37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   LINIA NOUTATILOR

LINIA NOUTATILOR

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

ACAP INFORMEAZA cu privire la APROBAREA Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (publicat în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013).

Potrivit Legii indicate au fost aprobare următoarele modificări privind legislaţia fiscală şi vamală a Republicii Moldova din:

 

Codul Fiscal

 

Impozit pe venit

Începând cu 1 ianuarie 2014, cota de 18% a impozitului se va aplica venitului impozabil ce depăşeşte 27.852 MDL .

 

În lista veniturilor neimpozabile au fost incluse următoarele categorii adiţionale:

·         mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern;

·         veniturile din reluarea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe şi altor active;

·         veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vârstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei;

·         veniturile obţinute din proiecte şi granturi internaţionale, care contribuie la dezvoltarea durabilă a sferei învățământului şi cercetării.

 

Veniturile obţinute de către persoanele fizice din comercializarea producţiei agricole primare în adresa:

·         altei persoane fizice – sunt venituri neimpozabile;

·         entităţilor, instituţiilor, organizaţiilor (cu anumite excepţii) – sunt venituri impozitate cu 2% impozit cu reţinere finală.

 

Tranziţia la noile SNC

Diferenţele rezultate din tranziția la Standardele Naţionale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014 nu se recunosc în scopuri fiscale.

 

Deduceri

Se permite deducerea:

·         cheltuielilor sub formă de taxe de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor achitate de contribuabil în decursul anului fiscal, plafonate la 0,15% din fondul de retribuire a muncii;

·         provizioanelor destinate acoperirii creanţelor de către companiile de leasing în anumite condiţii detaliate în Lege.

 

Nu se permite deducerea sumei din deprecierea mijloacelor fixe şi altor active, calculata în conformitate cu noile Standarde Naţionale de Contabilitate.

 

Impozitul pe venit din salariu

 

Scutirile anuale pentru persoanele fizice rezidente au fost majorate după cum urmează:

·         scutirea personală/pentru soţ (soţie) - de la 9.120 MDL la 9.516 MDL;

·         scutirea personală majoră/pentru soţ (soţie) - de la 13.560 MDL la 14.148 MDL;

·         scutirea simplă pentru persoanele aflate în întreţinere - de la 2.040 MDL la 2.124 MDL, iar cea pentru invalizii din copilărie - de la 9.120 MDL la 9.516 MDL.

·         Salariaţii pot opta pentru transferarea a cel mult 2% din impozitul pe venit din salariu în beneficiul organizaţiilor necomerciale şi instituţiilor religioase, potrivit modului determinat de Guvern.

 

Lichidarea şi reorganizarea companiilor

La acest capitol au fost introduse următoarele amendamente:

·         eliminarea reglementărilor privind regimul fiscal în cazul reorganizării cu lichidare parţială;

·         baza valorică a mijloacelor fixe transmise în rezultatul reorganizării reprezintă baza lor valorică înregistrată în evidenţa contabilă la începutul anului în care are loc reorganizarea;

·         extinderea termenului de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit la încetarea activităţii de la 60 de zile la 6 luni.

 

Reţinerea impozitului

A fost exclusă în mod expres obligaţia de reţinere a impozitului pe venit din plăţile efectuate în folosul cabinetului avocatului, notarului public, executorului judecătoresc şi biroului individual al mediatorului.

 

 

Facilităţi

Din 2014 dreptul la reducerea venitului impozabil în cuantumul stabilit de legislaţie este acordat tuturor companiilor la care numărul scriptic al angajaţilor creşte faţă de anul precedent. Companiile vor fi obligate să prezinte informaţii organului fiscal despre angajaţii care desfăşoară activităţi de realizare a programelor şi care beneficiază de facilitatea aferentă impozitului pe venit din salariu.

 

Factura fiscală în formă electronică

A fost amendată noţiunea de factură fiscală în contextul includerii a 2 forme de emitere ale acesteia: pe suport de hârtie sau în formă electronică.

Sistemul informaţional automatizat "Factura fiscală electronică" este la stadiul de testare.

 

Subiecţii, obiectele impunerii şi cotele de TVA

Au fost modificate categoriile de subiecţi impozabili cu TVA prin includerea nerezidenţilor care desfăşoară activitatea de întreprinzător în Republica Moldova prin reprezentanţă permanentă. Aceste reprezentanţe trebuie să îndeplinească anumite criterii specificate în Lege.

  Livrarea mărfurilor în cadrul regimului vamal de antrepozit vamal nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

 

  Important: S-a reintrodus cota redusă a TVA de 8 % la:

·         livrarea producţiei din fitotehnie, horticultură şi zootehnie produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, şi

·         zahărul din sfecla de zahăr produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării.

 

Totodată a fost exclus mecanismul de restituire a TVA pentru producţia agricolă primară.

 

Scutirea TVA

Important: introducerea şi anularea unor poziţii tarifare la mărfuri pasibile scutirii de TVA;

reintroducerea scutirii TVA pentru activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul social, cu condiţia că se respectă anumite cerinţe:

·         activele să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor;

·         uzura acestor active să fie inclusă în costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate;

·         aceste active să nu fie comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani.

 

Au fost concretizate termenele obligaţiilor TVA aparte pentru tranzacţiile de leasing operaţional şi cele de leasing financiar.

 

Accizele

Menţionăm următoarele amendamente importante cu privire la accize:

·         introducerea unor prevederi aferente anulării şi suspendării înregistrării subiecţilor impunerii;

·         extinderea posibilităţilor de restituire a accizelor în contul viitoarelor obligaţii;

·         majorarea accizelor la automobile şi combustibil;

·         majorarea accizelor pentru anumite poziţii tarifare, în special la băuturile alcoolice (bere, vermuturi şi alte băuturi fermentate, alcool etilic), ţigarete şi alte tutunuri, etc.

 

Administrare fiscală

Introducerea noţiunii “vizită fiscal” şi “diminuare a impozitelor, taxelor şi/sau altor plăţi”.

Au fost operate anumite amendamente semnificative ce vizeazăprocedura de control:

·         în procesul efectuării controlului fiscal Serviciul Fiscal de Stat poate contracta sau antrena specialişti, experţi sau interpreţi calificaţi;

·         se exclude termenul de 3 luni pentru iniţierea controlului fiscal cameral;

·         se introduc modificări ce vizează metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice;

·         se extinde termenul de informare al organului fiscal despre schimbarea sediului sau constituirea subdiviziunii de la 30 la 60 de zile.

 

Amenzi

Indicăm următoarele schimbări importante:

·         stabilirea unor sancţiuni în cadrul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice; sancțiunile variază în funcție de încălcarea fiscală;

·         modificarea structurii şi mărimii sancţiunilor fiscale aplicabile pentru diverse cazuri de încălcare fiscală, pentru neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată în numerar, precum şi pentru neeliberarea biletelor de călătorie;

·         micşorarea amenzilor pentru nerespectarea modului de întocmire, de prezentare şi păstrare a darii de seama fiscale, precum şi neînregistrarea facturii fiscale în registrul general electronic al facturilor fiscale;

·         stabilirea amenzilor pentru lipsa timbrelor de acciz sau utilizarea unor timbre nevalabile;

·         stabilirea sancţiunilor fiscale (amenzi) pentru înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat.

 

Important: Autorităţile fiscale vor adopta automat decizia privind reducerea amenzilor cu 50% în cazul în care datele din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat atestă executarea cerinţelor necesare.

 

Codul Vamal

 

Au fost publicate amendamente semnificative în Codul Vamal, printre care menţionăm următoarele:

·         introducerea noilor noţiuni (ex. administrarea riscurilor, culoar de control vamal), care se referă la sistemul de management al riscurilor aplicat de organele vamale, în conformitate cu standardele internaţionale;

·         introducerea regulii de interpretare a tuturor îndoielilor apărute în legislaţia vamală în favoarea plătitorului vamal;

·         introducerea unor noi prevederi privind schimbul de informaţii dintre organele vamale şi agenţii economici;

·         stabilirea unor prohibiţii pentru introducerea şi/sau plasarea sub regimuri vamale a mijloacelor de transport;

·         acordarea posibilităţii prelungirii termenului de încheiere a regimului vamal de tranzit;

·         concretizarea determinării originii mărfurilor produse cu implicarea mai multor ţări;

·         introducerea unor noi prevederi aferente punerii în liberă circulaţie a mărfurilor cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale;

·         concretizarea termenului de eliberare a autorizaţiilor;

·         modificarea prevederilor pentru punerea în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului operaţional şi financiar şi determinarea obligaţiei vamale aferente;

·         stabilirea termenelor pentru plata diferenței dintre drepturile de import calculate în baza valorii în vamă determinate de organul vamal și cele anunțate de declarant;

·         definirea categoriilor de plătitori vamali în cazul apariţiei obligaţiei vamale la introducerea ilegală de mărfuri.

·         De asemenea, au fost introduse secţiuni complexe ce vizează:

·         proceduri de executare silită a obligaţiei vamale;

·         proceduri simplificate de vămuire;

·         agentul economic autorizat.

Comentarii

 1. Nina spune:

  Скажите пожалуйста, а по какому пункту закона написан этот пункт резюме?
  Facilităţi
  Din 2014 dreptul la reducerea venitului impozabil în cuantumul stabilit de legislaţie este acordat tuturor companiilor la care numărul scriptic al angajaţilor creşte faţă de anul precedent. Companiile vor fi obligate să prezinte informaţii organului fiscal despre angajaţii care desfăşoară activităţi de realizare a programelor şi care beneficiază de facilitatea aferentă impozitului pe venit din salariu.
  По программистам в законе о введении в действие разделов 1 и 2 НК вижу одно изменение:
  В статье 24:

  часть (21) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

  «Хозяйствующий субъект, работники которого пользуются положениями настоящей части, обязан представить в налоговый орган по месту обслуживания хозяйствующего субъекта информацию об этом по форме и в порядке, установленном Главной государственной налоговой инспекцией.»;

  Но пока нет формы уведомления, разработанной налоговой инспекцией.
  Может я ещё где-то не увидела требования о увеличении средней списочной численности по отношению к прошлому году?
  Спасибо.

Înregistrare

Restabilirea parolei