37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important ! proiectul Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată

Important ! proiectul Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată

31.10.20132.883 views Contabilsef.md

3

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Important ! proiectul Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată

Stimați cititori, vă informăm  că a fost publicat proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată (în continuare proiect).

Conform proiectului au fost incluse aspecte importante aferente scutirilor.

Astfel:

 1. Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(1) sau alin. (2) art.34 din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă, cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală – fapt care se confirmă prin depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit atît de către soţ, cît şi de către soţie.

 2. În cazurile în care contribuabilul şi soţia (soţul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soţia (soţul) se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului), cu condiţia că ambii soţi prezintă declaraţia, în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

 3. În cazurile în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soţiei (soţului), iar conform rezultatelor perioadei declarate ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte declaraţiile, în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei (soţului), de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia (soţul) contribuabilului indică scutirea sa personală.

Suma scutirilor personale anuale prevăzute la alin.(1) sau (2) art.33 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia (soţul) acestuia.

 1. Indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului (soţiei), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la art.35 alin. (2) din Codul fiscal.

      Proiectul concretizează că un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală (prevederilor lit a) alin.(2) art.35 din Codul fiscal) sunt fraţii şi surorile persoanei întreţinute cu dizabilitate din copilărie.

Pentru a beneficia de scutire angajatul trebuie să confirme statutul de rezindent al RM.

Conform proiectului STATUTUL DE REZIDENTUL AL RM SE CONFIRMĂ PRIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1

copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice; sau

2

 copia permisului de şedere eliberat în modul prevăzut prin legislaţia în vigoare

3

 copia paşaportului persoanei fizice - cetăţean străin sau apatrid şi documentul în original de la Poliţia de Frontieră despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal dat care atestă prezenţa persoanei fizice - cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile.

Dreptul la scutirea personală în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(1) art.33 din Codul fiscal (Scutirea pesonală S) se justifică prin:

1)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova

 Dreptul la scutirea personală în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(2) art.33 din Codul fiscal (Scutirea pesonală majoră M) se justifică prin:

1) documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova; şi

2) unul din documentele indicate în tabel:

Categoriile cetăţenilor care au dreptul la
scutirea personală în mărime stabilită în alin.(2) art. 33 din Cod

Documentele care servesc drept
temei pentru acordarea scutirii

1

2

S-a îmbolnăviţi şi a suferiţi de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl

Legitimaţia participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi certificatul Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii (CEMV)

-          persoanele la care s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

-          invalizi de război;

-          persoanele cu dizabilitatea din copilărie;

-          persoanele cu dizabilitatea severă sau accentuată;

-          s-a persoanele cu disabilitatea ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afganistan

a)      Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii;

b)      certificatul privind dizabilitatea şi capacităţii de muncă, eliberată Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale

      Părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afganistan

Legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri

    Pensionari – victime a represiunilor politice, ulterior reabilitată

Legitimaţia de pensionar şi certificatul de reabilitare

 

 Dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului)  (S sau Sm) se confirmă prin:

1) documentele care confirmă că contribuabilii (soţul şi soţia) sînt rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) certificatul de căsătorie.

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute se confirmă:

în cazul în care persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al contribuabilului, precum şi în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent (inclusiv şi înfietor) al contribuabilului

a)      documentele ce confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      certificatul de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută  este un descendent) sau certificatul de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută  este un ascendent al contribuabilului);

c)      buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute

în cazul în care persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al soţiei (soţului) contribuabilului, precum şi un ascendent (inclusiv şi înfietor) al soţiei (soţului) contribuabilului

a)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      certificatul de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută  este un descendent) al  soţiei (soţului) contribuabilului sau certificatul de naştere (înfiere) al soţiei (soţului) contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută  este un ascendent);

c)      certificatul de căsătorie;

d)     buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute

în cazul în care persoana întreţinută – copil cu dizabilitatea din copilărie este o rudă contribuabilului rudele de gradul doi pe linie colaterală

 

a)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      certificatul de naştere al persoanei întreţinute şi contribuabilului;

c)      certificatul eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale;

d)     buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute.

în cazul în care persoana întreţinută este aflată sub tutelă (curatelă) contribuabilului

 

a)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      documentul care confirmă că contribuabilul are statut de tutore sau curator (hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale aferent instituirii tutelei sau curatelei).

 

     Conform proiectului dreptul de a solicita reţinerea impozitului pe venit la cota maximă (18 %) o vor avea persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul cărora este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a) (art. 88 alin. (5) din CF).

     Totodată proiectul prevede unificarea dărilor de seamă anuale „Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (forma  IAL09) şi „Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul, şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (forma  IAS09).

     De asemenea, formularul IRV se propune a fi completat cu rîndul ALT, în care se propune de a fi incluse plăţile în folosul lucrători, care nu au fost reflectate în alte rînduri ale  dării de seamă menţionată.

Vă îndemnăm să nu fiți indiferenți și să vă expuneţi referitor la  proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată    

 Propunerile şi comentariile DVS vor fi  expediate în adresa Ministerului Finanţelor.

·         Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată    

Important ! proiectul Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată

Stimați cititori, vă informăm  că a fost publicat proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată (în continuare proiect).

Conform proiectului au fost incluse aspecte importante aferente scutirilor.

Astfel:

 1. Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(1) sau alin. (2) art.34 din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă, cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală – fapt care se confirmă prin depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit atît de către soţ, cît şi de către soţie.

 2. În cazurile în care contribuabilul şi soţia (soţul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soţia (soţul) se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului), cu condiţia că ambii soţi prezintă declaraţia, în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

 3. În cazurile în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soţiei (soţului), iar conform rezultatelor perioadei declarate ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte declaraţiile, în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei (soţului), de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia (soţul) contribuabilului indică scutirea sa personală.

Suma scutirilor personale anuale prevăzute la alin.(1) sau (2) art.33 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia (soţul) acestuia.

 1. Indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului (soţiei), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la art.35 alin. (2) din Codul fiscal.

      Proiectul concretizează că un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală (prevederilor lit a) alin.(2) art.35 din Codul fiscal) sunt fraţii şi surorile persoanei întreţinute cu dizabilitate din copilărie.

Pentru a beneficia de scutire angajatul trebuie să confirme statutul de rezindent al RM.

Conform proiectului STATUTUL DE REZIDENTUL AL RM SE CONFIRMĂ PRIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1

copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice; sau

2

 copia permisului de şedere eliberat în modul prevăzut prin legislaţia în vigoare

3

 copia paşaportului persoanei fizice - cetăţean străin sau apatrid şi documentul în original de la Poliţia de Frontieră despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal dat care atestă prezenţa persoanei fizice - cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile.

Dreptul la scutirea personală în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(1) art.33 din Codul fiscal (Scutirea pesonală S) se justifică prin:

1)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova

 Dreptul la scutirea personală în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(2) art.33 din Codul fiscal (Scutirea pesonală majoră M) se justifică prin:

1) documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova; şi

2) unul din documentele indicate în tabel:

Categoriile cetăţenilor care au dreptul la
scutirea personală în mărime stabilită în alin.(2) art. 33 din Cod

Documentele care servesc drept
temei pentru acordarea scutirii

1

2

S-a îmbolnăviţi şi a suferiţi de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl

Legitimaţia participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi certificatul Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii (CEMV)

-          persoanele la care s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

-          invalizi de război;

-          persoanele cu dizabilitatea din copilărie;

-          persoanele cu dizabilitatea severă sau accentuată;

-          s-a persoanele cu disabilitatea ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afganistan

a)      Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii;

b)      certificatul privind dizabilitatea şi capacităţii de muncă, eliberată Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale

      Părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afganistan

Legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri

    Pensionari – victime a represiunilor politice, ulterior reabilitată

Legitimaţia de pensionar şi certificatul de reabilitare

 

 Dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului)  (S sau Sm) se confirmă prin:

1) documentele care confirmă că contribuabilii (soţul şi soţia) sînt rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) certificatul de căsătorie.

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute se confirmă:

în cazul în care persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al contribuabilului, precum şi în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent (inclusiv şi înfietor) al contribuabilului

a)      documentele ce confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      certificatul de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută  este un descendent) sau certificatul de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută  este un ascendent al contribuabilului);

c)      buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute

în cazul în care persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al soţiei (soţului) contribuabilului, precum şi un ascendent (inclusiv şi înfietor) al soţiei (soţului) contribuabilului

a)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      certificatul de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută  este un descendent) al  soţiei (soţului) contribuabilului sau certificatul de naştere (înfiere) al soţiei (soţului) contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută  este un ascendent);

c)      certificatul de căsătorie;

d)     buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute

în cazul în care persoana întreţinută – copil cu dizabilitatea din copilărie este o rudă contribuabilului rudele de gradul doi pe linie colaterală

 

a)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      certificatul de naştere al persoanei întreţinute şi contribuabilului;

c)      certificatul eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale;

d)     buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute.

în cazul în care persoana întreţinută este aflată sub tutelă (curatelă) contribuabilului

 

a)      documentele care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

b)      documentul care confirmă că contribuabilul are statut de tutore sau curator (hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale aferent instituirii tutelei sau curatelei).

 

     Conform proiectului dreptul de a solicita reţinerea impozitului pe venit la cota maximă (18 %) o vor avea persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul cărora este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a) (art. 88 alin. (5) din CF).

     Totodată proiectul prevede unificarea dărilor de seamă anuale „Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (forma  IAL09) şi „Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul, şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (forma  IAS09).

     De asemenea, formularul IRV se propune a fi completat cu rîndul ALT, în care se propune de a fi incluse plăţile în folosul lucrători, care nu au fost reflectate în alte rînduri ale  dării de seamă menţionată.

Vă îndemnăm să nu fiți indiferenți și să vă expuneţi referitor la  proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată    

 Propunerile şi comentariile DVS vor fi  expediate în adresa Ministerului Finanţelor.

·         Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului  pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron  în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată    

Comentarii

 1. a-ha spune:

  La IRV09, cod 22, in text se va exclude totul dupa „plata sub forma de royalty (redevente)”, deoarece pensionarii nu mai au facilitati la acest capitol, iar retinerile in folosul persoanelor juridice tot aici se reflecta;
  rand ALT b) exista la cod 55, cu referire la nerezidenti; sa fie ALT a) pentru platile salariale achitate conf. art.88 (5) CF.

 2. a-ha spune:

  Care sunt argumentele pentru comasarea IAL, IAS? De dragul artei? Nu s-a obosit nimeni, in acest caz, sa adaoge „denumirea pers.juridice” in col. 3 a IALS14 🙂

 3. Alina spune:

  da cum va pare aceasta fraza din Nota de informare

  IRV a fost completată cu rîndul ALT, în care se propune de a fi incluse plăţile în folosul lucrători, care nu au fost reflectate în alte rînduri dării de seamă menţionată (spre exemplu, sumele ajutorului material, achitate angajaţilor în mărimea care depăşeşte suma, stabilită în Legea cu privire la bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2013).

  Ajutorul material se impoziteaza total !!!!
  ce fel suma care depaseste?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...