37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2015   »   INDICAŢII METODICE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE

INDICAŢII METODICE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE

versiunea în limba rusă

Introducere

1. Prezentele indicaţii metodice sînt elaborate pornind de la necesitatea reglementării specificului contabilităţii în organizaţiile necomerciale.

Obiectiv

2. Obiectivul prezentelor indicaţii metodice îl constituie descrierea particularităţilor contabilităţii şi raportării financiare în organizaţiile necomerciale.

Domeniu de aplicare

3. Prezentele indicaţii metodice se extind asupra tuturor organizaţiilor necomerciale, înregistrate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora, cu sediul atît pe teritoriul ţării cît şi peste hotarele ei.
4. Prezentele indicaţii metodice nu se extind asupra:
1) instituţiilor cu autonomie financiară;
2) instituţiilor publice.

Definiţii

5. În prezentele Indicaţii metodice noţiunile utilizate semnifică:
Active transferabile - active imobilizate sau circulante primite sau deţinute temporar de organizaţia necomercială, cu scopul de a fi transmise ulterior unor beneficiari în cadrul misiunilor speciale.
Activitate statutară a organizaţiei necomerciale - orice gen de activitate neinterzis de legislaţie, inclusiv activitate economică, ce ţine de realizarea obiectivelor statutare care cuprinde:
1) activităţi de prezentare şi promovare a scopurilor organizaţiei;
2) misiuni speciale;
3) acţiuni de utilitate publică şi de colectare a fondurilor;
4) activitatea economică care reiese din obiectivele statutare;
5) alte activităţi neinterzise de legislaţie.
Contabilitate de angajamente - bază de contabilizare conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii numerarului sau compensării în altă formă.
Cheltuieli ale organizaţiei necomerciale - cheltuieli suportate în procesul realizării activităţii statutare, inclusiv a misiunilor speciale şi activităţii economice.
Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale - taxe de aderare şi cotizaţii de membru, alte contribuţii, donaţii ale fondatorilor şi membrilor organizaţiei.
Fonduri ale organizaţiei necomerciale - totalitatea surselor proprii de finanţare ale organizaţiei necomerciale aferente activelor imobilizate (imobilizărilor necorporale şi corporale etc.) primite cu titlul gratuit sau primite/procurate pe seama mijloacelor cu destinaţie specială, mijloacelor nepredestinate, precum şi din rezultatele activităţii economice.
Mijloace cu destinaţie specială - active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte etc.).
Misiune specială - acţiune (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte concrete etc.) a unei organizaţii necomerciale desfăşurată pe seama mijloacelor cu destinaţie specială.
Mijloace nepredestinate - active şi servicii primite sau care urmează să fie primite, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale.
Organizaţie necomercială - persoană juridică a cărei scop este altul decît obţinerea de venit şi care este înregistrată în modul prevăzut de legislaţie.
Program/proiect - totalitatea acţiunilor, în concordanţă cu resursele şi termenele de realizare, direcţionate spre realizarea unor misiuni speciale ce corespund obiectivelor statutare şi cerinţelor finanţatorilor, fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale.
Rapoarte ale organizaţiei necomerciale - situaţii financiare, rapoarte statistice, dări de seamă fiscale şi de alt gen care caracterizează activitatea organizaţiei necomerciale.
Utilizatori ai rapoartelor organizaţiei necomerciale - fondatorii, membrii şi organele de conducere a organizaţiei necomerciale, finanţatorii, donatorii, sponsorii, autorităţile publice, furnizorii şi alţi creditori, beneficiarii serviciilor oferite, publicul şi alte persoane interesate.
Venituri ale organizaţiei necomerciale - venituri obţinute din utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială, mijloacelor nepredestinate şi contribuţiilor fondatorilor şi membrilor, precum şi din activitatea economică.

Organizarea contabilităţii

6. Organizaţia necomercială ţine contabilitatea şi întocmeşte situaţii financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite în Legea contabilităţii, Standardele Naţionale de Contabilitate, Planul general de conturi contabile, prezentele indicaţii metodice şi alte acte normative.
7. Organizaţia necomercială organizează şi aplică sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare, conform formularelor din anexele la prezentele indicaţii metodice.
8. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară o poartă conducătorul (organul executiv) organizaţiei necomerciale.
9. Organizaţia necomercială are obligaţia să:
1) înregistreze elementele contabile conform contabilităţii de angajamente;
2) elaboreze şi să aplice politici contabile proprii;
3) elaboreze planul de conturi de lucru;
4) efectueze toate etapele ciclului contabil care cuprind:
a) întocmirea documentelor primare şi centralizatoare;
b) evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile;
c) reflectarea informaţiei contabile în conturi contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea elementelor contabile;
f) întocmirea balanţei de verificare sau a cărţii mari şi a situaţiilor financiare.
10. Politicile contabile ale organizaţiei necomerciale trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
1) genurile de activităţi statutare;
2) componenţa surselor de finanţare;
3) modul de întocmire şi utilizare a documentelor primare şi centralizatoare şi a registrelor contabile;
4) procedeele de contabilizare a:
a) mijloacelor cu destinaţie specială şi a celor nepredestinate;
b) contribuţiilor fondatorilor şi membrilor;
c) imobilizărilor necorporale şi corporale, altor active imobilizate, activelor circulante, procurate/create din diverse surse de finanţare, inclusiv din activitatea economică;
d) activelor primite pentru utilizare temporară;
e) activelor transferabile;
f) veniturilor şi cheltuielilor;
g) fondurilor;
5) procedeele elaborate de sine stătător, inclusiv modul de contabilizare a:
a) surselor de finanţare destinate acoperirii cheltuielilor administrative, de întreţinere a organizaţiei necomerciale, de program/proiect şi a altor cheltuieli;
b) surselor de autofinanţare utilizate pentru realizarea misiunilor speciale;
c) salariilor, impozitelor şi taxelor calculate din diferite surse de finanţare etc.;
6) alte aspecte metodologice şi de organizare ale contabilităţii.
La politicile contabile se anexează:
1) formularele de documente primare şi registre contabile elaborate de către organizaţia necomercială de sine stătător;
2) lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor primare şi registrelor contabile;
3) planul de conturi de lucru;
4) alte informaţii necesare care au impact asupra modului de contabilizare a faptelor economice (de exemplu, condiţiile specifice ale donatorilor sau a prevederilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate al organizaţiei necomerciale privind utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială, normele de consum ale carburanţilor, normele de parcurs ale anvelopelor etc.).
11. Politicile contabile se aprobă pentru fiecare perioadă de gestiune prin ordinul (dispoziţia) conducătorului organului executiv al organizaţiei necomerciale emis în baza hotărîrii organului de conducere al acesteia. Organizaţia necomercială nou-creată aprobă politicile contabile pînă la prezentarea situaţiilor financiare pentru prima perioadă de gestiune, dar nu mai tîrziu de 90 zile de la data înregistrării.
12. Planul de conturi de lucru cuprinde conturile sintetice şi subconturile necesare pentru evidenţa elementelor contabile şi determinarea indicatorilor situaţiilor financiare.
13. Organizaţia necomercială are obligaţia să efectueze inventarierea generală a activelor şi datoriilor, cel puţin o dată pe an pe parcursul desfăşurării activităţii sale, în cazul reorganizării sau încetării activităţii, precum şi în situaţiile prevăzute în Regulamentul privind inventarierea, aprobat de Ministerul Finanţelor.
14. Organizaţia necomercială este obligată să păstreze pe suport de hîrtie sau în formă electronică documentele contabile care includ: documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii.

Particularităţile contabilităţii

15. În organizaţiile necomerciale apar un şir de particularităţi ale contabilităţii care în principal se referă la:
1) mijloacele cu destinaţie specială;
2) mijloacele nepredestinate;
3) contribuţiile fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale;
4) alte venituri şi cheltuieli;
5) veniturile şi cheltuielile aferente activităţii economice;
6) imobilizările necorporale şi corporale;
7) stocurile şi alte active circulante;
8) capitalul propriu.

Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială
Reguli generale

16. Contabilitatea trebuie să asigure delimitarea şi înregistrarea separată a mijloacelor cu destinaţie specială a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte concrete etc.).
17. Recunoaşterea iniţială a mijloacelor cu destinaţie specială se efectuează în baza contabilităţii de angajamente.

Intrarea mijloacelor cu destinaţie specială

18. Mijloacele cu destinaţie specială pot fi primite sub formă de active imobilizate (imobilizări necorporale şi corporale etc.) stocuri, servicii sau sub formă de numerar destinate procurării/creării activelor, precum şi acoperirii costurilor şi/sau cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială.
19. Mijloacele cu destinaţie specială se recunosc în cazul existenţei unei certitudini întemeiate că:
1) mijloacele vor fi primite de către organizaţia necomercială;
2) condiţiile aferente utilizării acestor mijloace vor fi îndeplinite;
3) valoarea mijloacelor poate fi determinată în mod credibil.
20. Mijloacele cu destinaţie specială ce urmează să fie primite se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung sau curente, iar intrarea efectivă a mijloacelor cu destinaţie specială se înregistrează ca majorare a activelor şi diminuare a creanţelor.
Exemplul 1. Organizaţia necomercială a încheiat cu donatorul un contract de grant în noiembrie 201X pentru realizarea unui proiect cu termenul de 12 luni, începînd cu 1 decembrie 201X. Conform graficului, prima tranşă a mijloacelor de grant în mărime de 50 000 lei urma să fie transferată organizaţiei necomerciale la 10 decembrie 201X. Mijloacele de grant au fost încasate la contul curent al organizaţiei în ianuarie 201X+1.
În baza datelor din exemplu tranzacţiile aferente mijloacelor cu destinaţie specială se contabilizează:
decembrie 201X:
- recunoaşterea mijloacelor de grant - ca majorare concomitentă a creanţelor si a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 50 000 lei.
ianuarie 201X+1:
- primirea primei tranşe a grantului - ca majorare a numerarului la contul curent în moneda naţională şi diminuare a creanţelor în sumă de 50 000 lei.
21. Evaluarea iniţială a mijloacelor cu destinaţie specială se efectuează în funcţie de forma (monetară sau nemonetară) în care acestea au fost primite. Mijloacele primite sub formă monetară se evaluează la valoarea lor nominală, iar cele sub formă nemonetară - la costul de intrare, care se determină în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, ţinînd cont de regulile stabilite în prezentele indicaţii metodice.

Utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială

22. Mijloacele cu destinaţie specială utilizate pentru acoperirea/compensarea cheltuielilor curente se înregistrează concomitent ca:
1) majorare concomitentă a cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială şi a datoriilor, şi
2) diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi majorare a veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială.
23. Utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială pentru procurarea/fabricarea stocurilor şi a altor active circulante, precum şi pentru acordarea avansurilor se înregistrează ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi majorare a:
1) veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială - la valoarea stocurilor utilizate;
2) veniturilor anticipate - la valoarea stocurilor şi avansurilor acordate neutilizate.
În conformitate cu politicile contabile, organizaţia necomercială poate înregistra finanţările şi încasările cu destinaţie specială aferente stocurilor şi avansurilor acordate la venituri anticipate în sumă totală. În acest caz pe măsura utilizării stocurilor şi decontării avansurilor acordate, veniturile anticipate se vor deconta la venituri curente.
Exemplul 2. În iunie 201X, organizaţia necomercială a primit conform graficului stabilit mijloace de grant în sumă de 60 000 lei, pentru realizarea unui proiect tematic pe un termen de 8 luni. Pe parcurs, din contul mijloacelor grantului au fost procurate şi achitate rechizite de birou în valoare de 8 000 lei, din care, efectiv au fost consumate rechizite în sumă de 5 000 lei. Rechizitele de birou rămase în stoc, în valoare de 3 000 lei au fost consumate în luna august 201X.
Conform datelor din exemplu, tranzacţiile aferente primirii şi utilizării mijloacelor din contul grantului se contabilizează:
iunie 201X:
- recunoaşterea mijloacelor din contul grantului - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 60 000 lei;
- încasarea mijloacelor din contul grantului - ca majorare a numerarului si diminuare a creanţelor în sumă de 60 000 lei;
- procurarea rechizitelor de birou - ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor comerciale în valoare de 8 000 lei;
- achitarea datoriilor - ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale şi a numerarului în sumă de 8 000 lei;
- utilizarea rechizitelor de birou - ca majorare a cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială şi diminuare a stocurilor în valoare de 5 000 lei;
- decontarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială aferente:
• rechizitelor de birou consumate - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente şi majorare a veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială în sumă de 5 000 lei;
• rechizitelor de birou neutilizate - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente şi majorare a veniturilor anticipate curente în sumă de 3 000 lei.
august 201X:
- utilizarea rechizitelor de birou - ca majorare a cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială şi diminuare a stocurilor - 3 000 lei;
- decontarea veniturilor anticipate curente aferente rechizitelor de birou consumate - ca diminuare a veniturilor anticipate curente şi majorare a veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială în sumă de 3 000 lei.
24. Mijloacele cu destinaţie specială primite sub formă de active imobilizate sau utilizate pentru procurarea/crearea unor astfel de active se înregistrează ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi majorare a fondului de active imobilizate.
Exemplul 3. Utilizînd datele din exemplul 1, să admitem că în decembrie 201X organizaţia necomercială, în baza bugetului de grant aprobat, a achiziţionat şi a pus în funcţiune un calculator la costul de intrare 18 000 lei. Datoria faţă de furnizor pentru calculatorul achiziţionat s-a achitat integral în ianuarie 201X+1. Conform politicilor contabile, amortizarea calculatorului se calculează începînd cu luna următoare şi pentru luna ianuarie 201X+1 constituie 500 lei.
Conform datelor din exemplu organizaţia necomercială contabilizează:
decembrie 201X:
- intrarea şi punerea în funcţiune a calculatorului - ca majorare concomitentă a mijloacelor fixe şi a datoriilor comerciale în sumă de 18 000 lei;
- decontarea mijloacelor cu destinaţie specială curente utilizate pentru procurarea calculatorului - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente şi majorare a fondului de active imobilizate în sumă de 18 000 lei;
ianuarie 201X+1:
- achitarea datoriei faţă de furnizor pentru calculator - ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale şi a numerarului în sumă de 18 000 lei;
- calcularea amortizării calculatorului - ca diminuare a fondului de active imobilizate şi majorare a amortizării mijloacelor fixe - în sumă de 500 lei.
25. Cheltuielile şi veniturile aferente mijloacelor cu destinaţie specială se recunosc şi se înregistrează concomitent în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi mărime.
26. Organizaţiile necomerciale care acumulează şi distribuie mijloace cu destinaţie specială altor beneficiari, contabilizează utilizarea acestor mijloace în următorul mod:
1) transferarea/transmiterea numerarului şi/sau a altor active beneficiarilor - ca majorare a creanţelor şi diminuare a numerarului şi/sau a altor active;
2) decontarea mijloacelor cu destinaţie specială transferate/transmise beneficiarilor - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi majorare a datoriilor curente;
3) decontarea reciprocă a creanţelor şi datoriilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială utilizate şi confirmate prin rapoartele beneficiarilor - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente.

Diferenţe de curs valutar şi dobînzi

27. În cazul recunoaşterii/primirii şi utilizării mijloacelor cu destinaţie specială în valută străină, precum şi la data raportării (întocmirii situaţiilor financiare) apar diferenţe de curs valutar favorabile sau nefavorabile, care se înregistrează ca majorare sau diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială. Aceste diferenţe se referă la soldurile numerarului în casierie şi la conturile curente în valută străină, la conturile de depozit, la creanţele şi datoriile în valută străină aferente mijloacelor cu destinaţie specială şi se contabilizează la data efectuării tranzacţiei şi la data raportării.
Exemplul 4. Organizaţia necomercială în luna decembrie 201X a încheiat un contract de grant în valută străină în mărime de 50 000 euro pentru realizarea unui proiect pe un termen de 7 luni. La 17 ianuarie 201X+1 organizaţia a încasat mijloacele la contul curent în valută străină în valoare de 50 000 euro. La 23 ianuarie 201X+1 organizaţia a achiziţionat materiale didactice din străinătate în valoare de 5 000 euro pentru utilizare în cadrul proiectului.
Achitarea integrală a datoriilor furnizorului străin s-a efectuat la 28 ianuarie 201X+1.
Cursul oficial al leului moldovenesc constituie la data:
- recunoaşterii creanţei aferentă grantului - 18,64 lei/euro;
- primirii grantului - 18,62 lei/euro;
- achiziţionării materialelor didactice - 18,62 lei/euro;
- achitării datoriei - 18,60 lei/euro.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială contabilizează:
- recunoaşterea mijloacelor de grant - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 932 000 lei (50 000 euro x 18,64 lei/euro);
- intrarea mijloacelor de grant - ca majorare concomitentă a numerarului la conturile curente în valută străină şi diminuare a creanţelor curente în sumă de 931 000 lei (50 000 euro x 18,62 lei/euro);
- înregistrarea diferenţei de curs valutar nefavorabile în sumă de 1 000 lei [(50 000 euro x 18,64 lei/euro) - (50 000 euro x 18,62 lei/euro)] - ca diminuare concomitentă a creanţelor curente şi finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială;
- achiziţionarea materialelor didactice - ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor comerciale în sumă de 93 100 lei (5 000 euro x 18,62 lei/euro);
- achitarea datoriei furnizorului - ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale şi a numerarului în conturi curente în valută străină în sumă de 93 000 lei (5 000 euro x 18,60 lei/euro);
- înregistrarea diferenţei de curs valutar favorabile aferentă datoriilor curente - ca diminuare a datoriilor comerciale şi majorare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 100 lei (93 100 lei - 93 000 lei).
Exemplul 5. În decembrie 201X la contul valutar al organizaţiei necomerciale s-au încasat mijloace aferente grantului pe un termen de 10 luni în sumă de 4 000 dolari S.U.A., care nu s-au utilizat pînă la data raportării.
Cursul oficial al leului moldovenesc constituie la data:
- primirii grantului - 14,70 lei/dolar S.U.A;
- raportării (31.12.201X) - 14,65 lei/dolar S.U.A.

Conform condiţiilor exemplului, la data raportării organizaţia necomercială contabilizează diferenţa de curs valutar nefavorabilă - ca diminuare concomitentă a numerarului la conturile curente în valută străină şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 200 lei [(4 000 dolari S.U.A. x 14,65 lei/dolar S.U.A.) - (4 000 dolari/S.U.A. x 14,70 lei/dolar S.U.A.)].
28. Dobînzile calculate pentru soldurile mijloacelor cu destinaţie specială în conturile curente şi de depozit, altor investiţii în monedă naţională şi valută străină se recunosc ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială.
Exemplul 6. Organizaţia necomercială a încasat în februarie 201X mijloace cu destinaţie specială pentru realizarea unui proiect pe un termen de 3 ani. Suma totală a finanţării a constituit 1 000 000 lei, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor primului an - 450 000 lei. Conform condiţiilor finanţatorului, suma mijloacelor cu destinaţie specială neutilizată în primul an de realizare a proiectului (550 000 lei) s-a plasat la 1 martie la un cont de depozit pe 9 luni, cu rata dobînzii anuale de 8 %, iar dobînda cîştigată urmează să fie utilizată în cadrul aceluiaşi proiect.
Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială înregistrează dobînda calculată de la suma mijloacelor cu destinaţie specială (depozit) - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung în sumă de 33 000 lei [(550 000 lei x 8%) : 100 x 9 luni : 12 luni].

Mijloacele cu destinaţie specială neutilizate

29. Mijloacele cu destinaţie specială neutilizate apar în cazul utilizării incomplete a mijloacelor primite, din motivul sistării programelor/proiectelor sau după finalizarea acestora, cînd suma mijloacelor primite depăşeşte suma mijloacelor utilizate. Cu acordul finanţatorului mijloacele neutilizate pot fi rambursate, redirecţionate la cofinanţarea altor programe/proiecte sau lăsate la dispoziţia organizaţiei necomerciale.
30. Rambursarea mijloacelor neutilizate se înregistrează ca diminuare concomitentă a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung sau curente şi a activelor (numerarului etc.). Redirecţionarea mijloacelor se înregistrează ca corespondenţă internă între subconturile conturilor sintetice de evidenţă a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială. Decontarea mijloacelor neutilizate şi rămase la dispoziţia organizaţiei necomerciale se înregistrează ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung sau curente şi majorare a fondului de autofinanţare.
Exemplul 7. Organizaţia necomercială a obţinut un grant în mărime de 150 000 lei destinat unui proiect privind susţinerea persoanelor social vulnerabile pe un termen de 6 luni. Pentru realizarea proiectului s-au utilizat efectiv 142 000 lei. Organizaţia necomercială a primit în scris acceptul finanţatorului pentru a folosi numerarul rămas în sumă de 8 000 lei în scopuri statutare, din care conform deciziei consiliului organizaţiei 6 000 lei s-au redirecţionat pentru cofinanţarea altui proiect, iar 2 000 lei au rămas la dispoziţia organizaţiei necomerciale.
Conform datelor din exemplu, mijloacele cu destinaţie specială neutilizate se contabilizează:
- mijloacele redirecţionate pentru alt proiect - ca corespondenţă internă între subconturile conturilor sintetice de evidenţă a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială aferente proiectelor concrete în sumă de 6 000 lei;
- mijloacele rămase la dispoziţia organizaţiei necomerciale - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente şi majorare a fondului de autofinanţare în sumă de 2 000 lei (8 000 lei - 6 000 lei).

Contabilitatea mijloacelor nepredestinate

31. Mijloacele nepredestinate primite sub formă de active se contabilizează iniţial ca majorare concomitentă a activelor imobilizate şi/sau circulante şi a datoriilor curente.
32. Mijloacele nepredestinate primite sub formă de active imobilizate se contabilizează la transmiterea acestora în exploatare ca diminuare a datoriilor curente şi majorare a fondului de active imobilizate.
33. Mijloacele nepredestinate primite sub formă de active circulante se contabilizează pe măsura utilizării acestora ca:
1) majorare a costurilor/cheltuieli curente şi diminuare a activelor circulante etc.;
2) diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente.
34. Mijloacele nepredestinate primite sub formă de servicii/lucrări se contabilizează ca:
1) majorare concomitentă a costurilor/cheltuielilor şi a datoriilor curente;
2) diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente.
35. Mijloacele nepredestinate neutilizate pînă la data raportării se contabilizează ca diminuare a datoriilor curente şi majorare a fondului de autofinanţare.

Contabilitatea contribuţiilor fondatorilor
şi membrilor organizaţiei necomerciale

36. Contabilitatea contribuţiilor fondatorilor şi a membrilor organizaţiei necomerciale se ţine în funcţie de tipul acestora: taxe de aderare şi cotizaţii de membru, alte contribuţii, donaţii condiţionate sau necondiţionate acordate de către fondatori şi/sau membrii acesteia.
37. Contribuţiile fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale primite în formă monetară se evaluează la suma lor nominală, iar cele sub formă nemonetară - la costul de intrare, care se determină în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, ţinînd cont de regulile prezentelor indicaţii metodice.
38. Cotizaţiile şi alte contribuţii ale fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale (donaţii, sponsorizări etc.) se contabilizează în funcţie de destinaţia lor:
1) cotizaţiile şi alte contribuţii destinate realizării unor misiuni speciale se reflectă iniţial ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi ulterior se înregistrează în modul prevăzut de pct.22-24 din prezentele indicaţii metodice.
2) cotizaţiile şi alte contribuţii, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale, se reflectă iniţial ca majorare concomitentă a creanţelor şi datoriilor curente şi ulterior se înregistrează în modul prevăzut de pct.32-35 din prezentele indicaţii metodice.

Contabilitatea altor venituri şi cheltuieli
cu excepţia celor din activitatea economică

39. Alte venituri şi cheltuieli ale organizaţiei necomerciale cuprind:
1) plusurile şi lipsurile (pierderile) de active identificate în urma inventarierii;
2) datoriile şi creanţele decontate în legătură cu expirarea termenelor de prescripţie;
3) veniturile şi cheltuielile din vînzarea activelor nefolosite;
4) veniturile din predarea în locaţiune pe bază neregulată a activelor organizaţiei necomerciale;
5) veniturile din recuperarea prejudiciului material;
6) alte venituri şi cheltuieli, care nu sînt legate de misiuni speciale sau activităţi economice statutare concrete.
40. Alte venituri se contabilizează ca majorare a activelor imobilizate şi circulante şi/sau diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente.
41. Alte cheltuieli se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente şi/sau diminuare a activelor imobilizate şi circulante.

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor
din activitatea economică

42. În afară de misiunile cu destinaţie specială, organizaţia necomercială poate desfăşura şi activitate economică, inclusiv activitate de producţie, de prestare a serviciilor, de investiţii şi de alt gen, care reiese nemijlocit din scopurile statutare.
43. Activitatea economică generează venituri şi cheltuieli care se înregistrează conform contabilităţii de angajamente, în baza regulilor generale stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate.
44. Veniturile din activitatea economică cuprind:
1) venituri din activitatea de producţie, vînzare de bunuri, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor;
2) venituri financiare (venituri din diferenţe de curs valutar şi de sumă, dobînzi, cu excepţia celor aferente mijloacelor cu destinaţie specială, investiţii, alte venituri financiare);
3) venituri rezultate din recompensele primite pentru compensarea cheltuielilor sau pierderilor din calamităţi naturale sau alte evenimente excepţionale;
4) alte venituri aferente activităţii economice.
45. Cheltuielile din activitatea economică cuprind cheltuielile aferente obţinerii veniturilor indicate în pct.44 din prezentele indicaţii metodice.
46. Rezultatul din activitatea economică profit (pierdere) se determină la finele perioadei de gestiune şi se decontează la majorarea sau diminuarea fondului de autofinanţare al organizaţiei necomerciale.

Contabilitatea activelor
Reguli generale

47. Activele organizaţiilor necomerciale cuprind activele imobilizate şi circulante aflate în posesie şi se contabilizează pe surse de finanţare (intrare) în baza documentelor primare, în modul prevăzut de Standardele Naţionale de Contabilitate, ţinînd cont de prezentele indicaţii metodice.
48. În organizaţiile necomerciale apar particularităţi aferente contabilităţii bunurilor primite cu titlul gratuit sau procurate din contul diferitor surse de finanţare pentru transmitere altor beneficiari (de exemplu, persoanelor social vulnerabile, azilurilor de bătrîni, caselor de copii). Aceste bunuri pot fi înregistrate ca active - în conturi bilanţiere doar în cazul respectării criteriilor de recunoaştere stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate. În celelalte cazuri bunurile respective se înregistrează în conturi extrabilanţiere.
49. Activele primite cu titlu gratuit, indiferent de destinaţia lor, se evaluează la costul de intrare, care se determină în baza actelor de donaţie, proceselor-verbale de primire - predare, facturilor, invoice şi altor documente.
50. Costul de intrare a activelor primite în folosinţă temporară sau cu scopul transmiterii lor ulterioare altor beneficiari, se stabileşte de către o comisie independentă conform documentelor de însoţire. În cazul în care documentele de însoţire lipsesc sau în acestea nu se indică valoarea activelor, aceasta se determină în baza:
1) valorii juste - în cazul primirii activelor de la rezidenţii Republicii Moldova;
2) valorii în vamă - în cazul primirii activelor de peste hotarele Republicii Moldova;
3) valorii determinate în altă bază rezonabilă.
51. Costurile de achiziţie şi de pregătire a activelor pentru realizarea misiunilor speciale se includ în costul de intrare numai în cazul cînd acestea au fost acoperite din aceeaşi sursă de finanţare (grant, proiect, asistenţă tehnică etc.). În caz contrar aceste costuri se înregistrează ca cheltuieli curente.

Imobilizări necorporale şi corporale

52. Recunoaşterea iniţială a activelor imobilizate se efectuează pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator se stabileşte de organizaţie de sine stătător. Activul primit ca donaţie sau procurat din contul mijloacelor donate se recunoaşte ca activ imobilizat sau circulant în funcţie de scopul destinaţiei ulterioare. În cazul procurării activului pentru utilizare continuă în activitatea organizaţiei, acesta se va recunoaşte ca imobilizare. În cazul în care activul este destinat transmiterii altor beneficiari (cu excepţia locaţiunii), acesta va fi recunoscut şi prezentat în bilanţ ca element al activelor circulante şi/sau al activelor transferabile.
53. Evaluarea iniţială a fiecărui obiect se efectuează la costul de intrare, conform Standardelor Naţionale de Contabilitate, ţinînd cont de prezentele indicaţii metodice.
54. Transmiterea în exploatare a imobilizărilor necorporale şi corporale primite/procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială se contabilizează ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi majorare a fondului de active imobilizate.
55. Imobilizările necorporale şi corporale primite/procurate din contul mijloacelor nepredestinate se contabilizează ca majorare a imobilizărilor necorporale şi corporale şi a datoriilor curente, iar transmiterea în exploatare ca diminuare a datoriilor curente şi majorare a fondului de active imobilizate.
56. Calcularea amortizării activelor imobilizate intrate din contul mijloacelor cu destinaţie specială şi a celor nepredestinate se înregistrează ca diminuare a fondului de active imobilizate şi majorare a amortizării.
57. Calcularea amortizării activelor imobilizate procurate din contul mijloacelor rezultate din activitatea economică se înregistrează ca majorare concomitentă a costurilor şi/sau cheltuielilor curente şi a amortizării.
58. În cazul modernizării, reconstrucţiei imobilizărilor necorporale şi corporale costurile ulterioare se contabilizează în baza regulilor generale stabilite în Standardele Naţionale de Contabilitate şi prezentele indicaţii metodice. Aceste costuri sînt suportate pentru îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice ale imobilizărilor sau pentru a majora beneficiile economice estimate iniţial. În organizaţiile necomerciale costurile ulterioare acoperite pe seama mijloacelor obţinute din activitatea statutară cu excepţia celor din activitatea economică pot fi acoperite din contul:
1) mijloacelor cu destinaţie specială;
2) mijloacelor nepredestinate;
3) fondului de autofinanţare.
59. Costurile ulterioare acoperite din diferite surse de finanţare se repartizează în modul stabilit în politicile contabile ale organizaţiei necomerciale.
60. Costurile ulterioare acoperite din contul mijloacelor obţinute din activitatea economică se contabilizează conform Standardelor Naţionale de Contabilitate.
61. Contabilitatea ieşirii imobilizărilor necorporale şi corporale este condiţionată de sursa de intrare şi cauza ieşirii acestora (casării/lichidării - în cazul uzurii fizice sau morale, transmiterii cu titlul gratuit, vînzării etc.).

Ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale
primite/procurate din contul mijloacelor cu destinaţie
specială şi mijloacelor nepredestinate

62. Casarea imobilizărilor ca urmare a amortizării totale se înregistrează - ca diminuare concomitentă a amortizării şi a imobilizărilor.
63. Casarea imobilizărilor înainte de expirarea duratei de utilizare a acestora, precum şi la transmiterea cu titlul gratuit se înregistrează ca:
1) diminuare concomitentă a amortizării şi a imobilizărilor - în mărimea amortizării;
2) diminuare concomitentă a fondului de active imobilizate şi a imobilizărilor - în mărimea valorii contabile a imobilizărilor.
64. Bunurile obţinute din casarea imobilizărilor se evaluează la valoarea realizabilă netă şi se reflectă ca majorare concomitentă a stocurilor şi a veniturilor aferente surselor de finanţare/intrare.
65. Cheltuielile aferente activelor imobilizate ieşite se contabilizează ca majorare a cheltuielilor aferente surselor de finanţare şi majorare a datoriilor curente sau diminuare a stocurilor, altor active circulante.
66. Valoarea de vînzare a imobilizărilor aferente fondului de active imobilizate se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a veniturilor aferente surselor de finanţare/intrare.
Exemplul 8. Organizaţia necomercială a procurat din contul mijloacelor cu destinaţie specială un aparat foto în valoare de 9 000 lei, care a fost înregistrat ca obiect de mijloace fixe.Mijloacele cu destinaţie specială utilizate au fost decontate la fondul de active imobilizate al organizaţiei necomerciale. După un an aparatul foto a fost comercializat la preţul de 5 000 lei. Amortizarea acumulată pînă la data vînzării constituie 3 500 lei.
Conform datelor din exemplu organizaţia necomercială contabilizează:
- decontarea amortizării - ca diminuare concomitentă a amortizării acumulate şi mijloacelor fixe la suma de 3 500 lei;
- casarea valorii contabile - ca diminuare concomitentă a fondului de active imobilizate şi mijloacelor fixe la suma de 5 500 lei;
- reflectarea valorii de vînzare - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială în sumă de 5 000 lei.

Ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale procurate
din contul mijloacelor obţinute din activitatea economică

67. Ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale procurate/create din contul surselor obţinute în rezultatul activităţii economice se contabilizează conform Standardelor Naţionale de Contabilitate.
Stocuri şi alte active circulante
68. Contabilitatea stocurilor se ţine pe surse de intrare (mijloace cu destinaţie specială şi nepredestinate, contribuţiile fondatorilor şi membrilor, resurse proprii etc.) şi pe direcţii de utilizare (realizarea misiunilor speciale, organizarea, deservirea şi gestionarea organizaţiei necomerciale etc.).
69. Pentru realizarea misiunilor speciale organizaţia necomercială poate primi nemijlocit stocuri şi alte active circulante şi/sau numerar pentru achiziţionarea acestora.
70. Stocurile şi alte active circulante primite sau achiziţionate din contul mijloacelor cu destinaţie specială şi utilizate pentru realizarea unor misiuni speciale se înregistrează în modul următor:
1) primirea stocurilor - ca majorare a stocurilor şi diminuare a creanţelor;
2) achiziţionarea stocurilor din contul mijloacelor cu destinaţie specială - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
3) utilizarea stocurilor - ca majorare a costurilor şi/sau cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
4) decontarea mijloacelor cu destinaţie specială aferente stocurilor - în modul stabilit de pct.23 al prezentelor indicaţii metodice.
71. Stocurile intrate din contul mijloacelor nepredestinate se înregistrează ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor curente. Produsele fabricate de organizaţia necomercială se evaluează la costul efectiv conform Standardelor Naţionale de Contabilitate.

Contabilitatea capitalului propriu

72. Capitalul propriu al organizaţiei necomerciale cuprinde:
1) corecţiile rezultatelor anilor precedenţi;
2) excedentul net (deficitul net) al perioadei de gestiune;
3) fondurile.
73. Corecţiile rezultatelor anilor precedenţi reprezintă excedentul/profitul (deficitul/pierderea) rezultat din corectarea erorilor comise în anii precedenţi care se determină în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare"
74. Excedentul net (deficitul net) al perioadei de gestiune reprezintă rezultatul financiar al perioadei de gestiune din activitatea statutară a organizaţiei necomerciale.
75. Fondurile organizaţiei necomerciale cuprind:
1) aporturile iniţiale ale fondatorilor;
2) fondul de active imobilizate;
3) fondul de autofinanţare;
4) alte fonduri.
76. Aporturile iniţiale ale fondatorilor organizaţiei necomerciale se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a fondurilor. Intrarea aporturilor fondatorilor se înregistrează ca majorare concomitentă a activelor imobilizate şi/sau circulante şi diminuare a creanţelor curente.
77. Fondul de active imobilizate cuprinde finanţările şi încasările cu destinaţie specială şi mijloacele nepredestinate aferente activelor imobilizate (imobilizărilor necorporale şi corporale etc.) procurate/create, precum şi costurile ulterioare, capitalizate. Constituirea (majorarea) fondului de active imobilizate se înregistrează în cazul decontării finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, primirii mijloacelor nepredestinate sub formă de imobilizări sau utilizării ulterioare a acestor mijloace pentru procurarea/crearea imobilizărilor. Diminuarea fondului de active imobilizate se reflectă pe măsura calculării amortizării şi ieşirii imobilizărilor.
78. Fondul de autofinanţare include excedentul (deficitul) din activitatea statutară, inclusiv profitul (pierderea) din activitatea economică. Acest fond poate fi utilizat pentru finanţarea misiunilor speciale şi în alte scopuri stabilite de organele de conducere ale organizaţiei necomerciale. Utilizarea fondului de autofinanţare se înregistrează pentru:
1) finanţarea misiunilor speciale - ca diminuare a fondului de autofinanţare şi majorare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială;
2) alte scopuri - ca diminuare a fondului de autofinanţare şi majorare a datoriilor, diminuare a activelor circulante etc.
79. Alte fonduri cuprind:
1) sursele aferente mijloacelor restricţionate pentru utilizare sau create de organizaţie conform deciziei organelor de conducere sau la cerinţa finanţatorilor, donatorilor etc.;
2) rezervele prevăzute de legislaţie, statut sau alte rezerve. Aceste rezerve se constituie din contul fondului de autofinanţare şi sînt destinate pentru acoperirea deficitului (pierderii) sau pentru alte scopuri stabilite de legislaţie şi organele de conducere.

Situaţiile financiare
Reguli generale

80. Organizaţiile necomerciale întocmesc şi prezintă situaţii financiare conform prevederilor Legii contabilităţii şi prezentelor indicaţii metodice. În cazul modificării datei de raportare şi prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, organizaţia necomercială trebuie să dezvăluie:
1) perioada acoperită de situaţiile financiare;
2) motivul stabilirii unei perioade de gestiune mai lungi sau mai scurte de un an; şi
3) faptul că informaţiile din situaţiile financiare nu sînt pe deplin comparabile (de exemplu, pentru organizaţiile necomerciale nou înregistrate prima perioadă de gestiune se consideră perioada din data înregistrării de stat a organizaţiei pînă la 31 decembrie al aceluiaşi an calendaristic. În cazul în care înregistrarea de stat a organizaţiei necomerciale are loc după 1 octombrie, prima perioadă de gestiune se consideră perioada din data înregistrării de stat pînă la 31 decembrie al următorului an calendaristic).
81. Situaţiile financiare se întocmesc conform formularelor din anexele la prezentele indicaţii metodice şi cuprind:
1) bilanţul;
2) situaţia de venituri şi cheltuieli;
3) situaţia modificărilor surselor de finanţare;
4) notă explicativă la situaţiile financiare.
82. Situaţiile financiare se întocmesc în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii efectuate conform Regulamentului privind inventarierea.
83. Erorile depistate la întocmirea situaţiilor financiare se corectează în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".
84. Organizaţia necomercială trebuie să identifice în mod clar situaţiile financiare şi să evidenţieze în mod special următoarele informaţii:
1) denumirea organizaţiei necomerciale şi alte elemente de identificare;
2) data raportării sau perioada acoperită de situaţiile financiare;
3) activitatea statutară;
4) forma juridică de organizare;
5) unitatea de măsură.
85. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:
1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare cum ar fi: inventarierea generală a elementelor contabile, decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune, determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar, întocmirea înregistrărilor de corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung etc.;
2) completarea formularelor situaţiilor financiare;
3) întocmirea notei explicative la situaţiile financiare;
4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare;
5) reformarea bilanţului.

Bilanţul
Generalităţi

86. Bilanţul include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind:
1) activele - resurse economice identificabile şi controlabile de către organizaţia necomercială ce provin din fapte economice trecute, care sînt utilizate în desfăşurarea activităţii statutare;
2) capitalul propriu - mărimea surselor de finanţare aflate în dispoziţia organizaţiei necomerciale, rămase în activele acesteia după scăderea datoriilor;
3) datoriile - obligaţii existente ale organizaţiei necomerciale, inclusiv finanţările cu destinaţie specială, provenite din fapte economice trecute a căror stingere contribuie la o reducere a resurselor, purtătoare de beneficii economice.
87. Bilanţul se întocmeşte conform formularului prezentat în anexa 1 la prezentele indicaţii metodice.
88. În bilanţ totalul activelor este echivalent cu suma totalurilor capitalului propriu şi datoriilor.
89. Activele sînt prezentate în bilanţ în ordinea creşterii lichidităţii acestora, iar datoriile în baza creşterii exigibilităţii.
90. În funcţie de gradul de lichiditate, activele se divizează în:
1) active circulante, care reprezintă activele ce se aşteaptă să fie consumate în ciclul normal de activitate în cadrul organizaţiei necomerciale, utilizate/transmise participanţilor la diverse activităţi (programe/proiecte), transmise beneficiarilor terţi cu titlu gratuit, vîndute sau primite în termen de 12 luni sau care reprezintă numerar;
2) active imobilizate, care cuprind imobilizările necorporale, imobilizările corporale în curs de execuţie, terenuri, mijloace fixe, alte active imobilizate.
91. În funcţie de gradul exigibilităţii, datoriile se împart în:
1) datorii curente, care includ datoriile ce se aşteaptă să fie achitate sau decontate în termen de 12 luni din data raportării;
2) datorii pe termen lung, care cuprind toate celelalte datorii, cu excepţia celor curente.
92. La data raportării organizaţia necomercială determină cota curentă a activelor imobilizate şi a datoriilor pe termen lung, care se reflectă în bilanţ în componenţa activelor circulante şi respectiv a datoriilor curente.
93. Cheltuielile suportate în cursul perioadei de gestiune, dar care sînt aferente unei perioade ulterioare, se prezintă în bilanţ ca cheltuieli anticipate.
94. Creanţele, numerarul şi datoriile în valută străină aferente activităţii statutare, cu excepţia activităţii economice se recalculează şi se reflectă în bilanţ conform prezentelor indicaţii metodice. Creanţele, numerarul şi datoriile în valută străină aferente activităţii economice se recalculează şi se reflectă în bilanţ în conformitate cu SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă".

Active imobilizate

95. În rîndul 010 „Imobilizări necorporale" se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi în utilizare determinată conform SNC „Imobilizări necorporale şi corporale" şi prezentelor indicaţii metodice.
Exemplul 9. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarea informaţie contabilă, aferentă perioadei de gestiune:
- costul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 5 000 lei;
- costul imobilizărilor necorporale în exploatare, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 21 000 lei;
- costul imobilizărilor necorporale în exploatare, procurate din contul mijloacelor rezultate din activitatea economică - 4 500 lei;
- amortizarea acumulată aferentă imobilizărilor necorporale - 8 500 lei.
Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în rd.010 „Imobilizări necorporale" din bilanţ valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în sumă de 22 000 lei (5 000 lei + 21 000 lei + 4 500 lei - 8 500 lei).
96. În rîndul 020 „Imobilizări corporale în curs de execuţie" se reflectă costurile aferente imobilizărilor corporale în curs de execuţie (perioada de creare şi/sau pregătire spre utilizare pînă la data punerii în exploatare), care se determină în conformitate cu SNC „Imobilizări necorporale şi corporale" şi prezentele indicaţii metodice.
97. În rîndurile 030 „Terenuri" şi 040 „Mijloace fixe" se reflectă valoarea contabilă a terenurilor, mijloacelor fixe proprii, primite în leasing financiar şi/sau în gestiune economică transmise în exploatare.
Exemplul 10. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarele informaţii contabile:
- costul de intrare a mijloacelor fixe, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 50 000 lei;
- costul de intrare a terenului, procurat din contul mijloacelor nepredestinate - 420 000 lei;
- amortizarea acumulată aferentă mijloacelor fixe - 12 500 lei.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în rd.030 „Terenuri" din bilanţ valoarea contabilă a terenului în sumă de 420 000 lei şi în rd. 040 „Mijloace fixe" din bilanţ valoarea contabilă a mijloacelor fixe în sumă de 37 500 lei (50 000 lei - 12 500 lei).
98. În rîndul 050 „Investiţii financiare pe termen lung" se înscrie valoarea investiţiilor pe termen lung (obligaţiuni procurate, împrumuturi acordate, depozite, alte investiţii pe termen lung), care se determină în conformitate cu SNC „Creanţe şi investiţii financiare", SNC „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă" şi prezentele indicaţii metodice.
99. În rîndul 060 „Alte active imobilizate" se înscrie suma cheltuielilor anticipate pe termen lung şi a altor active imobilizate.
100. În rîndul 070 „Total active imobilizate" se indică valoarea totală a activelor imobilizate, determinată prin relaţia: rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060.

Active circulante

101. În rîndul 080 „Materiale" se reflectă costul materialelor determinat conform SNC „Stocuri".
102. În rîndul 090 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" se reflectă valoarea contabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată determinată conform SNC „Stocuri".
103. În rîndul 100 „Producţia în curs de execuţie şi produse" se înscrie valoarea contabilă a producţiei în curs de execuţie şi produselor care se determină în conformitate cu SNC „Stocuri" şi prezentele indicaţii metodice.
104. În rîndul 110 „Creanţe comerciale şi avansuri acordate" se înscrie suma creanţelor curente ale finanţatorilor, donatorilor, iar în cazul desfăşurării activităţii economice - a cumpărătorilor şi clienţilor din ţară şi din străinătate, precum şi suma avansurilor acordate furnizorilor de active şi prestatorilor de servicii pe un termen nu mai mare de 12 luni, care se determină conform SNC „Creanţe şi investiţii financiare" şi prezentelor indicaţii metodice.
105. În rîndurile 120 „Creanţe ale bugetului" şi 130 „Creanţe ale personalului" se reflectă suma creanţelor bugetului şi a personalului, care se determină în conformitate cu SNC „Creanţe şi investiţii financiare" şi prezentele indicaţii metodice.
106. În rîndul 140 „Alte creanţe curente" se înscrie suma creanţelor privind mijloacele cu destinaţie specială, taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru calculate, locaţiunii, dobînzilor, creanţelor privind înstrăinarea activelor, reclamaţiilor înaintate şi recunoscute, creanţelor privind alte operaţiuni.
107. În rîndul 150 „Numerar" se înscrie suma totală a numerarului din casierie şi din conturile curente în monedă naţională şi valută străină, a numerarului la alte conturi bancare şi valoarea documentelor băneşti (mărcilor poştale, biletelor de călătorie achitate etc.).
108. În rîndul 160 „Investiţii financiare curente" se indică valoarea depozitelor, împrumuturilor acordate şi altor investiţii curente, care se determină în conformitate cu SNC „Creanţe şi investiţii financiare".
109. În rîndul 170 „Alte active circulante" se reflectă suma cheltuielilor anticipate curente şi valoarea contabilă a activelor destinate repartizării participanţilor la diverse proiecte şi activităţi cu destinaţie specială sau transmiterii beneficiarilor terţi, valoarea altor active circulante.
110. În rîndul 180 „Total active circulante" se indică valoarea totală a activelor circulante, determinată prin relaţia: rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150+ rd.160+rd.170.
111. În rîndul 190 „Total active" se înscrie valoarea totală a activelor imobilizate şi circulante ale organizaţiei necomerciale, determinată prin relaţia: rd.070+rd.180.

Capital propriu

112. În rîndul 200 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" se reflectă rezultatul (excedentul/deficitul) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi care se determină în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".
113. În rîndul 210 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune" se înscrie rezultatul financiar al perioadei de gestiune din activitatea statutară a organizaţiei necomerciale, precum şi rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile.
114. În rîndul 220 „Aporturi iniţiale ale fondatorilor" se înscrie valoarea aporturilor iniţiale ale fondatorilor organizaţiei necomerciale (de exemplu, fundaţiei).
115. În rîndul 230 „Fondul de active imobilizate" se înscrie suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi a mijloacelor nepredestinate utilizate pentru procurarea/crearea activelor imobilizate (imobilizărilor necorporale şi corporale etc.) costurile ulterioare capitalizate, determinate în conformitate cu prezentele indicaţii metodice.
116. În rîndul 240 „Fondul de autofinanţare" se înscrie rezultatul: excedentul (deficitul) activităţii statutare, inclusiv profitul (pierderea) activităţii economice ale anilor precedenţi, care se determină în conformitate cu prezentele indicaţii metodice.
117. În rîndul 250 „Alte fonduri" se înscrie suma altor fonduri create de organizaţie în conformitate cu deciziile organului de conducere, la solicitarea fondatorilor, finanţatorilor, precum şi alte surse aferente mijloacelor restricţionate pentru utilizare.
118. În rîndul 260 „Total capital propriu" se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250.

Datorii pe termen lung

119. În rîndul 270 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung" se înscrie suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială cu termenul de utilizare mai mare de 12 luni care se determină conform prezentelor indicaţii metodice.
120. În rîndul 280 „Datorii financiare pe termen lung" se înscrie suma creditelor bancare, împrumuturilor primite, datoriilor aferente operaţiunilor de leasing financiar cu termenul de stingere mai mare de 12 luni, care se determină în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.
121. În rîndul 290 „Alte datorii pe termen lung" se reflectă suma veniturilor anticipate, altor datorii pe termen lung cu termenul de stingere (decontare) mai mare de 12 luni.
122. În rîndul 300 „Total datorii pe termen lung" se reflectă suma totală a datoriilor pe termen lung determinată prin relaţia: rd.270+rd.280+rd.290.

Datorii curente

123. În rîndul 310 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente" se înscrie suma totală a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială cu termenul de utilizare nu mai mare de 12 luni care se determină conform prezentelor indicaţii metodice.
124. În rîndul 320 „Datorii financiare curente" se indică suma creditelor bancare, a împrumuturilor primite, inclusiv dobînzile aferente, cu termenul de rambursare nu mai mare de 12 luni.
125. În rîndul 330 „Datorii comerciale şi avansuri primite" se înscrie suma datoriilor faţă de furnizori privind bunurile procurate şi serviciile primite şi suma avansurilor primite cu termenul de achitare/decontare nu mai mare de 12 luni.
126. În rîndul 340 „Datorii faţă de personal" se înscrie suma datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii şi alte operaţii (de exemplu, deplasări, compensarea unor cheltuieli fără primirea avansului, utilizarea bunurilor personale în scopuri de serviciu).
127. În rîndul 350 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale" se indică datoriile faţă de organele de asigurări sociale şi medicale (inclusiv cele individuale) determinate conform legislaţiei în vigoare.
128. În rîndul 360 „Datorii faţă de buget" se înregistrează suma datoriilor faţă de buget privind impozitele şi taxele, precum şi sancţiunile aferente determinate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
129. În rîndul 370 „Venituri anticipate curente" se reflectă suma veniturilor anticipate cu termenul de decontare la venituri curente nu mai mare de 12 luni.
130. În rîndul 380 „Alte datorii curente" se înscrie suma datoriilor preliminate, datoriilor faţă de companiile de asigurare privind asigurarea bunurilor şi persoanelor, datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică, datoriilor privind sancţiunile comerciale şi alte datorii curente.
131. În rîndul 390 „Total datorii curente" se înscrie suma totală a datoriilor curente ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd. 360+rd.370 +rd.380.
132. În rîndul 400 „Total pasive" se indică suma totală a capitalului propriu, a datoriilor pe termen lung şi curente, determinată prin relaţia: rd.260+rd.300+rd.390.

Situaţia de venituri şi cheltuieli

133. Situaţia de venituri şi cheltuieli include informaţii privind:
1) veniturile - creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor sau majorării activelor ori diminuării datoriilor, care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu. Acestea cuprind: veniturile aferente mijloacelor cu destinaţie specială, alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică) şi veniturile din activitatea economică.
2) cheltuielile - diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune sub formă de ieşiri sau reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului propriu. Acestea cuprind: cheltuielile aferente mijloacelor cu destinaţie specială, alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică), cheltuielile din activitatea economică şi cheltuielile privind impozitul pe venit.
3) rezultatul din activitatea statutară a organizaţiei necomerciale - excedentul (deficitul) din activitatea statutară (cu excepţia activităţii economice) şi profitul (pierderea) din activitatea economică.
134. Veniturile şi cheltuielile aferente aceloraşi operaţiuni economice se reflectă în situaţia de venituri şi cheltuieli în aceeaşi perioadă de gestiune (de exemplu, veniturile şi cheltuielile curente rezultate din utilizarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială se reflectă în situaţia de venituri şi cheltuieli în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi mărime).
135. Situaţia de venituri şi cheltuieli se întocmeşte conform formularului prezentat în anexa 2 la prezentele indicaţii metodice.
136. În rîndul 010 „Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială" se reflectă suma veniturilor constatată ca rezultat al utilizării şi decontării mijloacelor cu destinaţie specială. Utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială se recunoaşte în cazul procurării şi consumului activelor circulante, calculării retribuţiilor angajaţilor, sumelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală aferente, efectuării altor cheltuieli din contul mijloacelor predestinate, cu excepţia procurării activelor imobilizate (imobilizărilor necorporale şi corporale etc.) Suma veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială este egală cu mărimea cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor cu destinaţie specială utilizate.
137. În rîndul 020 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială" se reflectă cheltuielile efectuate pe seama mijloacelor cu destinaţie specială care cuprind: valoarea contabilă a stocurilor achiziţionate/fabricate şi consumate (utilizate, transmise cu titlu gratuit), cheltuielile curente (de program/proiect, administrative), inclusiv a cheltuielilor cu personalul, de executare a unor obligaţii contractuale, corelate cu veniturile înregistrate în rd. 010.
138. În rîndul 030 „Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinaţie specială" se reflectă diferenţa dintre suma veniturilor şi cheltuielilor curente aferente mijloacelor cu destinaţie specială, determinată prin relaţia: rd.010 - rd.020.
139. În rîndul 040 „Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)" se reflectă veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii statutare, cu excepţia activităţii economice dar care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială.
140. În rîndul 050 „Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)" se reflectă cheltuielile care apar în procesul desfăşurării activităţii statutare, cu excepţia activităţii economice dar nu pot fi atribuite la cheltuielile aferente mijloacelor cu destinaţie specială.
141. În rîndul 060 „Excedent (deficit) aferent altor activităţi" se reflectă diferenţa dintre alte venituri şi alte cheltuieli curente (cu excepţia celor aferente activităţii economice) determinată prin relaţia: rd.040-rd.050.
142. În rîndul 070 „Venituri din activitatea economică" se reflectă veniturile din activitatea economică, desfăşurată în conformitate cu statutul, care se recunosc şi se evaluează în baza regulilor generale, stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate.
143. În rîndul 080 „Cheltuieli din activitatea economică" se reflectă cheltuielile din activitatea economică, desfăşurată în conformitate cu statutul, care sînt corelate cu veniturile corespunzătoare şi se reflectă în situaţia de venituri şi cheltuieli în baza regulilor generale, stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate.
144. În rîndul 090 „Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică" se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile curente din activitatea economică determinată prin relaţia: rd.070-rd.080.
145. În rîndul 100 „Cheltuieli privind impozitul pe venit" se reflectă cheltuielile privind impozitul pe venit, determinate prin aplicarea la suma venitului impozabil a cotei impozitului pe venit stabilită în Codul fiscal. Venitul impozabil din activitatea economică se determină conform regulilor prevăzute de legislaţia fiscală.
146. În rîndul 110 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune" se reflectă rezultatul perioadei de gestiune din activitatea statutară a organizaţiei necomerciale şi determinat prin relaţia: rd.030+rd.060+rd.090-rd.100.

Situaţia modificărilor surselor de finanţare

147. Situaţia modificărilor surselor de finanţare prezintă informaţia privind soldurile şi fluxul:
1) mijloacelor cu destinaţie specială;
2) mijloacelor nepredestinate;
3) contribuţiilor fondatorilor şi membrilor;
4) fondurilor;
5) altor surse de finanţare.
148. În situaţia modificărilor surselor de finanţare pentru fiecare element se indică soldul la începutul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările pe parcursul perioadei şi soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune.
149. Situaţia modificărilor surselor de finanţare se întocmeşte conform formularului prezentat în anexa 3 la prezentele indicaţii metodice.
150. Sursele de finanţare care au fost primite sau obţinute iniţial sub altă formă (de exemplu, sub forma cotizaţiilor de membru), dar ulterior au fost îndreptate pentru realizarea misiunilor speciale (de exemplu, pentru cofinanţarea unor proiecte) se reflectă concomitent la „Majorări" şi „Diminuări" ale sursei de finanţare primite iniţial şi la „Majorări" în componenţa indicatorului „Mijloace cu destinaţie specială".
Exemplul 11. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarele informaţii:
- suma cotizaţiilor de membru înregistrate la intrări în perioada de gestiune - 35 000 lei;
- din suma cotizaţiilor înregistrate, conform deciziei Consiliului Director sumă de 10 000 lei a fost îndreptată pentru cofinanţarea unui proiect de grant.

Conform condiţiilor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în situaţia modificărilor surselor de finanţare următoarea informaţie:
- în rd.110 „Taxe de aderare şi cotizaţii de membru", col.5 „Majorări" - suma înregistrată la intrări - 35 000 lei;
- în rd.110 „Taxe de aderare şi cotizaţii de membru", col.6 „Diminuări" - suma îndreptată pentru cofinanţarea unui proiect - 10 000 lei;
- în rd.030 „Granturi" col.5 „Majorări" - suma îndreptată pentru cofinanţarea proiectului de grant - 10 000 lei.
151. În col.4 „Sold la începutul perioadei de gestiune" se reflectă soldul surselor de finanţare la începutul perioadei de gestiune curente.
152. În col.5 „Majorări" se reflectă suma surselor de finanţare intrate în perioada de gestiune, inclusiv sursele de finanţare redirecţionate între programe/proiecte.
Exemplul 12. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarele informaţii:
- suma finanţărilor cu destinaţie specială obţinută din bugetul local în perioada de gestiune - 54 000 lei;
- suma finanţărilor cu destinaţie specială rămasă neutilizată la finele unui proiect de grant şi redirecţionată în perioada de gestiune la proiectul finanţat din bugetul local, conform deciziei organului de conducere al organizaţiei - 25 000 lei.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă:
- în rd. 020 „Finanţări cu destinaţie specială din bugetul local", col.5 „Majorări" - 54 000 lei;
- în rd. 030 „Granturi", col.6 „Diminuări" - 25 000 lei.
- în rd. 050 „Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială", col.5 „Majorări" - 25 000 lei.
153. În col.6 „Diminuări" se reflectă suma surselor de finanţare respective utilizate/ieşite în perioada de gestiune, inclusiv, sursele de finanţare rambursate finanţatorilor (în legătură cu neutilizarea completă a acestora, conform destinaţiei sau din motivul sistării proiectului etc.) şi cele redirecţionate între programe/proiecte.
154. În col.7 „Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune" se reflectă soldul surselor de finanţare neutilizat la sfîrţitul perioadei de gestiune.

Mijloace cu destinaţie specială

155. În rîndul 010 „Finanţări cu destinaţie specială din bugetul naţional" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrărilor şi utilizării finanţărilor cu destinaţie specială din bugetul naţional pe parcursul perioadei de gestiune.
156. În rîndul 020 „Finanţări cu destinaţie specială din bugetul local" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrărilor şi utilizării finanţărilor cu destinaţie specială din bugetul local pe parcursul perioadei de gestiune.
157. În rîndul 030 „Granturi" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrărilor şi utilizării mijloacelor cu destinaţie specială obţinute sub formă de granturi pe parcursul perioadei de gestiune.
158. În rîndul 040 „Asistenţă financiară şi tehnică" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrării şi utilizării mijloacelor cu destinaţie specială înregistrate sub formă de asistenţă financiară şi tehnică pe parcursul perioadei de gestiune.
159. În rîndul 050 „Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrării şi utilizării altor tipuri de finanţări, care s-au înregistrat în perioada de gestiune şi corespund definiţiei mijloacelor cu destinaţie specială din pct.5 al prezentelor indicaţii metodice.
160. În rîndul 060 „Total mijloace cu destinaţie specială" se înscrie suma totală a mijloacelor cu destinaţie specială, determinată prin relaţia: rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+ rd.050.

Mijloace nepredestinate

161. În rîndul 070 „Donaţii" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrării şi utilizării/ieşirii donaţiilor nepredestinate pe parcursul perioadei de gestiune.
162. În rîndul 080 „Ajutoare financiare" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrării şi utilizării/ieşirii ajutoarelor financiare pe parcursul perioadei de gestiune.
163. În rîndul 090 „Alte mijloace nepredestinate" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrării şi utilizării altor tipuri de mijloace nepredestinate, care s-au înregistrat în perioada de gestiune şi corespund definiţiei mijloacelor nepredestinate din pct.5 al prezentelor indicaţii metodice.
164. În rîndul 100 „Total mijloace nepredestinate" se înscrie suma totală a mijloacelor nepredestinate, determinată prin relaţia: rd.070+rd.080+rd.090.

Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor

165. În rîndul 110 „Taxe de aderare şi cotizaţii de membru" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrării şi utilizării taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru în perioada de gestiune.
166. În rîndul 120 „Alte contribuţii" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, a intrării şi utilizării altor contribuţii ale membrilor, inclusiv, donaţiile şi ajutoarele oferite de fondatorii şi membrii organizaţiei necomerciale.
167. În rîndul 130 „Total contribuţii ale fondatorilor şi membrilor" se înscrie suma totală a contribuţiilor fondatorilor şi membrilor, determinată prin relaţia: rd.110+rd.120.

Fonduri

168. În rîndul 140 „Aporturi iniţiale ale fondatorilor" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările aporturilor iniţiale ale fondatorilor pe parcursul perioadei de gestiune.
169. În rîndul 150 „Fondul de active imobilizate" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările fondului de active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune.
170. În rîndul 160 „Fondul de autofinanţare" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările fondului de autofinanţare pe parcursul perioadei de gestiune.
171. În rîndul 170 „Alte fonduri" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările altor fonduri pe parcursul perioadei de gestiune.
172. În rîndul 180 „Total fonduri" se înscrie suma totală a fondurilor, determinată prin relaţia: rd.140+rd.150+rd.160+rd.170.

Alte surse de finanţare

173. În rîndul 190 „Alte surse de finanţare" se reflectă soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările altor surse de finanţare pe parcursul perioadei de gestiune, care nu pot fi atribuite la mijloace cu destinaţie specială, mijloace nepredestinate, contribuţii şi fonduri (de exemplu, datorii comerciale etc.).
174. În rîndul 200 „Total surse de finanţare" se înscrie totalul surselor de finanţare, determinat prin relaţia: rd.060+rd.100+rd.130+rd.180+rd.190.

Nota explicativă la situaţiile financiare

175. Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de către organizaţia necomercială de sine stătător, reieşind din cerinţele finanţatorilor, donatorilor şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor situaţiilor financiare.
176. Pe lîngă informaţiile prezentate conform prevederilor Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate, a prezentelor indicaţii metodice, nota explicativă trebuie să conţină cel puţin:
1) informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prezentelor indicaţii metodice;
2) dezvăluirea politicilor contabile;
3) dezvăluirea informaţiei privind executarea bugetelor aferente proiectelor realizate;
4) alte informaţii.
177. În compartimentul „Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prezentelor indicaţii metodice" se prezintă informaţii privind:
1) confirmarea faptului corespunderii situaţiilor financiare prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prezentelor indicaţii metodice;
2) abaterile de la principiile de bază şi caracteristicile calitative, motivele şi efectele fiecărei abateri etc.
178. În compartimentul „Dezvăluirea politicilor contabile" se prezintă informaţii privind:
1) metodele de recunoaştere şi de evaluare a elementelor situaţiilor financiare;
2) modificările operate în politicile contabile pe parcursul perioadei de gestiune.
179. În compartimentul „Alte informaţii" se prezintă informaţii suplimentare, inclusiv privind activitatea economică, care nu au fost prezentate în alte compartimente ale notei explicative, dar sînt semnificative şi relevante pentru utilizatori.

Aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare

180. Situaţiile financiare se aprobă de către organul de conducere sau de alt organ împuternicit al organizaţiei necomerciale, se semnează şi se prezintă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii.

Reformarea bilanţului

181. După aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare organizaţia necomercială reformează bilanţul prin decontarea:
1) corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, constatate în perioada de gestiune - la fondul de autofinanţare;
2) excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune la fondul de autofinanţare.
182. În col.4 „Soldul la începutul perioadei de gestiune" a bilanţului perioadei de gestiune următoare indicatorii din rd.200 şi rd.210 nu prezintă sold.

Prevederi tranzitorii

183. Prezentele indicaţii metodice se aplică prospectiv începînd cu data intrării în vigoare. Informaţiile perioadei de gestiune precedente se transpun în formularele situaţiilor financiare prevăzute în prezentele indicaţii metodice în conformitate cu Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate.
184. Pentru prima perioadă de gestiune în care se aplică prezentele indicaţii metodice, indicatorii privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul activităţii organizaţiei necomerciale pentru perioada de gestiune precedentă nu se prezintă în situaţia de venituri şi cheltuieli.
185. Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile se decontează la fondul de autofinanţare la reformarea bilanţului întocmit pentru prima perioadă de gestiune în care se aplică prezentele indicaţii metodice.

Anexa nr.1

 

BILANŢUL

la _______________ 20___

 

Nr.d/o

Activ

Cod

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

  1.

Active imobilizate

 

 

 

Imobilizări necorporale 

010

 

 

Imobilizări corporale în curs de execuţie

020

 

 

Terenuri

030

 

 

Mijloace fixe

040

 

 

Investiţii financiare pe termen lung

050

 

 

Alte active imobilizate

060

 

 

Total active imobilizate

(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060) 

070

 

 

  2.

Active circulante

 

 

 

Materiale  

080

 

 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

090

 

 

Producţia în curs de execuţie şi produse

100

 

 

Creanţe comerciale şi avansuri acordate

110

 

 

Creanţe ale bugetului

120

 

 

Creanţe ale personalului

130

 

 

Alte creanţe curente, din care:

140

 

 

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

141

 

 

Numerar

150

 

 

Investiţii financiare curente

160

 

 

Alte active circulante

170

 

 

Total active circulante

(rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150+rd.160+rd.170)

180

 

 

 

Total active

(rd.070+rd.180) 

190

 

 

 

Pasiv         

 

 

 

  3.

Capital propriu

 

 

 

 

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

200

 

 

 

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

210

 

 

 

Aporturi iniţiale ale fondatorilor

220

 

 

Fond de active imobilizate

230

 

 

Fond de autofinanțare

240

 

 

Alte fonduri

250

 

 

Total capital propriu

(rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+240+250)

260

 

 

  4.

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung 

270

 

 

Datorii financiare pe termen lung 

280

 

 

Alte datorii pe termen lung

290

 

 

Total datorii pe termen lung

(rd.270+rd.280+rd.290) 

300

 

 

  5.

Datorii curente

 

 

 

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 

310

 

 

 

Datorii financiare curente 

320

 

 

 

Datorii comerciale şi avansuri primite

330

 

 

Datorii faţă de personal

340

 

 

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

350

 

 

Datorii faţă de buget

360

 

 

Venituri anticipate curente

370

 

 

Alte datorii curente

380

 

 

Total datorii curente

(rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+ rd.360+ rd.370+rd.380) 

390

 

 

 

Total pasive

(rd.260+rd.300+rd.390) 

400

 

 

 

  Anexa nr.2

 

 

SITUAŢIA DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

de la _________________pînă la _______________20___

 

Indicatori

Cod

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială

010

 

 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială 

020

 

 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială

 (rd.010-rd. 020)

030

 

 

Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)

040

 

 

Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)

050

 

 

Excedent (deficit) aferent altor activități

(rd.040-rd.050)

060

 

 

Venituri din activitatea economică

070

 

 

Cheltuieli din activitatea economică

080

 

 

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică

 (rd.070-rd.080)

090

 

 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

100

 

 

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030+rd.060+ rd.090-rd.100)

110

 

 

 

Anexa nr.3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE

de la _________________pînă la _______________20___

 

Nr. d/o

Indicatori

 

Cod rd.

 

Sold la începutul perioadei de gestiune

 

 

 

Majorări

 

 

 

Diminuări

 

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Mijloace cu destinaţie specială

 

 

 

 

 

Finanţări cu destinaţie specială din bugetul naţional

010

 

 

 

 

Finanţări cu destinaţie specială din bugetul local

020

 

 

 

 

Granturi

030

 

 

 

 

Asistenţă financiară şi tehnică

040

 

 

 

 

Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială

050

 

 

 

 

Total mijloace cu destinaţie specială

(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)

060

 

 

 

 

2.

Mijloace nepredestinate

 

 

 

 

 

Donaţii

070

 

 

 

 

Ajutoare financiare

080

 

 

 

 

Alte mijloace nepredestinate

090

 

 

 

 

Total mijloace nepredestinate

(rd.070+rd.080+ rd.090)

100

 

 

 

 

3.

Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor

 

 

 

 

 

Taxe de aderare și cotizaţii de membru

110

 

 

 

 

Alte contribuţii

120

 

 

 

 

Total contribuţii ale fondatorilor şi membrilor

(rd.110+rd.120)

130

 

 

 

 

4.

Fonduri

 

 

 

 

 

Aporturi iniţiale ale fondatorilor 

140

 

 

 

 

Fondul de active imobilizate

150

 

 

 

 

Fondul de autofinanţare

160

 

 

 

 

Alte fonduri

170

 

 

 

 

Total fonduri

(rd.140+rd.150+rd.160+ rd.170)

180

 

 

 

 

5.

Alte surse de finanţare

190

 

 

 

 

 

Total surse de finanţare

(rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190) 

200

 

 

 

 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 188 din 30.12.2014 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 06.08.2013

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...