37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 06.01.2016-02.02.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 06.01.2016-02.02.2016

02.02.20163.419 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1225 din 31.12.2015
1. (5.8.8) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
2. (5.8.7) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
3. (5.8.6) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
4. (5.8.5) Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?
5. (5.8.4) Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare?
6. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?
7. (5.8.2) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
8. (5.8.1) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Atenție comercianți! Verificați care este termenul de plаtă către furnizori voștri conform contractelor. Potrivit articolul 211, aliniat (4) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele agroalimentare ușor perisabile contractate și livrate se va stabili în cadrul negocierii contractului, dar nu va putea fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor.

Noi obligaţii pentru agenții comerţului electronic! Află ce informații trebuie să mai ofere aceștia. Articolul 11, alineatul (1) din Legea nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic a fost completat cu o nouă litera g1). Prin urmare, agentul comerţului electronic este obligat să asigure informaţia autentică despre drepturile consumatorilor, precum şi numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1224 din 31.12.2015
1. (29.1.6.32) Începând cu care dată a anului 2015 agentul economic, care a efectuat reținerea finală a impozitului pe venit, urmează să reflecte informația aferentă venitului achitat și impozitului pe venit reținut din acesta în Nota de informare (forma IALS 14), ținând cont de completările și modificările introduse în art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, prevederi care au intrat în vigoare la 1 mai 2015?
2. (29.2.2.17) Persoana fizică a obținut venit sub formă de royalty ca rezultat al publicării articolelor în reviste de specialitate. Poate fi considerat venitul obținut drept sursă de venit neimpozabilă în cazul în care persoana are vârsta de 60 de ani și venitul este obținut ca rezultat al publicațiilor în revistele menționate?
3. (29.2.3.44) Are dreptul contribuabilul să folosească scutirea pentru persoana întreținută care este fiica (fiul) soțului (soției) din prima căsătorie, fără a înregistra adopția sau tutelă acestuia?

Atenție! Au fost modificate Standardele Naționale de Contabilitate. Modificările și completările au fost efectuate pentru perfecționarea conținutului SNC existente și ca urmare a necesității soluționării unor probleme și clarificării unor aspecte ce reies din interpelările parvenite de la entități din data intrării în vigoare a SNC. Astfel, modificările și completările sunt necesare pentru înțelegerea mai bună a SNC și pentru întocmirea corectă a înregistrărilor contabile și a situațiilor financiare de către entități.

Nou! Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2016. A fost aprobată Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2016, în număr de 450 entități, care au fost selectaţi conform Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011. Totodată, a fost abrogată Lista pentru anul 2015.

Atenție chișinăuieni! Cotele impozitelor și taxelor locale rămân aceleași până la aprobarea bugetului local pentru anul 2016. Toate cotele la impozitele şi taxele locale aprobate în perioada anilor 2013-2015, se vor aplica și în anul 2016. Această prevedere a fost aprobată conform punctului 9 din Dispoziţia nr. 1129-d din 29.12.2015 privind aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016. Decizia menționată intră în vigoare 1 ianuarie 2016 și va fi valabilă până la aprobarea de către Consiliul municipal Chișinău a bugetului municipal pe anul 2016 în lectura a doua.

Modificări la Codul fiscal conform prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA). Au fost efectuate modificări în legislație, astfel încât instituţiile din domeniul financiar bancar şi nebancar să dispună de cadrul legislativ necesar în vederea identificării şi raportării informaţiei aferente conturilor cetăţenilor americani de pe teritoriul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor FATCA. În acest sens, articolului 226 „Citaţia la organul fiscal, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere" din Codul fiscal, a suferit modificări.

Noutăți:

În legătură cu modificarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt. IFPS, în legătură cu modificarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, aduce la cunoștință că majorarea de întârziere pentru neachitare în termen a obligațiilor fiscale aferente bugetului de stat și bugetelor locale în anul 2016 constituie 0,0683% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

Privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015. Ministerul Finanţelor informează despre elaborarea comunicatului informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015, ce are drept scop explicarea unor aspecte în partea ce ţin de modificarea şi introducerea noilor prevederi privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, precum şi introducerea prevederilor privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, aferente întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova.

Utilizarea codului IBAN de către plătitorii de prime AOAM. CNAM aduce la cunoştinţa plătitorilor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) că, începând cu 1 ianuarie 2016, transferul plăţilor în fondurile AOAM este efectuat conform anexei nr.6 a ordinului nr. 180 din 12.10.2015 al Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016. În acest scop vor fi utilizate noi date bancare.

Despre sistarea eliberării/prelungirea patentei de întreprinzător pentru anumite genuri de activitate. SFS, cu participarea specialiștilor de la Ministerul Educației, Ministerul Economiei și cel al Finanțelor, cu asentimentul tuturor participanților, a luat Decizia ca SFS să sisteze eliberarea/prelungirea patentelor de întreprinzător pentru anumite genurile de activitate, în scopul executării prevederilor legislative stipulate în Codul educației.

Comunicat informativ privind publicarea Conceptului privind transpunerea Directivei privind contabilitatea şi Directivei privind auditul în legislaţia naţională. În contextul consolidării forţelor în promovarea continuă a reformelor în domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului, Ministerul Finanţelor cu suportul proiectului regional STAREP, a elaborat, şi prezintă pentru informare Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU) şi Directivei privind auditul (2006/43/EU) în legislaţia naţională.

Ministerul Economiei susține reducerea până la 1% a taxei vamale la importul materiei prime pentru mărfurile industriale. Pentru asigurarea unui climat investiţional favorabil în Republica Moldova și a condiţiilor de activitate prietenoase pentru mediul de afaceri, Ministerul Economiei susține inițiativa deputaților de reducere a mărimii taxelor vamale până la 1 % la unele materii prime utilizate de companiile din industria de prelucrare.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011". Proiectul vine întru ajustarea noțiunii de „comerț ambulant" la legislația statelor UE, care include în unitățile comerțului ambulant rulotele mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau vehicule special amenajate. Ca rezultat, restricțiile de comercializare a produselor din tutun se vor răsfrânge asupra gheretelor amplasate în preajma instituțiilor de învăţământ și medico-sanitare (la o distanță mai mică de 200 metri de la aceste instituții).

Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997. Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul extinderii până în perioada fiscală 2021 inclusiv a facilităților fiscale pentru companiile din industria tehnologiei informației (IT), adică pe o perioadă suplimentară de 5 ani.

Economisește 50% și 75% din prețul poliței medicale până pe 31 martie 2016! Până pe 31.03.2016, fondatorii de întreprinderi individuale, titularii de patentă de întreprinzător, arendașii, arendatorii, alți cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern își vor asigura riscul financiar în caz de îmbolnăvire, achitând suma de 2 028 lei, ceea ce reprezintă 50% din prețul integral al poliței, iar proprietarii de terenuri agricole își vor asigura riscul cu 1 014 lei, achitând doar 25% din costul primei medicală la Agențiile teritoriale ale CNAM.

Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016. Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din măsurile politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020", Acordului de Asociere dintre UE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi RM, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul alinierii politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniile fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), etc., precum şi consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.

Octavian Calmâc a instituit un moratoriu de 3 luni asupra controalelor efectuate de instituțiile din subordinea Ministerului Economiei. Ministrul Economiei, a semnat un Ordin privind instituirea moratoriului asupra controalelor de stat efectuate de către autoritățile administrative din subordinea ministerului abilitate cu funcții de control. Astfel, timp de 3 luni Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a obiectelor Industriale Periculoase și Inspectoratul energetic de Stat nu vor efectua controale la agenții economici.

Tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din 1 ianuarie 2016. CNAS a pus în aplicare bugetul provizoriu, începând cu 1 ianuarie 2016. În acest context, până la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat de către plătitori se stabilesc în conformitate cu anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015.

Modificarea Formularului-tip al Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS). În legătură cu modificarea clasificaţiei bugetare şi aprobarea clasificaţiei economice conform anexei nr. 11 la ordinul Ministerului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificaţia bugetară, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2016, CNAS a aprobat Formularul-tip al Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) prin Ordinul CNAS nr. 13-A din 26.01.2016.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna februarie 2016

Scrisori:

Privind aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016 sc. nr. 04-109/53 din 19.01.2016. Primarul general prin Dispoziţia nr. 1129-d din 29.12.2015 a dispus aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016, iar prin pct. 9 din dispoziţia numită, primarul general a dispus păstrarea tuturor cotelor la impozitele şi taxele locale aprobate în perioada anilor 2013-2015, până la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2016 în a II-a lectură. De menţionat că păstrarea cotei impozitului pe bunurile imobiliare stabilită pe anul 2015 de 0,10% este menţinută prin dispoziţia primarului general sus numită, la prima lectură de aprobare a bugetului municipal Chişinău pe anul 2016, precum şi la proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea bugetului în lectura a doua în Anexa nr. 8.

Privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015. Ministerul Finanțelor prin această scrisoare a venit cu anumite explicații ce țin de aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015, și anume a prevederilor privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, cum ar fi deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova; deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului; deducerea reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale; deducerea  donaţiilor efectuate pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1225 din 31.12.2015
1. (5.8.8) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
2. (5.8.7) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
3. (5.8.6) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
4. (5.8.5) Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?
5. (5.8.4) Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare?
6. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?
7. (5.8.2) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015
8. (5.8.1) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Atenție comercianți! Verificați care este termenul de plаtă către furnizori voștri conform contractelor. Potrivit articolul 211, aliniat (4) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele agroalimentare ușor perisabile contractate și livrate se va stabili în cadrul negocierii contractului, dar nu va putea fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor.

Noi obligaţii pentru agenții comerţului electronic! Află ce informații trebuie să mai ofere aceștia. Articolul 11, alineatul (1) din Legea nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic a fost completat cu o nouă litera g1). Prin urmare, agentul comerţului electronic este obligat să asigure informaţia autentică despre drepturile consumatorilor, precum şi numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1224 din 31.12.2015
1. (29.1.6.32) Începând cu care dată a anului 2015 agentul economic, care a efectuat reținerea finală a impozitului pe venit, urmează să reflecte informația aferentă venitului achitat și impozitului pe venit reținut din acesta în Nota de informare (forma IALS 14), ținând cont de completările și modificările introduse în art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, prevederi care au intrat în vigoare la 1 mai 2015?
2. (29.2.2.17) Persoana fizică a obținut venit sub formă de royalty ca rezultat al publicării articolelor în reviste de specialitate. Poate fi considerat venitul obținut drept sursă de venit neimpozabilă în cazul în care persoana are vârsta de 60 de ani și venitul este obținut ca rezultat al publicațiilor în revistele menționate?
3. (29.2.3.44) Are dreptul contribuabilul să folosească scutirea pentru persoana întreținută care este fiica (fiul) soțului (soției) din prima căsătorie, fără a înregistra adopția sau tutelă acestuia?

Atenție! Au fost modificate Standardele Naționale de Contabilitate. Modificările și completările au fost efectuate pentru perfecționarea conținutului SNC existente și ca urmare a necesității soluționării unor probleme și clarificării unor aspecte ce reies din interpelările parvenite de la entități din data intrării în vigoare a SNC. Astfel, modificările și completările sunt necesare pentru înțelegerea mai bună a SNC și pentru întocmirea corectă a înregistrărilor contabile și a situațiilor financiare de către entități.

Nou! Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2016. A fost aprobată Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2016, în număr de 450 entități, care au fost selectaţi conform Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011. Totodată, a fost abrogată Lista pentru anul 2015.

Atenție chișinăuieni! Cotele impozitelor și taxelor locale rămân aceleași până la aprobarea bugetului local pentru anul 2016. Toate cotele la impozitele şi taxele locale aprobate în perioada anilor 2013-2015, se vor aplica și în anul 2016. Această prevedere a fost aprobată conform punctului 9 din Dispoziţia nr. 1129-d din 29.12.2015 privind aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016. Decizia menționată intră în vigoare 1 ianuarie 2016 și va fi valabilă până la aprobarea de către Consiliul municipal Chișinău a bugetului municipal pe anul 2016 în lectura a doua.

Modificări la Codul fiscal conform prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA). Au fost efectuate modificări în legislație, astfel încât instituţiile din domeniul financiar bancar şi nebancar să dispună de cadrul legislativ necesar în vederea identificării şi raportării informaţiei aferente conturilor cetăţenilor americani de pe teritoriul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor FATCA. În acest sens, articolului 226 „Citaţia la organul fiscal, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere" din Codul fiscal, a suferit modificări.

Noutăți:

În legătură cu modificarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt. IFPS, în legătură cu modificarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, aduce la cunoștință că majorarea de întârziere pentru neachitare în termen a obligațiilor fiscale aferente bugetului de stat și bugetelor locale în anul 2016 constituie 0,0683% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

Privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015. Ministerul Finanţelor informează despre elaborarea comunicatului informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015, ce are drept scop explicarea unor aspecte în partea ce ţin de modificarea şi introducerea noilor prevederi privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, precum şi introducerea prevederilor privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, aferente întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova.

Utilizarea codului IBAN de către plătitorii de prime AOAM. CNAM aduce la cunoştinţa plătitorilor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) că, începând cu 1 ianuarie 2016, transferul plăţilor în fondurile AOAM este efectuat conform anexei nr.6 a ordinului nr. 180 din 12.10.2015 al Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016. În acest scop vor fi utilizate noi date bancare.

Despre sistarea eliberării/prelungirea patentei de întreprinzător pentru anumite genuri de activitate. SFS, cu participarea specialiștilor de la Ministerul Educației, Ministerul Economiei și cel al Finanțelor, cu asentimentul tuturor participanților, a luat Decizia ca SFS să sisteze eliberarea/prelungirea patentelor de întreprinzător pentru anumite genurile de activitate, în scopul executării prevederilor legislative stipulate în Codul educației.

Comunicat informativ privind publicarea Conceptului privind transpunerea Directivei privind contabilitatea şi Directivei privind auditul în legislaţia naţională. În contextul consolidării forţelor în promovarea continuă a reformelor în domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului, Ministerul Finanţelor cu suportul proiectului regional STAREP, a elaborat, şi prezintă pentru informare Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU) şi Directivei privind auditul (2006/43/EU) în legislaţia naţională.

Ministerul Economiei susține reducerea până la 1% a taxei vamale la importul materiei prime pentru mărfurile industriale. Pentru asigurarea unui climat investiţional favorabil în Republica Moldova și a condiţiilor de activitate prietenoase pentru mediul de afaceri, Ministerul Economiei susține inițiativa deputaților de reducere a mărimii taxelor vamale până la 1 % la unele materii prime utilizate de companiile din industria de prelucrare.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011". Proiectul vine întru ajustarea noțiunii de „comerț ambulant" la legislația statelor UE, care include în unitățile comerțului ambulant rulotele mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau vehicule special amenajate. Ca rezultat, restricțiile de comercializare a produselor din tutun se vor răsfrânge asupra gheretelor amplasate în preajma instituțiilor de învăţământ și medico-sanitare (la o distanță mai mică de 200 metri de la aceste instituții).

Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997. Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul extinderii până în perioada fiscală 2021 inclusiv a facilităților fiscale pentru companiile din industria tehnologiei informației (IT), adică pe o perioadă suplimentară de 5 ani.

Economisește 50% și 75% din prețul poliței medicale până pe 31 martie 2016! Până pe 31.03.2016, fondatorii de întreprinderi individuale, titularii de patentă de întreprinzător, arendașii, arendatorii, alți cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern își vor asigura riscul financiar în caz de îmbolnăvire, achitând suma de 2 028 lei, ceea ce reprezintă 50% din prețul integral al poliței, iar proprietarii de terenuri agricole își vor asigura riscul cu 1 014 lei, achitând doar 25% din costul primei medicală la Agențiile teritoriale ale CNAM.

Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016. Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din măsurile politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020", Acordului de Asociere dintre UE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi RM, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul alinierii politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniile fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), etc., precum şi consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.

Octavian Calmâc a instituit un moratoriu de 3 luni asupra controalelor efectuate de instituțiile din subordinea Ministerului Economiei. Ministrul Economiei, a semnat un Ordin privind instituirea moratoriului asupra controalelor de stat efectuate de către autoritățile administrative din subordinea ministerului abilitate cu funcții de control.Astfel, timp de 3 luni Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a obiectelor Industriale Periculoase și Inspectoratul energetic de Stat nu vor efectua controale la agenții economici.

Tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din 1 ianuarie 2016. CNAS a pus în aplicare bugetul provizoriu, începând cu 1 ianuarie 2016. În acest context, până la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat de către plătitori se stabilesc în conformitate cu anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015.

Modificarea Formularului-tip al Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS). În legătură cu modificarea clasificaţiei bugetare şi aprobarea clasificaţiei economice conform anexei nr. 11 la ordinul Ministerului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificaţia bugetară, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2016, CNAS a aprobat Formularul-tip al Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) prin Ordinul CNAS nr. 13-A din 26.01.2016.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna februarie 2016

Scrisori:

Privind aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016 sc. nr. 04-109/53 din 19.01.2016. Primarul general prin Dispoziţia nr. 1129-d din 29.12.2015 a dispus aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016, iar prin pct. 9 din dispoziţia numită, primarul general a dispus păstrarea tuturor cotelor la impozitele şi taxele locale aprobate în perioada anilor 2013-2015, până la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2016 în a II-a lectură. De menţionat că păstrarea cotei impozitului pe bunurile imobiliare stabilită pe anul 2015 de 0,10% este menţinută prin dispoziţia primarului general sus numită, la prima lectură de aprobare a bugetului municipal Chişinău pe anul 2016, precum şi la proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea bugetului în lectura a doua în Anexa nr. 8.

Privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015. Ministerul Finanțelor prin această scrisoare a venit cu anumite explicații ce țin de aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015, și anume a prevederilor privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, cum ar fi deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova; deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului; deducerea reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale; deducerea  donaţiilor efectuate pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...