37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea privind plata pentru poluarea mediului. Vezi ce s-a modificat

Legea privind plata pentru poluarea mediului. Vezi ce s-a modificat

09.01.20187.721 views
(2 voturi, medie: 3,50 din 5)
Se încarcă...

Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului a fost modificată și completată conform Legii Parlamentului nr. 313 din 22.12.2017. Modificările au fost publicate în MO din 30.12.2017.

Conform amendamentelor efectuate, legea se completează cu 3 noțiuni noi:

ambalaj primar - ambalaj în care se conține nemijlocit produsul și care este conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vînzare pentru utilizatorul sau consumatorul final. Nu sînt considerate ambalaje primare obiectele care sînt parte integrantă din produs, necesare pentru a conține, a menține sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sînt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri). Pentru unităţile de vînzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora;

ambalaj primar compozit - ambalaj primar confecționat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic și/sau polietilena și/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziția tarifară 4819 20 000;

ambalaj secundar - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vînzare, indiferent dacă acesta este vîndut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacă ambalajul respectiv serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vînzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului."

Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, câmpuri de filtraţie, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecţii animaliere se va percepe de la subiecții care admit asemenea deversări pentru întreg volumul evacuărilor de apă. La fel și în cazul plăților pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor, acestea vor fi percepute de la subiecții care admit depăşirea, în raport cu normativele stabilite, a masei de poluanţi în apele reziduale.

Art. 11 cu privire la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, a suferit modificări esențiale.

Potrivit noilor prevederi a articolului enunțat, subiecţi ai impunerii cu taxa reglementată de prezentul articol, sunt persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care:

a) produc mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării precum:

  • mărfurile indicate în anexa nr. 8;
  • ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conține produse;
  • ambalajul primar compozit care conține produse;
  • ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conține produse.

b) importă mărfuri indicate mai sus, ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;

c) procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, mărfuri indicate mai sus, ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.

Obligația privind taxa pentru mărfurile indicate, apare la data importului mărfurilor respective, la data livrării de către producător a mărfurilor de fabricație proprie sau la data procurării mărfurilor de la persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia.

Cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării, se stabilește după cum urmează:

1) pentru mărfurile indicate la anexa nr. 8 - conform cotelor stabilite în anexa respectivă;
2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine produse:

până la 0,2 litri inclusiv sau până la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,18 lei

peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului până la 0,5 litri inclusiv ori până la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,50 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului până la 0,90 litri inclusiv ori până la 0,9 kg greutatea produslui inclusiv

una bucată

0,75 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului până la 1,9 litri inclusiv ori până la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,85 lei

peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului până la 3,0 litri inclusiv ori până la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,00 lei

peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului

una bucată

1,50 lei

3) pentru ambalajul primar compozit care conține produse:

până la 0,1 litri inclusiv sau până la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,30 lei

peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului până la 0,5 litri inclusiv sau până la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,70 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului până la 0,9 litri inclusiv sau până la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,00 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului până la 1,8 litri inclusiv sau până la 1,8 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,25 lei

peste 1,8 litri sau peste 1,8 kg greutatea produsului

una bucată

2,00 lei

4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziția tarifară 7612) care conține produse:

până la 0,5 litri inclusiv sau până la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,15 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului până la 1 litru inclusiv sau până la 1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,30 lei

peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului până la 2 litri inclusiv sau până la 2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,38 lei

peste 2 litri sau peste 2 kg greutatea produsulu

una bucată

0,56 lei

Baza impozabilă a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se va stabi după cum urmează:

1) pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
    a) pentru mărfurile importate - valoarea facturată a acestora;
    b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora -valoarea de procurare a mărfurilor respective;
    c) pentru mărfurile de fabricație proprie - valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A.

2) pentru ambalajul primar compozit, precum şi pentru ambalajul primar (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29, 3923 30, 4819 20 000 și 7612) care conţine produse - cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie de volum unității de ambalaj în care este ambalat produsul.
În lipsa indicilor de volum a produsului, baza impozabilă reprezintă cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie a greutății produsului ambalat.

Se vor scuti de taxa stabilită de prezentul articol:

a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;
d) mărfurile și ambalajele destinate exportului;
e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;
f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la pozițiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 și 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) și ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000);
g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al țării de către persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat Republicii Moldova, cu condiția rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale Republicii Moldova;
h) mărfurile fabricate de subiecții specificați la alin. (1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr. 8;
i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiția că ambalajele menționate au fost procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecții specificați la alin. (1) ori au fost fabricate de către subiecții specificați la alin. (1) lit. a) cu utilizarea, în calitate de materie primă și/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr. 8.

Declararea, modul și termenul de achitare a plăților pentru poluarea mediului

Subiecții impunerii cu plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare, plata pentru deversările de poluanţi și plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie, sunt obligați să calculeze și achite plățile corespunzătoare și să prezintă darea de seamă respectivă anual, până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune. Aceștia vor utiliza în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma și modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Cât despre subiecții impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,aceștia sunt obligați să calculeze și să achite plățile corespunzătoare și să prezinte darea de seamă respectivă lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. La fel ca și în cazul contribuabililor menționați mai sus, aceștia vor utiliza în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

Anexa 8,  a fost expusă în redacție nouă, aceasta fiind completată cu noi poziții tarifare de mărfuri care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Aici au fost introduse coduri noi de poziții tarifare din aluminiu și articole din aluminiu. Categoria mărfurilor derivate din hârtie şi carton, articole din pastă de celuloză, de asemenea s-a completat cu noi coduri de poziții tarifare.

Anexa nr. 9 cu privire la declarația pe proprie răspundere privind utilizarea mărfurilor indicate în anexa nr. 8 la Legea privind plata pentru poluarea mediului, în calitate de materie primă în procesul propriu de producție a altor mărfuri ce cauzează poluarea mediului, se abrogă.

Potrivit prevederilor Legii 313/2017, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător vor fi scutiți de obligația de calculare și de achitare la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului:
a) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;
b) pentru produsele autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;
c) pentru ambalajul aferent medicamentelor prevăzute în Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute în Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.

Scutirile enunțate, se aplică pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

În acest sens, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător vor avea dreptul să depună dările de seamă corectate.

De asemenea, nu se vor calcula majorări de întîrziere, nu se vor aplica amenzi și, după caz, se vor anula majorările de întîrziere și amenzile aplicate în raport cu persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, care nu au declarat și/sau care nu au achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru ambalajul și mărfurile specificate în prezenta lege.

Aceste prevederi, se vor aplica în raport cu contribuabilii care vor depune dările de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și vor achita integral sumele taxei declarate, în termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv.

Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului a fost modificată și completată conform Legii Parlamentului nr. 313 din 22.12.2017. Modificările au fost publicate în MO din 30.12.2017.

Conform amendamentelor efectuate, legea se completează cu 3 noțiuni noi:

ambalaj primar - ambalaj în care se conține nemijlocit produsul și care este conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vînzare pentru utilizatorul sau consumatorul final. Nu sînt considerate ambalaje primare obiectele care sînt parte integrantă din produs, necesare pentru a conține, a menține sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sînt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri). Pentru unităţile de vînzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora;

ambalaj primar compozit - ambalaj primar confecționat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic și/sau polietilena și/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziția tarifară 4819 20 000;

ambalaj secundar - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vînzare, indiferent dacă acesta este vîndut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacă ambalajul respectiv serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vînzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului."

Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, câmpuri de filtraţie, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecţii animaliere se va percepe de la subiecții care admit asemenea deversări pentru întreg volumul evacuărilor de apă. La fel și în cazul plăților pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor, acestea vor fi percepute de la subiecții care admit depăşirea, în raport cu normativele stabilite, a masei de poluanţi în apele reziduale.

Art. 11 cu privire la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, a suferit modificări esențiale.

Potrivit noilor prevederi a articolului enunțat, subiecţi ai impunerii cu taxa reglementată de prezentul articol, sunt persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care:

a) produc mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării precum:

  • mărfurile indicate în anexa nr. 8;
  • ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conține produse;
  • ambalajul primar compozit care conține produse;
  • ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conține produse.

b) importă mărfuri indicate mai sus, ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;

c) procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, mărfuri indicate mai sus, ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.

Obligația privind taxa pentru mărfurile indicate, apare la data importului mărfurilor respective, la data livrării de către producător a mărfurilor de fabricație proprie sau la data procurării mărfurilor de la persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia.

Cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării, se stabilește după cum urmează:

1) pentru mărfurile indicate la anexa nr. 8 - conform cotelor stabilite în anexa respectivă;
2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine produse:

până la 0,2 litri inclusiv sau până la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,18 lei

peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului până la 0,5 litri inclusiv ori până la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,50 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului până la 0,90 litri inclusiv ori până la 0,9 kg greutatea produslui inclusiv

una bucată

0,75 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului până la 1,9 litri inclusiv ori până la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,85 lei

peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului până la 3,0 litri inclusiv ori până la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,00 lei

peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului

una bucată

1,50 lei

3) pentru ambalajul primar compozit care conține produse:

până la 0,1 litri inclusiv sau până la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,30 lei

peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului până la 0,5 litri inclusiv sau până la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,70 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului până la 0,9 litri inclusiv sau până la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,00 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului până la 1,8 litri inclusiv sau până la 1,8 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,25 lei

peste 1,8 litri sau peste 1,8 kg greutatea produsului

una bucată

2,00 lei

4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziția tarifară 7612) care conține produse:

până la 0,5 litri inclusiv sau până la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,15 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului până la 1 litru inclusiv sau până la 1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,30 lei

peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului până la 2 litri inclusiv sau până la 2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,38 lei

peste 2 litri sau peste 2 kg greutatea produsulu

una bucată

0,56 lei

Baza impozabilă a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se va stabi după cum urmează:

1) pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
    a) pentru mărfurile importate - valoarea facturată a acestora;
    b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora -valoarea de procurare a mărfurilor respective;
    c) pentru mărfurile de fabricație proprie - valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A.

2) pentru ambalajul primar compozit, precum şi pentru ambalajul primar (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29, 3923 30, 4819 20 000 și 7612) care conţine produse - cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie de volum unității de ambalaj în care este ambalat produsul.
În lipsa indicilor de volum a produsului, baza impozabilă reprezintă cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie a greutății produsului ambalat.

Se vor scuti de taxa stabilită de prezentul articol:

a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;
d) mărfurile și ambalajele destinate exportului;
e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;
f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la pozițiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 și 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) și ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000);
g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al țării de către persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat Republicii Moldova, cu condiția rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale Republicii Moldova;
h) mărfurile fabricate de subiecții specificați la alin. (1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr. 8;
i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiția că ambalajele menționate au fost procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecții specificați la alin. (1) ori au fost fabricate de către subiecții specificați la alin. (1) lit. a) cu utilizarea, în calitate de materie primă și/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr. 8.

Declararea, modul și termenul de achitare a plăților pentru poluarea mediului

Subiecții impunerii cu plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare, plata pentru deversările de poluanţi și plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie, sunt obligați să calculeze și achite plățile corespunzătoare și să prezintă darea de seamă respectivă anual, până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune. Aceștia vor utiliza în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma și modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Cât despre subiecții impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,aceștia sunt obligați să calculeze și să achite plățile corespunzătoare și să prezinte darea de seamă respectivă lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. La fel ca și în cazul contribuabililor menționați mai sus, aceștia vor utiliza în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

Anexa 8,  a fost expusă în redacție nouă, aceasta fiind completată cu noi poziții tarifare de mărfuri care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Aici au fost introduse coduri noi de poziții tarifare din aluminiu și articole din aluminiu. Categoria mărfurilor derivate din hârtie şi carton, articole din pastă de celuloză, de asemenea s-a completat cu noi coduri de poziții tarifare.

Anexa nr. 9 cu privire la declarația pe proprie răspundere privind utilizarea mărfurilor indicate în anexa nr. 8 la Legea privind plata pentru poluarea mediului, în calitate de materie primă în procesul propriu de producție a altor mărfuri ce cauzează poluarea mediului, se abrogă.

Potrivit prevederilor Legii 313/2017, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător vor fi scutiți de obligația de calculare și de achitare la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului:
a) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;
b) pentru produsele autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;
c) pentru ambalajul aferent medicamentelor prevăzute în Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute în Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.

Scutirile enunțate, se aplică pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

În acest sens, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător vor avea dreptul să depună dările de seamă corectate.

De asemenea, nu se vor calcula majorări de întîrziere, nu se vor aplica amenzi și, după caz, se vor anula majorările de întîrziere și amenzile aplicate în raport cu persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, care nu au declarat și/sau care nu au achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru ambalajul și mărfurile specificate în prezenta lege.

Aceste prevederi, se vor aplica în raport cu contribuabilii care vor depune dările de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și vor achita integral sumele taxei declarate, în termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...