37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.02.2016-01.03.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.02.2016-01.03.2016

01.03.20163.289 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Trebuie de legalizat Registrul MCC la SFS pentru anul 2016? Află aici! În situația în care Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23.10.2014 și Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 încă nu au fost modificate, ar fi mai bine de legalizat Registrul MCC.

Ce schimbări se preconizează conform Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016? În trimestrul IV al acestui an, vor fi aprobate următoarele legi noi: Legea contabilității, Legea privind activitatea de audit și Codul vamal al Republicii Moldova. Totodată vor fi modificate Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal și Legea nr. 1054-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 87 din 05.02.2016
1. (29.2.5.11) Persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova trebuie să includă în Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul care, potrivit prevederilor Codului fiscal reprezintă sursă de venit neimpozabilă?
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.
Astfel, luând în considerație prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoanele respective vor include în declarație doar veniturile impozabile.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind justificarea documentară a tranzacţiei economice, impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 88 din 05.02.2016
1. (29.1.2.17) Se impozitează cu impozitul pe venit subvențiile obținute de către producători agricoli pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură și se permit la deducere cheltuielile ce țin de primirea subvențiilor?
2. (29.1.3.58) Care este modul de aplicare a prevederilor art. 24 alin.(9) din Codul fiscal în cazul în care agentul economic a obținut venituri specificate în art. 20 din Codul fiscal?
3. (29.1.3.57) Care este modul de documentare a operațiunilor economice efectuate de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații cu sistemul ei bugetar?
Ordinul IFPS nr. 89 din 08.02.2016
1. (29.1.3.59) Cum urmează entitatea să-și confirme cheltuielile suportate pentru publicitatea produselor entității efectuată pe paginile de socializare, dacă plasarea acesteia se efectuează de către persoana fizică, angajat al întreprinderii și achitarea are loc prin intermediul cardului bancar al acestuia?
Ordinul IFPS nr. 90 din 09.02.2016
1. (29.1.6.33) Cum se vor reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sumele primite ca despăgubire în cazul pierderii forțate, precum și a cheltuielilor ce țin de ieșirea forțată a bunurilor?
2. (29.1.3.28) Comasarea cu întrebarea la nr. 29.1.3.44.
3. (29.1.3.18) Urmează a fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile legate de achitarea dobînzilor pentru împrumutul luat de la persoanele fizice, juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing), utilizat în cadrul activității de întreprinzător?
4. (29.1.3.24) Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?
5. (29.1.3.22) Se consideră ca venit impozabil în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietății analogice pierdute forțat? Se permite la deduceri în scopuri fiscale, valoarea fondului fix casat ca rezultat al pierderii forțate?
6. (29.1.3.16) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
Ordinul IFPS nr. 91 din 09.02.2016
1. (28.1.7) Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor ce excepția celor scutite mai mare de 600 mii lei, are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind ajustarea în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 96 din 12.02.2016
1. (29.5.11) Apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale? Dacă apare, atunci în care cazuri?
În cazul în care organizația necomercială desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire, nu apare necesitatea de a ajusta veniturile și cheltuielile prin completarea anexei 1D și 2D la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).
Obligația ajustării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor în Declarația data apare numai în cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia.

Cum poți afla dacă angajatorul tău achită pentru tine cotele de asigurare socială? Pentru a afla dacă angajatorul nostru achită contribuțiile și prezintă Declaraţia persoanei asigurate la timp, la CNAS a fost lansat anterior Sistemul Informațional ACCES CPAS. Astfel, fiecărui utilizator al SI ACCES CPAS i se atribuie o parolă unică, care serveşte drept criteriu al securităţii la accesarea contului curent. Sistemul permite accesul la serviciile sale doar persoanelor înregistrate ca utilizatori ai SI ACCES CPAS în baza login-ului şi parolei distribuite de CNAS.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 109 din 25.02.2016
1. (29.1.11.11) Poate fi constatat casa de schimb valutar ca subiect al impunerii în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 541 din Codul fiscal dacă venitul activității respective nu se supune TVA și venitul din activitatea operațională în anul precedent a constituit o sumă de pînă la 100 000 lei?
2. (29.1.11.10) Cum se stabilește obiectul impozabil potrivit prevederilor 542 din Codul fiscal utilizînd indicatorii raportului financiar?
3. (29.1.1.15) Se va impozita venitul obținut de către persoana fizică, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?

Noutăți:

Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European. Ministerul Finanţelor prezintă pentru informare Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

Comunicat informativ cu privire la modificările și completările Hotărîrii Guvernului nr.101 din 5 februarie 2013. Au fost aprobate modificările și completările la formularele-tip Forma 1-DTA-13, Forma 2-DTA-13, Forma 3-DTA-13 ce țin de atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova și a fost aprobat un nou formular-tip Forma (CCR-15) „Cerere privind solicitarea Certificatului de rezidență", conform căruia contribuabilii urmează să solicite certificatul de rezidență, în temeiul convențiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate între Republica Moldova și alte state.

În atenția titularului patentei de întreprinzător. IFS mun. Chișinău informează care sunt mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător și care sunt mărfurile ce se interzic de a se comercializa în bază de patentă. Se aduce la cunoștință că, se permite desfășurarea activității de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiția ca veniturile din vânzări ale titularului de patentă să nu depășească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

În atenția conducătorilor piețelor din municipiul Chișinău! IFS mun. Chișinău, în legătură cu multiplele încălcări ce apar în pieţe în legătură cu activitatea neînregistrată sub careva dintre formele organizatorice-juridice ale persoanelor fizice, informează că conform Codul contravențional, desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.

25 martie - termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți. SFS aduce spre cunoștință că, persoanele fizice (cetățeni străini sau apatrizi) care au obținut statutul de rezident al RM (se află pe teritoriul RM mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni ce se începe sau se termină în anul fiscal dat sau își au domiciliul permanent în RM) au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

A fost publicată lista actelor necesare pentru controlul documentar la vămuirea mărfurilor. Serviciul Vamal a afişat pe pagina sa electronică lista actelor necesare la efectuarea controlului documentar la vămuirea mărfurilor. În listă se regăsesc documentele comerciale, cele de transport, actele permisive, dar şi actele ce vizează unele restricţii la introducerea sau scoaterea mărfurilor din vamă. La fel, este vorba despre actele suplimentare care pot fi prezentate pentru confirmarea declaraţiilor vamale prezentate de către agenţi economici.

Precizări la Ordinul MF din 02 februarie 2016, privind sistarea controalelor la fața locului efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat. Până la intrarea în vigoare a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat, se sistează inițierea controalelor la fața locului prin toate metodele de verificare prevăzute de Codul fiscal, inclusiv instituirea posturilor fiscale. Dar prevederile Ordinului nu se aplică asupra controlului fiscal dacă este efectuat la oficiul organului fiscal, este efectuat la cererea persoanelor fizice și juridice etc.

Comunicat informativ privind imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale. În conformitate cu noile norme agenții economici care dispun de un sistem computerizat de evidență primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecție pentru documentarea livrărilor lor. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004. Proiectul are drept scop perfecționarea şi concretizarea conţinutului normativ al Hotărîrii Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004, precum și lichidarea golului existent actualmente în legislația muncii în vigoare, care nu permite încheierea cu șoferii de autoturisme și camionete, de mașini de mare tonaj și autobuze, care efectuează transportarea valorilor, a contractelor scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină, ceea ce are ca efect abuzuri din partea acestei categorii de salariați, pe de o parte, și imposibilitatea de a recupera integral prejudiciul material cauzat angajatorului, pe de altă parte.

Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare. Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare tipizate de documente primare cu regim special, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexele la ele: act de achiziţie a mărfurilor; act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente; bon de plată; 1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale; 2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale; foaie de parcurs; borderou de achiziţie a laptelui.

25 martie - termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. SFS reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 până la 25 martie a anului curent. Contribuabilii persoane fizice urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).

Un nou serviciu pentru contabili. CNAS aduce la cunoştinţă plătitorilor de contribuţii la bugetul de asigurări sociale de stat despre un nou serviciu electronic de prezentare a formularului tipizat „Ancheta persoanei asigurate" REV1 prin intermediul portalului www.raportare.md. Formularul REV1 electronic constituie o alternativă la modul clasic de transmitere a formularelor şi constituie ultimul raport care se transmitea în mod tradiţional de către angajatori.

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012". La recomandarea experților Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea armonizării cadrului legislativ și normativ în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii la recomandările europene și, alinierii în acest context la principiile Legii europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Planul de acțiuni propus spre examinare a fost suplinit cu o direcție prioritară nouă "Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova".

Ce amenzi riscă cei care nu-şi vor declara veniturile. Potrivit art. 260 din Codul fiscal, pentru neprezentarea dării de seamă fiscale contribuabilul se sancționează cu o amendă de 1000 de lei. Aceeaşi amendă este prevăzută şi pentru prezentarea declaraţiei care conține informație neautentică. În cazul depunerii tardive a declaraţiei, contribuabilul riscă o amendă de 200 de lei.

Întrebări-Răspunsuri:

Modul de calculare a concediilor suplimentare. În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu? Răspuns: Conform articolului 11 al Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004, la prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri: căsătoria salariatului, căsătoria copilului salariatului, înfierea copilului, decesul părinților, socrilor, soţului (soţiei), copilului, decesul fratelui/surorii; bunicului/bunicii, părinţilor care au copii în clasele I şi II - 1 zi la începutul anului şcolar şi 1 zi la sfârşitul anului şcolar, încorporarea în rândurile Armatei Naţionale a membrului familiei. Concediul menţionat mai sus se acordă strict în timpul survenirii evenimentului şi nu poate fi transferat în altă perioadă.

Articole:

Готовимся к проверке Инспекции Труда. Любой работодатель должен быть готов к тому, что рано или поздно его посетит инспекция труда. Причем, если «плановую» проверку, можно предвидеть, заглянув на сайт Государственной инспекции труда, то внезапные (внеплановые) проверки проводятся либо в ответ на жалобы недовольных работников; либо по инициативе других государственных органов, например налоговой инспекции или территориальной кассы социального страхования; либо при несчастных случаев на производстве. Оставить без внимания такие «сигналы» инспекция труда не может. Проверки осуществляются в соответствии с Законом № 140 от 10.05.2001 г. «О Государственной инспекции труда» и Законом № 131 от 8.06.2012 г. «О государственном контроле предпринимательской деятельности».

Contracte de locațiune cu stimulente - altă abordare. Articolul „Acordarea perioadei de grație în cadrul contractului de leasing operațional (locațiune)" (M. Dima, N. Țiriulinicova), publicat recent în revista „Contabilitate și audit" (nr. 12/2015) m-a impresionat în mod deosebit, măcar că nu sunt de acord cu toate concluziile autorilor. În primul rând, pe motiv că autorii pun în discuție teme legate de standarde performante de contabilitate - IFRS. În acest articol este analizată interpretarea la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) SIC 15 „Leasing operațional - stimulente". Conținutul acestei interpretări poate fi înțeles exclusiv ca o completare a standardului internațional de contabilitate IAS 17 „Contracte de leasing". În înțelegerea noastră, această interpretare poate fi folosită exclusiv împreună cu acest standard și alte IFRS-uri. Este important de menționat acest fapt în contextul logicii care va fi expusă în acest articol.

Scrisorile Ministerului Finanțelor și IFPS:

Privind amortizarea activelor biologice imobilizate sc. nr 15-08/677 din 24.12.2015. Reieşind din prevederile scrisorii, se supun amortizării toate activele biologice imobilizate mature (de exemplu, viile, livezile, plantaţiile de pomuşoare; animalele de muncă - caii) între paranteze fiind enumerate doar unele exemple reprezentative din fiecare grup de active biologice şi cele menţionate în pct. 21 din SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură", conform regulilor generale stabilite în SNC "Imobilizări necorporale şi corporale". Agentul economic va ţine evidenţa şi calcula uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Codul fiscal şi cu Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale. De asemenea, conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă. Astfel, în cazul vânzării activelor biologice care sunt supuse amortizării, valoarea impozabilă a livrării impozabile cu TVA va constitui valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţa a activelor biologice respective.

Privind unele aspecte aferente impozitului pe bunurile imobiliare sc. nr. 26-08/3-09-7552/641 din 01.02.2016. IFPS menţionează că, scutirea de impozitul pe bunurile imobiliare prevăzută în art. 283. alin. (1) lit. h)-l) din CF se acordă numai în cazul persoanelor fizice. Drept urmare, asociaţiile de proprietari de bunuri imobiliare, nu beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare (impozitului funciar), prevăzută prin art. 283 alin. (1) lit. h)-l) din CF şi respectiv aceasta nu poate fi aplicată la calcularea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe bunuri imobiliare.

Noutăți ContabilȘef:

Trebuie de legalizat Registrul MCC la SFS pentru anul 2016? Află aici! În situația în care Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23.10.2014 și Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 încă nu au fost modificate, ar fi mai bine de legalizat Registrul MCC.

Ce schimbări se preconizează conform Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016? În trimestrul IV al acestui an, vor fi aprobate următoarele legi noi: Legea contabilității, Legea privind activitatea de audit și Codul vamal al Republicii Moldova. Totodată vor fi modificate Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal și Legea nr. 1054-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 87 din 05.02.2016
1. (29.2.5.11) Persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova trebuie să includă în Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul care, potrivit prevederilor Codului fiscal reprezintă sursă de venit neimpozabilă?
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.
Astfel, luând în considerație prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoanele respective vor include în declarație doar veniturile impozabile.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind justificarea documentară a tranzacţiei economice, impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 88 din 05.02.2016
1. (29.1.2.17) Se impozitează cu impozitul pe venit subvențiile obținute de către producători agricoli pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură și se permit la deducere cheltuielile ce țin de primirea subvențiilor?
2. (29.1.3.58) Care este modul de aplicare a prevederilor art. 24 alin.(9) din Codul fiscal în cazul în care agentul economic a obținut venituri specificate în art. 20 din Codul fiscal?
3. (29.1.3.57) Care este modul de documentare a operațiunilor economice efectuate de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații cu sistemul ei bugetar?
Ordinul IFPS nr. 89 din 08.02.2016
1. (29.1.3.59) Cum urmează entitatea să-și confirme cheltuielile suportate pentru publicitatea produselor entității efectuată pe paginile de socializare, dacă plasarea acesteia se efectuează de către persoana fizică, angajat al întreprinderii și achitarea are loc prin intermediul cardului bancar al acestuia?
Ordinul IFPS nr. 90 din 09.02.2016
1. (29.1.6.33) Cum se vor reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sumele primite ca despăgubire în cazul pierderii forțate, precum și a cheltuielilor ce țin de ieșirea forțată a bunurilor?
2. (29.1.3.28) Comasarea cu întrebarea la nr. 29.1.3.44.
3. (29.1.3.18) Urmează a fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile legate de achitarea dobînzilor pentru împrumutul luat de la persoanele fizice, juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing), utilizat în cadrul activității de întreprinzător?
4. (29.1.3.24) Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?
5. (29.1.3.22) Se consideră ca venit impozabil în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietății analogice pierdute forțat? Se permite la deduceri în scopuri fiscale, valoarea fondului fix casat ca rezultat al pierderii forțate?
6. (29.1.3.16) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
Ordinul IFPS nr. 91 din 09.02.2016
1. (28.1.7) Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor ce excepția celor scutite mai mare de 600 mii lei, are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind ajustarea în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 96 din 12.02.2016
1. (29.5.11) Apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale? Dacă apare, atunci în care cazuri?
În cazul în care organizația necomercială desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire, nu apare necesitatea de a ajusta veniturile și cheltuielile prin completarea anexei 1D și 2D la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).
Obligația ajustării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor în Declarația data apare numai în cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia.

Cum poți afla dacă angajatorul tău achită pentru tine cotele de asigurare socială? Pentru a afla dacă angajatorul nostru achită contribuțiile și prezintă Declaraţia persoanei asigurate la timp, la CNAS a fost lansat anterior Sistemul Informațional ACCES CPAS. Astfel, fiecărui utilizator al SI ACCES CPAS i se atribuie o parolă unică, care serveşte drept criteriu al securităţii la accesarea contului curent. Sistemul permite accesul la serviciile sale doar persoanelor înregistrate ca utilizatori ai SI ACCES CPAS în baza login-ului şi parolei distribuite de CNAS.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 109 din 25.02.2016
1. (29.1.11.11) Poate fi constatat casa de schimb valutar ca subiect al impunerii în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 541 din Codul fiscal dacă venitul activității respective nu se supune TVA și venitul din activitatea operațională în anul precedent a constituit o sumă de pînă la 100 000 lei?
2. (29.1.11.10) Cum se stabilește obiectul impozabil potrivit prevederilor 542 din Codul fiscal utilizînd indicatorii raportului financiar?
3. (29.1.1.15) Se va impozita venitul obținut de către persoana fizică, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?

Noutăți:

Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European. Ministerul Finanţelor prezintă pentru informare Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

Comunicat informativ cu privire la modificările și completările Hotărîrii Guvernului nr.101 din 5 februarie 2013. Au fost aprobate modificările și completările la formularele-tip Forma 1-DTA-13, Forma 2-DTA-13, Forma 3-DTA-13 ce țin de atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova și a fost aprobat un nou formular-tip Forma (CCR-15) „Cerere privind solicitarea Certificatului de rezidență", conform căruia contribuabilii urmează să solicite certificatul de rezidență, în temeiul convențiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate între Republica Moldova și alte state.

În atenția titularului patentei de întreprinzător. IFS mun. Chișinău informează care sunt mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător și care sunt mărfurile ce se interzic de a se comercializa în bază de patentă. Se aduce la cunoștință că, se permite desfășurarea activității de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiția ca veniturile din vânzări ale titularului de patentă să nu depășească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

În atenția conducătorilor piețelor din municipiul Chișinău! IFS mun. Chișinău, în legătură cu multiplele încălcări ce apar în pieţe în legătură cu activitatea neînregistrată sub careva dintre formele organizatorice-juridice ale persoanelor fizice, informează că conform Codul contravențional, desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.

25 martie - termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți. SFS aduce spre cunoștință că, persoanele fizice (cetățeni străini sau apatrizi) care au obținut statutul de rezident al RM (se află pe teritoriul RM mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni ce se începe sau se termină în anul fiscal dat sau își au domiciliul permanent în RM) au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

A fost publicată lista actelor necesare pentru controlul documentar la vămuirea mărfurilor. Serviciul Vamal a afişat pe pagina sa electronică lista actelor necesare la efectuarea controlului documentar la vămuirea mărfurilor. În listă se regăsesc documentele comerciale, cele de transport, actele permisive, dar şi actele ce vizează unele restricţii la introducerea sau scoaterea mărfurilor din vamă. La fel, este vorba despre actele suplimentare care pot fi prezentate pentru confirmarea declaraţiilor vamale prezentate de către agenţi economici.

Precizări la Ordinul MF din 02 februarie 2016, privind sistarea controalelor la fața locului efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat. Până la intrarea în vigoare a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat, se sistează inițierea controalelor la fața locului prin toate metodele de verificare prevăzute de Codul fiscal, inclusiv instituirea posturilor fiscale. Dar prevederile Ordinului nu se aplică asupra controlului fiscal dacă este efectuat la oficiul organului fiscal, este efectuat la cererea persoanelor fizice și juridice etc.

Comunicat informativ privind imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale. În conformitate cu noile norme agenții economici care dispun de un sistem computerizat de evidență primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecție pentru documentarea livrărilor lor. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004. Proiectul are drept scop perfecționarea şi concretizarea conţinutului normativ al Hotărîrii Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004, precum și lichidarea golului existent actualmente în legislația muncii în vigoare, care nu permite încheierea cu șoferii de autoturisme și camionete, de mașini de mare tonaj și autobuze, care efectuează transportarea valorilor, a contractelor scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină, ceea ce are ca efect abuzuri din partea acestei categorii de salariați, pe de o parte, și imposibilitatea de a recupera integral prejudiciul material cauzat angajatorului, pe de altă parte.

Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare. Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare tipizate de documente primare cu regim special, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexele la ele: act de achiziţie a mărfurilor; act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente; bon de plată; 1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale; 2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale; foaie de parcurs; borderou de achiziţie a laptelui.

25 martie - termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. SFS reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 până la 25 martie a anului curent. Contribuabilii persoane fizice urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).

Un nou serviciu pentru contabili. CNAS aduce la cunoştinţă plătitorilor de contribuţii la bugetul de asigurări sociale de stat despre un nou serviciu electronic de prezentare a formularului tipizat „Ancheta persoanei asigurate" REV1 prin intermediul portalului www.raportare.md. Formularul REV1 electronic constituie o alternativă la modul clasic de transmitere a formularelor şi constituie ultimul raport care se transmitea în mod tradiţional de către angajatori.

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012". La recomandarea experților Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea armonizării cadrului legislativ și normativ în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii la recomandările europene și, alinierii în acest context la principiile Legii europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Planul de acțiuni propus spre examinare a fost suplinit cu o direcție prioritară nouă "Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova".

Ce amenzi riscă cei care nu-şi vor declara veniturile. Potrivit art. 260 din Codul fiscal, pentru neprezentarea dării de seamă fiscale contribuabilul se sancționează cu o amendă de 1000 de lei. Aceeaşi amendă este prevăzută şi pentru prezentarea declaraţiei care conține informație neautentică. În cazul depunerii tardive a declaraţiei, contribuabilul riscă o amendă de 200 de lei.

Întrebări-Răspunsuri:

Modul de calculare a concediilor suplimentare. În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu? Răspuns: Conform articolului 11 al Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004, la prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri: căsătoria salariatului, căsătoria copilului salariatului, înfierea copilului, decesul părinților, socrilor, soţului (soţiei), copilului, decesul fratelui/surorii; bunicului/bunicii, părinţilor care au copii în clasele I şi II - 1 zi la începutul anului şcolar şi 1 zi la sfârşitul anului şcolar, încorporarea în rândurile Armatei Naţionale a membrului familiei. Concediul menţionat mai sus se acordă strict în timpul survenirii evenimentului şi nu poate fi transferat în altă perioadă.

Articole:

Готовимся к проверке Инспекции Труда. Любой работодатель должен быть готов к тому, что рано или поздно его посетит инспекция труда. Причем, если «плановую» проверку, можно предвидеть, заглянув на сайт Государственной инспекции труда, то внезапные (внеплановые) проверки проводятся либо в ответ на жалобы недовольных работников; либо по инициативе других государственных органов, например налоговой инспекции или территориальной кассы социального страхования; либо при несчастных случаев на производстве. Оставить без внимания такие «сигналы» инспекция труда не может. Проверки осуществляются в соответствии с Законом № 140 от 10.05.2001 г. «О Государственной инспекции труда» и Законом № 131 от 8.06.2012 г. «О государственном контроле предпринимательской деятельности».

Contracte de locațiune cu stimulente - altă abordare. Articolul „Acordarea perioadei de grație în cadrul contractului de leasing operațional (locațiune)" (M. Dima, N. Țiriulinicova), publicat recent în revista „Contabilitate și audit" (nr. 12/2015) m-a impresionat în mod deosebit, măcar că nu sunt de acord cu toate concluziile autorilor. În primul rând, pe motiv că autorii pun în discuție teme legate de standarde performante de contabilitate - IFRS. În acest articol este analizată interpretarea la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) SIC 15 „Leasing operațional - stimulente". Conținutul acestei interpretări poate fi înțeles exclusiv ca o completare a standardului internațional de contabilitate IAS 17 „Contracte de leasing". În înțelegerea noastră, această interpretare poate fi folosită exclusiv împreună cu acest standard și alte IFRS-uri. Este important de menționat acest fapt în contextul logicii care va fi expusă în acest articol.

Scrisorile Ministerului Finanțelor și IFPS:

Privind amortizarea activelor biologice imobilizate sc. nr 15-08/677 din 24.12.2015. Reieşind din prevederile scrisorii, se supun amortizării toate activele biologice imobilizate mature (de exemplu, viile, livezile, plantaţiile de pomuşoare; animalele de muncă - caii) între paranteze fiind enumerate doar unele exemple reprezentative din fiecare grup de active biologice şi cele menţionate în pct. 21 din SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură", conform regulilor generale stabilite în SNC "Imobilizări necorporale şi corporale". Agentul economic va ţine evidenţa şi calcula uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Codul fiscal şi cu Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale. De asemenea, conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.Astfel, în cazul vânzării activelor biologice care sunt supuse amortizării, valoarea impozabilă a livrării impozabile cu TVA va constitui valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţa a activelor biologice respective.

Privind unele aspecte aferente impozitului pe bunurile imobiliare sc. nr. 26-08/3-09-7552/641 din 01.02.2016. IFPS menţionează că, scutirea de impozitul pe bunurile imobiliare prevăzută în art. 283. alin. (1) lit. h)-l) din CF se acordă numai în cazul persoanelor fizice. Drept urmare, asociaţiile de proprietari de bunuri imobiliare, nu beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare (impozitului funciar), prevăzută prin art. 283 alin. (1) lit. h)-l) din CF şi respectiv aceasta nu poate fi aplicată la calcularea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe bunuri imobiliare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...