37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Importante măsuri de politică fiscală şi vamală prevăzute în proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Importante măsuri de politică fiscală şi vamală prevăzute în proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

08.08.2016277 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La 05 august 2016 Ministerul Finanţelor a lansat consultarea publică a proiectului de lege, ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017  şi care conţine, în fond, propuneri de modificare, perfecţionare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale şi vamale şi politicii de administrare fiscală şi vamală pentru anul 2017.

Temeiurile iniţierii procesului de elaborare a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative derivă din necesitatea perfecţionării şi ajustării politicii şi legislaţiei fiscale şi vamale la evoluţia proceselor economice şi sociale atît la nivel naţional cît şi internaţional.

1. Principalele amendamente de ordin fiscal:
• majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2017 (5%), în vederea reducerii într-o anumită măsură a efectului inflaţiei asupra veniturilor populaţiei;
• stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obţinute din activităţile desfăşurare de către asociaţiile profesionale a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei: avocat în cadrul cabinetului avocatului şi/sau biroului asociat de avocaţi, biroului asociat de avocaţi, notar public, executor judecătoresc, mediator în cadrul biroului individual al mediatorului şi/sau biroului asociat de mediatori, expert judiciar, traducător/ interpret autorizat ( cota impozitului - 18% din venitul impozabil, dar nu mai puţin de 3% din total venituri);
• introducerea unui regim simplificat de impozitare a persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului (cota impozitului - 1% din venitul din vînzări, dar nu mai puţin de 3 mii lei). Concomitent, persoanele respective au dreptul să deducă din mărimea impozitului costul maşinii de casă şi control.Măsura are drept scop susţinerea persoanelor fizice în vederea iniţierii de către acestea a propriei afaceri, urmărindu-se dezvoltarea în continuare a acesteia în oarecare forme organizatorico-juridice stabilite de lege, cum ar fi întreprinzători individuali, societăţi cu răspundere limitată, etc;
• implementarea conceptului de Soluţie Fiscală Individuală Anticipată („SFIA"), avînd drept scop creşterea gradului de transparenţă în aplicarea legislaţiei fiscale şi îmbunătăţirea climatului investiţional în Republica Moldova;
• acordarea dreptului entităţilor din Moldova (în special cele care fac parte din grupuri multinaţionale) de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, în vederea calificării exprese a perioadei fiscale privind impozitul pe venit;
• revederea conceptului de determinare a sumei creşterii de capital, în special prin excluderea aplicării creşterii de capital asupra locuinţei de bază în scopul impozitării, în vederea eficientizării legislaţiei fiscale prin asigurarea unei impuneri juste şi echitabile a impozitului pe venitul obţinut din înstrăinare activelor de capital;
• impozitarea finală la sursa de plată, la cota de 7%, a veniturilor persoanelor fizice cetăţeni din darea în arendă a terenurilor agricole, în contextul eficientizării administrării fiscale a obligaţiilor fiscale privind impozitul pe veniturile respective, precum şi simplificarea procesului de conformare fiscală a contribuabililor persoane fizice cetăţeni care obţin venituri din darea în arendă a terenurilor agricole;
• majorarea cotei impozitului veniturilor persoanelor fizice cetăţeni obţinute  din transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară unor altor  persoane fizice cetăţeni de la 5% la 10%, avînd drept scop asigurarea respectării principiului echităţii fiscale, prin impozitare tuturor veniturilor persoanelor fizice cetăţeni din darea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare;
• aplicarea cotei standard a TVA de 20% pentru serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberarea de brevete, referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, avînd drept scop racordarea prevederilor legislaţiei fiscale naţionale la legislaţia şi practica Uniunii Europene, majorarea bazei impozabile, precum şi legalizarea utilizării softurilor licenţiate şi a altor obiecte de proprietate intelectuală;
• aplicarea cotei reduse a TVA de 8% la livrarea biocombustibilului solid destinat producerii energiei termice şi apei calde, inclusiv şi a materiei prime utilizate în scopul producerii biocombustibilului solid;
• scutirea de TVA a scuterilor cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900, în contextul asigurării aceluiaşi regim fiscal aferent mijloacelor de transport electrice;
• ajustarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen; azot; articole de bijuterie sau de giuvaiergerie; alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate),  la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2017 (5%);
• majorarea cotei accizului pentru ţigaretele cu filtru şi fără filtru, în vederea ajustării graduale a acestora la nivelul ţărilor din regiune, inclusiv la standardele europene, precum şi diminuarea consumului articolelor din tutun, mărfuri ce au o influenţă negativă asupra sănătăţii populaţiei şi a dezvoltării societăţii în general;
• majorarea cotei produselor petroliere în vederea ajustării graduale a acestora în conformitate cu Directivele Uniunii Europene (la creşterea PIB nominal - 9%);
• stabilirea cotei accizului pentru autoturisme în valută naţională, fiind aplicată rata medie a cursului valutar oficial al leului moldovenesc stabilit pentru primul semestru al anului 2016;
• micşorarea cotei accizului pînă la 2,5 euro pentru autoturisme cu capacitate cilindrică  de 3000 cm3 (benzină) şi cu  capacitate cilindrică de 2500 cm3 (diesel) faţă de cele stabilite pentru anul 2016 în valoare de 3,72 euro;
• excluderea din mărfuri supuse accizelor acele categorii de mărfuri pentru care aplicarea accizului s-a dovedit a fi ineficientă, şi anume: aparate de înregistrare a sunetului (8519), aparate video (852110, 852190000), aparate de recepţie pentru radiodifuziune (8527);
• majorarea intervalelor de impozitare pentru bunurile imobile a cotei maxime de la ,,0,3%" la ,,0,4%", precum şi a cotei pentru bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele de la „0,1%" la „0,4%" , în vederea consolidării autonomiei financiare a autorităţilor locale prin majorarea surselor proprii de venit;
• plafonarea taxelor locale şi stabilirea unui baze impozabile echitabile pentru toţi agenţii economici din toate localităţile ale Republicii Moldova, măsură care are la bază multiplele solicitări ale agenţilor economici, asociaţiilor şi patronatelor în anumite domenii, referitor la caracterul abuziv şi imprevizibil al deciziilor autorităţilor publice locale privind aplicarea taxelor locale.
• extinderea facilităţilor fiscale prevăzute în prezent pentru companii IT şi angajaţii acestora pînă în anul 2020 inclusiv, în vederea asigurării unui mediu de afaceri previzibil şi favorabil în industria IT.

2. Principalele amendamente de ordin vamal:
• punerea în aplicare a modificărilor sau completărilor propuse în Codul vamal peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în contextul corelării prevederilor Codului vamal cu prevederi similare din Codul fiscal;
• stabilirea drept obligaţie vamală contravaloarea corpurilor delicte, cu scopul înlăturării discrepanţelor asupra obligaţiei vamale sub formă de amendă exprimată în unităţi contravenţionale şi echivalentul bănesc al contravalorii corpurilor delicte confiscate;
• corelarea modului de calcul a termenului de prescripţie de 4 ani pentru determinarea obligaţiei vamale cu termenul de păstrare a documentelor aferente tranzacţiilor economice externe în scopul desfăşurării controlului ulterior, în contextul aplicării uniforme a aceluiaşi termen de 4 ani calculat atît drept termen de prescripţie, cît şi ca termen stabilit pentru modificarea de către organul vamal a declaraţiei vamale sau pentru efectuarea controlului ulterior;
• necalcularea termenului de prescripţie de 4 ani asupra obligaţiei vamale în cazul reflectării în declaraţia vamală a faptelor ce constituie infracţiuni, cu scopul generării echităţii faţă de declarantul vamal de bună credinţă în coraport cu agenţii economici care au comis infracţiuni prin asigurarea continuităţii şi finalităţii cazului de urmărire penală;
• reglementarea dreptului de a modifica declaraţia vamală la solicitarea declarantului şi a oferi posibilitatea modificării declaraţiei vamale inclusiv în afara controlului ulterior;
• aplicarea unei amenzi de 4% din valoarea obiectului contravenţiei în cazul constatării de către organul vamal a contravenţiilor (1) privind depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate şi care conduc la exonerarea totală sau parţială de drepturi de import, sau (2) privind modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, ca rezultat al controlului ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal, şi care au fost validate informatic cu acordarea liberului de vamă;
• eliberarea de răspundere materială şi contravenţională, cu condiţia achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate, în cazul în care persoana, până la iniţierea controlului ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal, şi care au fost validate informatic cu acordarea liberului de vamă, comunică din proprie iniţiativă în scris organului vamal despre comiterea contravenţiilor vamale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...