarii livrărilor atît impozabile cît și scutite de TVA.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8984

Autorităţile vor să facă din Inspecţia Financiară un „super-controlor“

Inspecţia Financiară va putea controla toate companiile, indiferent dacă au sau nu relaţii cu entităţile publice. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8989

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 126 din 31.01.2014

Privitor la taxele rutiere și termenul de eliberare a patentei de întreprinzător.Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9007

Atenție !! A fost lansat serviciul “e - Factura”

 Serviciul „е-Factura" permite intreprinderilor să emită și expedieze facturi sau facturil fiscale online, fără a procura formulare tipizate ale acestora de la IFS.

  Utilizarea serviciului „е-Factura" nu este obligatorie pentru agenții economici.   Astfel, în cazul cînd cumpărătorul nu va fi conectat la serviciul electronic „е-Factura", iar furnizorul va beneficia de acest serviciu, atunci acesta va prezenta cumpărătorului factura electronică imprimată pe suport de hîrtie obișnuită.

     În cazul cînd cumpărătorul și furnizorul  beneficiază de  serviciul electronic „е-Factura", factura electronica va fi expediată online, prin intermendiul serviciului electronic „е-Factura"

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 150 din 11.02.2014

Practica fiscală privitor la TVA. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=9022

Dreptul de a "turna" clienţii

  În curînd, multe instituţii şi persoane fizice s-ar putea confrunta cu un val de sancţiuni pentru neîndeplinirea prescripţiilor judiciare.

Intră în vigoare sancţiunile înăsprite pentru bănci şi alte instituţii financiare şi organizaţii, care înregistrează sau legalizează dreptul la proprietate. Sub incidenţa modificărilor la Codul contravenţional cad, de asemenea, şi agenţii imobiliari, vînzătorii de bijuterii, avocaţii, notarii, auditorii, contabilii independenţi şi alţi reprezentaţi ai profesiilor libere. Legea îi uneşte pe toţi sub sintagma „unităţile de raportare”.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9023

Atenție ! Proiect. Document primar cu regim special „Borderou de achiziție

Borderoul de achiziție se va întocmi de către entitate pentru fiecare persoană fizică-cetățean, care predă bunurile, de obicei, pentru o perioadă determinată (lună calendaristică). Pe parcursul perioadei de colectare a bunurilor, în borderoul menționat se introduc cantitățile colectate, cu aplicarea la fiecare transmitere a bunurilor a semnăturii persoanei fizice-cetățean care predă bunurile.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9039

Comunicat informativ privind modul de completare a Declaraţiei privind TVA (TVA 12) de către producătorii agricoli

sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9031

Politica bugetar-fiscală va fi revăzută la doar câteva luni după aprobare în Parlament

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9033

Atenție! Exemplu de cont curent fiscal al contribuabilului

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9041

Privind aplicarea prevederilor art.234 alin. (11 )din Codul fiscal

Actul de control fiscal, este un document constatator în care se consemnează rezultatele controlului fiscal şi nu constituie circumstanţă de naştere a obligaţiei fiscale. În decizia emisă în conformitate cu art. 249 din Codul fiscal, pe rezultatele controlului în privinţa faptelor ce cad sub incidenţa art. 234 alin. (11) din Codul fiscal se va dispune în temeiul art. 249 din Codul fiscal clasarea cazului de încălcare fiscală în legătură cu absolvirea de răspundere fiscală pentru săvîrşirea încălcării fiscale şi nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale.

Astfel, în cadrul examinării rezultatelor controalelor fiscale aferente perioadelor de pînă la 1 ianuarie 2014, urmează de a ţine cont de prevederile art. 233 din Codul fiscal, potrivit căruia tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvîrşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde, cu condiţia că încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspunderea penală.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9044

„Legea 2%”, declarată NECONSTITUȚIONALĂ

Curtea Constituțională a declarat drept neconstituționale modificările legislative operate de Parlament prin care s-a decis ca 2% din impozitul pe venit a persoanelor fizice să fie transferate către o organizație neguvernamentală.Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9047

Referitor la noua redacţie a art. 254 din Codul fiscal

Pentru neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control cu memorie fiscală, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat, sancţiunea nu se va aplică dacă suma excedentului nu va depăşi 20 de lei.

Sigiliul fiscal se aplică de către organul fiscal care a înregistrat MCC. MCC se consideră sigilată de către organul fiscal în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) organului fiscal sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către organul fiscal în Registrul asistenţă tehnică.

Anume despre utilizarea MCC care nu este sigilată de către organul fiscal se are în vedere în alin. (6) din art. 254.

Facem această menţiune cu scopul de a nu se confunda cu sigilarea avută în vedere în articolul 2631, nou inclus:

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9053

Linia verde a CNAM lansată astăzi în cadrul unui Centru de apel

CNAM a deschis la Chişinău Centrul de apel pentru consilierea populaţiei şi furnizare de informaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9055

Atenție ! Modificări esențiale la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă

Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.

În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariu de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare de salarizare, la fiecare dintre unităţi, indemnizaţia nu se suspendă.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9063

Atenție! Taxele locale pentru anul 2014 în municipiul Chișinău

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9074

  Articole

Asigurarea medicală obligatorie de stat în anul 2014

Cetățenii care nu deţin poliţă de asigurare medicală au început să primească la domiciliu scrisori de înştiinţare.

     În scrisorile menționate CNAM  aduce la cunoştinţă costul poliţai medicale pentru anul 2014 şi termenul  de procurare.

     În informaţia suplimentară la scrisoare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor RM că în cazul în care nu vor procuta pînă la 1 aprilie 2014 poliţa de asigurare medicală obligatorie costul poliţei va constitul 5000 lei (4056 + 1100 (amendă)) + penalitate în mărime de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întîrziere).

Sumele date vor fi încasate prin intermediul instanţei de judecată. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=9028&parent=0

 Întrebări răspunsuri

Privind dreptul angajatului la concediu anul de odihnă indiferent de orarul de muncă

Conform Codului Muncii (în continuare CM) al RM dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii indiferent de orarul de muncă al angajatului. Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Conform art. 115 din CM este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi, precum şi neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi salariaţilor care au dreptul la concediu suplimentar în legătură cu munca în condiţii vătămătoare. 

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9016&parent=0

Practica Judiciară

Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Drochia vs Casa Teritorială de Asigurări Sociale Drochia

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Drochia  a emis decizie prin care s-a dispus neacceptarea din contul bugetului asigurărilor sociale de stat a sumelor indemnizaţiei, calculate şi plătite incorect angajatului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Drochia în sumă de 1 528 lei, ca urmare a transferului acestuia din funcţia de şef al secţiei urmărire a plăţilor, în funcţia de inspector fiscal principal de stat.

Potrivit deciziei CTAS la determinarea  bazei  de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă NU se va lua venitul asigurat din ultimele 6 luni calendaristice, ci venitul asigurat obţinut în ultimele 6 luni calendaristice premărgătoare lunii producerii riscului asigurat, din perioada care începe din data intrării în vigoare a noilor condiţii din contractul individual de muncă.

Curtea Supremă de Justiție a dat cîștig de cauză Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Drochia.

Scrisori IFPS

Scrisoarea nr. 26-08/4-11/2-1655/10052 din 26.12.2013 privind completarea Declarației TVA în cazul prestării serviciilor de expediție

Potrivit scrisorii IFPS, entitățile economice care prestează servicii de expediție,potrivit lit a) art. 104 al Codului Fiscal aplică cota 0 la TVA.

La completarea declarației privind TVA, în boxa 5 „livrări la cota 0” se va indica suma comisionului aplicat de entitatea economică pentru livrările de servicii de expediție, pe cînd la  întocmirea facturii fiscale (facturii ) clienților se va indica  valoarea totală a serviciilor în cauză.

Cu alte cuvinte , în boxa 5 „livrări la cota 0” va fi exclus costul serviciilor de expediție prestate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...