37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 06.05.2016-30.05.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 06.05.2016-30.05.2016

30.05.20163.565 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit, TVA și accize. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 447 din 06.05.2016
1. (29.1.3.62) Se va permite la deducere diferența dintre valoarea livrării și prețul de procurare a bunurilor, în cazul in care valoarea bunurilor comercializate este mai mica decât prețul de procurare a acestora?
Ordinul IFPS nr. 397 din 28.04.2016
1. (4.10.12) În cazul majorării cotei accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat agentul economic care importă mărfuri supuse accizelor (de la pozițiile tarifare menționate) să declare (prin completarea și prezentarea formularului Declarației TBDSA 15) și să achite suma accizului pentru mărfurile în cauză, dacă la momentul efectuării inventarierii mărfurile respective se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale agentului economic?
2. (28.21.47) Are dreptul agentul economic la trecerea în cont a TVA în lipsa facturii fiscale, în baza raportului de evaluare a bunurilor de către instituția abilitată cu acest drept, care include suma TVA, la procurarea (în urma licitației) a mărfii sechestrate și urmează a fi primită de către agentul economic în contul stingerii datoriei al unuia din debitorii săi?
Ordinul IFPS nr. 396 din 28.04.2016
1. (28.6.4.38) Se aplică scutirea de T.V.A. prevăzută la art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal, în cazul prestării serviciilor comunale destinate utilizării lor de către locatarii din cămine?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru amenajarea teritoriului. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 448 din 06.05.2016
1. (6.2.2.11) Întrebarea se regăsește la nr. 6.2.2.1. în Baza generalizată a practicii fiscale.
2. (6.2.2.10) Firma se află în proces de lichidare și salariați sau lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația către această firmă de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
3. (6.2.2.7) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?
4. (6.2.2.5) Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art. 291 alin. (1) lit. a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare din 14.09.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.
5. (6.2.2.4) Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art.291 alin.(1) lit. a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.
6. (6.2.2.3) Întreprinderea (firma) nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, întreprinderea are obligaţia de a calcula şi transfera la buget taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii?
7. (6.2.2.2) Care este obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului?
8. (6.2.2.1) Care este baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului?

Atenție Importatori! Au fost impuse restricții la importul unor mărfuri. Până la data de 31 decembrie 2020, se interzice importul în Republica Moldova a plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerice netorsionate, încadrate la poziţia tarifară 5608 11 800 din Nomenclatura combinată a mărfurilor. Totodată a fost instituită o măsură de apărare comercială a pieţei interne în cadrul Acordului privind zona de comerţ liber, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011, care constă în suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul în Republica Moldova a produselor originare din Ucraina.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind trecerea în cont a TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 454 din 16.05.2016
1. (28.21.49) Are oare importatorul dreptul la trecere în cont a TVA aferentă activelor materiale importate cu scutire în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al acestuia, în cazul în care pentru activele materiale respective au fost stabilite drepturi de import şi achitat TVA din motivul comercializării acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
2. (28.21.48) Are oare cumpărătorul dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă importului de marfă pentru care termenul de prescripţie a datoriei faţă de furnizor a expirat?

Cum se va determina valoarea obiectelor de construcţii începând cu 1 mai 2016? Vezi aici. A fost publicată Informația Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 05-1149 din 13.05.2016 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcţii începând cu 1 mai 2016. Respectiv, începând cu 1 mai 2016, la determinarea prin metoda de resurse a valorii obiectelor de construcţii, finanţate din contul bugetului public naţional, se vor utiliza informații noi.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă pentru anul în care s-a născut copilul. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 468 din 25.05.2016
1. (29.2.3.13) Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă pentru anul în care s-a născut copilul?

Nou! Tații copiilor nou-născuți pot beneficia de un concediu paternal de 14 zile calendaristice. A fost modificat și completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, respectiv tatăl copilului nou-născut va beneficia de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, care se va acorda în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se va anexa o copie a certificatului de naştere al copilului.

Atenție! Formulare noi de dări de seamă pentru societățile pe acțiuni, întreprinderile de stat și municipale. A fost aprobat Formularul tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (Forma DPP16), care se prezintă conform articolului 49, alineat (11) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni și Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM16), care se prezintă conform articolului 13, alineat (31) din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat.

Noutăți:

În termen de până la 1 iulie 2016 se vor instala terminalele POS. Agenții economici (cu excepția asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de micro-finanțare) al căror volum de vânzări din comerțul cu ridicata și/sau cu amănuntul și/sau din prestarea de servicii a depășit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligați, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS și să asigure posibilitatea de achitare a plăților prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepția rețelelor de comerț ambulant) în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depășit suma de 500000 de lei.

Guvernul a operat modificarea unor hotărâri privind societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului. Au fost modificate și completate unele hotărâri privind societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de stat, respectiv suma anuală destinată acțiunilor de filantropie (binefacere) și sponsorizare va fi limitată la 2 la sută din profitul net obținut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400 000 de lei. Sponsorizarea de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu cotă majoritară de stat va fi interzisă în cazul în care entitatea a obținut pierderi sau plățile nu se efectuează din profitul net.

Republica Moldova devine prima țară din CSI care a fost inclusă în compendiumul AEO al organizației mondiale a vămilor. Includerea programului AEO din Moldova în Compendiumul OMV reprezintă o recunoaştere a corespunderii AEO din Moldova standardelor OMV în acest domeniu. Compendiumul AEO reprezintă o bază de date privind bunele practici de implementare a AEO și este destinat autorităților vamale, reprezentanților mediului de afaceri, precum și tuturor persoanelor care vor să afle despre cele mai recente evoluții în implementarea AEO la nivel global.

Parlamentul a adoptat o lege pentru protecția drepturilor de autor ale producătorilor autohtoni. Adoptarea proiectului menționat are o importanță majoră pentru consolidarea și dezvoltarea sistemului proprietății intelectuale în Republica Moldova, a cărui evoluție continuă este corelată noilor tendințe economice înregistrate pe plan internațional. Astfel, se va simplifica procedura de eliberare de către AGEPI a certificatelor privind dreptul de utilizare a indicației geografice (IG) și denumirii de origine (DO) și specialității tradiționale garantate (STG).

Proiectul de Lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Potrivit proiectului, durata activităţii ocazionale este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore de muncă, respectiv 5 ore pentru lucrătorii minori până la 16 ani şi 7 ore pentru cei cu vârsta de la 16 până la 18 ani care au capacitate de muncă. Se propune ca plata pentru activitatea zilierului să fie efectuată de către beneficiar la sfârşitul fiecărei zile de muncă, conform înțelegerii dintre beneficiar și ziler. Conform proiectului se prevede ca nivelul remuneraţiei pe unitate de timp, să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de către Guvern.

În atenția entităților ce practică activități de comerț cu prоduse alimentare, nealimentare și prestări de servicii. Activitățile de comerț cu produse alimentare, nealimentare și prestări de servicii definite conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM) și expuse în anexa la legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010, pot fi exercitate de persoanele fizice și juridice numai autorizat în condițiile legii prin deținerea Autorizației de funcționare a unităților de comerț și alimentație publică eliberate de către autoritatea administrației publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chișinău în a cărei rază teritorială urmează să se desfășoare activitatea.

Guvernul a aprobat proiectul Bugetului de stat pentru anul 2016. Executivul a aprobat proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016. Potrivit documentului, veniturile bugetului public național estimate pentru 2016 constituie circa 48 512,4 mil. lei, respectiv cu 11% mai mult faţă de bugetul executat în anul 2015, având o pondere în PIB de 36,3% (cu 0,5 p.p. mai mult decât în anul 2015).

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a fost aprobat de Guvern. Guvernul a fost aprobat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016. La estimarea cheltuielilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2016 s-au aplicat următoarele măsuri: indexarea prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat conform indicatorilor macroeconomici, estimaţi de către Ministerul Economiei; majorarea cuantumului alocaţiilor lunare de stat unor categorii de beneficiari, cu 300 lei începând cu 01.01.2016; etc.

Proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2016, aprobat de Guvern. Executivul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FOAM) pentru anul 2016. Documentul prevede păstrarea primei AOAM în sumă fixă la nivelul anului trecut - de 4 056 lei, precum şi a celei în formă procentuală - 9%, achitate de angajaţi şi angajatori în cote egale, câte 4,5%.

Ce acte trebuie să aveți la firmă ca să nu fiți sancționați de către Inspecția Muncii. Pentru a evita amenzile, angajatorii sunt obligați să pună la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate, în funcție de obiectul controlului. Angajatorul trebuie să dețină acte premergătoare angajării, acte ce vizează datele cu caracter personal, actele pentru perfectarea raporturilor de muncă privind salariații, securitatea și sănătatea în muncă, acte privind executarea și modificarea raporturilor de muncă, precum și registre de evidență cu privire la angajați și raporturile de muncă.

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Monitorizarea practicii de aplicare a legislaţiei muncii scoate în evidenţă faptul, că în acest domeniu se comit un şir de încălcări ale normelor legale referitoare la: angajare, salarizare, durata timpului de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi altele. Promovarea acestui proiect va contribui la diminuarea considerabilă a fenomenului muncii nedeclarate şi ale consecinţelor acestuia, la aplicarea legislaţiei şi actelor normative din domeniul muncii, precum şi la asigurarea unui grad mai înalt de realizare a dreptului la muncă şi a drepturilor ce decurg din raporturile de muncă.

Activități de reducere a practicii de achitare a salariilor „în plic" și contracararea fenomenului „munca la negru". Dezavantajele practicării și acceptării muncii la negru sunt că angajații nu beneficiază de vechime în muncă și în specialitate; pensie de boală și de limită de vârstă, ajutoare de boală, ajutor de deces, indemnizație de boală; îndemnizație de șomaj, asigurare de sănătate etc.; angajatorul nu poate avea un control legal asupra salariatului său; nu beneficiază de subvenții din partea statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane; persoanele angajate fără forme legale pot produce pagube la locul de muncă, fără a putea fi trase la răspundere civil sau penal; etc.

Primele proiecte din pachetul de acte normative pentru stabilizarea sectorului financiar-bancar au fost aprobate de Guvern. Scopul proiectului este de a asigura certitudinea și eficiența contractelor de garanție în cazul creditelor, de a reduce formalitățile la furnizarea și acceptarea garanțiilor financiare și de a facilita executarea garanției în cazul intentării procedurii de lichidare asupra furnizorului garanției.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016, definitivat după şedinţa Guvernului. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost definitivat după şedinţa Guvernului din 18 mai 2016 şi materialele adiţionale la acest proiect.

Exportul de masă lemnoasă din Moldova a fost sistat. Exportul de masă lemnoasă din Republica Moldova a fost sistat. O decizie în acest sens a fost aprobată de Guvern în cadrul şedinţei de miercuri, 25 mai. Potrivit proiectului, sistarea temporară este pentru o perioadă nedeterminată şi are drept scop conservarea resurselor naturale epuizabile şi refacerea suprafeţelor forestiere

Scrisorile IFPS:

Privind modul de aplicare a scutirii de TVA în cazul prestării serviciilor comunale destinate utilizării lor de către locatarii din cămine sc. nr. 26-08/2-11/1-1-8201/2628/12 din 08.04.2016. Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 16) din Codul fiscal, sunt scutite de T.V.A. cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor. Conform art. 4 din Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe, în calitate de locuinţă sînt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine şi din clădiri cu altă destinaţie și servicii comunale pentru consumatorii din locuinţe şi încăperi cu altă destinaţie decît cea de locuinţă reprezintă servicii ce ţin de livrarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor şi a încăperilor de uz comun din blocurile locative, alimentarea cu apă caldă menajeră, cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate, evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide, servicii pentru întreţinerea ascensoarelor, administrarea fondului public de locuinţe şi a locuinţelor proprietate privată, prestate prin activităţi de închiriere, deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor, deservirea tehnică a echipamentelor din interiorul blocului locativ, salubrizarea şi amenajarea terenului aferent, a încăperilor şi locurilor de uz comun din blocul locativ, reabilitarea locuinţelor şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu. În acest context, în cazul în care, serviciile comunale prestate în căminele studenţeşti, care reprezintă locuinţe, sunt destinate populaţiei (studenţilor), faţă de serviciile respective se vor extinde prevederile art. 103 alin. (1) pct.16) din Codul fiscal.

Privind posibilitatea beneficierii de reducerea în mărime de 15 % la achitarea integrală a impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar sc. nr. 26-08/3-11-8333/2615 din 08.04.2016.  Subiecţii impunerii care achită pentru anul fiscal în curs suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar la bugetul unităţii administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii, până la 30 iunie a anului fiscal în curs, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. În partea ce ţine de persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător pentru construcţiile şi/sau clădirile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, menţionăm că art. 4 alin. (9) lit. a) din Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 nu prevede, acordarea dreptului la reducerea în mărime de 15 % a sumei impozitului pe bunurile imobiliare. Prin urmare, subiecţii impunerii sunt în drept de a beneficia de reducerea în mărime de 15 % cu condiţia achitării integrale a obligaţiilor fiscale aferente obiectelor impunerii amplasate în raza unei unităţi administrativ-teritoriale faţă de bugetul corespunzător (pentru fiecare subdiviziune în parte).

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit, TVA și accize. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 447 din 06.05.2016
1. (29.1.3.62) Se va permite la deducere diferența dintre valoarea livrării și prețul de procurare a bunurilor, în cazul in care valoarea bunurilor comercializate este mai mica decât prețul de procurare a acestora?
Ordinul IFPS nr. 397 din 28.04.2016
1. (4.10.12) În cazul majorării cotei accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat agentul economic care importă mărfuri supuse accizelor (de la pozițiile tarifare menționate) să declare (prin completarea și prezentarea formularului Declarației TBDSA 15) și să achite suma accizului pentru mărfurile în cauză, dacă la momentul efectuării inventarierii mărfurile respective se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale agentului economic?
2. (28.21.47) Are dreptul agentul economic la trecerea în cont a TVA în lipsa facturii fiscale, în baza raportului de evaluare a bunurilor de către instituția abilitată cu acest drept, care include suma TVA, la procurarea (în urma licitației) a mărfii sechestrate și urmează a fi primită de către agentul economic în contul stingerii datoriei al unuia din debitorii săi?
Ordinul IFPS nr. 396 din 28.04.2016
1. (28.6.4.38) Se aplică scutirea de T.V.A. prevăzută la art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal, în cazul prestării serviciilor comunale destinate utilizării lor de către locatarii din cămine?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru amenajarea teritoriului. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 448 din 06.05.2016
1. (6.2.2.11) Întrebarea se regăsește la nr. 6.2.2.1. în Baza generalizată a practicii fiscale.
2. (6.2.2.10) Firma se află în proces de lichidare și salariați sau lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația către această firmă de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
3. (6.2.2.7) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?
4. (6.2.2.5) Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art. 291 alin. (1) lit. a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare din 14.09.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.
5. (6.2.2.4) Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art.291 alin.(1) lit. a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.
6. (6.2.2.3) Întreprinderea (firma) nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, întreprinderea are obligaţia de a calcula şi transfera la buget taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii?
7. (6.2.2.2) Care este obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului?
8. (6.2.2.1) Care este baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului?

Atenție Importatori! Au fost impuse restricții la importul unor mărfuri. Până la data de 31 decembrie 2020, se interzice importul în Republica Moldova a plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerice netorsionate, încadrate la poziţia tarifară 5608 11 800 din Nomenclatura combinată a mărfurilor. Totodată a fost instituită o măsură de apărare comercială a pieţei interne în cadrul Acordului privind zona de comerţ liber, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011, care constă în suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul în Republica Moldova a produselor originare din Ucraina.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind trecerea în cont a TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 454 din 16.05.2016
1. (28.21.49) Are oare importatorul dreptul la trecere în cont a TVA aferentă activelor materiale importate cu scutire în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al acestuia, în cazul în care pentru activele materiale respective au fost stabilite drepturi de import şi achitat TVA din motivul comercializării acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
2. (28.21.48) Are oare cumpărătorul dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă importului de marfă pentru care termenul de prescripţie a datoriei faţă de furnizor a expirat?

Cum se va determina valoarea obiectelor de construcţii începând cu 1 mai 2016? Vezi aici. A fost publicată Informația Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 05-1149 din 13.05.2016 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcţii începând cu 1 mai 2016. Respectiv, începând cu 1 mai 2016, la determinarea prin metoda de resurse a valorii obiectelor de construcţii, finanţate din contul bugetului public naţional, se vor utiliza informații noi.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă pentru anul în care s-a născut copilul. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 468 din 25.05.2016
1. (29.2.3.13) Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă pentru anul în care s-a născut copilul?

Nou! Tații copiilor nou-născuți pot beneficia de un concediu paternal de 14 zile calendaristice. A fost modificat și completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, respectiv tatăl copilului nou-născut va beneficia de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, care se va acorda în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se va anexa o copie a certificatului de naştere al copilului.

Atenție! Formulare noi de dări de seamă pentru societățile pe acțiuni, întreprinderile de stat și municipale. A fost aprobat Formularul tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (Forma DPP16), care se prezintă conform articolului 49, alineat (11) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni și Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM16), care se prezintă conform articolului 13, alineat (31) din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat.

Noutăți:

În termen de până la 1 iulie 2016 se vor instala terminalele POS. Agenții economici (cu excepția asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de micro-finanțare) al căror volum de vânzări din comerțul cu ridicata și/sau cu amănuntul și/sau din prestarea de servicii a depășit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligați, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS și să asigure posibilitatea de achitare a plăților prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepția rețelelor de comerț ambulant) în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depășit suma de 500000 de lei.

Guvernul a operat modificarea unor hotărâri privind societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului. Au fost modificate și completate unele hotărâri privind societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de stat, respectiv suma anuală destinată acțiunilor de filantropie (binefacere) și sponsorizare va fi limitată la 2 la sută din profitul net obținut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400 000 de lei. Sponsorizarea de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu cotă majoritară de stat va fi interzisă în cazul în care entitatea a obținut pierderi sau plățile nu se efectuează din profitul net.

Republica Moldova devine prima țară din CSI care a fost inclusă în compendiumul AEO al organizației mondiale a vămilor. Includerea programului AEO din Moldova în Compendiumul OMV reprezintă o recunoaştere a corespunderii AEO din Moldova standardelor OMV în acest domeniu. Compendiumul AEO reprezintă o bază de date privind bunele practici de implementare a AEO și este destinat autorităților vamale, reprezentanților mediului de afaceri, precum și tuturor persoanelor care vor să afle despre cele mai recente evoluții în implementarea AEO la nivel global.

Parlamentul a adoptat o lege pentru protecția drepturilor de autor ale producătorilor autohtoni. Adoptarea proiectului menționat are o importanță majoră pentru consolidarea și dezvoltarea sistemului proprietății intelectuale în Republica Moldova, a cărui evoluție continuă este corelată noilor tendințe economice înregistrate pe plan internațional. Astfel, se va simplifica procedura de eliberare de către AGEPI a certificatelor privind dreptul de utilizare a indicației geografice (IG) și denumirii de origine (DO) și specialității tradiționale garantate (STG).

Proiectul de Lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Potrivit proiectului, durata activităţii ocazionale este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore de muncă, respectiv 5 ore pentru lucrătorii minori până la 16 ani şi 7 ore pentru cei cu vârsta de la 16 până la 18 ani care au capacitate de muncă. Se propune ca plata pentru activitatea zilierului să fie efectuată de către beneficiar la sfârşitul fiecărei zile de muncă, conform înțelegerii dintre beneficiar și ziler. Conform proiectului se prevede ca nivelul remuneraţiei pe unitate de timp, să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de către Guvern.

În atenția entităților ce practică activități de comerț cu prоduse alimentare, nealimentare și prestări de servicii. Activitățile de comerț cu produse alimentare, nealimentare și prestări de servicii definite conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM) și expuse în anexa la legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010, pot fi exercitate de persoanele fizice și juridice numai autorizat în condițiile legii prin deținerea Autorizației de funcționare a unităților de comerț și alimentație publică eliberate de către autoritatea administrației publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chișinău în a cărei rază teritorială urmează să se desfășoare activitatea.

Guvernul a aprobat proiectul Bugetului de stat pentru anul 2016. Executivul a aprobat proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016. Potrivit documentului, veniturile bugetului public național estimate pentru 2016 constituie circa 48 512,4 mil. lei, respectiv cu 11% mai mult faţă de bugetul executat în anul 2015, având o pondere în PIB de 36,3% (cu 0,5 p.p. mai mult decât în anul 2015).

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a fost aprobat de Guvern. Guvernul a fost aprobat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016. La estimarea cheltuielilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2016 s-au aplicat următoarele măsuri: indexarea prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat conform indicatorilor macroeconomici, estimaţi de către Ministerul Economiei; majorarea cuantumului alocaţiilor lunare de stat unor categorii de beneficiari, cu 300 lei începând cu 01.01.2016; etc.

Proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2016, aprobat de Guvern. Executivul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FOAM) pentru anul 2016. Documentul prevede păstrarea primei AOAM în sumă fixă la nivelul anului trecut - de 4 056 lei, precum şi a celei în formă procentuală - 9%, achitate de angajaţi şi angajatori în cote egale, câte 4,5%.

Ce acte trebuie să aveți la firmă ca să nu fiți sancționați de către Inspecția Muncii. Pentru a evita amenzile, angajatorii sunt obligați să pună la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate, în funcție de obiectul controlului. Angajatorul trebuie să dețină acte premergătoare angajării, acte ce vizează datele cu caracter personal, actele pentru perfectarea raporturilor de muncă privind salariații, securitatea și sănătatea în muncă, acte privind executarea și modificarea raporturilor de muncă, precum și registre de evidență cu privire la angajați și raporturile de muncă.

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Monitorizarea practicii de aplicare a legislaţiei muncii scoate în evidenţă faptul, că în acest domeniu se comit un şir de încălcări ale normelor legale referitoare la: angajare, salarizare, durata timpului de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi altele. Promovarea acestui proiect va contribui la diminuarea considerabilă a fenomenului muncii nedeclarate şi ale consecinţelor acestuia, la aplicarea legislaţiei şi actelor normative din domeniul muncii, precum şi la asigurarea unui grad mai înalt de realizare a dreptului la muncă şi a drepturilor ce decurg din raporturile de muncă.

Activități de reducere a practicii de achitare a salariilor „în plic" și contracararea fenomenului „munca la negru". Dezavantajele practicării și acceptării muncii la negru sunt că angajații nu beneficiază de vechime în muncă și în specialitate; pensie de boală și de limită de vârstă, ajutoare de boală, ajutor de deces, indemnizație de boală; îndemnizație de șomaj, asigurare de sănătate etc.; angajatorul nu poate avea un control legal asupra salariatului său; nu beneficiază de subvenții din partea statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane; persoanele angajate fără forme legale pot produce pagube la locul de muncă, fără a putea fi trase la răspundere civil sau penal; etc.

Primele proiecte din pachetul de acte normative pentru stabilizarea sectorului financiar-bancar au fost aprobate de Guvern. Scopul proiectului este de a asigura certitudinea și eficiența contractelor de garanție în cazul creditelor, de a reduce formalitățile la furnizarea și acceptarea garanțiilor financiare și de a facilita executarea garanției în cazul intentării procedurii de lichidare asupra furnizorului garanției.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016, definitivat după şedinţa Guvernului. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost definitivat după şedinţa Guvernului din 18 mai 2016 şi materialele adiţionale la acest proiect.

Exportul de masă lemnoasă din Moldova a fost sistat. Exportul de masă lemnoasă din Republica Moldova a fost sistat. O decizie în acest sens a fost aprobată de Guvern în cadrul şedinţei de miercuri, 25 mai. Potrivit proiectului, sistarea temporară este pentru o perioadă nedeterminată şi are drept scop conservarea resurselor naturale epuizabile şi refacerea suprafeţelor forestiere

Scrisorile IFPS:

Privind modul de aplicare a scutirii de TVA în cazul prestării serviciilor comunale destinate utilizării lor de către locatarii din cămine sc. nr. 26-08/2-11/1-1-8201/2628/12 din 08.04.2016. Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 16) din Codul fiscal, sunt scutite de T.V.A. cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor. Conform art. 4 din Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe, în calitate de locuinţă sînt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine şi din clădiri cu altă destinaţie și servicii comunale pentru consumatorii din locuinţe şi încăperi cu altă destinaţie decît cea de locuinţă reprezintă servicii ce ţin de livrarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor şi a încăperilor de uz comun din blocurile locative, alimentarea cu apă caldă menajeră, cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate, evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide, servicii pentru întreţinerea ascensoarelor, administrarea fondului public de locuinţe şi a locuinţelor proprietate privată, prestate prin activităţi de închiriere, deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor, deservirea tehnică a echipamentelor din interiorul blocului locativ, salubrizarea şi amenajarea terenului aferent, a încăperilor şi locurilor de uz comun din blocul locativ, reabilitarea locuinţelor şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu. În acest context, în cazul în care, serviciile comunale prestate în căminele studenţeşti, care reprezintă locuinţe, sunt destinate populaţiei (studenţilor), faţă de serviciile respective se vor extinde prevederile art. 103 alin. (1) pct.16) din Codul fiscal.

Privind posibilitatea beneficierii de reducerea în mărime de 15 % la achitarea integrală a impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar sc. nr. 26-08/3-11-8333/2615 din 08.04.2016.  Subiecţii impunerii care achită pentru anul fiscal în curs suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar la bugetul unităţii administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii, până la 30 iunie a anului fiscal în curs, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. În partea ce ţine de persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător pentru construcţiile şi/sau clădirile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, menţionăm că art. 4 alin. (9) lit. a) din Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 nu prevede, acordarea dreptului la reducerea în mărime de 15 % a sumei impozitului pe bunurile imobiliare. Prin urmare, subiecţii impunerii sunt în drept de a beneficia de reducerea în mărime de 15 % cu condiţia achitării integrale a obligaţiilor fiscale aferente obiectelor impunerii amplasate în raza unei unităţi administrativ-teritoriale faţă de bugetul corespunzător (pentru fiecare subdiviziune în parte).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...