37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea cu privire la tichetele de masă a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea cu privire la tichetele de masă a fost publicată în Monitorul Oficial

20.10.20175.809 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial, din ediția de astăzi 20.10.2017, a fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă.

Prezenta lege, reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.

Tichetele de masă vor fi disponibile sub 2 forme:

  • pe suport de hârtie (sub forma unui bon de valoare);
  • pe suport electronic (sub forma unui card de plată).

Unitățile comerciale/de alimentație publică, prestatoare de servicii de alimentație publică vor trebui să încheie un contract cu operatorul care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora.

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, este condiționată de desfășurarea exclusivă a acesteia, de către operatorii constituiţi sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, inclusiv cu investiţii străine, care deţin licenţă de activitate eliberată în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Potrivit Legii, angajatorul poate acorda salariaţilor o alocaţie individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând integral operatorului, valoarea nominală a acestora, plata pentru imprimare a tichetelor de masă şi alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator și angajator. În cazul în care, angajatorul oferă salariaților tichetelor, acesta nu are dreptul să reducă salariul angajaților beneficiari de tichete.

Menționăm faptul că, acordarea tichetelor de masă este facultativă. Angajatorul, este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană, care vor fi deduse conform art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, ori să acorde tichete de masa. Este permisă doar o singură opțiune. Cheltuielile aferente acordării tichetelor de masă salariaţilor, suportate de către angajator, conform legii, sunt deductibile în scopul calculării impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.

Achitarea de către angajatori a valorii nominale a tichetelor de masă, a plății pentru imprimare, precum şi pentru serviciile aferente achitate de către angajator, conform contractului încheiat între operator și angajator, se efectuează doar prin transfer bancar.

Condițiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatorii unităților private, se vor stabili în contractele colective de muncă, actele normative la nivel de unitate, contractele individuale de muncă, iar în cazul angajatorilor din unitățile bugetare, condițiile se stabilesc de către Guvern.

Acordarea de către angajator, a tichetelor de masă, se permite doar salariaților care își exercită serviciul la locul de bază, nu este valabil pentru angajații care lucrează prin cumul. De asemenea, angajatorul va ține o evidență a tichetelor de masă acordate.

Valoarea nominală deductibilă a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare, trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei. Menționăm că, angajatorii pot acorda o valoare nominală mai mare decât cea menționată, însă diferența nu va fi deductibilă.
Valoarea nominală a tichetelor va fi indexată la necesitate anual, la data de 1 aprilie. Coeficientul de indexare va constitui creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinată în modul stabilit de către Guvern.

Numărul tichetelor acordate, va trebui să fie egal cu numărul de zile efectiv lucrate de către salariat în luna precedentă, iar în cazul tichetelor pe suport electronic, valoarea totală a tichetelor transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului.

Pentru perioada în care salariatul se află în concediul de odihnă anual, sau în alte concedii plătite ori neplătite, se află în concediu medical, este trimis în deplasare de serviciu și primește diurnă sau contractul individual de muncă este suspendat, acesta nu va putea beneficia de tichete de masă.

Tichetele, se vor utiliza, doar în cadrul unităților comerciale cu care este încheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul, salariatul prezentând inclusiv și actul de identitate.

Tichetele de masă, nu vor putea fi utilizate pentru procurarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii și procurarea altor produse, decât cele alimentare. De asemenea, tichetele nu vor putea fi schimbate contra mijloacelor bănești în numerar.

Din valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, nu se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit.
De asemenea, valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajatori nu reprezintă nici obiect impozabil cu T.V.A.
Obligaţia privind plata T.V.A. este calculată, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, doar pentru plata pentru imprimarea tichetelor de masă (cu excepţia valorii nominale), precum şi pentru plata serviciilor prestate de către operator, conform contractelor încheiate cu angajatorii şi unitățile comerciale/de alimentaţie publică.

Angajatorul este în drept să solicite operatorului, restituirea valorii nominale sau schimbarea tichetelor neutilizate sau deteriorate cu altele noi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de valabilitate a tichetelor de masă. La emiterea tichetelor noi, în caz de schimbare a celor deteriorate, angajatorul va trebui să achite operatorului, plata pentru imprimare.

La utilizarea tichetelor de masă de către salariați, unitățile comerciale/de alimentație publică, vor aplica un semn distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hârtie ce va confirma faptul că a fost utilizat și indica concomitent pe tichet, data prezentării acestuia ca instrument de plată.
Rest de bani, la tichetul de masă pe suport de hârtie, nu se va elibera, în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă.

Tichetul de masă pe suport de hârtie emis de către operator trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de masă;
b) denumirea, sediul și codul fiscal al angajatorului;
c) valoarea nominală a tichetului de masă (cu cifre şi cu litere);
d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;
e) numele şi prenumele, precum şi codul numeric personal al salariatului beneficiar;
f) denumirea şi sediul operatorului;
g) spaţiul destinat pentru semnul distinctiv, conform contractului încheiat între unitatea comercială/de alimentație publică și operator, prin care unitatea comercială/de alimentație publică confirmă utilizarea tichetului de masă.

Tichetul de masă pe suport de hârtie va fi valabil 6 luni de la data emiterii, termenul la care expiră valabilitatea fiind expres indicat pe tichet.

Din motive de siguranță, tichetele de masă acceptate de unitățile comerciale/de alimentaţie publică şi a căror valoare a fost rambursată de către operator vor fi înregistrate ca fiind primite de către operator și vor fi distruse după expirarea a 6 luni de la primirea acestora de la unitățile comerciale/de alimentație publică.

În legătură cu cele expuse mai sus, Guvernul va înainta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
Totodată se necesită elaborarea unor propuneri cu privire la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prezentei legi.

În Monitorul Oficial, din ediția de astăzi 20.10.2017, a fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă.

Prezenta lege, reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.

Tichetele de masă vor fi disponibile sub 2 forme:

  • pe suport de hârtie (sub forma unui bon de valoare);
  • pe suport electronic (sub forma unui card de plată).

Unitățile comerciale/de alimentație publică, prestatoare de servicii de alimentație publică vor trebui să încheie un contract cu operatorul care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora.

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, este condiționată de desfășurarea exclusivă a acesteia, de către operatorii constituiţi sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, inclusiv cu investiţii străine, care deţin licenţă de activitate eliberată în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Potrivit Legii, angajatorul poate acorda salariaţilor o alocaţie individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând integral operatorului, valoarea nominală a acestora, plata pentru imprimare a tichetelor de masă şi alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator și angajator.În cazul în care, angajatorul oferă salariaților tichetelor, acesta nu are dreptul să reducă salariul angajaților beneficiari de tichete.

Menționăm faptul că, acordarea tichetelor de masă este facultativă. Angajatorul, este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană, care vor fi deduse conform art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, ori să acorde tichete de masa. Este permisă doar o singură opțiune. Cheltuielile aferente acordării tichetelor de masă salariaţilor, suportate de către angajator, conform legii, sunt deductibile în scopul calculării impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.

Achitarea de către angajatori a valorii nominale a tichetelor de masă, a plății pentru imprimare, precum şi pentru serviciile aferente achitate de către angajator, conform contractului încheiat între operator și angajator, se efectuează doar prin transfer bancar.

Condițiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatorii unităților private, se vor stabili în contractele colective de muncă, actele normative la nivel de unitate, contractele individuale de muncă, iar în cazul angajatorilor din unitățile bugetare, condițiile se stabilesc de către Guvern.

Acordarea de către angajator, a tichetelor de masă, se permite doar salariaților care își exercită serviciul la locul de bază, nu este valabil pentru angajații care lucrează prin cumul. De asemenea, angajatorul va ține o evidență a tichetelor de masă acordate.

Valoarea nominală deductibilă a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare, trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei. Menționăm că, angajatorii pot acorda o valoare nominală mai mare decât cea menționată, însă diferența nu va fi deductibilă.
Valoarea nominală a tichetelor va fi indexată la necesitate anual, la data de 1 aprilie. Coeficientul de indexare va constitui creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinată în modul stabilit de către Guvern.

Numărul tichetelor acordate, va trebui să fie egal cu numărul de zile efectiv lucrate de către salariat în luna precedentă, iar în cazul tichetelor pe suport electronic, valoarea totală a tichetelor transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului.

Pentru perioada în care salariatul se află în concediul de odihnă anual, sau în alte concedii plătite ori neplătite, se află în concediu medical, este trimis în deplasare de serviciu și primește diurnă sau contractul individual de muncă este suspendat, acesta nu va putea beneficia de tichete de masă.

Tichetele, se vor utiliza, doar în cadrul unităților comerciale cu care este încheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul, salariatul prezentând inclusiv și actul de identitate.

Tichetele de masă, nu vor putea fi utilizate pentru procurarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii și procurarea altor produse, decât cele alimentare. De asemenea, tichetele nu vor putea fi schimbate contra mijloacelor bănești în numerar.

Din valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, nu se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit.
De asemenea, valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajatori nu reprezintă nici obiect impozabil cu T.V.A.
Obligaţia privind plata T.V.A. este calculată, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, doar pentru plata pentru imprimarea tichetelor de masă (cu excepţia valorii nominale), precum şi pentru plata serviciilor prestate de către operator, conform contractelor încheiate cu angajatorii şi unitățile comerciale/de alimentaţie publică.

Angajatorul este în drept să solicite operatorului, restituirea valorii nominale sau schimbarea tichetelor neutilizate sau deteriorate cu altele noi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de valabilitate a tichetelor de masă. La emiterea tichetelor noi, în caz de schimbare a celor deteriorate, angajatorul va trebui să achite operatorului, plata pentru imprimare.

La utilizarea tichetelor de masă de către salariați, unitățile comerciale/de alimentație publică, vor aplica un semn distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hârtie ce va confirma faptul că a fost utilizat și indica concomitent pe tichet, data prezentării acestuia ca instrument de plată.
Rest de bani, la tichetul de masă pe suport de hârtie, nu se va elibera, în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă.

Tichetul de masă pe suport de hârtie emis de către operator trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de masă;
b) denumirea, sediul și codul fiscal al angajatorului;
c) valoarea nominală a tichetului de masă (cu cifre şi cu litere);
d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;
e) numele şi prenumele, precum şi codul numeric personal al salariatului beneficiar;
f) denumirea şi sediul operatorului;
g) spaţiul destinat pentru semnul distinctiv, conform contractului încheiat între unitatea comercială/de alimentație publică și operator, prin care unitatea comercială/de alimentație publică confirmă utilizarea tichetului de masă.

Tichetul de masă pe suport de hârtie va fi valabil 6 luni de la data emiterii, termenul la care expiră valabilitatea fiind expres indicat pe tichet.

Din motive de siguranță, tichetele de masă acceptate de unitățile comerciale/de alimentaţie publică şi a căror valoare a fost rambursată de către operator vor fi înregistrate ca fiind primite de către operator și vor fi distruse după expirarea a 6 luni de la primirea acestora de la unitățile comerciale/de alimentație publică.

În legătură cu cele expuse mai sus, Guvernul va înainta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
Totodată se necesită elaborarea unor propuneri cu privire la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prezentei legi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...