37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 02.03.2016-06.04.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 02.03.2016-06.04.2016

06.04.20162.748 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind obținerea certificatului de rezidență (forma 1 DTA-13) și privind determinarea mărimii reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 163 din 03.03.2016
1. (29.1.7.67) Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?
2. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Care este mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 și la ce calcule se folosește? Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, potrivit datelor statistice, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 constituie 4610,9 lei. Mărimea indicată a salariului mediu se va aplica în mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, cu începere de la 1 aprilie 2016.

Noutăți:

Guvernul a aprobat Strategia Națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru următorii cinci ani. Obiectivul principal al Strategiei este valorificarea rapidă a potenţialului de export al Republicii Moldova, preponderent prin atragerea investițiilor străine. Pe de altă parte, documentul va susține îndeplinirea angajamentelor asumate de RM în cadrul Acordului de Asociere cu UE.

Codul funciar a fost modificat. Ce consecinţe ar putea avea aceste modificări? Parlamentul a adoptat în lectură finală pachetul de amendamente la un şir de legi, inclusiv la Codul Funciar, la legile cu privire la administraţia publică, cu privire la cadastrul bunurilor imobiliare şi cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a terenurilor. Schimbarea destinaţiei terenurilor va fi efectuată în baza procedurii, stabilită printr-o hotărâre de Guvern.

Regulamentul privind ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare intră în vigoare la 04 aprilie 2016. Registrului garanțiilor este unul public, ținut în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar și a altor drepturi de garanție asupra bunurilor mobile și pentru a asigura consultarea acestuia și obținerea extraselor din el de către orice persoană. Obiectele informaționale înregistrate în Registrului garanțiilor sunt gajul; leasingul financiar; persoana fizică sau juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar etc.

Setul definitivat de materiale ce vizează modificarea, completarea şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016. Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020", Acordului de Asociere dintre UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și RM, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale.

Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016. Noile prevederi legislative sunt orientate spre edificarea unui stat de orientare socială, în care să avem un mediu de afaceri prielnic pentru dezvoltare şi creştere economică şi să creeze mecanisme simple şi echitabile pentru persoanele fizice, asigurând redistribuirea corectă a veniturilor şi solidaritate socială. Setul de propuneri va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri şi nu prevede careva majorări de impozite semnificative pentru agenţii economici.

Aveți mașină? Iată ce tаxă va trebui să plătiți. Toți deținătorii de mașini vor trebui să achite un impozit în fiecare an, o singură dată fie la data înmatriculării de stat a autovehiculului, fie la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă până la această dată taxa nu a fost achitată, fie până la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dar nu mai târziu de 25 decembrie a anului curent sau fie până la 25 decembrie a anului curent.

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic. Scopul elaborării constă în conturarea lacunelor în cadrul legislativ / normativ naţional, necesitatea şi utilitatea suplinirii acestora cu noi reglementări prin prisma legislației europene, care ar asigura libera circulație a produselor / serviciilor și ar permite dezvoltarea comerţului on-line în RM. Sporirea premizelor de dezvoltare a comerţului electronic în cadrul societăţii informaţionale oferă posibilităţi importante de încadrare în Comunitate, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Astfel, acest proiect se impune pentru a stimula creşterea economică a întreprinderilor, sporirea investiţiilor în inovaţii, care se cunosc și se dezvoltă datorită sistemelor electronice (în primul rînd accesul la Internet), toate acestea contribuie la consolidarea competitivităţii întreprinderilor.

Înlesniri pentru deţinătorii de patente. Restabilirea patentei de întreprinzător, în cazul în care aceasta a fost pierdută va costa 20 de lei, faţă de un salariu minim, cum este în prezent. Restabilirea se va face în baza cererii depuse de titulari către autoritatea, care a eliberat patenta. Prevederile se conţin în proiectul modificărilor şi completărilor în actele legislative în vigoare, care vizează realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, aprobat de Guvern.

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la prețurile de comercializare ale produselor social importante. Proiectul respectiv vine întru executarea prevederilor art. 4 şi art. 20 al Legii nr. 231 din 23.09. 2010 cu privire la comerţul interior cu modificările şi completările ulterioare, prin care se împuterniceşte Guvernul de a reglementa preţurile la produsele social importante (în continuare PSI) conform unei liste a acestora, precum şi se identifică instrumentele de reglementare - rentabilitatea la fabricare şi / sau adaosul comercial la vînzarea PSI.

Fermierii vor putea efectua importul direct de motorină. Norma de consum a motorinei pentru 1 ha de teren agricol pentru un ciclu tehnologic a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, reieşind din prevederile Metodologiei, în mărime de 110,96 litri, pentru un ciclu tehnologic.

Guvernul a aprobat simplificarea procedurii de iniţiere a afacerii. Antreprenorii din RM vor putea deschide o afacere în domeniul comerţului fără a solicita o autorizaţie de la autoritatea publică locală în care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea, ci doar prin notificarea acesteia. În prezent, obținerea unei autorizații în comerț durează peste două luni și dosarul depus la Primărie conține circa şapte acte permisive, eliberate de diferite autorităţi.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016. CNAS a aprobat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016. Reieşind din faptul, că s-a instituit moratoriu asupra controlului de stat în activitatea persoanelor juridice şi fizice ce desfăşoară activitate de întreprinzător, CNAS a planificat efectuarea controalelor la plătitorii de contribuţii care nu practică activitatea de întreprinzător.

Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2017-2019. Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţă că modificările şi completările la legislaţie ce rezultă din politica bugetar-fiscală şi vamală, precum şi administrării fiscale pe anul 2016, au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.287 din 12 martie 2016 şi prezentate Parlamentului spre examinare şi adoptare. În legătură cu aceasta, întru realizarea calendarului bugetar, pentru ciclu următor de planificare bugetară, MF anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2017-2019.

Proiectul HG Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 1450 din 24 decembrie 2007. Necesitatea elaborării proiectului de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit" este generată de prevederile punctului 9 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, ce ţine de confirmarea componenţei nominale a Comisiei de certificare de pe lângă Ministerul Finanțelor după expirarea a doi ani de activitate.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna aprilie 2016

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Se propune completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 cu norme care vor dezvolta şi detalia principiile şi mecanismele de reglementare prin acte permisive, care necesita a fi utilizate în cursul procesului de revizuire şi de optimizare preconizat, pentru a elimina deficienţe, precum şi instituirea normelor juridice necesare care ar permite fondarea şi fortificarea ghişeului unic în calitate de platformă electronică cu fluxul necesar de documente în variantă electronică. Totodată, sunt propuse pentru excludere circa 100 de acte permisive din cadrul Nomenclatorului, în calitate de prim pas în procesul de optimizare şi revizuire.

Când se vor termina chinurile antreprenorilor pentru obţinerea autorizaţiilor sanitare? De mulţi ani antreprenorii solicită simplificarea procedurii de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare pentru activitatea de producere şi comerţ. Cele mai mari dificultăţi sunt în obţinerea autorizaţiei sanitare şi sanitar-veterinare. Autorităţile promit ca în scurt timp vor modifica Legea comerţului pentru a reduce birocraţia şi nivelul corupţiei la obţinerea acestor acte.

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii va fi reglementată printr-o nouă lege. Ministerul Economiei propune ajustarea cadrului legislativ naţional la principiile europene în domeniul dezvoltării IMM. De asemenea, proiectul legii are ca obiectiv asigurarea şi creşterea competitivităţii performanţelor întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin facilitarea accesului la finanţare, crearea Fondului de garantare a creditelor acordate IMM, educaţia antreprenorială, servicii de informare, asistenţă şi consultanţă, alte acţiuni prevăzute de lege.

Comunicat cu privire la punerea în aplicarea a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016. Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, în vigoare din 1 aprilie 2016, se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici și/sau cerințele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecție a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniția controale în baza prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal, ale Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, ale Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

În atenţia farmaciilor contractate de CNAM! CNAM atenţionează reprezentanţii instituţiilor farmaceutice contractate că, începând cu 1 aprilie 2016, adaosul comercial la medicamentele compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală rămâne de maximum 15%, conform Hotărârii nr. 1372 din 23.12.2005 a Guvernului.

Condițiile, Drepturile și Obligațiile Antreprenorului în procesul de efectuare a controalelor

Articole:

Предоставление штатного расписания предприятия в территориальную инспекцию труда. Штатное расписание предприятия - внутренний документ предприятия, в котором документально оформляется: структура предприятия, штатный состав, численность сотрудников с указанием размера тарифной ставки или должностных окладов. Столь важный кадровый документ, как штатное расписание предприятия, на практике вызывает немало вопросов. Ответы на наиболее актуальные из них мы представили в данной статье. Штатное расписание предприятия должно быть оформлено в каждой организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

Deductibilitatea impozitelor și taxelor în scopuri fiscale. Deductibilitatea unei sau altei cheltuieli în scopuri fiscale, în unele situații, este legată de incertitudini. Se cunoaște că înţelegerea deductibilității unor cheltuieli de către contribuabili şi de către organele fiscale poate fi diferită. Cu toate că, în cele mai dese cazuri, ambele părţi fac referinţă la una şi aceeaşi normă din Codul fiscal (art. 24 alin.(1)): „Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător". Această propoziţie conţine o întreagă filozofie privind înţelegerea deductibilităţii cheltuielilor în scopuri fiscale. Divergenţele sunt generate de faptul că înţelegerea celor două părţi privind „necesitatea" şi „ordinaritatea" unor cheltuieli pentru activitatea de întreprinzător este diferită. Deducerea în scopuri fiscale a unei cheltuieli urmează să fie analizată în contextul fondului economic în care a fost suportată, genului de activitate al subiectului impozitării, scopurilor economice urmărite și altor factori. Pentru o entitate o cheltuială ar putea fi deductibilă în scopuri fiscale, iar pentru alta aceeași cheltuială - nu!

Scrisorile IFPS:

Privind aplicarea regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile prestate de nerеzident sc. nr. 26-08/4-2-11/2-7976/1760 din 12.03.2016. IFPS a comunicat că aplicarea regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile prestate de nerezident derivă din specificul, natura şi esenţa operaţiunii economice. Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a TVA pentru serviciile prestate de către un nerezident al RM unui rezident, urmează a fi stabilit locul livrării, ţinând cont de prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, potrivit cărora locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor", acordă stipulări exprese, indicând concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sunt indicate - locul fiind stabilit ca locul sediului persoanei ce acordă serviciul (alineatul (2) al art. 111 din Codul fiscal). Deoarece alineatul (1) al art. 111 din Codul fiscal nu stabileşte expres locul livrării serviciilor de comunicaţie, respectiv aceste servicii cad sub incidenţa alineatului (2) al art. 111 din Codul fiscal care specifică că locul livrării serviciilor ce nu sunt enumerate în alineatul (1) se consideră sediul persoanei care prestează serviciul.

Privind calificarea ca import de sеrvicii a procurărilor efectuate de către rezidenţi de la nerezidenții cu reprezentanţa permanentă în RM sc. nr. 26-08/2-12/1-8005/2136 din 25.03.2016. IFPS a comunicat că în conformitate cu prevederile art. 94 lit. a) din Codul fiscal, subiecţii impozabili sînt persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în RM prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de TVA. Litera c) al art.94 din Codul fiscal stabilește că la importul serviciilor subiecţii impozabili reprezintă persoanele juridice şi fizice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în RM prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. Astfel reprezentanţa permanentă ca subiect al impunerii cu TVA care la depăşirea pragului de înregistrare obligatorie ca plătitor a TVA, prevăzut la art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, urmează să obţină statutul de plătitor a TVA, precum şi faptul că reprezentanţa permanentă este înregistrată ca subiect ce desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, procurările efectuate de către rezidenţii republicii nu pot fi calificate ca import de servicii.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind obținerea certificatului de rezidență (forma 1 DTA-13) și privind determinarea mărimii reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 163 din 03.03.2016
1. (29.1.7.67) Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?
2. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Care este mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 și la ce calcule se folosește? Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, potrivit datelor statistice, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 constituie 4610,9 lei. Mărimea indicată a salariului mediu se va aplica în mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, cu începere de la 1 aprilie 2016.

Noutăți:

Guvernul a aprobat Strategia Națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru următorii cinci ani. Obiectivul principal al Strategiei este valorificarea rapidă a potenţialului de export al Republicii Moldova, preponderent prin atragerea investițiilor străine. Pe de altă parte, documentul va susține îndeplinirea angajamentelor asumate de RM în cadrul Acordului de Asociere cu UE.

Codul funciar a fost modificat. Ce consecinţe ar putea avea aceste modificări? Parlamentul a adoptat în lectură finală pachetul de amendamente la un şir de legi, inclusiv la Codul Funciar, la legile cu privire la administraţia publică, cu privire la cadastrul bunurilor imobiliare şi cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a terenurilor. Schimbarea destinaţiei terenurilor va fi efectuată în baza procedurii, stabilită printr-o hotărâre de Guvern.

Regulamentul privind ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare intră în vigoare la 04 aprilie 2016. Registrului garanțiilor este unul public, ținut în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar și a altor drepturi de garanție asupra bunurilor mobile și pentru a asigura consultarea acestuia și obținerea extraselor din el de către orice persoană.Obiectele informaționale înregistrate în Registrului garanțiilor sunt gajul; leasingul financiar; persoana fizică sau juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar etc.

Setul definitivat de materiale ce vizează modificarea, completarea şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016. Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020", Acordului de Asociere dintre UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și RM, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale.

Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016. Noile prevederi legislative sunt orientate spre edificarea unui stat de orientare socială, în care să avem un mediu de afaceri prielnic pentru dezvoltare şi creştere economică şi să creeze mecanisme simple şi echitabile pentru persoanele fizice, asigurând redistribuirea corectă a veniturilor şi solidaritate socială. Setul de propuneri va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri şi nu prevede careva majorări de impozite semnificative pentru agenţii economici.

Aveți mașină? Iată ce tаxă va trebui să plătiți. Toți deținătorii de mașini vor trebui să achite un impozit în fiecare an, o singură dată fie la data înmatriculării de stat a autovehiculului, fie la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă până la această dată taxa nu a fost achitată, fie până la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dar nu mai târziu de 25 decembrie a anului curent sau fie până la 25 decembrie a anului curent.

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic. Scopul elaborării constă în conturarea lacunelor în cadrul legislativ / normativ naţional, necesitatea şi utilitatea suplinirii acestora cu noi reglementări prin prisma legislației europene, care ar asigura libera circulație a produselor / serviciilor și ar permite dezvoltarea comerţului on-line în RM. Sporirea premizelor de dezvoltare a comerţului electronic în cadrul societăţii informaţionale oferă posibilităţi importante de încadrare în Comunitate, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Astfel, acest proiect se impune pentru a stimula creşterea economică a întreprinderilor, sporirea investiţiilor în inovaţii, care se cunosc și se dezvoltă datorită sistemelor electronice (în primul rînd accesul la Internet), toate acestea contribuie la consolidarea competitivităţii întreprinderilor.

Înlesniri pentru deţinătorii de patente. Restabilirea patentei de întreprinzător, în cazul în care aceasta a fost pierdută va costa 20 de lei, faţă de un salariu minim, cum este în prezent. Restabilirea se va face în baza cererii depuse de titulari către autoritatea, care a eliberat patenta. Prevederile se conţin în proiectul modificărilor şi completărilor în actele legislative în vigoare, care vizează realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, aprobat de Guvern.

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la prețurile de comercializare ale produselor social importante. Proiectul respectiv vine întru executarea prevederilor art. 4 şi art. 20 al Legii nr. 231 din 23.09. 2010 cu privire la comerţul interior cu modificările şi completările ulterioare, prin care se împuterniceşte Guvernul de a reglementa preţurile la produsele social importante (în continuare PSI) conform unei liste a acestora, precum şi se identifică instrumentele de reglementare - rentabilitatea la fabricare şi / sau adaosul comercial la vînzarea PSI.

Fermierii vor putea efectua importul direct de motorină. Norma de consum a motorinei pentru 1 ha de teren agricol pentru un ciclu tehnologic a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, reieşind din prevederile Metodologiei, în mărime de 110,96 litri, pentru un ciclu tehnologic.

Guvernul a aprobat simplificarea procedurii de iniţiere a afacerii. Antreprenorii din RM vor putea deschide o afacere în domeniul comerţului fără a solicita o autorizaţie de la autoritatea publică locală în care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea, ci doar prin notificarea acesteia. În prezent, obținerea unei autorizații în comerț durează peste două luni și dosarul depus la Primărie conține circa şapte acte permisive, eliberate de diferite autorităţi.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016. CNAS a aprobat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016. Reieşind din faptul, că s-a instituit moratoriu asupra controlului de stat în activitatea persoanelor juridice şi fizice ce desfăşoară activitate de întreprinzător, CNAS a planificat efectuarea controalelor la plătitorii de contribuţii care nu practică activitatea de întreprinzător.

Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2017-2019. Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţă că modificările şi completările la legislaţie ce rezultă din politica bugetar-fiscală şi vamală, precum şi administrării fiscale pe anul 2016, au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.287 din 12 martie 2016 şi prezentate Parlamentului spre examinare şi adoptare. În legătură cu aceasta, întru realizarea calendarului bugetar, pentru ciclu următor de planificare bugetară, MF anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2017-2019.

Proiectul HG Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 1450 din 24 decembrie 2007. Necesitatea elaborării proiectului de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit" este generată de prevederile punctului 9 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, ce ţine de confirmarea componenţei nominale a Comisiei de certificare de pe lângă Ministerul Finanțelor după expirarea a doi ani de activitate.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna aprilie 2016

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Se propune completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 cu norme care vor dezvolta şi detalia principiile şi mecanismele de reglementare prin acte permisive, care necesita a fi utilizate în cursul procesului de revizuire şi de optimizare preconizat, pentru a elimina deficienţe, precum şi instituirea normelor juridice necesare care ar permite fondarea şi fortificarea ghişeului unic în calitate de platformă electronică cu fluxul necesar de documente în variantă electronică. Totodată, sunt propuse pentru excludere circa 100 de acte permisive din cadrul Nomenclatorului, în calitate de prim pas în procesul de optimizare şi revizuire.

Când se vor termina chinurile antreprenorilor pentru obţinerea autorizaţiilor sanitare? De mulţi ani antreprenorii solicită simplificarea procedurii de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare pentru activitatea de producere şi comerţ. Cele mai mari dificultăţi sunt în obţinerea autorizaţiei sanitare şi sanitar-veterinare. Autorităţile promit ca în scurt timp vor modifica Legea comerţului pentru a reduce birocraţia şi nivelul corupţiei la obţinerea acestor acte.

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii va fi reglementată printr-o nouă lege. Ministerul Economiei propune ajustarea cadrului legislativ naţional la principiile europene în domeniul dezvoltării IMM. De asemenea, proiectul legii are ca obiectiv asigurarea şi creşterea competitivităţii performanţelor întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin facilitarea accesului la finanţare, crearea Fondului de garantare a creditelor acordate IMM, educaţia antreprenorială, servicii de informare, asistenţă şi consultanţă, alte acţiuni prevăzute de lege.

Comunicat cu privire la punerea în aplicarea a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016. Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, în vigoare din 1 aprilie 2016, se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici și/sau cerințele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecție a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniția controale în baza prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal, ale Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, ale Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

În atenţia farmaciilor contractate de CNAM! CNAM atenţionează reprezentanţii instituţiilor farmaceutice contractate că, începând cu 1 aprilie 2016, adaosul comercial la medicamentele compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală rămâne de maximum 15%, conform Hotărârii nr. 1372 din 23.12.2005 a Guvernului.

Condițiile, Drepturile și Obligațiile Antreprenorului în procesul de efectuare a controalelor

Articole:

Предоставление штатного расписания предприятия в территориальную инспекцию труда. Штатное расписание предприятия - внутренний документ предприятия, в котором документально оформляется: структура предприятия, штатный состав, численность сотрудников с указанием размера тарифной ставки или должностных окладов. Столь важный кадровый документ, как штатное расписание предприятия, на практике вызывает немало вопросов. Ответы на наиболее актуальные из них мы представили в данной статье. Штатное расписание предприятия должно быть оформлено в каждой организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

Deductibilitatea impozitelor și taxelor în scopuri fiscale. Deductibilitatea unei sau altei cheltuieli în scopuri fiscale, în unele situații, este legată de incertitudini. Se cunoaște că înţelegerea deductibilității unor cheltuieli de către contribuabili şi de către organele fiscale poate fi diferită. Cu toate că, în cele mai dese cazuri, ambele părţi fac referinţă la una şi aceeaşi normă din Codul fiscal (art. 24 alin.(1)): „Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător". Această propoziţie conţine o întreagă filozofie privind înţelegerea deductibilităţii cheltuielilor în scopuri fiscale. Divergenţele sunt generate de faptul că înţelegerea celor două părţi privind „necesitatea" şi „ordinaritatea" unor cheltuieli pentru activitatea de întreprinzător este diferită. Deducerea în scopuri fiscale a unei cheltuieli urmează să fie analizată în contextul fondului economic în care a fost suportată, genului de activitate al subiectului impozitării, scopurilor economice urmărite și altor factori. Pentru o entitate o cheltuială ar putea fi deductibilă în scopuri fiscale, iar pentru alta aceeași cheltuială - nu!

Scrisorile IFPS:

Privind aplicarea regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile prestate de nerеzident sc. nr. 26-08/4-2-11/2-7976/1760 din 12.03.2016. IFPS a comunicat că aplicarea regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile prestate de nerezident derivă din specificul, natura şi esenţa operaţiunii economice. Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a TVA pentru serviciile prestate de către un nerezident al RM unui rezident, urmează a fi stabilit locul livrării, ţinând cont de prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, potrivit cărora locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor", acordă stipulări exprese, indicând concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sunt indicate - locul fiind stabilit ca locul sediului persoanei ce acordă serviciul (alineatul (2) al art. 111 din Codul fiscal). Deoarece alineatul (1) al art. 111 din Codul fiscal nu stabileşte expres locul livrării serviciilor de comunicaţie, respectiv aceste servicii cad sub incidenţa alineatului (2) al art. 111 din Codul fiscal care specifică că locul livrării serviciilor ce nu sunt enumerate în alineatul (1) se consideră sediul persoanei care prestează serviciul.

Privind calificarea ca import de sеrvicii a procurărilor efectuate de către rezidenţi de la nerezidenții cu reprezentanţa permanentă în RM sc. nr. 26-08/2-12/1-8005/2136 din 25.03.2016. IFPS a comunicat că în conformitate cu prevederile art. 94 lit. a) din Codul fiscal, subiecţii impozabili sînt persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în RM prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de TVA. Litera c) al art.94 din Codul fiscal stabilește că la importul serviciilor subiecţii impozabili reprezintă persoanele juridice şi fizice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în RM prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. Astfel reprezentanţa permanentă ca subiect al impunerii cu TVA care la depăşirea pragului de înregistrare obligatorie ca plătitor a TVA, prevăzut la art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, urmează să obţină statutul de plătitor a TVA, precum şi faptul că reprezentanţa permanentă este înregistrată ca subiect ce desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, procurările efectuate de către rezidenţii republicii nu pot fi calificate ca import de servicii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...