37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 01.07.2017 – 17.07.2017

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 01.07.2017 – 17.07.2017

18.07.20171.696 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Codițiile de restituire a plăților pentru poluarea mediului, achitate în plus sau eronat. În Monitorul Oficial din 14 iulie 2017 a fost publicat Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, care a fost aprobat conform Ordinului comun al ministrului finanțelor și a viceministrului mediului nr.103/56 din 3 iulie 2017. Spre restituire, vor fi supuse doar plățile pentru poluarea mediului încasate la conturile trezoreriale până la 31 decembrie 2016. Restituirea plăților se va iniția în baza cererilor depuse de către contribuabili la Ministerul Mediului. Solicitantul care va depune cererea nu va trebui să aibă restanțe la bugetul public național.

Formularul CET15 din nou în vigoare! În Monitorul Oficial din 14 iulie 2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 102 din 3 iulie 2017 cu privire la aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia. Amintim la începutul anului curent, a fost aprobat Formularul CET17 conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27 martie 2017, abrogat ulterior conform ordinului de mai sus.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 202 din 07.07.2017
Arhiva Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?
2. (28.20.3) Are dreptul furnizorul de a-şi corecta obligaţia fiscală în cazul anulării creanțelor pentru livrarea de mărfuri (servicii) dacă, termenul de prescripţie a expirat, iar achitarea pentru mărfuri nu a avut loc?
Ordinul SFS nr. 203 din 07.07.2017
1. (29.3.20) Vor fi obligate persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice pe veniturile de la darea în locațiune a proprietății mobiliare?
Ordinul SFS nr. 205 din 07.07.2017
1. (28.20.11) Când apare obligația de aplicare a TVA la cota zero pentru livrările de mărfuri în zonele economice libere, în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti" și Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti" și de pe restul teritoriului republicii?

Noi reglementări în Codul fiscal cu privire la lichidarea entității. Conform Legii Parlamentului nr. 104 din 9 iunie 2017, au fost efectuate o serie de modificări asupra Codului Fiscal și a altor 2 acte legislative în vederea reglementării lichidării entităților. Prin urmare agenții economici vor achita plăți de lichidare în cazul lichidării entităților și vor prezinta în prealabil Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă cu privire la impozitul pe venit în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării și în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 201 din 05.07.2017
1. (28.17.24) La ce cota a TVA se va impozita livrarea energiei electrice, energiei termice şi a apei calde pentru bunurile imobiliare aflate în sectoarele din cadrul întovărășirilor pomicole?

Metoda de calcul propusă pentru amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Conform proiectului propus de către Ministerul Finanțelor privind politica fiscală și vamală pentru anul 2018 noțiunea de "uzură" ar putea fi înlocuită cu cuvântul "amortizare" pe tot cuprinsul Codului fiscal. Amortizarea mijloacelor fixe se va calcula prin utilizarea metodei de amortizare liniară. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se va determina prin înmulțirea valorii mijloacelor fixe la norma de amortizare proporțional lunilor aflate în bilanțul contribuabilului. Astfel, normele de uzură pe categorii de proprietate urmează să fie abrogate, iar norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se va determina ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de Guvern.

Scutirile la plata impozitului pe venit ar putea fi majorate din 2018. În anul 2018 suma scutirilor personale s-ar putea majora până la 11280 lei anual, scutirea pentru persoanele întreținute până la 2520 lei, pragul venitului impozabil anual din care se rețin cotele de impozitare 7% și 18% ar putea crește până la 33000 lei pe an. La fel se mărește și scutirea pentru soț/soție până la 11280 lei, iar persoană întreținută va fi considerată persoana a cărei venit nu depășește 11280 lei.

Articole:

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №6/2017, записи на полях Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в июньском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: Сдача в наем автомобилей и сбор за торговые единицы; Поставка освобожденных в части НДС товаров на экспорт; Резидент оплачивает проезд и проживание работников нерезидента в РМ; Премия всем работникам к празднику; Лизинговые платежи в адрес нерезидента; Неполный рабочий день и пособие по болезни; Обобщенная база налоговой практики.

Comodatul mijloacelor fixe și cheltuielile de reparație. Până nu demult practica fiscală, legată de deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de reparație a activelor fixe aflate în folosință gratuită, era următoarea: contractul de comodat se echivala, în partea ce ține de modul de deducere a cheltuielilor de reparație, cu contractul de locațiune (arendă), care are o interpretare certă în textul Codului fiscal. Recent această practică a fost modificată. În Baza generalizată a practicii fiscale a apărut și o explicație oficială la această întrebare.

Noutăți:

Codul fiscal stabilește facilitățile pentru rezidenţii parcurilor IT. Proiectul ce prevede completarea Codului fiscal cu un nou titlu - Titlul X - Impozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, a fost votat în lectură finală în şedinţa Legislativului din 14 iulie curent. Titlul X din Codul fiscal va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei prin definirea elementelor impozitului unic şi prin includererea unor elemente speciale, cum ar fi rapoartele ce urmează a fi prezentate de rezidenţii parcurilor, tranziţia de la regimul standard de impozitare la cel facilitar, etc.
Angajaţii care primesc venituri salariale de la rezidenţii menţionaţi, în baza contractelor de muncă, nu vor fi obligaţi să achite impozitul pe venit și nu vor achita primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, acestea fiind incluse în componenţa impozitului unic reglementat de titlul X din Cod.

Sectorul bancar al Moldovei va trece la sistemul BASEL-III. Comisia Parlamentară economie, buget şi finanţe a aprobat la 12 iulie trecerea sectorului bancar din Republica Moldova la sistemul BASEL-III. Motivul principal îl constituie obligaţiile asumate în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, potrivit cărora Moldova trebuie să aplice standarde noi în domeniul supravegherii a capitalului, analizei şi prevenirii riscurilor, menţinerii disciplinei de piaţă în sectorul bancar.

Evaziunea fiscală. Cum are loc și ce prejudicii suportă statul anual. Evaziunea fiscală este a patra infracţiune, la nivel naţional, generatoare de venituri ilicite. Prejudiciul cauzat statului de pe urma acestora se estimează la 2,112 miliarde lei pentru anii 2013-2015. În cadrul a 64 de dosare, iniţiate pe faptul spălării banilor, crima predicată, generatoare de venituri ilicite este evaziunea fiscală, au fost condamnate 4 persoane în cadrul a 4 dosare și au fost confiscate mijloace financiare în valoare de 30.000 dolari.

Sectorul privat, "sub lupa" Legii integrității. Măsurile de asigurare a integrităţii în sectorul privat în relațiile cu sectorul public, transparența acționariatului sau transparența afacerilor sectorului privat cu statul sunt reglementate de Legea integrității, care a intrat în vigoare la data de 7 iulie. Legea conține un capitol separat pentru"cultivarea integrităţii în sectorul privat".

Activitatea întreprinderilor de stat și municipale va fi reglementată de o nouă lege. Legea cu privire la întreprinderea de stat și cea municipală va reglementa particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderilor de stat şi municipale, modul de administrare a bunurilor transmise acestora, procedura de reorganizare sau dizolvare, componenţa, atribuţiile şi răspunderea organelor de conducere, tranzacţiile cu conflict de interese și modul de dezvăluire a informației de către întreprinderile vizate. Plafonul minim al capitalului social al acestor întreprinderi va fi 5000 lei. Bunurile publice şi cele cu destinaţie socială, nu vor putea fi înstrăinate. În termen de 2 ani întreprinderile de stat/municipale vor fi reorganizate în societăți pe acțiuni.

Datoriile cetățenilor către stat vor fi anulate. Ce sume vor fi stinse Potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018 datoriile persoanelor fizice și ale celor juridice către stat, de până la 10 lei, care vor exista în sold la sfârșitul fiecărui an fiscal de gestiune, vor fi anulate. În cazul când contribuabilul nu deține bani în contul său bancar pentru stingerea, totală sau parțială, a obligațiilor fiscale, banca ar urma să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre înscrierea în contul contribuabilului a sumei mai mari de 100 lei. Totodată, Ministerul Finanțelor mai propune ca ridicarea sechestrului de pe bunuri să se facă și în cazul intentării procedurii de insolvabilitate, pe lângă celelalte cazuri.

Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de verificare a conformării contribuabililor din piețele țării. Funcționarii fiscali urmează să demareze acțiuni de verificare la 38 de piețe din municipiul Chișinău, verificând dacă comercianții ce desfășoară activitate de comerț cu amănuntul, prestări servicii către populație, desfășurate prin intermediul unităților comerciale staționare sau staționare provizorie, unităților mobile, activează legal. Persoanele care încalcă prevederile legislației riscă amenzi:

  • pentru încălcări admise la disciplina de casă (art.254) din Codul fiscal - de la 5000 până la 7000 lei;
  • pentru comercializarea mărfurilor în lipsa documentelor de proveniență a acestora (art.253 (1)), din Codul fiscal - 5000 lei.

Antreprenorii ar putea obține licențe de activitate mai rapid. Fără "reduceri" la amenzi. Termenul de eliberare a licențelor de activitate va fi redus de la 15 zile la 5 zile. În schimb, agenţii economici care au fost sancţionaţi pentru obținerea veniturior ilicite din exagerarea costului producţiei, preţului de vânzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nu vor mai putea achita amenda în jumătate.

Noua lege cu privire la statistica oficială a intrat în vigoare. Legea nr.93 din 26.05.2017 cu privire la statistica oficială a fost publicată în Monitorul Oficial la Republicii Moldova la 30 iunie 2017. Aceasta se aplică producătorilor de statistici oficiale şi utilizatorilor de informații statistice oficiale, respondenţilor care prezintă date individuale, generalizate şi administrative pentru scopuri statistice. Nerespectarea prevederilor prezentei legi, poate fi sancționată conform Codului contravențional cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, a fost abrogată Legea nr. 412 din 9 decembrie 2004, cu privire la statistica oficială.

Graficul controalelor planificate a Inspectoratului de Stat al Muncii pe trimestrul III al anului 2017

Impozite noi pentru "norocul" din câștiguri. Câștigurile de la campaniile promoționale sau din loterii și pariuri vor fi impozitate începând cu anul viitor. Cotele de impozitare vor fi următoarele:

  • 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;
  • 18% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită, dar nu depăşeşte 50.000 de lei;
  • 25% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig este egală sau depăşeşte 50.000 de lei.

Întrebări-Răspunsuri:

Stabilirea duratei de utilizare utilă a mijloacelor fixe care au fost în exploatare. Societatea noastră a procurat un mijloc fix care a fost în exploatare (second-hand). Care va fi durata de utilizare în scopul calculării amortizării pentru acest mijloc fix?

Scrisori SFS:

Privind baza valorică a activelor de capital sc. nr. 26-08/1-12/2745. Potrivit art.42 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal, pentru activele de capital dobândite cu titlu de donaţie baza valorică constituie valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobândirii dreptului de proprietate). Totodată, menţionăm asupra faptului că, baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor. Actualmente Ministerul Finanţelor este în proces de finisare a proiectului de Ordin privind stabilirea documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital de care urmează să se ţină cont la determinarea creşterii de capital.
În cazul creării proprietăţii cu forţele proprii, potrivit prevederilor art.42 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, baza valorică pentru activele de capital constituie valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale teritoriale. Respectiv, la determinarea bazei valorice pentru activele de capital create cu forţele proprii urmează să se ţină cont de prevederile menţionate şi nu urmează să fie aplicate prevederile lit.g) de la art.42 din Codul fiscal, această normă fiind aplicată doar pentru activele de capital dobîndite cu titlu gratuit.
La efectuarea operaţiunilor în valută străină, potrivit prevederilor art.21 alin. (3) pct. 1) din Codul fiscal, la calcularea venitului impozabil, venitul brut și alte încasări, precum şi cheltuielile suportate în valută străină se recalculează în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data tranzacţiei. Venitul brut se va determina potrivit cursului valutar valabil la data efectuării tranzacţiei de înstrăinare a activului de capital de care urmează să se ţină cont la determinarea bazei valorice.
Prezentele explicaţii sunt elaborate în temeiul art. 133 alin. (2) p. 26) din Codul fiscal şi nu constituie act normativ. Dreptul de interpretare a actelor legislative şi normative, în corespunde cu art. 3 alin. (5) din Codul fiscal şi art. 43 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, revine organelor care le-au emis.

Noutăți ContabilȘef:

Codițiile de restituire a plăților pentru poluarea mediului, achitate în plus sau eronat. În Monitorul Oficial din 14 iulie 2017 a fost publicat Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, care a fost aprobat conform Ordinului comun al ministrului finanțelor și a viceministrului mediului nr.103/56 din 3 iulie 2017. Spre restituire, vor fi supuse doar plățile pentru poluarea mediului încasate la conturile trezoreriale până la 31 decembrie 2016. Restituirea plăților se va iniția în baza cererilor depuse de către contribuabili la Ministerul Mediului. Solicitantul care va depune cererea nu va trebui să aibă restanțe la bugetul public național.

Formularul CET15 din nou în vigoare! În Monitorul Oficial din 14 iulie 2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 102 din 3 iulie 2017 cu privire la aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia. Amintim la începutul anului curent, a fost aprobat Formularul CET17 conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27 martie 2017, abrogat ulterior conform ordinului de mai sus.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 202 din 07.07.2017
Arhiva Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?
2. (28.20.3) Are dreptul furnizorul de a-şi corecta obligaţia fiscală în cazul anulării creanțelor pentru livrarea de mărfuri (servicii) dacă, termenul de prescripţie a expirat, iar achitarea pentru mărfuri nu a avut loc?
Ordinul SFS nr. 203 din 07.07.2017
1. (29.3.20) Vor fi obligate persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice pe veniturile de la darea în locațiune a proprietății mobiliare?
Ordinul SFS nr. 205 din 07.07.2017
1. (28.20.11) Când apare obligația de aplicare a TVA la cota zero pentru livrările de mărfuri în zonele economice libere, în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti" și Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti" și de pe restul teritoriului republicii?

Noi reglementări în Codul fiscal cu privire la lichidarea entității. Conform Legii Parlamentului nr. 104 din 9 iunie 2017, au fost efectuate o serie de modificări asupra Codului Fiscal și a altor 2 acte legislative în vederea reglementării lichidării entităților. Prin urmare agenții economici vor achita plăți de lichidare în cazul lichidării entităților și vor prezinta în prealabil Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă cu privire la impozitul pe venit în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării și în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 201 din 05.07.2017
1. (28.17.24) La ce cota a TVA se va impozita livrarea energiei electrice, energiei termice şi a apei calde pentru bunurile imobiliare aflate în sectoarele din cadrul întovărășirilor pomicole?

Metoda de calcul propusă pentru amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Conform proiectului propus de către Ministerul Finanțelor privind politica fiscală și vamală pentru anul 2018 noțiunea de "uzură" ar putea fi înlocuită cu cuvântul "amortizare" pe tot cuprinsul Codului fiscal. Amortizarea mijloacelor fixe se va calcula prin utilizarea metodei de amortizare liniară. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se va determina prin înmulțirea valorii mijloacelor fixe la norma de amortizare proporțional lunilor aflate în bilanțul contribuabilului. Astfel, normele de uzură pe categorii de proprietate urmează să fie abrogate, iar norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se va determina ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de Guvern.

Scutirile la plata impozitului pe venit ar putea fi majorate din 2018. În anul 2018 suma scutirilor personale s-ar putea majora până la 11280 lei anual, scutirea pentru persoanele întreținute până la 2520 lei, pragul venitului impozabil anual din care se rețin cotele de impozitare 7% și 18% ar putea crește până la 33000 lei pe an. La fel se mărește și scutirea pentru soț/soție până la 11280 lei, iar persoană întreținută va fi considerată persoana a cărei venit nu depășește 11280 lei.

Articole:

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №6/2017, записи на полях Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в июньском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: Сдача в наем автомобилей и сбор за торговые единицы; Поставка освобожденных в части НДС товаров на экспорт; Резидент оплачивает проезд и проживание работников нерезидента в РМ; Премия всем работникам к празднику; Лизинговые платежи в адрес нерезидента; Неполный рабочий день и пособие по болезни; Обобщенная база налоговой практики.

Comodatul mijloacelor fixe și cheltuielile de reparație. Până nu demult practica fiscală, legată de deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de reparație a activelor fixe aflate în folosință gratuită, era următoarea: contractul de comodat se echivala, în partea ce ține de modul de deducere a cheltuielilor de reparație, cu contractul de locațiune (arendă), care are o interpretare certă în textul Codului fiscal. Recent această practică a fost modificată. În Baza generalizată a practicii fiscale a apărut și o explicație oficială la această întrebare.

Noutăți:

Codul fiscal stabilește facilitățile pentru rezidenţii parcurilor IT. Proiectul ce prevede completarea Codului fiscal cu un nou titlu - Titlul X - Impozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, a fost votat în lectură finală în şedinţa Legislativului din 14 iulie curent. Titlul X din Codul fiscal va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei prin definirea elementelor impozitului unic şi prin includererea unor elemente speciale, cum ar fi rapoartele ce urmează a fi prezentate de rezidenţii parcurilor, tranziţia de la regimul standard de impozitare la cel facilitar, etc.
Angajaţii care primesc venituri salariale de la rezidenţii menţionaţi, în baza contractelor de muncă, nu vor fi obligaţi să achite impozitul pe venit și nu vor achita primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, acestea fiind incluse în componenţa impozitului unic reglementat de titlul X din Cod.

Sectorul bancar al Moldovei va trece la sistemul BASEL-III. Comisia Parlamentară economie, buget şi finanţe a aprobat la 12 iulie trecerea sectorului bancar din Republica Moldova la sistemul BASEL-III. Motivul principal îl constituie obligaţiile asumate în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, potrivit cărora Moldova trebuie să aplice standarde noi în domeniul supravegherii a capitalului, analizei şi prevenirii riscurilor, menţinerii disciplinei de piaţă în sectorul bancar.

Evaziunea fiscală. Cum are loc și ce prejudicii suportă statul anual. Evaziunea fiscală este a patra infracţiune, la nivel naţional, generatoare de venituri ilicite. Prejudiciul cauzat statului de pe urma acestora se estimează la 2,112 miliarde lei pentru anii 2013-2015. În cadrul a 64 de dosare, iniţiate pe faptul spălării banilor, crima predicată, generatoare de venituri ilicite este evaziunea fiscală, au fost condamnate 4 persoane în cadrul a 4 dosare și au fost confiscate mijloace financiare în valoare de 30.000 dolari.

Sectorul privat, "sub lupa" Legii integrității. Măsurile de asigurare a integrităţii în sectorul privat în relațiile cu sectorul public, transparența acționariatului sau transparența afacerilor sectorului privat cu statul sunt reglementate de Legea integrității, care a intrat în vigoare la data de 7 iulie. Legea conține un capitol separat pentru"cultivarea integrităţii în sectorul privat".

Activitatea întreprinderilor de stat și municipale va fi reglementată de o nouă lege. Legea cu privire la întreprinderea de stat și cea municipală va reglementa particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderilor de stat şi municipale, modul de administrare a bunurilor transmise acestora, procedura de reorganizare sau dizolvare, componenţa, atribuţiile şi răspunderea organelor de conducere, tranzacţiile cu conflict de interese și modul de dezvăluire a informației de către întreprinderile vizate. Plafonul minim al capitalului social al acestor întreprinderi va fi 5000 lei. Bunurile publice şi cele cu destinaţie socială, nu vor putea fi înstrăinate. În termen de 2 ani întreprinderile de stat/municipale vor fi reorganizate în societăți pe acțiuni.

Datoriile cetățenilor către stat vor fi anulate. Ce sume vor fi stinse Potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018 datoriile persoanelor fizice și ale celor juridice către stat, de până la 10 lei, care vor exista în sold la sfârșitul fiecărui an fiscal de gestiune, vor fi anulate. În cazul când contribuabilul nu deține bani în contul său bancar pentru stingerea, totală sau parțială, a obligațiilor fiscale, banca ar urma să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre înscrierea în contul contribuabilului a sumei mai mari de 100 lei. Totodată, Ministerul Finanțelor mai propune ca ridicarea sechestrului de pe bunuri să se facă și în cazul intentării procedurii de insolvabilitate, pe lângă celelalte cazuri.

Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de verificare a conformării contribuabililor din piețele țării. Funcționarii fiscali urmează să demareze acțiuni de verificare la 38 de piețe din municipiul Chișinău, verificând dacă comercianții ce desfășoară activitate de comerț cu amănuntul, prestări servicii către populație, desfășurate prin intermediul unităților comerciale staționare sau staționare provizorie, unităților mobile, activează legal. Persoanele care încalcă prevederile legislației riscă amenzi:

  • pentru încălcări admise la disciplina de casă (art.254) din Codul fiscal - de la 5000 până la 7000 lei;
  • pentru comercializarea mărfurilor în lipsa documentelor de proveniență a acestora (art.253 (1)), din Codul fiscal - 5000 lei.

Antreprenorii ar putea obține licențe de activitate mai rapid. Fără "reduceri" la amenzi. Termenul de eliberare a licențelor de activitate va fi redus de la 15 zile la 5 zile. În schimb, agenţii economici care au fost sancţionaţi pentru obținerea veniturior ilicite din exagerarea costului producţiei, preţului de vânzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nu vor mai putea achita amenda în jumătate.

Noua lege cu privire la statistica oficială a intrat în vigoare. Legea nr.93 din 26.05.2017 cu privire la statistica oficială a fost publicată în Monitorul Oficial la Republicii Moldova la 30 iunie 2017. Aceasta se aplică producătorilor de statistici oficiale şi utilizatorilor de informații statistice oficiale, respondenţilor care prezintă date individuale, generalizate şi administrative pentru scopuri statistice. Nerespectarea prevederilor prezentei legi, poate fi sancționată conform Codului contravențional cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, a fost abrogată Legea nr. 412 din 9 decembrie 2004, cu privire la statistica oficială.

Graficul controalelor planificate a Inspectoratului de Stat al Muncii pe trimestrul III al anului 2017

Impozite noi pentru "norocul" din câștiguri. Câștigurile de la campaniile promoționale sau din loterii și pariuri vor fi impozitate începând cu anul viitor. Cotele de impozitare vor fi următoarele:

  • 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;
  • 18% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită, dar nu depăşeşte 50.000 de lei;
  • 25% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig este egală sau depăşeşte 50.000 de lei.

Întrebări-Răspunsuri:

Stabilirea duratei de utilizare utilă a mijloacelor fixe care au fost în exploatare. Societatea noastră a procurat un mijloc fix care a fost în exploatare (second-hand). Care va fi durata de utilizare în scopul calculării amortizării pentru acest mijloc fix?

Scrisori SFS:

Privind baza valorică a activelor de capital sc. nr. 26-08/1-12/2745. Potrivit art.42 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal, pentru activele de capital dobândite cu titlu de donaţie baza valorică constituie valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobândirii dreptului de proprietate). Totodată, menţionăm asupra faptului că, baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor. Actualmente Ministerul Finanţelor este în proces de finisare a proiectului de Ordin privind stabilirea documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital de care urmează să se ţină cont la determinarea creşterii de capital.
În cazul creării proprietăţii cu forţele proprii, potrivit prevederilor art.42 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, baza valorică pentru activele de capital constituie valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale teritoriale. Respectiv, la determinarea bazei valorice pentru activele de capital create cu forţele proprii urmează să se ţină cont de prevederile menţionate şi nu urmează să fie aplicate prevederile lit.g) de la art.42 din Codul fiscal, această normă fiind aplicată doar pentru activele de capital dobîndite cu titlu gratuit.
La efectuarea operaţiunilor în valută străină, potrivit prevederilor art.21 alin. (3) pct. 1) din Codul fiscal, la calcularea venitului impozabil, venitul brut și alte încasări, precum şi cheltuielile suportate în valută străină se recalculează în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data tranzacţiei. Venitul brut se va determina potrivit cursului valutar valabil la data efectuării tranzacţiei de înstrăinare a activului de capital de care urmează să se ţină cont la determinarea bazei valorice.
Prezentele explicaţii sunt elaborate în temeiul art. 133 alin. (2) p. 26) din Codul fiscal şi nu constituie act normativ. Dreptul de interpretare a actelor legislative şi normative, în corespunde cu art. 3 alin. (5) din Codul fiscal şi art. 43 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, revine organelor care le-au emis.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...