37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar în anul 2010

Impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar în anul 2010

16.06.20109.038 views Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar în anul 2010

 

Începînd cu 1 ianuarie 2010 s-a modificat modul de impozitare cu impozitul pe bunurile imobiliare.

Astfel bunurile începînd cu anul 2010 se impozitează conform Codului Fiscal următoarele bunuri imobiliare:

- bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) – începînd cu 1 ianuarie 2007;

- bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, precum şi terenurile aferente acestora;

Terenurile aferente acestor bunuri nu mai sunt impozitate cu impozitul funciar, ci se impozitează în acelaşi mod ca bunurile imobiliare, reieşind din valoarea evaluată a acestora.

Celelalte bunuri imobiliare se impozitează în conformitate cu Legea de punere în aplicare a titlului VI din Codul Fiscal:

-          bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din localităţile rurale;

-          bunurile imobiliare cu destinaţie agricolă (toate);

Totodată terenurile aferente acestor bunuri, precum şi terenurile cu destinaţie agricolă se impozitează cu impozitul funciar cotele maxime ale căruia sunt stabilite de anexa 1 la Legea privind punerea în aplicare a titlului VI din CF.

Cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă. Spre exemplu puteţi vedea cotele stabilite de Consiliul Municipal Chişinău prin Decizia nr.4/2 din 15.04.2010.

Cea mai mare schimbare a constituit trecerea la modul de impozitare conform Codului Fiscal (reieşind din valoarea evaluată) a bunurilor cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă a agenţilor economici, adică bunurile comerciale şi industriale, care practic sunt foarte des întîlnite la bilanţul agenţilor economici.

Sunt cîteva diferenţe majore între modul de calcul, plată şi declarare a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar conform prevederilor Legii de punere în aplicare a titlului VI din CF şi conform Codului Fiscal. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar

(diferenţele între prevederile Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI şi Codul Fiscal)

 

Criteriul

Legea privind punerea în aplicare a titlului VI din CF

Codul Fiscal, titlul VI

 

Impozit pe bunuri imobiliare

Impozit funciar

Impozit pe bunuri imobiliare

Subiecţii impunerii

- proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM;

- deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale

- arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel

- arendaşii sau locatarii pentru bunurile imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile, transmise în arendă sau locaţiune

- locatarul bunurilor imobile în cazul contractului de leasing financiar

(cu excepţia celor enumeraţi în art.283 şi 284 din CF), (art.277 din CF)

Obiecte impozabile

- bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din localităţile rurale;

 

- bunurile imobiliare cu destinaţie agricolă (toate);

 

- bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă neevaluate de către organele cadastrale la situaţia de 1 ianuarie a anului fiscal curent

- terenurile cu destinaţie agricolă

 

- terenurile aferente locuinţelor din localităţile rurale

 

- terenurile destinate întreprinderilor agricole

 

- carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie

 

- terenurile neevaluate de către organele cadastrale la situaţia de 1 ianuarie a anului fiscal curent

- bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor)

- garajele

- loturilor întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

- bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (comerciale, industriale)

- toate bunurile imobiliare enumerate mai sus, aflate la o etapă de finisare a construcţiilor de 50% şi mai mult şi rămase nefinisate timp de 3 ani

- toate terenurile aferente acestor bunuri imobiliare

Baza impozabilă

- Valoarea de bilanţ (persoane juridice)

- Valoarea veche cadastrală (persoane fizice)

(art.4 (5) din Lege)

- grad-hectare (terenuri cu bonitate)

- hectare (terenuri fără bonitate)

- suprafaţa (terenuri aferente construcţiilor) (art.4 (7) din Lege)

- Valoarea evaluată de către organele cadastrale (art.278 (2) din CF)

Responsabilul de calcularea impozitului

- Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător - desinestătător

- alte persoane fizice – serviciile de colectare a impozitelor a primăriilor şi IFS, prin înmînarea avizurilor de plată

- Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia GŢ - desinestătător

- alte persoane fizice şi serviciile de colectare a impozitelor a primăriilor şi IFS, prin înmînarea avizurilor de plată

Formularul declaraţiei

BIJ-1

Modul de completare

FUNJ-10

Modul de completare

BIJ-10

Modul de completare

Termenele de declarare

trimestrial – ultima zi a lunii următoare trimestrului

anual, 1 iulie

Termenele de plată

- general

15 august şi 15 octombrie în rate egale

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

trimestrial – ultima zi a lunii următoare trimestrului

15 august şi 15 octombrie în rate egale

- pentru bunurile imobiliare şi terenurile obţinute după 1 iulie (inclusiv declararea)

31 decembrie a anului de gestiune – integral

- pentru obţinerea reducerii de 15%

30 iunie – integral

- pentru IÎ şi GŢI care prezintă UNIF07 (inclusiv declararea)

31 martie – impozitul se declară în UNIF - integral

- plata - 15 august şi 15 octombrie în rate egale

- declararea - anual, 1 iulie

Cota impozitului

- 0,1% din valoarea de bilanţ – imobil cu destinaţie agricolă, alte bunuri imobiliare neevaluate, imobil locativ din localităţile rurale al persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

- 0,1% din valoarea veche cadastrală – imobil locativ în localităţile rurale, alte bunuri imobiliare neevaluate care aparţine persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

 

- 0,2% din costul bunurilor imobiliare (valoarea veche cadastrală) - imobil cu altă destinaţie decît cea locativă neevaluat din municipii şi oraşe care aparţine persoanelor fizice

 

- 0,3% din costul bunurilor imobiliare (valoarea veche cadastrală) - imobil cu altă destinaţie decît cea locativă neevaluat din mun. Chişinău şi Băţi care aparţine persoanelor fizice

 

Coeficienţii de majorare a impozitului în dependenţă de suprafaţă pentru imobilul locativ al persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (>100 m.p – 1,5; >150 m.p. – 2, >200 m.p. – 10, >300 m.p. - 15)

 

Toate cotele sunt flexibile şi se stabilesc de administraţia locală. Acestea sunt cotele maxime.

 

- 0,75 lei grad/hectar sau 55 lei hectarterenuri destinate fîneţelor/păşunilor

- 1,5 lei grad/hectar sau 110 lei hectar – alte terenuri agricole

- 115 lei hectarterenuri ocupate de obiecte acvatice

- 1 leu 100 m.p. – terenuri aferente locuinţelor în localităţi rurale

- 2 lei 100 m.p. – teren cu destinaţie locativă din extravilanul oraşelor

- 10 lei 100 m.p. – teren cu destinaţie locativă din extravilanul mun. Chişinău şi Bălţi

- 4 lei 100 m.p. – teren cu destinaţie locativă din extravilanul municipiilor şi oraşelor reşedinţă

- 10 lei 100 m.p.terenuri destinate întreprinderilor agricole, sau neevaluate (în oraşe şi localităţile rurale)

- 30 lei 100 m.p.terenuri destinate întreprinderilor agricole (în mun. Chişinău şi Bălţi)

- 70 lei hectar – alte terenuri din extravilan neevaluate

- 350 lei hectar - carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, terenurile din extravilan neevaluate pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii

Toate cotele sunt flexibile şi se stabilesc de administraţia locală.

Acestea sunt cotele maxime.

- 0,1% din valoarea impozabilă (cotă concretă) - pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (comerciale, industriale);

 

- 0,02%-0.25% din valoarea impozabilă (cotă flexibilă, se stabileşte de administraţia locală) - pentru toate celelalte bunuri imobiliare;

 

Conturile trezoreriale la care se vor achita impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar

 

Contul trezorerial

Destinaţia plăţii

114/01

Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi păşunilor şi fîneţurilor (întreprinzători şi cetăţeni)

114/02

Impozit funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă (terenurile destinate întreprinderilor agricole şi carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie)

114/03

Impozit funciar încasat de la persoanele fizice pentru terenurile aferente locuinţelor din localităţile rurale

114/06

Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe

114/07

Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

114/10

Impozit pe bunurile imobiliare a întreprinzătorilor, calculat din valoarea de bilanţ şi declarat în BIJ-1 (bunurile imobiliare cu destinaţie agricolă)

114/11

Impozit pe bunurile imobiliare, cu destinaţie locativă din sate şi comune, achitat de către cetăţeni

114/12

Impozit pe bunurile imobiliare a întreprinzătorilor, calculat din valoarea estimată şi declarat în BIJ-10 (cele care cad sub incidenţa titlului 2 din Codul Fiscal, vedeţi tabelul de mai sus)

114/14

Impozit pe bunurile imobiliare, cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, achitat de către cetăţeni

 

Pe parcursul anului 2010 au apărut foarte multe întrebări de la contribuabili referitor la aplicarea în practică a impozitului pe bunurile imobiliare (calcularea, declararea şi plata).

În continuare vom descrie aplicarea impozitului pe bunuri imobiliare şi funciar în anul 2010.

Astfel, pentru bunurile imobile care cad sub incidenţa Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din CF (vedeţi tabelul), calcularea, declararea şi plata impozitului se efectuează în acelaşi fel ca anii precedenţi, fără nici o schimbare. Impozitul se declară în formularul BIJ-1.

Pentru terenurile care cad sub incidenţa Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din CF (vedeţi tabelul), impozitul funciar la fel se aplică ca în anii precedenţi, cu excepţia că formularul pentru declararea acestuia s-a schimbat – FUNJ-10, însă acesta nu conţine careva deosebiri importante faţă de formularul precedent – FUNJ-2. Modul de completare a tuturor formularelor îl puteţi accesa în tabel.

Însă modul de aplicare a impozitului pe bunuri imobiliare pentru bunurile imobiliare şi terenurile care cad sub incidenţa Codului Fiscal diferă de perioadele precedente.

Astfel de la 1 ianuarie 2010, cît bunurile imobiliare, atît şi terenurile se impozitează cu impozitul pe bunurile imobiliare reieşind din valoarea estimată de către organele cadastrale a acestor bunuri.Evaluarea bunurilor imobiliare şi a terenului se efectuează prin intermediul evaluării în masă regulat, o dată la 3 ani.

Organele cadastrale expediază informaţia privind valoarea estimată a bunurilor sub formă de „Notificare” la sediul fiecărui contribuabil care are în proprietate bunuri impozabile de la valoarea estimată.

Pînă la data de 1 iulie a anului de gestiune, contribuabilul este obligat să întocmească calculul impozitului BIJ-10 şi să achite impozitul pînă la data de 15 august şi 15 octombrie în rate egale. În cazul efectuării plăţii integrale pînă la data de 30 iunie, contribuabilul beneficiază de o reducere de 15% din suma impozitului (în acest caz se completează BIJ 10 cu indicarea reducerii).

Ambele formulare BIJ-10 şi FUNJ-10 împreună cu anexele la acestea şi instrucţiunile de completare au fost aprobate prin Ordinul IFPS nr. 229 din 11.05.2010.

Chiar dacă contribuabilul este scutit de plata impozitului pe bunurile imobiliare, acesta nu este scutit şi de la prezentarea calculului BIJ-10.

În acelaşi timp sunt cîteva excepţii, astfel, pentru bunurile imobiliare/terenurile care au fost dobîndite după 1 iulie, prezentarea calculului şi achitarea impozitului pe bunurile imobiliare se va efectua cel tîrziu în ultima zi a anului – 31 decembrie.

Iar întreprinderile individuale care îndeplinesc condiţiile pentru prezentarea declaraţiei fiscale unificate UNIF07 nu vor prezenta calculul BIJ-10, ci vor calcula impozitul în declaraţia UNIF07 pînă la data de 31 martie a anului viitor.

Cu toate că termenul limită de prezentare a calculului este 1 iulie, mulţi contribuabili încă nu au primit notificarea de la organele cadastrale cu valoarea estimată a bunurilor imobiliare şi a terenurilor aflate în proprietate. Aceasta însă nu înseamnă că bunurile şi terenurile date nu au fost evaluate. În aşa cazuri, contribuabilii trebuie în mod obligatoriu sa contacteze organele cadastrale din teritoriul în care se află bunurile/terenurile (tel. oficiului cadastral Chişinău – 88-11-11) şi ulterior să expedieze în adresa lor o interpelare cu indicarea numărului cadastral a fiecărui bun aflat în proprietate şi care trebuie să fie impozitat reieşind din valoarea estimată. Ca răspuns, organele cadastrale vor expedia o informaţie cu valorile estimate a tuturor bunurilor care au fost estimate, sau confirmare că bunurile încă nu au fost evaluate.

Bunurile imobiliare/terenurile care cad sub incidenţa Codului Fiscal (vedeţi tabelul) însă încă nu au fost evaluate de către organele cadastrale (pînă la data de 1 ianuarie 2010), şi contribuabilul dispune de avizul/confirmarea precum că acestea încă nu au fost evaluate nu pot fi impozitate din cauza lipsei bazei impozabile a acestora.

La  18.06.2010, Parlamentul a aprobat Legea nr. 128 privind modificarea şi completarea Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, în sensul asigurării cu bază impozabilă a bunurilor imobiliare comerciale şi industriale, garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, care nu au fost estimate la valoarea de piaţă.Legea stabileşte că impozitul pentru aceste obiecte urmează a fi perceput reieşind din vechiul regim de impozitare al acestora, deci conform Legii nr.1056-XIV. Pentru unele din aceste bunuri au fost introduse şi cote noi în anexele la Legea nr.1056-XIV.

În acelaşi timp Legea nr.128 din 18.06.2010 spune că impozitarea bunurilor imobiliare neevaluate se va efectua începînd cu 1 ianuarie 2010. Noi considerăm această prevedere a legii ca inadmisibilă, deoarece conform art.46 al Legii privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001, actul legislativ produce efecte numai în timpul cît este în vigoare şi nu poate fi retroactiv. Au efect retroactiv doar actele legislative prin care se stabilesc sancţiuni mai blînde. Astfel, luînd în consideraţie că Legea nr.128 din 18.06.2010 nu poate avea efect retroactiv, considerăm că pentru bunurile neevaluate impozabile conform regimului vechi de impozitare, impozitul pe bunuri imobiliare precum şi impozitul funciar trebuie calculat doar de la data publicării Legii nr.128 din 18.06.2010 în Monitorul Oficial – 16.07.2010 şi pînă la sfîrşitul anului, ci nu de la 01.01.2010 cum prevede textul legii.

Astfel, obligaţia contribuabililor de calculare a impozitului pe bunurile imobile, prezentare a calculului BIJ-1 şi plată a acestuia va începe doar din ziua publicării acestei legi şi nu de la începutul anului 2010.

Reamintim că condiţia obligatorie pentru neprezentarea calculului BIJ-10 sau neincluderea în acesta a bunurilor care încă nu au fost estimate este deţinerea avizului/confirmării de la organele cadastrale precum că aceste bunuri precum şi terenurile aferente nu au fost încă evaluate.

Comentarii

  1. Mariana spune:

    multumesc mult p/u explicatii, sa traiti

  2. Lilia spune:

    Multumesc!!!!

  3. Tatiana spune:

    un articol foarte util. multumesc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...