37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Instrumentul care te apără de controalele abuzive

Instrumentul care te apără de controalele abuzive

17.05.20161.123 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Recent, cu suportul proiectului BRITE al USAID, a fost lansat site-ul controale.md, care răspunde la toată complexitatea problemelor legate de controalele autorităţilor de stat. Antreprenorii şi managerii au primit prin acest site un suport informaţional complex pentru a-şi cunoaşte drepturile, dar şi a se proteja de abuzurile funcţionarilor.

Ion Chişlea

Deşi în ultimii ani autorităţile de la Chişinău au întreprins mai multe măsuri pentru a reduce presiunea birocratică asupra businessului, de multe ori oamenii de afaceri nu ştiu de ele. Drept urmare, ei sunt supuşi în continuare mai multor controale, care deseori intră în contradicţie cu normele legale.

Pornind de la aceste realităţi, proiectul BRITE al agenţiei americane USAID a elaborat şi a lansat recent un site unde antreprenorii moldoveni pot să afle detaliat despre controalele la care poate fi supusă compania, despre drepturile lor, dar şi despre drepturile funcţionarilor. Acestea din urmă sunt de regulă limitate, însă funcţionarii moldoveni, dacă nu întâmpină rezistenţă din partea celor controlaţi, depăşesc aceste limite.

Ce trebuie, deci, să facă un manager pentru a putea proteja întreprinderea de potenţiale abuzuri ale funcţionarilor? Am selectat câteva sfaturi de pe site-ul www.controale.md, care ar putea fi de real folos pentru manageri.

Limite de competență a organelor de control

În primul rând, trebuie ştiut că organul de control poate efectua controale doar în privința domeniilor și funcțiilor legate de competența sa, stabilită în actele normative care reglementează activitatea acestui organ.

De regulă, funcțiile și atribuțiile unui anumit organ de control sunt stabilite de mai multe acte normative (legi sau hotărâri de guvern). Este important să fie identificate toate aceste acte pentru a stabili exact limita de competență a organului de control în cauză. Procedura necesită un oarecare efort, care este însă recompensat până la urmă prin faptul că întreprinderea devine protejată în faţa unor eventuale abuzuri ale funcţionarilor.

Totodată, trebuie ştiut că nu orice angajat al organului de control, ci doar persoana autorizată (numită „controlor") este în drept să efectueze controale de stat. Un controlor va fi în drept să controleze activitatea întreprinderii doar dacă este indicată în decizia de control și delegația de control emisă de organul de control.

Echipa de control

Controlul poate fi efectuat de unul sau mai mulți controlori. În cel de-al doilea caz decizia de control trebuie să conțină numele complet al fiecărui controlor. Şi delegația de control trebuie să conțină numele complet al fiecărui controlor sau fiecare controlor în parte trebuie să dispună de delegație de control.

De asemenea, trebuie ştiut că un control nu poate dura mai mult de zece zile calendaristice, fie el planificat sau inopinat. În temeiul unei decizii motivate, controlul inopinat poate fi prelungit cu încă 10 zile calendaristice.

În plus, până la finele fiecărui trimestru, organul de control trebuie să aprobe un grafic al controalelor pentru trimestrul următor, pe care îl publică pe pagina sa electronică și în Registrul de stat al controalelor. Totodată, organul de control este obligat să informeze despre controlul planificat cu cel puțin cinci zile lucrătoare până la data inițierii lui, cu expedierea unui exemplar al deciziei de control.

O întreprindere poate fi supusă controlului planificat doar o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.

Ce prevede controlul inopinat?

Orice control efectuat în afara graficului de control este un control inopinat. În aceste cazuri, antreprenorii nu sunt informaţi, iar toate documentele legate de control vor fi prezentate la momentul inițierii lui.

Temei pentru inițierea controlului inopinat există dacă organul de control efectuează un control repetat, dispune de informații veridice, susținute prin probe, că întreprinderea încalcă sau a încălcat legislația. Temei poate fi şi faptul că controlorul dispune de informații veridice, susținute prin probe, că la întreprindere există o situație de avariere sau se încălcă regulile de securitate, care implică următoarele consecințe: există un pericol iminent pentru viața şi sănătatea oamenilor sau bunurile persoanelor, sau pentru mediul înconjurător, valoarea prejudiciului cauzat este mai mare de 30 de salarii medii lunare pe economie.

Dacă întreprinderea nu a prezentat de două ori consecutiv dările de seamă cerute de legislaţie, autoritatea căreia îi sunt adresate aceste dări de seamă este în drept să execute un control inopinat. Însă doar în cazurile când întreprinderea nu a justificat motivele din care nu a prezentat darea de seamă sau nu a răspuns la interpelarea organului de control după neprezentarea dării de seamă. Deci controlul trebuie să urmeze doar după această interpelare.

De asemenea, întreprinderea poate fi supusă controlului dacă în urma controlului unui partener de afaceri s-au depistat informaţii, ce conduc spre compania dvs. Însă şi în acest caz controlorii au dreptul să acţioneze doar dacă firma dvs. nu prezintă benevol la solicitare datele cerute.

Este important de ştiut că întreprinderea este în drept să refuze efectuarea controlului inopinat dacă nu există temei pentru inițierea lui sau dacă lipsesc alte condiții pentru efectuarea controlului.

Cerințe de transparență

Organul de control este obligat să publice pe pagina sa electronică graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor, să prezinte Cancelariei de Stat graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor, pentru ca acesta să fie publicat în Registrul de stat al controalelor.

Totodată, el trebuie să țină un registru intern al controalelor, în care va introduce date despre controlul întreprinderii în termen de cel mult 5 zile de la data inițierii lui şi să prezinte Cancelariei de Stat datele despre control în cel mult 5 zile de la data introducerii în registrul intern al controalelor.

În cazul controalelor inopinate, este obligatorie doar partea ce vizează rezultatele controlului.

Obiectul controlului, cât este de important?

Obiectul controlului trebuie să fie indicat în decizia de control, iar controlorii nu sunt în drept să verifice aspecte care nu țin de acest obiect. Încălcările care nu țin de obiectul controlului, depistate de controlori, nu pot servi ca temei pentru aplicarea sancțiunilor.

Organul de control nu poate include în mod discreționar întreprinderea dvs. în graficul controalelor planificate dacă ea nu întruneşte anumite criterii de risc.

În esență, criteriul de risc trebuie să răspundă la întrebarea: de ce anume întreprinderea dvs. urmează a fi supusă unui control planificat.

Nerespectarea criteriilor de risc de către organul de control poate fi temei pentru anularea rezultatelor controlului. Dacă nu sunteți de acord cu cele constatate de organul de control, îi puteți solicita să vă prezinte sau să prezinte instanței de judecată motivele din care întreprinderea dvs. a fost inclusă în graficul de control.

Sunt doar câteva momente reflectate pe site-ul www.controale.md. Autorii acestei resurse au ţinut cont de toate detaliile interacţiunii dintre întreprinderi şi organele de control, aşa ca managerii şi antreprenorii să găsească răspuns la orice întrebare legată de controale. 

Ce este Registrul de stat al controalelor?

Registrul de stat al controalelor este o resursă informațională, ce poate fi accesată la adresa - http://controale.gov.md, care conține date despre controalele efectuate de organele de control.Registrul trebuie să conțină următoarele date:

  • graficul controalelor planificate - datele despre controalele pe trimestru se vor introduce până la începutul fiecărui trimestru;
  • date despre controlul întreprinderii - se vor introduce în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data inițierii controlului.

Accesul la datele din Registrul de stat al controalelor este garantat și gratuit. Dvs. puteți accesa sau solicita Cancelariei de Stat orice date incluse în Registru.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...