37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 01.08.2017 – 18.08.2017

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 01.08.2017 – 18.08.2017

23.08.20171.788 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 270 din 16.08.2017
1. (6.4.3.5) Arhiva. Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?
2. (6.4.3.4) Arhiva. În cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?
3. (6.4.1.8) Arhiva. Agentul economic a primit de la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare autorizaţii pentru plasarea „inscripţiilor" şi pentru amplasarea „publicităţii". Cum se reflectă fiecare tip de autorizaţii în darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), luând în consideraţie că un tip de autorizaţii (plasarea „inscripţiilor") nu este impozabil?
4. (6.4.8.1) Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
5. (6.4.6.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
6. (6.4.5.3) Arhiva. Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară în cazul în care obiectul impunerii este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor?
7. (6.4.5.2) Arhiva. Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară?
8. (6.4.4.2) Arhiva. Care este cota taxei de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară?
9. (6.4.3.3) Arhiva. Poate fi considerate obiecte ale taxei de amplasare a publicităţii aferente publicităţii exterioare panourile electronice amplasate în exterior prin intermediul cărora se difuzează informaţie publicitară?
10. (6.4.3.2) Care este obiectul impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
11. (6.1.1) Care sunt actele normative în baza cărora se administrează taxele locale?
Ordinul SFS nr. 271 din 16.08.2017
1. (28.1.30) Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA valoarea mărfurilor procurate cu livrarea lor ulterioară fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova?
2. (28.1.28) Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?
3. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?
4. (28.1.22) Participă oare valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA?
5. (28.15.25) Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?
6. (28.1.1) Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 600 mii lei?
7. (28.17.2) Ce cotă a TVA se va aplica pentru livrarea oxigenului?
8. (28.3.5) Cum se va aprecia locul livrării mărfurilor în cazul în care acestea nu sunt transmise sau transportate?
Ordinul SFS nr. 272 din 16.08.2017
1. (29.2.6.26) Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară?
2. (29.1.7.87) Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară?
3. (29.1.7.73)Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitului pe venit la sursa de plată din plățile, efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, altele decât salariul și cu excepția plăților de la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct) a proprietății imobiliare?
Ordinul SFS nr. 276 din 17.08.2017
1. (29.1.3.1.27) Care cheltuieli se deduc din venitul impozabil?
2. (29.1.7.88) Care este modul de reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile aferente salariului achitat de către angajator?
3. (29.1.3.8.6) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de la nerezident?
4. (29.1.3.1.7) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de judecată suportate de agentul economic?
5. (29.1.3.1.5), comasat cu (29.1.3.1.23) Care este modalitatea deducerii în scopuri fiscale a reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale?

Codul muncii s-a modificat. Vezi ce prevederi impune acesta. Codului muncii Republicii Moldova a fost modificat și completat conform prevederilor Legii Parlamentului nr. 157 din 20 iulie 2017. Astfel, a fost redusă perioada șomajului tehnic, până la 4 luni, s-au introdus noi prevederi cu referință la concediile de odihnă anuale și suplimentare, încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, precum și suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă. A fost completat de asemeni Codul muncii, cu un nou articol referitor la staționare.

Rezidenții parcurilor IT vor prezenta 3 dări de seamă tipice. Vezi care sunt acesteaRezidenții parcurilor IT urmează să prezinte 3 dări de seamă, aferente salariului și plăților efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației, în folosul angajaților și impozitului unic datorat în conformitate cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2016 și Capitolul 1 al titlului X din Codul fiscal:

  • Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17);
  • Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISATI 17);
  • Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului".

Reamintim, că rezidenții acestor parcuri, vor achita unui impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin decât o sumă minimă stabilită per angajat (30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv).

Regulile de utilizare a serviciilor fiscale electronice. Pentru a accesa serviciile fiscale electronice, contribuabilul se va înregistra pe portalul www.servicii.sfs.md, și după caz va înregistra persoanele responsabile, utilizatori ai serviciilor fiscale electronice. Întocmirea documentelor fiscale electronice, se efectuează utilizându-se formularele documentelor fiscale prevăzute de legislația în vigoare și puse la dispoziție în cadrul serviciilor fiscale electronice. Semnăturile electronice, ale persoanelor responsabile împuternicite să semneze, trebuie să fie valabile, în momentul semnării acestora.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 262 din 11.08.2017
1. (29.1.7.33) Urmează patronul de a reţine impozitul pe venit la achitarea angajatului compensaţiei pentru concediile anuale nefolosite?
2. (29.1.7.31) La ce cotă urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice - cetăţeni, a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?
3. (29.1.7.28) Va fi obligat executorul judecătoresc să rețină impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică (cetățean)?
4. (29.1.7.24) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 255 din 10.08.2017
1. (28.1.29) Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?
2. (28.1.13) Cine sunt subiecţii impunerii cu TVA?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 263 din 11.08.2017
1. (9.18) Care sunt măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?
2. (9.17) Care este modalitatea de obținere a copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situația din 01.01.2012?
3. (9.16) Are dreptul cetăţeanul la prelungirea termenului de depunere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012?
4. (9.15) Există oare necesitatea depunerii declaraţiei în cazul în care persoana fizică deţine la data de 1 ianuarie 2012 disponibil de mijloace băneşti provenite dintr-un credit bancar sau împrumutat de la o altă persoană fizică sau juridică?
5. (9.14) Cum urmează de declarat disponibilul de mijloace băneşti în valută străină?
6. (9.13) De unde cetăţenii pot obţine formularul Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?
7. (9.12) Care este termenul limită şi locul depunerii declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?
8. (9.11) Cum urmează de demonstrat disponibilul mai mare de 1 milion de lei la situaţia din 1 ianuarie 2012 dacă era păstrat în numerar?
9. (9.10) Care sunt documentele ce confirmă existența disponibilului mai mare de 1 milion de lei?
10. (9.9) Care sunt consecinţele pentru cetăţenii care au obligaţiunea de a depune declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti, dar nu şi-au onorat-o?
11. (9.8) Sunt cetăţeni care au avut la data de 1 ianuarie 2012 sume mai mici de 500 mii lei. Dacă ei nu au obligaţia de a declara acest disponibil, vor avea atunci ei oare dreptul să beneficieze ulterior de această dovadă pentru a justifica diferenţa dintre suma venitului impozitat şi suma venitului estimat?
12. (9.6) De ce persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti? În folosul cui se face acest lucru?
13. (9.5) Care sunt serviciile şi acţiunile acordate cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte?
14. (9.4) Care sunt recomandările Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoştinţa cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?
15. (9.3) Cine sunt subiecţii estimării prin metode indirecte?
Ordinul SFS nr. 266 din 11.08.2017
1. (4.8.13) Cum se vor aplica accizele, la expedierea din încăperea de acciz a mărfurilor produse din distilatele obținute pe bază de vin, achiziționate cu scutire conform art.4 alin.(61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000?
2. (4.8.12) Cum se vor aplica accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină introduse în zona economică liberă și expediate ulterior pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova?
3. (4.8.11) Cum se aplică accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin, originare din zona economică liberă, expediate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?
Ordinul SFS nr. 267 din 11.08.2017
1. (29.2.5.14) Cum urmează să fie completată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică direcționează un cuantum stabilit la art. 152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale?
2. (29.2.8.3) Cum se reflectă în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit donația mijloacelor bănești constatate ca venit impozabil?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 256 din 10.08.2017
1. (5.9.1.3) Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare?
2. (5.9.1.2) Sunt obligate autorităţile administraţiei publice locale să prezinte subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat deciziile adoptate privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

Indemnizații mai mici pentru creșterea copilului? Vezi ce propun autoritățile. Baza de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, până la împlinirea vârstei de 3 ani se va micșora, astfel aceasta nu va putea depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv, înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. Amintim că, salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul respectiv, a fost modificat începând cu 21 iulie 2017, de la 5300 la 5600 lei. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei, va putea fi depusă atât la Casele teritoriale de asigurări sociale (după locul de reședință), cât și on-line, prin intermediul serviciului „e-Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii". Cererea urmează a fi examinată în 30 de zile de la data înregistrării.

Factura va fi înlocuită cu factura fiscală începând cu 28 octombrie curent. Începând cu 28 octombrie 2017, din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat conform anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 urmează să fie exclus formularul "Factura" și "Anexa la factură" și toate prevederile referitoare la acest formular. Astfel, din 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilitățiii, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special "Factura fiscală".

Fără carnete de muncă din 1 ianuarie 2019. Codul muncii a fost modificat. Dispozițiile privind carnete de muncă, stabilite în art. 66 din Codul menționat, au fost abrogate conform Legii Parlamentului nr. 123 din 7 iulie 2017. Astfel, obligația deținerii carnetului de muncă va fi anulată. Angajatorul nu va mai fi obligat să aprobe statele de personal ale unităţii şi să le prezinte (în formă scrisă sau electronică), inspecţiei teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea. Subliniem faptul că, prevederile menționate mai sus vor fi puse în aplicare începând cu 1 ianuarie 2019. Carnetele de muncă eliberate până la data de 1 ianuarie 2019 rămân opozabile terţilor, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă, până la data de 1 ianuarie 2019.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 250 din 07.08.2017
1. (5.8.9) Cum se completează începînd cu anul 2017 formularul dării de seamă pe impozitul pe bunurile imobiliare?

Darea de seamă privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se va prezenta lunar. Darea de seamă privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se va prezenta lunar, începând cu 1 ianuarie 2018. În acest sens a fost modificată Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Darea de seamă, menţionată se va prezenta utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 248 din 04.08.2017
1. (4.8.10) Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?
2. (4.9.48) Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?
3. (4.9.12) În cazul când la exportul mărfurilor accizate nu s-au respectat condițiile de la art.123 alin.(4) din Codul fiscal urmează a fi calculate accizele, daca tratatul internațional încheiat între Republica Moldova si țara al cărei rezident este subiectul cumpărător prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero ?
4. (4.9.47) Are dreptul la restituirea accizelor subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?
5. (4.14.4) Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea ca subiect al impunerii cu accize, în cazul dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc ?
6. (4.14.3) Care data se califică data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize?
7. (4.14.2) În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului acciz se efectuează la inițiativa organului fiscal?
8. (4.14.1) Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea în calitate de plătitor a acciz?
Ordinul SFS nr. 249 din 04.08.2017
1. (28.7.8) Se consideră acordarea împrumutului de mijloace bănești între agenți economici ca o livrare impozabilă?

Facilități pentru obținerea statutului de exportator aprobat. Ce s-a modificat. Articolul 2154 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 , a fost modificat conform Legii Parlamentului nr. 145 din 14 iulie 2017, ce a fost publicată în ediția Monitorului Oficial din 4 august curent. În acest sens, condițiile de obținere a statutului de exportator aprobat s-au simplificat. Acesta va putea fi obținut de către exportatori, dacă derulează tranzacţii de export de cel puţin 1 an (anterior 3), numărul de exporturi preferențiale efectuate în decursul a 3 luni, s-a redus de la 30 la 5. Lipsa datoriilor faţă de bugetul public național și lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimelor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii, nu va mai influiența asupra obținerii statutului de exportator aprobat.

Înlesniri privind taxele rutiere pentru partenerii străini. Autovehiculele înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere, sunt scutite de achitarea taxelor rutiere pe teritoriul țării noastre, cu condiția că Republica Moldova beneficiază de drepturi echivalente în statele respective. Totodată au fost .micșorate taxele pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova. Autoritățile speră să încurajeze astfel, tranzitarea țării noastre de către autovehiculele neînmatriculate în RM.

Politica fiscală și vamală în contextul Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) aprobat de Guvern. Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 28 iulie 2017. Cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice, care în prezent constituie 7% și 18%, vor rămâne neschimbate pentru 2018-2020, la fel și cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, care în prezent constituie 12%. Se planifică menținerea cotei standard a TVA în mărime de 20%, a cotei reduse de 8%, precum și substituirea cotei „zero" a TVA, cu scutirea de TVA cu drept de deducere. De asemenea urmează a fi revizuite și alte taxe comerciale. Se vor mai întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea performanței Direcției generale a contribuabililor mari și a programului individual pe averile/bunurile de lux.

Articole:

Stocuri depozitate la terți. Aspecte contabile și fiscale. O societate "X" achiziționează stocuri pe care le depozitează într-un depozit extern, ce aparține entității "Z" în baza unui contract de prestare a serviciului de depozitare. Cum se contabilizează achiziția de materiale de către societatea "X" cu depozitarea lor la depozitul entității „Z"? În analiza de mai jos, vom prezenta aspectele de evidență contabilă a stocurilor transmise la păstrare, prezentarea documentelor ce atestă faptul economic produs, precum și alte aspecte ce apar în concordanță cu această situație.

Agenda unui contabil: creștere de capital, împrumut fără dobândă. În acest articol, vom discuta despre împrumutul acordat de un agent economic unui alt agent pe termen anumit fără dobândă, unele prevederi din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, baza valorică a activelor de capital donate la rude de gradul I, acordarea angajaților entității a împrumuturilor fără dobândă ( situații-cheie ce pot apărea în cadrul unui control fiscal), contabilizarea cheltuielilor clubului de fotbal legate de procurarea jucătorului de fotbal, impozitarea operațiunii de procurare a cotei-părți în capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată în situația în care în calitate de vânzător este o persoană fizică cetățean, iar cumpărător - o întreprindere (SRL, SA, etc).

Stocuri „învechite". Aspecte contabile. Standardul Național de Contabilitate Stocuri, Stabilește 4 condiții obligatorii de recunoaștere a stocurilor ca active circulante, iar în cazul nerespectării tuturor condițiilor prezentate, activele procurate sunt recunoscute ca cheltuieli curente, active imobilizate sau reflectate în conturi extrabilanțiere. În legătură cu aceste condiții de recunoaștere au apărut anumite discuţii privind îndeplinirea în unele situații, a condiţiei ce face referință la termenul fix de 12 luni.

Noutăți:

Selectarea persoanelor fizice, supuse controalelor fiscale. Ce prevede Codul fiscal. În cazul constatării de către SFS a unei diferenţe semnificative între veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi veniturile impozabile estimate, SFS va iniţia verificarea prealabilă. Aceasta se va întîmpla dacă diferența va fi mai mare de 300 de mii lei. Astfel, în procesul selectării, SFS va aplica metodele de analiză a riscurilor în scopul stabilirii domeniilor cu cel mai înalt nivel al riscurilor și selecta persoanele fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile.

Patenta de întreprinzător vs. activitatea independentă. Ce arată datele Fiscului. Potrivit unui raport prezentat de Serviciul Fiscal de Stat micii comercianți aleg în continuare să activeze în bază de patentă și nu prea sunt interesați să se înregistreze în calitate de persoane fizice ce desfăşoară activităţi independente. Astfel, în primul semestru au fost eliberate 8.227 patente de întreprinzător, iar alte 41.472 au fost prelungite. În același timp, au fost depuse doar 753 de cereri privind înregistrarea activității independente.

În Codul Fiscal al Moldovei va fi inclusă o difiniție nouă - sistemul informațional pentru schimbul valutar. Aparatele de schimb valutar, reprezintă un utilaj automatizat care permite cumpărarea / vânzarea valutei străine în numerar contra leilor moldovenești în baza cursului publicat pe ecran cu eliberarea bonului de casă sau a altor documente prevăzute de lege. Acestea pot fi instalate în cadrul băncilor sau a caselor de schimb valutar și în afara acestora. Hotelele pot instala astfel de aparate doar în incinta lor. La executarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor, structurile de schimb valutar pot expunde o diferență de curs la cumpărare și vânzare pentru fiecare aparat, cu expunerea pe ecran a ofertei. Aparatele trebuie să fie dotate cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor, cu sisteme de inregistrare a operațiunilor in numerar in conformitate cu legislația fiscală în vigoare, trebuie să fie programate pentru asigurarea schimbului valutar pentru sume ce nu depășesc 5 mii de lei pentru o operațiune, să dețină informații de contact de la BNM in cazul unor reclamații, să fie dotate astfel încât să identifice clienul persoană fizică în conformitate cu Legea privind prevenirea și lupta cu spălarea de bani și terorismul financiar.

Măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Fisc. Orice informaţie primită de Serviciul Fiscal de Stat este tratată ca secret fiscal și se prezintă doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. Persoanele şi autorităţile publice indicate, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare, pentru neasigurarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiei primite, precum şi pentru utilizarea ei în alte scopuri decât cele stabilite.
SFS, poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărârilor judiciare, pe problemele legate de utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice. Rezultatele controalelor fiscale, pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac.

Utilizarea și anularea codului fiscal. Ce prevede legislația. Orice persoană obligată, conform legislaţiei fiscale, să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dare de seamă fiscală sau alte documente, trebuie să indice în ele codul său fiscal. De asemenea, părțile sunt obligate să indice codurile fiscale la încheierea tranzacţiilor şi efectuarea operaţiunilor economice. La rândul său, SFS trebuie să indice codul fiscal al contribuabilului în toate avizele expediate lui. Evidenţa obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice se ţine pe baza codurilor fiscale trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populaţiei. Subdiviziunile unei persoane juridice, care nu au statut de persoană juridică, utilizează codul fiscal al acesteia. Codul fiscal poate fi anulat în mai multe cazuri, precum ar fi: lichidarea, reorganizarea sau încetarea activității persoanei juridice, dispariției obiectului impozabil și a obligației fiscale, lichidării persoanelor juridice ale căror coduri fiscale se atribuie de SFS, atribuirii codului fiscal cu încălcarea legislaţiei fiscale și altele.

În atenţia persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mаrfuri supuse accizelor. Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor vor achita contribuţia anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 7 512 lei, câte 1/12 (626 lei) din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale se virează de această categoriile de plătitori la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu".

Factura fiscală. În ce cazuri eliberarea facturii nu este obligatorie. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a), și anume: mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional.
Pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător), cu respectarea unor condiții. De reținut! În cazul produselor digitale exportate sub formă de servicii livrate pe cale electronică şi achitate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 270 din 16.08.2017
1. (6.4.3.5) Arhiva. Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?
2. (6.4.3.4) Arhiva. În cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?
3. (6.4.1.8) Arhiva. Agentul economic a primit de la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare autorizaţii pentru plasarea „inscripţiilor" şi pentru amplasarea „publicităţii". Cum se reflectă fiecare tip de autorizaţii în darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), luând în consideraţie că un tip de autorizaţii (plasarea „inscripţiilor") nu este impozabil?
4. (6.4.8.1) Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
5. (6.4.6.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
6. (6.4.5.3) Arhiva. Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară în cazul în care obiectul impunerii este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor?
7. (6.4.5.2) Arhiva. Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară?
8. (6.4.4.2) Arhiva. Care este cota taxei de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară?
9. (6.4.3.3) Arhiva. Poate fi considerate obiecte ale taxei de amplasare a publicităţii aferente publicităţii exterioare panourile electronice amplasate în exterior prin intermediul cărora se difuzează informaţie publicitară?
10. (6.4.3.2) Care este obiectul impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
11. (6.1.1) Care sunt actele normative în baza cărora se administrează taxele locale?
Ordinul SFS nr. 271 din 16.08.2017
1. (28.1.30) Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA valoarea mărfurilor procurate cu livrarea lor ulterioară fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova?
2. (28.1.28) Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?
3. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?
4. (28.1.22) Participă oare valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA?
5. (28.15.25) Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?
6. (28.1.1) Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 600 mii lei?
7. (28.17.2) Ce cotă a TVA se va aplica pentru livrarea oxigenului?
8. (28.3.5) Cum se va aprecia locul livrării mărfurilor în cazul în care acestea nu sunt transmise sau transportate?
Ordinul SFS nr. 272 din 16.08.2017
1. (29.2.6.26) Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară?
2. (29.1.7.87) Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară?
3. (29.1.7.73)Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitului pe venit la sursa de plată din plățile, efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, altele decât salariul și cu excepția plăților de la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct) a proprietății imobiliare?
Ordinul SFS nr. 276 din 17.08.2017
1. (29.1.3.1.27) Care cheltuieli se deduc din venitul impozabil?
2. (29.1.7.88) Care este modul de reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile aferente salariului achitat de către angajator?
3. (29.1.3.8.6) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de la nerezident?
4. (29.1.3.1.7) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de judecată suportate de agentul economic?
5. (29.1.3.1.5), comasat cu (29.1.3.1.23) Care este modalitatea deducerii în scopuri fiscale a reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale?

Codul muncii s-a modificat. Vezi ce prevederi impune acesta. Codului muncii Republicii Moldova a fost modificat și completat conform prevederilor Legii Parlamentului nr. 157 din 20 iulie 2017. Astfel, a fost redusă perioada șomajului tehnic, până la 4 luni, s-au introdus noi prevederi cu referință la concediile de odihnă anuale și suplimentare, încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, precum și suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă. A fost completat de asemeni Codul muncii, cu un nou articol referitor la staționare.

Rezidenții parcurilor IT vor prezenta 3 dări de seamă tipice. Vezi care sunt acesteaRezidenții parcurilor IT urmează să prezinte 3 dări de seamă, aferente salariului și plăților efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației, în folosul angajaților și impozitului unic datorat în conformitate cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2016 și Capitolul 1 al titlului X din Codul fiscal:

  • Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17);
  • Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISATI 17);
  • Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului".

Reamintim, că rezidenții acestor parcuri, vor achita unui impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin decât o sumă minimă stabilită per angajat (30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv).

Regulile de utilizare a serviciilor fiscale electronice. Pentru a accesa serviciile fiscale electronice, contribuabilul se va înregistra pe portalul www.servicii.sfs.md, și după caz va înregistra persoanele responsabile, utilizatori ai serviciilor fiscale electronice. Întocmirea documentelor fiscale electronice, se efectuează utilizându-se formularele documentelor fiscale prevăzute de legislația în vigoare și puse la dispoziție în cadrul serviciilor fiscale electronice. Semnăturile electronice, ale persoanelor responsabile împuternicite să semneze, trebuie să fie valabile, în momentul semnării acestora.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 262 din 11.08.2017
1. (29.1.7.33) Urmează patronul de a reţine impozitul pe venit la achitarea angajatului compensaţiei pentru concediile anuale nefolosite?
2. (29.1.7.31) La ce cotă urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice - cetăţeni, a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?
3. (29.1.7.28) Va fi obligat executorul judecătoresc să rețină impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică (cetățean)?
4. (29.1.7.24) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 255 din 10.08.2017
1. (28.1.29) Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?
2. (28.1.13) Cine sunt subiecţii impunerii cu TVA?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 263 din 11.08.2017
1. (9.18) Care sunt măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?
2. (9.17) Care este modalitatea de obținere a copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situația din 01.01.2012?
3. (9.16) Are dreptul cetăţeanul la prelungirea termenului de depunere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012?
4. (9.15) Există oare necesitatea depunerii declaraţiei în cazul în care persoana fizică deţine la data de 1 ianuarie 2012 disponibil de mijloace băneşti provenite dintr-un credit bancar sau împrumutat de la o altă persoană fizică sau juridică?
5. (9.14) Cum urmează de declarat disponibilul de mijloace băneşti în valută străină?
6. (9.13) De unde cetăţenii pot obţine formularul Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?
7. (9.12) Care este termenul limită şi locul depunerii declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?
8. (9.11) Cum urmează de demonstrat disponibilul mai mare de 1 milion de lei la situaţia din 1 ianuarie 2012 dacă era păstrat în numerar?
9. (9.10) Care sunt documentele ce confirmă existența disponibilului mai mare de 1 milion de lei?
10. (9.9) Care sunt consecinţele pentru cetăţenii care au obligaţiunea de a depune declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti, dar nu şi-au onorat-o?
11. (9.8) Sunt cetăţeni care au avut la data de 1 ianuarie 2012 sume mai mici de 500 mii lei. Dacă ei nu au obligaţia de a declara acest disponibil, vor avea atunci ei oare dreptul să beneficieze ulterior de această dovadă pentru a justifica diferenţa dintre suma venitului impozitat şi suma venitului estimat?
12. (9.6) De ce persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti? În folosul cui se face acest lucru?
13. (9.5) Care sunt serviciile şi acţiunile acordate cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte?
14. (9.4) Care sunt recomandările Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoştinţa cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?
15. (9.3) Cine sunt subiecţii estimării prin metode indirecte?
Ordinul SFS nr. 266 din 11.08.2017
1. (4.8.13) Cum se vor aplica accizele, la expedierea din încăperea de acciz a mărfurilor produse din distilatele obținute pe bază de vin, achiziționate cu scutire conform art.4 alin.(61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000?
2. (4.8.12) Cum se vor aplica accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină introduse în zona economică liberă și expediate ulterior pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova?
3. (4.8.11) Cum se aplică accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin, originare din zona economică liberă, expediate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?
Ordinul SFS nr. 267 din 11.08.2017
1. (29.2.5.14) Cum urmează să fie completată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică direcționează un cuantum stabilit la art. 152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale?
2. (29.2.8.3) Cum se reflectă în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit donația mijloacelor bănești constatate ca venit impozabil?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 256 din 10.08.2017
1. (5.9.1.3) Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare?
2. (5.9.1.2) Sunt obligate autorităţile administraţiei publice locale să prezinte subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat deciziile adoptate privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

Indemnizații mai mici pentru creșterea copilului? Vezi ce propun autoritățile. Baza de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, până la împlinirea vârstei de 3 ani se va micșora, astfel aceasta nu va putea depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv, înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. Amintim că, salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul respectiv, a fost modificat începând cu 21 iulie 2017, de la 5300 la 5600 lei. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei, va putea fi depusă atât la Casele teritoriale de asigurări sociale (după locul de reședință), cât și on-line, prin intermediul serviciului „e-Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii". Cererea urmează a fi examinată în 30 de zile de la data înregistrării.

Factura va fi înlocuită cu factura fiscală începând cu 28 octombrie curent. Începând cu 28 octombrie 2017, din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat conform anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 urmează să fie exclus formularul "Factura" și "Anexa la factură" și toate prevederile referitoare la acest formular. Astfel, din 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilitățiii, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special "Factura fiscală".

Fără carnete de muncă din 1 ianuarie 2019. Codul muncii a fost modificat. Dispozițiile privind carnete de muncă, stabilite în art. 66 din Codul menționat, au fost abrogate conform Legii Parlamentului nr. 123 din 7 iulie 2017. Astfel, obligația deținerii carnetului de muncă va fi anulată. Angajatorul nu va mai fi obligat să aprobe statele de personal ale unităţii şi să le prezinte (în formă scrisă sau electronică), inspecţiei teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea. Subliniem faptul că, prevederile menționate mai sus vor fi puse în aplicare începând cu 1 ianuarie 2019. Carnetele de muncă eliberate până la data de 1 ianuarie 2019 rămân opozabile terţilor, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă, până la data de 1 ianuarie 2019.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 250 din 07.08.2017
1. (5.8.9) Cum se completează începînd cu anul 2017 formularul dării de seamă pe impozitul pe bunurile imobiliare?

Darea de seamă privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se va prezenta lunar. Darea de seamă privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se va prezenta lunar, începând cu 1 ianuarie 2018. În acest sens a fost modificată Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Darea de seamă, menţionată se va prezenta utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 248 din 04.08.2017
1. (4.8.10) Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?
2. (4.9.48) Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?
3. (4.9.12) În cazul când la exportul mărfurilor accizate nu s-au respectat condițiile de la art.123 alin.(4) din Codul fiscal urmează a fi calculate accizele, daca tratatul internațional încheiat între Republica Moldova si țara al cărei rezident este subiectul cumpărător prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero ?
4. (4.9.47) Are dreptul la restituirea accizelor subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?
5. (4.14.4) Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea ca subiect al impunerii cu accize, în cazul dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc ?
6. (4.14.3) Care data se califică data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize?
7. (4.14.2) În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului acciz se efectuează la inițiativa organului fiscal?
8. (4.14.1) Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea în calitate de plătitor a acciz?
Ordinul SFS nr. 249 din 04.08.2017
1. (28.7.8) Se consideră acordarea împrumutului de mijloace bănești între agenți economici ca o livrare impozabilă?

Facilități pentru obținerea statutului de exportator aprobat. Ce s-a modificat. Articolul 2154 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 , a fost modificat conform Legii Parlamentului nr. 145 din 14 iulie 2017, ce a fost publicată în ediția Monitorului Oficial din 4 august curent. În acest sens, condițiile de obținere a statutului de exportator aprobat s-au simplificat. Acesta va putea fi obținut de către exportatori, dacă derulează tranzacţii de export de cel puţin 1 an (anterior 3), numărul de exporturi preferențiale efectuate în decursul a 3 luni, s-a redus de la 30 la 5. Lipsa datoriilor faţă de bugetul public național și lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimelor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii, nu va mai influiența asupra obținerii statutului de exportator aprobat.

Înlesniri privind taxele rutiere pentru partenerii străini. Autovehiculele înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere, sunt scutite de achitarea taxelor rutiere pe teritoriul țării noastre, cu condiția că Republica Moldova beneficiază de drepturi echivalente în statele respective. Totodată au fost .micșorate taxele pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova. Autoritățile speră să încurajeze astfel, tranzitarea țării noastre de către autovehiculele neînmatriculate în RM.

Politica fiscală și vamală în contextul Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) aprobat de Guvern. Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 28 iulie 2017. Cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice, care în prezent constituie 7% și 18%, vor rămâne neschimbate pentru 2018-2020, la fel și cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, care în prezent constituie 12%. Se planifică menținerea cotei standard a TVA în mărime de 20%, a cotei reduse de 8%, precum și substituirea cotei „zero" a TVA, cu scutirea de TVA cu drept de deducere.De asemenea urmează a fi revizuite și alte taxe comerciale. Se vor mai întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea performanței Direcției generale a contribuabililor mari și a programului individual pe averile/bunurile de lux.

Articole:

Stocuri depozitate la terți. Aspecte contabile și fiscale. O societate "X" achiziționează stocuri pe care le depozitează într-un depozit extern, ce aparține entității "Z" în baza unui contract de prestare a serviciului de depozitare. Cum se contabilizează achiziția de materiale de către societatea "X" cu depozitarea lor la depozitul entității „Z"? În analiza de mai jos, vom prezenta aspectele de evidență contabilă a stocurilor transmise la păstrare, prezentarea documentelor ce atestă faptul economic produs, precum și alte aspecte ce apar în concordanță cu această situație.

Agenda unui contabil: creștere de capital, împrumut fără dobândă. În acest articol, vom discuta despre împrumutul acordat de un agent economic unui alt agent pe termen anumit fără dobândă, unele prevederi din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, baza valorică a activelor de capital donate la rude de gradul I, acordarea angajaților entității a împrumuturilor fără dobândă ( situații-cheie ce pot apărea în cadrul unui control fiscal), contabilizarea cheltuielilor clubului de fotbal legate de procurarea jucătorului de fotbal, impozitarea operațiunii de procurare a cotei-părți în capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată în situația în care în calitate de vânzător este o persoană fizică cetățean, iar cumpărător - o întreprindere (SRL, SA, etc).

Stocuri „învechite". Aspecte contabile. Standardul Național de Contabilitate Stocuri, Stabilește 4 condiții obligatorii de recunoaștere a stocurilor ca active circulante, iar în cazul nerespectării tuturor condițiilor prezentate, activele procurate sunt recunoscute ca cheltuieli curente, active imobilizate sau reflectate în conturi extrabilanțiere. În legătură cu aceste condiții de recunoaștere au apărut anumite discuţii privind îndeplinirea în unele situații, a condiţiei ce face referință la termenul fix de 12 luni.

Noutăți:

Selectarea persoanelor fizice, supuse controalelor fiscale. Ce prevede Codul fiscal. În cazul constatării de către SFS a unei diferenţe semnificative între veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi veniturile impozabile estimate, SFS va iniţia verificarea prealabilă. Aceasta se va întîmpla dacă diferența va fi mai mare de 300 de mii lei. Astfel, în procesul selectării, SFS va aplica metodele de analiză a riscurilor în scopul stabilirii domeniilor cu cel mai înalt nivel al riscurilor și selecta persoanele fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile.

Patenta de întreprinzător vs. activitatea independentă. Ce arată datele Fiscului. Potrivit unui raport prezentat de Serviciul Fiscal de Stat micii comercianți aleg în continuare să activeze în bază de patentă și nu prea sunt interesați să se înregistreze în calitate de persoane fizice ce desfăşoară activităţi independente.Astfel, în primul semestru au fost eliberate 8.227 patente de întreprinzător, iar alte 41.472 au fost prelungite. În același timp, au fost depuse doar 753 de cereri privind înregistrarea activității independente.

În Codul Fiscal al Moldovei va fi inclusă o difiniție nouă - sistemul informațional pentru schimbul valutar. Aparatele de schimb valutar, reprezintă un utilaj automatizat care permite cumpărarea / vânzarea valutei străine în numerar contra leilor moldovenești în baza cursului publicat pe ecran cu eliberarea bonului de casă sau a altor documente prevăzute de lege. Acestea pot fi instalate în cadrul băncilor sau a caselor de schimb valutar și în afara acestora. Hotelele pot instala astfel de aparate doar în incinta lor. La executarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor, structurile de schimb valutar pot expunde o diferență de curs la cumpărare și vânzare pentru fiecare aparat, cu expunerea pe ecran a ofertei. Aparatele trebuie să fie dotate cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor, cu sisteme de inregistrare a operațiunilor in numerar in conformitate cu legislația fiscală în vigoare, trebuie să fie programate pentru asigurarea schimbului valutar pentru sume ce nu depășesc 5 mii de lei pentru o operațiune, să dețină informații de contact de la BNM in cazul unor reclamații, să fie dotate astfel încât să identifice clienul persoană fizică în conformitate cu Legea privind prevenirea și lupta cu spălarea de bani și terorismul financiar.

Măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Fisc. Orice informaţie primită de Serviciul Fiscal de Stat este tratată ca secret fiscal și se prezintă doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. Persoanele şi autorităţile publice indicate, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare, pentru neasigurarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiei primite, precum şi pentru utilizarea ei în alte scopuri decât cele stabilite.
SFS, poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărârilor judiciare, pe problemele legate de utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice. Rezultatele controalelor fiscale, pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac.

Utilizarea și anularea codului fiscal. Ce prevede legislația. Orice persoană obligată, conform legislaţiei fiscale, să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dare de seamă fiscală sau alte documente, trebuie să indice în ele codul său fiscal. De asemenea, părțile sunt obligate să indice codurile fiscale la încheierea tranzacţiilor şi efectuarea operaţiunilor economice. La rândul său, SFS trebuie să indice codul fiscal al contribuabilului în toate avizele expediate lui. Evidenţa obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice se ţine pe baza codurilor fiscale trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populaţiei. Subdiviziunile unei persoane juridice, care nu au statut de persoană juridică, utilizează codul fiscal al acesteia. Codul fiscal poate fi anulat în mai multe cazuri, precum ar fi: lichidarea, reorganizarea sau încetarea activității persoanei juridice, dispariției obiectului impozabil și a obligației fiscale, lichidării persoanelor juridice ale căror coduri fiscale se atribuie de SFS, atribuirii codului fiscal cu încălcarea legislaţiei fiscale și altele.

În atenţia persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mаrfuri supuse accizelor. Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor vor achita contribuţia anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 7 512 lei, câte 1/12 (626 lei) din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale se virează de această categoriile de plătitori la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu".

Factura fiscală. În ce cazuri eliberarea facturii nu este obligatorie. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a), și anume: mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional.
Pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător), cu respectarea unor condiții. De reținut! În cazul produselor digitale exportate sub formă de servicii livrate pe cale electronică şi achitate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...