37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2015   »   INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR

INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR

versiunea în limba rusă

Introducere

1. Prezentele indicaţii metodice sînt elaborate în baza Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Obiectiv

2. Obiectivul prezentelor indicaţii metodice îl constituie stabilirea regulilor de ţinere a contabilităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător.

Domeniu de aplicare

3. Prezentele indicaţii metodice se extind asupra gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), întreprinzătorilor individuali şi altor persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător (în continuare - persoane fizice-întreprinzători), aplică metoda de casă, nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată sau titulari ai patentei de întreprinzător.

4. Prezentele indicaţii metodice nu reglementează contabilitatea persoanelor fizice-întreprinzători care aplică sistemul contabil în partidă dublă şi contabilitatea de angajamente (metoda calculelor) conform standardelor de contabilitate.

Definiţii

5. În prezentele indicaţii metodice noţiunile utilizate semnifică:

Activitate de întreprinzător - activitate de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor desfăşurată de către persoana fizică-întreprinzător în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lui, pe riscul propriu şi sub răspunderea lui patrimonială, pentru obţinerea veniturilor.

Cheltuieli - sume în numerar sau bunuri în altă formă achitate în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, precum şi uzura calculată a mijloacelor fixe/proprietăţii nemateriale.

Sistem contabil în partidă simplă - sistem contabil care prevede reflectarea unilaterală a faptelor economice utilizînd înregistrarea conform metodei "intrare-ieşire" fără aplicarea conturilor contabile şi întocmirea situaţiilor financiare.

Metodă de casă - metodă conform căreia veniturile sînt recunoscute în perioada fiscală în care au fost încasate/primite sume în numerar sau compensările în altă formă, iar cheltuielile - în perioada în care acestea au fost efectiv achitate, cu excepţia uzurii mijloacelor fixe, amortizării proprietăţii nemateriale.

Numerar - mijloace băneşti în monedă naţională şi valută străină aflate în casierie, la conturi curente în bănci, inclusiv pe carduri bancare.

Venituri - sume în numerar sau bunuri în altă formă obţinute în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Reguli generale

6. Persoana fizică-întreprinzător ţine contabilitatea conform sistemului în partidă simplă conform Codului fiscal şi a prezentelor indicaţii metodice.

7. Contabilitatea activităţii persoanei fizice-întreprinzător poate fi ţinută:

1) nemijlocit de către persoana fizică-întreprinzător;

2) de serviciul de contabilitate (contabil titular);

3) de o firmă de consultanţă, societate de audit sau de un auditor-întreprinzător individual.

8. Responsabilitatea pentru ţinerea contabilităţii revine persoanei fizice-întreprinzător.

9. Contabilitatea pentru persoana fizică-întreprinzător se ţine în monedă naţională. În cazul efectuării operaţiunilor în valută străină contabilitatea acestora se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.

10. Persoana fizică-întreprinzător are obligaţia să întocmească documente primare, registre contabile, dări de seamă fiscale şi alte rapoarte prevăzute de legislaţie.

11. Documentele primare aferente veniturilor şi cheltuielilor se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil - nemijlocit după efectuarea operaţiunii, conform formularelor tipizate şi/sau formularelor elaborate de sine stătător, care vor conţine elementele obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii (anexa 1).

12. Persoana fizică-întreprinzător este obligată să utilizeze documente primare cu regim special în cazurile stabilite de Legea contabilităţii (anexa 2) şi conform cerinţelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998.

13. Registrele contabile, inclusiv borderourile, se întocmesc conform formularelor şi cerinţelor prevăzute de prezentele indicaţii metodice. În funcţie de necesităţile informaţionale şi specificul activităţii persoana fizică-întreprinzător poate include elemente suplimentare în registrele contabile cu condiţia respectării conţinutului de informaţii cuprinse în prezentele indicaţii metodice, precum şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestor registre.

14. Înscrierea datelor în documente primare şi registre contabile se face, după caz, cu cerneală, cu pix cu pastă, la maşina de dactilografiat sau computerizat.

15. În documentele primare şi registrele contabile nu sînt admise ştersături sau alte procedee similare, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului primar sau registrului contabil şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit documentul sau registrul, cu indicarea datei corectării.

În documentele primare de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor şi a serviciilor nu se admit corectări. La comiterea erorilor în astfel de documente, documentul greşit se anulează şi se întocmeşte unul nou.

16. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor persoana fizică-întreprinzător este obligată să le restabilească în termen de pînă la două luni începînd cu data constatării faptului respectiv.

17. Persoana fizică-întreprinzător este obligată să păstreze documentele primare, registrele contabile şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii în termenele şi conform regulilor stabilite de Legea contabilităţii. În cazul încetării activităţii persoanei fizice-întreprinzător documentele se predau la arhivă conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

18. Veniturile persoanei fizice-întreprinzător cuprind:

1) venituri din vînzarea bunurilor;

2) venituri din prestarea serviciilor;

3) avansuri încasate;

4) despăgubiri de asigurare;

5) dobînzi aferente împrumuturilor acordate şi altor investiţii;

6) comisioane;

7) alte venituri obţinute din activitatea de întreprinzător.

19. În componenţa veniturilor persoanei fizice-întreprinzător nu se includ:

1) sumele încasate în numele terţilor din contractele de intermediere (de exemplu, comision, mandat);

2) creditele şi împrumuturile primite.

20. Cheltuielile persoanei fizice-întreprinzător cuprind:

1) cheltuieli privind stocurile şi serviciile prestate de terţi;

2) cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe şi amortizarea proprietăţii nemateriale utilizate în activitatea de întreprinzător;

3) cheltuieli privind remuneraţiile, îndreptate spre achitare;

4) contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului şi a persoanei fizice-întreprinzător;

5) plăţi de asigurare obligatorie a patrimoniului şi personalului (angajaţilor);

6) dobînzi şi comisioane aferente creditelor şi împrumuturilor primite în scopul activităţii de întreprinzător;

7) avansuri achitate;

8) alte cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător.

21. În componenţa cheltuielilor persoanei fizice-întreprinzător nu se includ:

1) cheltuielile privind procurarea terenurilor;

2) cheltuielile legate de achiziţionarea sau crearea proprietăţii pentru care se calculează uzura/amortizarea;

3) împrumuturile acordate, depozitele bancare şi alte investiţii financiare;

4) cheltuielile personale care nu sînt legate de activitatea de întreprinzător.

22. Dacă cheltuielile suportate de către persoana fizică-întreprinzător includ cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător îmbinate cu cheltuielile personale ale proprietarului, în contabilitate se fac înregistrări numai atunci cînd cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător le depăşesc pe cele personale şi numai în acea parte a cheltuielilor care se refera la desfăşurarea activităţii de întreprinzător. Persoana fizică-întreprinzător repartizează cheltuielile în funcţie de destinaţie şi modul în care au fost efectuate.

Exemplul 1. O întreprindere individuală a achitat servicii comunale în sumă totală de 4000 lei pentru încălzirea clădirii, din care:

- varianta I: trei pătrimi(3/4) a suprafeţei se foloseşte ca magazin, iar o pătrime (1/4) - ca locuinţă a familiei persoanei fizice-întreprinzător;

- varianta II: trei pătrimi (3/4) a suprafeţei se foloseşte ca locuinţă a familiei persoanei fizice-întreprinzător, iar o pătrime (1/4) - ca magazin.

În baza datelor din exemplu, în contabilitatea întreprinderii individuale:

- în cazul variantei I se înregistrează cheltuielile privind serviciile comunale în sumă de 3000 lei (4000 lei : 4 × 3);

- în cazul variantei II nu se înregistrează cheltuielile privind serviciile comunale.

23. Persoana fizică-întreprinzător contabilizează veniturile şi cheltuielile în Registrul-jurnal de venituri şi cheltuieli (în continuare - Registrul-jurnal) conform modelului prezentat în anexa 3.

24. Persoana fizică-întreprinzător înregistrează veniturile la data încasării efective a numerarului (primirii compensărilor în altă formă) din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor şi din alte surse, iar cheltuielile - la data achitării bunurilor şi serviciilor procurate, plăţii salariilor şi a altor cheltuieli, calculării uzurii/amortizării.

Exemplul 2. O gospodărie de fermier a vîndut produse agricole în sumă de 9000 lei la 10 februarie 201X plata pentru care a fost încasată la 17 martie 201X. La 15 februarie 201X fermierul a cumpărat un lot de seminţe în sumă de 1 580 lei care a fost achitată la 20 martie 201X. Seminţele au fost semănate la 5 aprilie 201X.

În baza datelor din exemplu, în Registrul-jurnal al gospodăriei de fermier se reflectă:

- la 17 martie 201X - veniturile încasate din vînzarea produselor în sumă de 9000 lei;

- la 20 martie 201X - cheltuielile aferente seminţelor procurate şi achitate în sumă de 1580 lei.

25. Persoana fizică-întreprinzător care are angajaţi întocmeşte Borderoul de evidenţă a remunerării muncii cu indicarea următoarelor elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice-întreprinzător, pentru fiecare angajat - datele personale, soldul datoriei faţă de lucrător la începutul perioadei, suma calculată a remunerării, suma reţinerilor (pe tipuri), suma spre achitare, suma efectiv achitată, semnătura angajatului şi alte date relevante cerute conform actelor normative în vigoare indicate în anexa 4.

26. La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică-întreprinzător trebuie să respecte următoarele cerinţe:

1) Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioadă de gestiune (perioadă fiscală);

2) Registrul-jurnal se întocmeşte într-un exemplar pe suport de hîrtie sau în formă electronică;

3) în cazul întocmirii Registrului-jurnal pe suport de hîrtie filele acestuia se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura şi ştampila persoanei fizice-întreprinzător;

4) în cazul întocmirii Registrului-jurnal în formă electronică se asigură imprimarea acestuia pe suport de hîrtie. La finele perioadei de gestiune filele Registrului-jurnal imprimate pe suport de hîrtie pot fi, după caz, şnuruite în ordine cronologică cu indicarea datei şi numărului de file confirmate prin semnătura şi ştampila persoanei fizice-întreprinzător;

5) înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor primare;

6) veniturile şi cheltuielile în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă naţională conform cursului oficial a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăţilor);

7) în Registrul-jurnal se înregistrează doar veniturile şi cheltuielile legate de activitatea de întreprinzător;

8) sumele veniturilor şi cheltuielilor se totalizează la finele anului sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.

27. Registrul-jurnal se completează în următorul mod:

1) în coloana 1 se înscrie numărul de ordine a înregistrării în Registrul-jurnal de la începutul anului;

2) în coloana 2 se înscrie data reflectării operaţiunii în Registrul-jurnal;

3) în coloana 3 se înscrie denumirea, numărul şi data documentului justificativ în a cărui bază a fost efectuată înregistrarea operaţiunii;

4) în coloana 4 se înscrie conţinutul succint al operaţiunii reflectate în documentul justificativ;

5) în coloana 5 se înscrie suma veniturilor recunoscute pe fiecare operaţiune conform metodei de casă. În rîndul "Total" din această coloană se înscrie suma totală a veniturilor perioadei de gestiune, iar în rîndul "Rezultatul financiar" - profitul obţinut în perioada de gestiune curentă;

6) în coloana 6 se înscrie suma veniturilor nerecunoscute în scopuri fiscale (de exemplu, sumele obţinute sub formă de subvenţii, donaţii, compensări a pierderilor din calamităţi naturale);

7) în coloana 7 se înscrie suma cheltuielilor recunoscute pe fiecare operaţiune. În rîndul "Total" din această coloană se înscrie suma totală a cheltuielilor perioadei de gestiune, iar în rîndul "Rezultatul financiar" - pierderea suportată în perioada de gestiune curentă;

8) în coloana 8 se înscrie suma cheltuielilor nerecunoscute în scopuri fiscale (de exemplu, cheltuielile aferente serviciilor acordate persoanei fizice-întreprinzător de către titularii patentei de întreprinzător, amenzile şi penalităţile privind impozitele şi plăţile la buget).

28. Modul de completare a Registrului-jurnal este prezentat în exemplul din anexa 5.

Contabilitatea proprietăţii pentru care se calculează uzura/amortizarea

29. Proprietatea care se foloseşte în activitatea de întreprinzător include mijloacele fixe pentru care se calculează uzura şi proprietatea nematerială pentru care se calculează amortizarea.

30. Mijloacele fixe sînt active materiale a căror durată de exploatare este mai mare de un an şi valoarea unitară de intrare depăşeşte limita stabilită de Codul fiscal (de exemplu clădiri, maşini şi utilaje, instrumente, plantaţii de vii, livezi, animale de muncă - cai, boi, animale de producţie - vaci).

31. Proprietatea nematerială reprezintă active nemonetare care nu îmbracă o formă materială şi au o durată de utilizare mai mare de un an (de exemplu, licenţe, brevete, programe informatice).

32. Contabilitatea mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale se ţine pe fiecare obiect de evidenţă destinat utilizării în mod separat sau complexul de componente, destinate utilizării în ansamblu.

33. Proprietatea pentru care se calculează uzura/amortizarea se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale care include următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice-întreprinzător, denumirea obiectului, data recepţionării (data începerii creării), data punerii în funcţiune (exploatare, utilizare), valoarea (costul) de intrare, suma uzurii/amortizării acumulate pînă la începutul perioadei de gestiune, suma uzurii/amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante.

34. Fiecare obiect de evidenţă se înregistrează la valoarea de intrare care include valoarea de cumpărare sau de creare şi cheltuielile privind aducerea obiectului în stare de lucru (aferente transportării, încărcării, descărcării, instalării).

35. Îbiectul de evidenţă care este utilizat atît în cadrul activităţii de întreprinzător, cît şi în scopuri personale, se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale la valoarea de intrare numai în partea aferentă desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Exemplul 3. O întreprindere individuală dispune de o clădire cu valoarea totală de 180000 lei, trei pătrimi (3/4) din care se foloseşte ca magazin şi o pătrime (1/4) - ca locuinţă a familiei persoanei fizice-întreprinzător.

În baza datelor din exemplu, valoarea de intrare a clădirii utilizate în activitatea de întreprinzător constituie 135000 lei (180000 lei : 4 × 3) şi se reflectă în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale.

36. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale procurate sau create înainte de începerea activităţii de întreprinzător, se determină cu scăderea sumei uzurii/amortizării care ar fi fost calculată pînă la începerea folosirii obiectelor respective în activitatea de întreprinzător.

37. Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea proprietăţii nemateriale care se folosesc în activitatea de întreprinzător, se calculează conform modului prevăzut în legislaţia fiscală (Codul fiscal, Regulamentul privind evidenţa şi calcularea mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.289 din 14.03.2007). Suma uzurii/amortizării calculate pentru perioada de gestiune se reflectă ca cheltuieli în Registrul-jurnal.

38. Persoana fizică-întreprinzător înregistrează ca cheltuieli curente ale perioadei de gestiune:

1) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor fixe utilizate în activitatea de întreprinzător;

2) cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe în limita permisă spre deducere în anul respectiv conform Codului fiscal.

39. Cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe care depăşesc limita permisă spre deducere conform Codului fiscal, se atribuie la majorarea valorii obiectului reparat.

40. Persoana fizică-întreprinzător la ieşirea (vînzarea, lichidarea etc.) obiectului înregistrează:

1) valoarea obiectului asupra căreia nu s-a calculat uzura/amortizarea, ca cheltuieli în Registrul-jurnal;

2) ieşirea obiectului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale;

3) încasările de numerar sau compensările în altă formă din înstrăinarea obiectului ca venituri în Registrul-jurnal.

Exemplul 4. O întreprindere individuală a vîndut un calculator al cărui valoare de intrare constituie 17000 lei. Uzura acumulată la data vînzării este egală cu 9000 lei. Din vînzarea calculatorului s-a încasat numerar:

- varianta I - 10000 lei;

- varianta II - 7000 lei.

În baza datelor din exemplu, întreprinderea înregistrează:

- ieşirea calculatorului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale;

- valoarea nesupusă uzurii a calculatorului ca cheltuieli în sumă de 8000 lei (17000 lei - 9000 lei) în coloana 7 a Registrului-jurnal;

- veniturile din vînzarea calculatorului în sumă de: 10000 lei - pentru varianta I sau 7000 lei - pentru varianta II în coloana 5 a Registrului-jurnal.

Rezultatul obţinut din vînzarea calculatorului va constitui pentru varianta:

I - profit în suma de 2000 lei (10000 lei - 8000 lei);

II - pierdere în sumă de 1000 lei (7000 lei - 8000 lei).

Contabilitatea stocurilor

41. Stocurile persoanei fizice-întreprinzător includ: materiale, materii prime, animale la creştere şi îngrăşat, instrumente, inventar şi alte active a căror valoarea unitară nu depăşeşte limita stabilită de Codul fiscal, producţia în curs de execuţie, produse, mărfuri.

42. Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie valorică, cantitativ-valorică sau cantitativă şi este obligatorie pentru:

1) persoanele fizice-întreprinzători care deţin stocuri destinate procesului de producţie sau stocuri de produse finite;

2) gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care prelucrează producţia agricolă în scopul obţinerii venitului;

3) persoanele fizice-întreprinzători care desfăşoară activitatea de comerţ (comercializează mărfuri).
[Pct.42 modificat prin OMF204 din 23.12.2015, MO361-369/31.12.2015 art. 2697]

43. Stocurile se înregistrează în Borderoul de evidenţă a stocurilor care trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice-întreprinzător, denumirea stocurilor, unitatea de măsură, soldul iniţial, intrările, ieşirile şi soldul final, alte informaţii relevante.

Contabilitatea numerarului

44. Numerarul, inclusiv în conturi la bănci se contabilizează de persoana fizică-întreprinzător în conformitate cu actele normative în vigoare privind efectuarea operaţiunilor de casă şi prin virament în economia naţională a Republicii Moldova (anexa 6).

45. La efectuarea operaţiilor în valuta străină (decontări cu debitorii şi creditorii străini, detaşarea angajaţilor în străinătate) numerarul primit/plătit în valuta străină se recalculează în moneda naţională la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării/plăţii mijloacelor valutare.

Exemplul 5. O întreprindere individuală a recepţionat la 20 decembrie 201X de la un furnizor străin mărfuri în valoare de 300 dolari SUA care au fost achitate la 15 ianuarie 201X+1 cînd cursul de schimb a constituit 12,45 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, persoana fizică-întreprinzător reflectă în Registrul-jurnal la data achitării mărfurilor cheltuieli în sumă de 3735 lei (300 dolari SUA × 12,45 lei/dolar SUA).

Inventarierea patrimoniului

46. Persoana fizică-întreprinzător are obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an şi la încetarea activităţii.

47. Inventarierea patrimoniului se efectuează de către persoana sau comisia numită de persoana fizică-întreprinzător.

48. La inventarierea patrimoniului se întocmeşte lista de inventariere, în care mijloacele fixe şi proprietatea nematerială se reflectă în expresie cantitativă şi valorică, stocurile efectiv existente - doar în expresie cantitativă, iar numerarul - la valoarea nominală. Lista de inventariere se semnează de către persoana (membrii comisiei) care a efectuat inventarierea şi se aprobă de către persoana fizică-întreprinzător.

Exemplul 6. O gospodărie de fermier la 15 decembrie 201X a efectuat inventarierea inventarului gospodăresc şi a întocmit lista de inventariere prezentată mai jos:

Lista de inventariere a inventarului gospodăresc din 15 decembrie 201X

Nr.
d/o

Cod sau denumire

Caracteristica

Unitatea
de măsură

Inventar
efectiv

Inventar înregistrat
în contabilitate

A

1

2

3

4

5

1

Hîrleţ

de oţel

buc.

7

7

2

Sapă

mare de oţel

buc.

14

15

3

Sapă

mică de oţel

buc.

9

9

 

...

       
 

Total

x

x

   

Numele şi prenumele

Semnătura

Rapoartele persoanei fizice-întreprinzător

49. Rapoartele persoanei fizice-întreprinzător cuprind dările de seamă fiscale, privind asigurările sociale şi primele de asigurare medicală de stat obligatorii şi alte rapoarte care se întocmesc în termenele şi conform formularelor şi regulilor stabilite de legislaţie.

Data intrării în vigoare

50. Prezentele indicaţii metodice intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Anexa 1*

Elementele obligatorii ale documentelor primare prevăzute în art.19 din Legea contabilităţii:

a) denumirea şi numărul documentului;

b) data întocmirii documentului;

c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al persoanei fizice-întreprinzător în numele căreia este întocmit documentul;

d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice - codul personal;

e) conţinutul faptelor economice;

f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;

g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice.

La întocmirea documentelor primare, pentru persoanele neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător, respectarea prevederilor lit.d) nu este obligatorie.

În documentele primare întocmite pentru necesităţile interne ale persoanei fizice-întreprinzător, respectarea prevederilor lit.c) şi d) nu este obligatorie.

____________________

* Referinţele la actele normative sînt prezentate la data intrării în vigoare a prezentelor Indicaţii metodice.

Anexa 2*

Cazurile de aplicare obligatorie a documentelor primare cu regim special prevăzute de art.20 din Legea contabilităţii:

a) înstrăinarea activelor cu transmiterea dreptului de proprietate;

b) prestarea serviciilor;

c) transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;

d) achiziţionarea activelor şi serviciilor de la furnizori - cetăţeni;

e) transmiterea activelor în leasing, arendă, locaţiune.

____________________

* Referinţele la actele normative sînt prezentate la data intrării în vigoare a prezentelor Indicaţii metodice.

Anexa 3

_____________________________
(denumirea persoanei fizice-întreprinzător)

Registrul-jurnal de venituri şi cheltuieli pe anul 201___

Înregistrarea

Denumirea, numărul şi data
documentului

Conţinutul
operaţiunii

Venituri, lei

Cheltuieli, lei

nr.
crt.

data

total

inclusiv nerecunoscute
în scopuri fiscale

total

inclusiv nerecunoscute
în scopuri fiscale

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Total

       

Rezultatul (profit/pierdere)

       

Data

____________________________
(semnătura persoanei responsabile)

 

Anexa 41

Acte normative privind remunerarea muncii şi reţinerea impozitelor la sursa de plată

1. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003.

2. Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002.

3. Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

4. Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

5. Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

6. Hotărîrea Guvernului nr.535 din 07.05.2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia.

7. Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

8. Hotărîrea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

9. Hotărîrea Guvernului nr.15 din 19.01.2009 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară.

10. Hotărîrea Guvernului nr.130 din 06.02.1998 cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.

11. Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.

12. Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată.

____________________

1 Referinţele la actele normative sînt prezentate la data intrării în vigoare a prezentelor Indicaţii metodice.

Anexa 5

Exemplu privind completarea Registrului-jurnal de venituri şi cheltuieli

Date iniţiale. O gospodărie de fermier, care aplică metoda de casă, a efectuat în decembrie 201X următoarele operaţiuni economice: încasarea numerarului la 10.12.201X pentru comercializarea grîului din roadă a anului precedent în valoarea de 15000 lei; achitarea la 14.12.201X a seminţelor procurate de legume în sumă de 230 lei; încasarea la 15.12.201X a plăţii pentru acordarea serviciilor de arat în valoare de 850 lei; achitarea la 21.12.201X a serviciilor veterinare acordate gospodăriei de către titularul patentei de întreprinzător în sumă de 175 lei; încasarea la 27.12.201X a despăgubirii în sumă de 2300 lei primite de la compania de asigurări pentru acoperirea pierderilor din inundaţie; achitarea la 28.12.201X a motorinei procurate în valoare de 1480 lei; calcularea la 31.12.201X a uzurii mijloacelor fixe pentru anul curent în sumă de 1 540 lei.

În baza datelor din exemplu, gospodăria de fermier înregistrează aceste operaţiuni în Registrul-jurnal în felul următor:

Extrasul din Registrul-jurnal de venituri şi cheltuieli pe luna decembrie 201X

Înregistrarea

Denumirea, numărul şi data documentului

Conţinutul operaţiunii

Venituri, lei

Cheltuieli, lei

nr.
rt.

data

total

inclusiv nerecunoscute în scopuri fiscale

total

inclusiv nerecunoscute în scopuri fiscale

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

10.12.1X

Factura PV 567234, dispoziţie de încasare nr.105

Încasarea numerarului din vînzarea grîului

15000

     

2.

14.12.1X

Factura fiscală BP 3452342, dispoziţie de plată nr.96

Achitarea seminţelor de legume procurate

   

230

 

3.

15.12.1X

Act de primire a serviciilor EB 45367, dispoziţie de încasare nr.106

Acordarea serviciilor de arat

850

     

4.

21.12.1X

Dispoziţia de plată nr.97

Achitarea serviciilor veterinare

   

175

175

5.

27.12.1X

Dispoziţia de încasare nr.107

Încasarea despăgubirii de asigurare

2300

2300

   

6.

28.12.1X

Factura fiscală PB 675421, dispoziţie de plată nr.98

Achitarea motorinei procurate

   

1480

 

7.

31.12.1X

Borderou de calcul al uzurii în scopuri fiscale

Calcularea uzurii mijloacelor fixe

   

1540

 

Total

18150

2300

3425

175

Rezultatul financiar contabil (profit/pierdere)

14725*

     

Rezultatul impozabil (profit/pierdere)

12250**

     

* 14725 lei = 18150 lei - 3425 lei
** 12250 lei = (18150 lei - 2300 lei) - (3425 lei - 175 lei)

Anexa 62

Acte normative privind efectuarea operaţiunilor de casă şi prin virament în economia naţională a Republicii Moldova

1. Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

2. Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

3. Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova.

4. Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

5. Hotărîrea Băncii Naţionale nr.373 din 15.12.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la transferul de credit.

6. Hotărîrea Băncii Naţionale nr.374 din 15.12.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la debitarea directă.

7. Hotărîrea Băncii Naţionale nr.297 din 25.11.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova.

8. Hotărîrea Băncii Naţionale nr.62 din 24.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare.

____________________

2 Referinţele la actele normative sînt prezentate la data intrării în vigoare a prezentelor Indicaţii metodice

__________
Ministerul Finanţelor
Ordin nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate //Monitorul Oficial 177-181/1224, 16.08.2013

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...