37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Practica fiscală

Important! Practica fiscală

25.09.20133.433 views Contabilsef.md

5

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Important! Practica fiscală

Stimați cititori, potrivit informației furnizate de  IFPS,  vă informăm despre cazurile neordinare de încălcare a legislaţiei fiscale identificate în cadrul controalelor fiscale, pentru semestrul I al anului 2013:

Cazuri neordinare pentru genul de activitate “servicii in constructie”

În cadrul controalelor fiscale la contribuabilii care prestează servicii în construcții, în procesele verbale   de   executare   a   lucrărilor   agentul economic a indicat executarea lucrărilor (spre ex. -  montare  blocuri,  betonare  coloane,  sudare, armare, săpătură, zugravire, tencuire), pentru care în perioada respectivă nu a dispus de personal angajat  în  funcţiile  corespunzătoare,  si  anume instalor hidrofug, muncitor deservire, betonist, ipsorar, zidar, sudor, motator conducte, muncitor necalificat, etc. care ar fi executat lucrările documentate;

-în procesele verbale de executare a lucrărilor, agentul economic în costul lucrărilor a indicat salariul muncitorilor, dar de facto acesta nu a fost calculat şi/sau achitat în valoarea indicată în procesele verbale;

-din documentele de evidenţă contabilă, primare, prin control nu s-a stabilit executarea lucrărilor respective de către alţi subantreprenori, persoane terţe;

Pentru perioada supusă controlului agentul economic a dispus de facto de 2 angajaţi - în funcţie de contabil şi director.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

In  baza  art.  260  (5)  din  Codul  fiscal  - amendă   în   mărime   de   15%,   pentru diminuarea venitului impozabil.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

În  cazul  în  care  întreprinderea  nu declară  salariul  muncitorilor  și  aceștea nu sunt oficial angajați, fiind identificat faptul prezenței fenomenului „muncii la negru” și achitarea „salariului în plic”. În acest caz se recurge la determinarea obligațiilor fiscale prin metode și surse indirecte.

 Cazuri neordinare pentru genul de activitate “servicii de expeditie internationale de marfuri”

Contrar prevederilor pct.1 art. 24 din Codul fiscal (redacţia articolului: “se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.”) contribuabilul a dedus cheltuielile ce nu ţin de activitatea de antreprenoriat şi anume a cheltuielilor de asigurare casco, cartea verde, cauciucuri auto, uzura mijloacelor fixe, testare auto, desevirea tehnica calculate pentru mijlocul fix autocamion care este transmis în arenda operatională.

Conform documentelor prezentate la control pe perioada de arendă a mijlocului de transport, nu au fost constatate tranzacții de prestare a serviciilor de transport internațional Totodată, potrivit prevederilor pct.39 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, care stipulează că „Cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sînt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi.” Aceste cheltuieli nu se conformă prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare, prin urmare acestea nu se deduc în scopuri fiscale.

Contrar prevederilor art. 5 (16) din Codul fiscal, care stipuleaza ca “Activitatea de intreprinzator, afacere (business) – orice activitate conform legislatiei, cu exceptia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de munca, desfășurată de către o persoană, avînd drept scop obținerea venitului, sau, în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit” întreprinderea a înregistrat tranzacții economice (arenda auto și servicii de expediție internațională de mărfuri) din care au rezultat venituri inferioare cheltuielilor suportate în cadrul activității de antreprenoriat .

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

-Încălcarea prevederilor art. 24 (1) din CF atribuirea la deduceri a cheltuirlilor ce nu țin de activitatea de întreprinzător

- Încălcarea  prevederilor  alin.4  art.  83 (redacţia articolului: „declaraţia cu privire la  impozitul  pe  venit  sau  documentul  cu privire la venitul societăţii se completează în  conformitate  cu  procedura  stabilită  de Guvern,   potrivit   formei   aprobate   de acesta) contribuabilul a compeltat neadecvat Declaraţia privind impozitul pe venit

- Încălcarea art.187 (4) din CF care   prevede           ”Contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţii de răspundere semnează darea de seamă, asumîndu-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate”, prin întocmirea incorecta a Declarației privind impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat .

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

1.Conform prevederilor art. 260 (5) al Codului Fiscal - amendă în mărime de 15%, pentru diminuarea venitului impozabil

2. Conform prevederilor art. 257 (1) al Codului fiscal ( in vigoare la momentul savirsirii actiunii 2007-2011)- 200 lei pentru fiecare caz, amendă pentru întocmirea incompletă sau neconformă a dărilor de seamă Declaraţiei privind impozitul pe venit (forma VEN)

3. In baza art.260 (3) din Codul fiscal pentru întocmirea incompletă sau neconformă a Declaraţiei privind impozitul pe venit (forma VEN) amendă - 1000 lei.

 Cazuri specifice cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic

Depozitarea şi expunerea spre comercializare a băuturilor alcoolice ce nu corespund modelului tip, adică stabilite false în urma raportului de constatare tehnico-ştiinţific prin ce s-au încălcat cerinţele art. 123(5) din Codul fiscal, şi Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, art 5 (2) h), genul de activitate – comerţul cu amănuntul .

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

Încălcarea prevederilor art. 123 (5) din Codul fiscal și art 5 (2) h) şi Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Aplicarea sancţiunii fiscale conform prevederilor art. 262 din Codul fiscal.

 Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități

1. Corectări în documentele primare care justifică operațiunile economice (factura fiscală). Conform raportului de constatare tehnico-știintific a MAI a RM s-a stabilit corectări în rubrica dată eliberării/ data livrării, cu o dată anterioară datei anulării ca subiect al impunerii cu TVA. Încălcarea art.19 alin.13) al Legii Contabilității nr.113 din 27.04.2007, care stipulează “Corectări în documentele primare care justifică operațiunile de casă , bancare , de livrare și achiziție a bunurilor economice și a serviciilor nu se admit

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

Încălcarea art.102 (1) din Codul fiscal , redactia articolului “În cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili , înregistrați conform art.112 si 112¹ li se permite trecerea în cont a sumei TVA , achitate sau care urmeaza a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA . În cazul anulării agentului economic ca contribuabil al TVA urma a fi executate măsurile stabilite în Regulamentul privind unele măsuri de administrare fiscală la compartimentul TVA, aprobat prin Ordinul 1321 din 12.11.2012 pentru direcţiile de administrare din cadrul IFS Chişinău şi Ordinul 1613 din 24.12.2012 pentru Direcţiile de administrare a IFS Teritoriale în partea ce ţine de stocul facturilor fiscale neutilizate, pentru a exclude situaţiile când agentul economic utilizează facturi fiscale după data anulării.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

1. În baza art. 261 alin.4 din Codul fiscal, sancţiune sub formă de amendă în mărime de 30% din suma TVA diminuată.

2. In baza art. 228 alin.2 din Codul fiscal pentru neplata TVA penalitate pentru fiecare zi de întîrziere a plății.

3. În baza art.260 (3) din Codul fiscal pentru întocmirea incompletă sau neconformă a Declaraţiei privind TVA si a Declaraţiei privind impozitul pe venit, amendă - 1000 lei (pentru fiecare caz). 6) Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități

2. În rezultatul controalelor se stabilesc cazuri cînd contribuabilii calculează şi achită angajaţilor întreprinderilor salariul suplimentar pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, fără a ţine cont că aceştea sînt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare fixe, prin ce se încălcă prevederile art. 111 alin. (1) din Codul muncii al RM nr. 154 din 28.03.2003, care stipulează că, „în Republica Moldova, zilele de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu pentru salariaţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp”.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat, se încalcă prevederile art. 24 alin. (l) din Codul fiscal, care stipulează că: „se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător”, contribuabilul atribuind neîntemeiat la deduceri aceste cheltuieli. Cheltuielile nominalizate nu pot fi calificate drept ordinare și necesare în cadrul desfășurării activității de întreprinzător, fără de care nu este posibil de a face business, deoarece acestea ţin de calcularea suplimentară și neargumentată a salariilor pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare şi de funcţie fixe.

Astfel, în cadrul conroalelor aceste cheltuieli nu sunt acceptate la deduceri, fiind excluse. În rezultat se constată, după caz, următoarele consecințe fiscale:

- majorarea pierderilor fiscale;

-diminuarea venitului impozabil pentru anii 2008-2011,

- diminuarea impozitului pe venit pentru anul 2012.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Conform prevederilor art. 260 alin. (5) din Codul fiscal se aplică amendă în mărime de 15% pentru diminuarea venitului impozabil, pentru perioada în care impozitul pe venit a constituit zero (2008-2011);

Conform prevederilor art. 261 alin. (4) din Codul fiscal se aplică amendă în mărime de 30% pentru diminuarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, concomitant cu calcularea impozitului diminuat, începând cu anul 2012.

Conform prevederilor art. 228 alin. (2) din Codul fiscal se aplică majorare de întîrziere pentru neachitarea în termenii stabiliţi a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător diminuat.

Pentru agenţii economici, la care fondatorul este Statul cu o cotă mai mare de 50 % , încălcarea dată cauzează micşorarea profitului pînă la impozitare şi la diminuarea defalcărilor din profitul net aferente cotei statului, pentru care se aplică şi majorare de întîrziere în cuantumul stabilit la art. 228 alin. (2) din Codul fiscal, concomitent cu calcularea defalcărilor şi dividendelor în favoarea statului.

3. În cadrul controalelor se constată frecvente cazuri de nerespectare de către contribuabili a termenilor de achitare a TVA aferentă importului de servicii, aceasta fiind achitată la data recepționării invoice-ului, sau a serviciului propriu zis.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat se constată încălcarea prevederilor alin.(4) art.101 și alin.(1) art.109 din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile cărora data achitării TVA aferentă importului se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru serviciul de import.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Pentru neachitarea în termen la buget a TVA se calculează majorare de întîrziere în conformitate cu alin.(2) art.228 din Codul fiscal.

4. Contribuabilul a trecut la cheltuieli şi respectiv la deduceri cu atribuirea la decontări cu bugetul a TVA în baza facturilor fiscale, care conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, au fost eliberate de către persoane neautorizate.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

Încălcarea prevederilor art.24 alin.(10) din Codul fiscal care prevede că „se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil”;

Încălcarea prevederilor art. 102 alin.(7) din Codul fiscal, care prevede că: „livrarea, în privinţa căreia se permite trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate, trebue să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (procurată în modul stabilit de la organul autorizat) sau să fie importată de către subiectul impozabil.”.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Pentru diminuarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător şi diminuarea TVA aferentă bugetului se aplică amendă în mărime de 30 % din suma diminuării, majorare de întârziere conform prevederilor art. 228 din Codul fiscal.

5. În rezultatul controalelor se stabilesc cazuri de nereţinere şi neachitare la buget a impozitului pe venit la sursa de plată, efectuată în adresa nerezidenților.

Astfel, prin control se depistează frecvente cazuri cînd contribuabilul nu reţine şi nu achită către buget impozitul și în cazul cînd nu dispun de certificatul de rezidență, aplicând numai prevederile tratatelor internaționale.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat, se încalcă prevederile alin.(2) art.79 3 din Codul fiscal, deoarece pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Agentul economic urmează să corecteze dările de seamă IRV09 şi după caz INR09, indicînd suma impozitului pe venit achitat în locul nerezidentului în buget.

După prezentarea de către nerezident a certificatului de rezidenţă, agentul economic poate să se adreseze la organul competent pentru a solicita restituirea sumei achitate la buget pentru acesta.

În cazul în care certificatul de rezidenţă nu va fi prezentat, organul fiscal va recurge la calcularea impozitului pe venit aferent plăților efectuate în adresa nerezidentului, concomitent cu calcularea majorării de întârziere în conformitate cu alin.(2) art.228 din Codul fiscal și aplicarea amenzii pentru diminuarea impozitului respective în conformitate cu alin.(4) art.261 din Codul fiscal. Agentul economic urmează să corecteze dările de seamă IRV09 şi după caz INR09, indicînd suma impozitului pe venit achitat în locul nerezidentului în buget.

După prezentarea de către nerezident a certificatului de rezidenţă, agentul economic poate să se adreseze în organul competent pentru a solicita restituirea sumei achitate la buget pentru acesta

6. În cadrul controalelor se stabilesc situații în care agenţii economici achiziţionează de la persoane fizce producţie agricolă (mere) în baza fişelor de recepţie-calculaţie (formularul tipizat interdepartamental FR-11). În cazul controalelor fiscale se verifică autenticitatea provenienţei şi confirmarea achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni, acestea fiind citate la Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale, conform sediului de reşedinţa.

În rezultatul verificărilor se stabilesc cazuri de infirmare de către persoanele fizice cetăţeni a livrărilor către agenţi economici. Totodată se stabilesc cazuri cînd au avut loc achiziţii de la persoane fizice, care la momentul efectuării achiziției erau decedate.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat se încalcă prevederile art. 19 alin. (6) din Legea RM nr.113-XVI din 27.04.2007 „Legea Contabilităţii”, care stipulează “documentele primare întocmite vor conţine următoarele elemente obligatorii: a) denumirea şi numărul documentului, b) data întocmirii documentului, c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit documentul d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoane fizice – codul personal, e) conţinutul faptelor economice, f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice, g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice” şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului RM nr.294 din 17.03.1998, prin care s-a aprobat instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special - fişa de recepţie-calculaţie (formularul tipizat interdepartamental FR-11), care de asemenea prevede enunțările obligatorii pentru un document primar, contribuabilul

Reieșind din cele expuse, actele de  achiziție, oformate de către contribuabil prin încălcarea normelor expuse mai sus nu pot fi calificate drept documente confirmative. În caest context, contribuabilul încălcă prevederile art.24 alin.(10) din Codul fiscal, care stipulează că “se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil”, atribuind la deduceri cheltuieli neconfirmate documentar. Costul acestor achiziții urmează să fie exclus de la deduceri în scopuri fiscale.În rezultat pot apărea următoarele consecințe fiscale:

- majorarea pierderilor fiscale;

-diminuarea venitului impozabil pentru anii 2008-2011,

- diminuarea impozitului pe venit pentru anul 2012. Urmează a se ţine cont de următoarele:

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat “Act de achiziţie a mărfurilor” prevede că entitatea, în cazul achiziţiei mărfurilor de la persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător, indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti, în mod obligătoriu întocmeşte în 2 exemplare actul de achiziţie a mărfurilor.

Respectiv, în cazul în care, în cadrul acţiunilor de control, se constată că achiziţiile efectuate de la persoanele fizice, nu au fost efectiv realizate, neconfirmîndu-se, astfel, caracterul ordinar şi necesar al cheltuielilor aferente acestor achiziţii, în scopuri fiscale cheltuielile respective nu vor fi permise la deducere.

Suplimentar, atragem atenţia că în conformitate cu art. 295 alin. (3) al Codului Contravenţional, neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere, se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.

De asemenea, conform prevederilor art. 3351 din Codul penal, întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu rea voinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5ani.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Urmează a se ţine cont de următoarele:

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat “Act de achiziţie a mărfurilor” prevede că entitatea, în cazul achiziţiei mărfurilor de la persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător, indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti, în mod obligătoriu întocmeşte în 2 exemplare actul de achiziţie a mărfurilor.

Respectiv, în cazul în care, în cadrul acţiunilor de control, se constată că achiziţiile efectuate de la persoanele fizice, nu au fost efectiv realizate, neconfirmîndu-se, astfel, caracterul ordinar şi necesar al cheltuielilor aferente acestor achiziţii, în scopuri fiscale cheltuielile respective nu vor fi permise la deducere.

În rezultat se aplică:

-pentru anii 2008-2011, amendă în mărime de 15% pentru micşorarea venitului impozabil în conformitate cu prevederile art.260 alin.5 din Codul fiscal şi amendă pentru întocmirea incorectă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în conformitate cu alin.(1) art.257 din Codul fiscal;

- se calculează și încasează la buget impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat diminuat, începând cu anul 2012, după caz. Totodată, se calculă majorare de întîrziere în conformitate cu alin.(2) art.228 din Codul fiscal, amendă pentru întocmirea incorectă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în baza alin.(1) art.257 din Codul fiscal sau în conformitate cu alin.(3) art.260 din Codul fiscal (în redacţia Legii nr. 267 din 23.12.2011) și amendă pentru diminuarea TVA aferentă bugetului în conformitate cu alin.(4) art.261 din Codul fiscal.

- se micşorează pierderile fiscale, după caz concomitant se aplică amendă pentru prezentarea Declarației cu privire la impozitu pe venit cu date neautentice în baza alin.(1) art.257 din Codul fiscal sau în conformitate cu alin.(3) art.260 din Codul fiscal (în redacţia Legii nr. 267 din plăţile achitate nerezidenţilor chiar din 23.12.2011) Suplimentar, atragem atenţia că în conformitate cu art. 295 alin. (3) al Codului Contravenţional, neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere, se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.

De asemenea, conform prevederilor art. 3351 din Codul penal, întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu reavoinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Important! Practica fiscală

Stimați cititori, potrivit informației furnizate de  IFPS,  vă informăm despre cazurile neordinare de încălcare a legislaţiei fiscale identificate în cadrul controalelor fiscale, pentru semestrul I al anului 2013:

Cazuri neordinare pentru genul de activitate “servicii in constructie”

În cadrul controalelor fiscale la contribuabilii care prestează servicii în construcții, în procesele verbale   de   executare   a   lucrărilor   agentul economic a indicat executarea lucrărilor (spre ex. -  montare  blocuri,  betonare  coloane,  sudare, armare, săpătură, zugravire, tencuire), pentru care în perioada respectivă nu a dispus de personal angajat  în  funcţiile  corespunzătoare,  si  anume instalor hidrofug, muncitor deservire, betonist, ipsorar, zidar, sudor, motator conducte, muncitor necalificat, etc. care ar fi executat lucrările documentate;

-în procesele verbale de executare a lucrărilor, agentul economic în costul lucrărilor a indicat salariul muncitorilor, dar de facto acesta nu a fost calculat şi/sau achitat în valoarea indicată în procesele verbale;

-din documentele de evidenţă contabilă, primare, prin control nu s-a stabilit executarea lucrărilor respective de către alţi subantreprenori, persoane terţe;

Pentru perioada supusă controlului agentul economic a dispus de facto de 2 angajaţi - în funcţie de contabil şi director.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

In  baza  art.  260  (5)  din  Codul  fiscal  - amendă   în   mărime   de   15%,   pentru diminuarea venitului impozabil.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

În  cazul  în  care  întreprinderea  nu declară  salariul  muncitorilor  și  aceștea nu sunt oficial angajați, fiind identificat faptul prezenței fenomenului „muncii la negru” și achitarea „salariului în plic”. În acest caz se recurge la determinarea obligațiilor fiscale prin metode și surse indirecte.

 Cazuri neordinare pentru genul de activitate “servicii de expeditie internationale de marfuri”

Contrar prevederilor pct.1 art. 24 din Codul fiscal (redacţia articolului: “se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.”) contribuabilul a dedus cheltuielile ce nu ţin de activitatea de antreprenoriat şi anume a cheltuielilor de asigurare casco, cartea verde, cauciucuri auto, uzura mijloacelor fixe, testare auto, desevirea tehnica calculate pentru mijlocul fix autocamion care este transmis în arenda operatională.

Conform documentelor prezentate la control pe perioada de arendă a mijlocului de transport, nu au fost constatate tranzacții de prestare a serviciilor de transport internațional Totodată, potrivit prevederilor pct.39 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, care stipulează că „Cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sînt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi.” Aceste cheltuieli nu se conformă prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare, prin urmare acestea nu se deduc în scopuri fiscale.

Contrar prevederilor art. 5 (16) din Codul fiscal, care stipuleaza ca “Activitatea de intreprinzator, afacere (business) – orice activitate conform legislatiei, cu exceptia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de munca, desfășurată de către o persoană, avînd drept scop obținerea venitului, sau, în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit” întreprinderea a înregistrat tranzacții economice (arenda auto și servicii de expediție internațională de mărfuri) din care au rezultat venituri inferioare cheltuielilor suportate în cadrul activității de antreprenoriat .

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

-Încălcarea prevederilor art. 24 (1) din CF atribuirea la deduceri a cheltuirlilor ce nu țin de activitatea de întreprinzător

- Încălcarea  prevederilor  alin.4  art.  83 (redacţia articolului: „declaraţia cu privire la  impozitul  pe  venit  sau  documentul  cu privire la venitul societăţii se completează în  conformitate  cu  procedura  stabilită  de Guvern,   potrivit   formei   aprobate   de acesta) contribuabilul a compeltat neadecvat Declaraţia privind impozitul pe venit

- Încălcarea art.187 (4) din CF care   prevede           ”Contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţii de răspundere semnează darea de seamă, asumîndu-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate”, prin întocmirea incorecta a Declarației privind impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat .

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

1.Conform prevederilor art. 260 (5) al Codului Fiscal - amendă în mărime de 15%, pentru diminuarea venitului impozabil

2. Conform prevederilor art. 257 (1) al Codului fiscal ( in vigoare la momentul savirsirii actiunii 2007-2011)- 200 lei pentru fiecare caz, amendă pentru întocmirea incompletă sau neconformă a dărilor de seamă Declaraţiei privind impozitul pe venit (forma VEN)

3. In baza art.260 (3) din Codul fiscal pentru întocmirea incompletă sau neconformă a Declaraţiei privind impozitul pe venit (forma VEN) amendă - 1000 lei.

 Cazuri specifice cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic

Depozitarea şi expunerea spre comercializare a băuturilor alcoolice ce nu corespund modelului tip, adică stabilite false în urma raportului de constatare tehnico-ştiinţific prin ce s-au încălcat cerinţele art. 123(5) din Codul fiscal, şi Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, art 5 (2) h), genul de activitate – comerţul cu amănuntul .

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

Încălcarea prevederilor art. 123 (5) din Codul fiscal și art 5 (2) h) şi Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Aplicarea sancţiunii fiscale conform prevederilor art. 262 din Codul fiscal.

 Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități

1. Corectări în documentele primare care justifică operațiunile economice (factura fiscală). Conform raportului de constatare tehnico-știintific a MAI a RM s-a stabilit corectări în rubrica dată eliberării/ data livrării, cu o dată anterioară datei anulării ca subiect al impunerii cu TVA. Încălcarea art.19 alin.13) al Legii Contabilității nr.113 din 27.04.2007, care stipulează “Corectări în documentele primare care justifică operațiunile de casă , bancare , de livrare și achiziție a bunurilor economice și a serviciilor nu se admit

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

Încălcarea art.102 (1) din Codul fiscal , redactia articolului “În cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili , înregistrați conform art.112 si 112¹ li se permite trecerea în cont a sumei TVA , achitate sau care urmeaza a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA . În cazul anulării agentului economic ca contribuabil al TVA urma a fi executate măsurile stabilite în Regulamentul privind unele măsuri de administrare fiscală la compartimentul TVA, aprobat prin Ordinul 1321 din 12.11.2012 pentru direcţiile de administrare din cadrul IFS Chişinău şi Ordinul 1613 din 24.12.2012 pentru Direcţiile de administrare a IFS Teritoriale în partea ce ţine de stocul facturilor fiscale neutilizate, pentru a exclude situaţiile când agentul economic utilizează facturi fiscale după data anulării.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

1. În baza art. 261 alin.4 din Codul fiscal, sancţiune sub formă de amendă în mărime de 30% din suma TVA diminuată.

2. In baza art. 228 alin.2 din Codul fiscal pentru neplata TVA penalitate pentru fiecare zi de întîrziere a plății.

3. În baza art.260 (3) din Codul fiscal pentru întocmirea incompletă sau neconformă a Declaraţiei privind TVA si a Declaraţiei privind impozitul pe venit, amendă - 1000 lei (pentru fiecare caz). 6) Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități

2. În rezultatul controalelor se stabilesc cazuri cînd contribuabilii calculează şi achită angajaţilor întreprinderilor salariul suplimentar pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, fără a ţine cont că aceştea sînt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare fixe, prin ce se încălcă prevederile art. 111 alin. (1) din Codul muncii al RM nr. 154 din 28.03.2003, care stipulează că, „în Republica Moldova, zilele de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu pentru salariaţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp”.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat, se încalcă prevederile art. 24 alin. (l) din Codul fiscal, care stipulează că: „se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător”, contribuabilul atribuind neîntemeiat la deduceri aceste cheltuieli.Cheltuielile nominalizate nu pot fi calificate drept ordinare și necesare în cadrul desfășurării activității de întreprinzător, fără de care nu este posibil de a face business, deoarece acestea ţin de calcularea suplimentară și neargumentată a salariilor pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor care sunt remuneraţi în baza salariilor lunare tarifare şi de funcţie fixe.

Astfel, în cadrul conroalelor aceste cheltuieli nu sunt acceptate la deduceri, fiind excluse. În rezultat se constată, după caz, următoarele consecințe fiscale:

- majorarea pierderilor fiscale;

-diminuarea venitului impozabil pentru anii 2008-2011,

- diminuarea impozitului pe venit pentru anul 2012.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Conform prevederilor art. 260 alin. (5) din Codul fiscal se aplică amendă în mărime de 15% pentru diminuarea venitului impozabil, pentru perioada în care impozitul pe venit a constituit zero (2008-2011);

Conform prevederilor art. 261 alin. (4) din Codul fiscal se aplică amendă în mărime de 30% pentru diminuarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, concomitant cu calcularea impozitului diminuat, începând cu anul 2012.

Conform prevederilor art. 228 alin. (2) din Codul fiscal se aplică majorare de întîrziere pentru neachitarea în termenii stabiliţi a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător diminuat.

Pentru agenţii economici, la care fondatorul este Statul cu o cotă mai mare de 50 % , încălcarea dată cauzează micşorarea profitului pînă la impozitare şi la diminuarea defalcărilor din profitul net aferente cotei statului, pentru care se aplică şi majorare de întîrziere în cuantumul stabilit la art. 228 alin. (2) din Codul fiscal, concomitent cu calcularea defalcărilor şi dividendelor în favoarea statului.

3. În cadrul controalelor se constată frecvente cazuri de nerespectare de către contribuabili a termenilor de achitare a TVA aferentă importului de servicii, aceasta fiind achitată la data recepționării invoice-ului, sau a serviciului propriu zis.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat se constată încălcarea prevederilor alin.(4) art.101 și alin.(1) art.109 din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile cărora data achitării TVA aferentă importului se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru serviciul de import.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Pentru neachitarea în termen la buget a TVA se calculează majorare de întîrziere în conformitate cu alin.(2) art.228 din Codul fiscal.

4. Contribuabilul a trecut la cheltuieli şi respectiv la deduceri cu atribuirea la decontări cu bugetul a TVA în baza facturilor fiscale, care conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, au fost eliberate de către persoane neautorizate.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

Încălcarea prevederilor art.24 alin.(10) din Codul fiscal care prevede că „se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil”;

Încălcarea prevederilor art. 102 alin.(7) din Codul fiscal, care prevede că: „livrarea, în privinţa căreia se permite trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate, trebue să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (procurată în modul stabilit de la organul autorizat) sau să fie importată de către subiectul impozabil.”.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Pentru diminuarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător şi diminuarea TVA aferentă bugetului se aplică amendă în mărime de 30 % din suma diminuării, majorare de întârziere conform prevederilor art. 228 din Codul fiscal.

5. În rezultatul controalelor se stabilesc cazuri de nereţinere şi neachitare la buget a impozitului pe venit la sursa de plată, efectuată în adresa nerezidenților.

Astfel, prin control se depistează frecvente cazuri cînd contribuabilul nu reţine şi nu achită către buget impozitul și în cazul cînd nu dispun de certificatul de rezidență, aplicând numai prevederile tratatelor internaționale.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat, se încalcă prevederile alin.(2) art.79 3 din Codul fiscal, deoarece pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Agentul economic urmează să corecteze dările de seamă IRV09 şi după caz INR09, indicînd suma impozitului pe venit achitat în locul nerezidentului în buget.

După prezentarea de către nerezident a certificatului de rezidenţă, agentul economic poate să se adreseze la organul competent pentru a solicita restituirea sumei achitate la buget pentru acesta.

În cazul în care certificatul de rezidenţă nu va fi prezentat, organul fiscal va recurge la calcularea impozitului pe venit aferent plăților efectuate în adresa nerezidentului, concomitent cu calcularea majorării de întârziere în conformitate cu alin.(2) art.228 din Codul fiscal și aplicarea amenzii pentru diminuarea impozitului respective în conformitate cu alin.(4) art.261 din Codul fiscal. Agentul economic urmează să corecteze dările de seamă IRV09 şi după caz INR09, indicînd suma impozitului pe venit achitat în locul nerezidentului în buget.

După prezentarea de către nerezident a certificatului de rezidenţă, agentul economic poate să se adreseze în organul competent pentru a solicita restituirea sumei achitate la buget pentru acesta

6. În cadrul controalelor se stabilesc situații în care agenţii economici achiziţionează de la persoane fizce producţie agricolă (mere) în baza fişelor de recepţie-calculaţie (formularul tipizat interdepartamental FR-11). În cazul controalelor fiscale se verifică autenticitatea provenienţei şi confirmarea achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni, acestea fiind citate la Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale, conform sediului de reşedinţa.

În rezultatul verificărilor se stabilesc cazuri de infirmare de către persoanele fizice cetăţeni a livrărilor către agenţi economici. Totodată se stabilesc cazuri cînd au avut loc achiziţii de la persoane fizice, care la momentul efectuării achiziției erau decedate.

Poziţia Serviciului Fiscal de Stat

În cazul dat se încalcă prevederile art. 19 alin. (6) din Legea RM nr.113-XVI din 27.04.2007 „Legea Contabilităţii”, care stipulează “documentele primare întocmite vor conţine următoarele elemente obligatorii: a) denumirea şi numărul documentului, b) data întocmirii documentului, c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit documentul d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoane fizice – codul personal, e) conţinutul faptelor economice, f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice, g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice” şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului RM nr.294 din 17.03.1998, prin care s-a aprobat instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special - fişa de recepţie-calculaţie (formularul tipizat interdepartamental FR-11), care de asemenea prevede enunțările obligatorii pentru un document primar, contribuabilul

Reieșind din cele expuse, actele de  achiziție, oformate de către contribuabil prin încălcarea normelor expuse mai sus nu pot fi calificate drept documente confirmative. În caest context, contribuabilul încălcă prevederile art.24 alin.(10) din Codul fiscal, care stipulează că “se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil”, atribuind la deduceri cheltuieli neconfirmate documentar. Costul acestor achiziții urmează să fie exclus de la deduceri în scopuri fiscale.În rezultat pot apărea următoarele consecințe fiscale:

- majorarea pierderilor fiscale;

-diminuarea venitului impozabil pentru anii 2008-2011,

- diminuarea impozitului pe venit pentru anul 2012. Urmează a se ţine cont de următoarele:

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat “Act de achiziţie a mărfurilor” prevede că entitatea, în cazul achiziţiei mărfurilor de la persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător, indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti, în mod obligătoriu întocmeşte în 2 exemplare actul de achiziţie a mărfurilor.

Respectiv, în cazul în care, în cadrul acţiunilor de control, se constată că achiziţiile efectuate de la persoanele fizice, nu au fost efectiv realizate, neconfirmîndu-se, astfel, caracterul ordinar şi necesar al cheltuielilor aferente acestor achiziţii, în scopuri fiscale cheltuielile respective nu vor fi permise la deducere.

Suplimentar, atragem atenţia că în conformitate cu art. 295 alin. (3) al Codului Contravenţional, neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere, se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.

De asemenea, conform prevederilor art. 3351 din Codul penal, întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu rea voinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5ani.

Metoda de soluționare de către IFS a cazului constatat

Urmează a se ţine cont de următoarele:

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat “Act de achiziţie a mărfurilor” prevede că entitatea, în cazul achiziţiei mărfurilor de la persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător, indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti, în mod obligătoriu întocmeşte în 2 exemplare actul de achiziţie a mărfurilor.

Respectiv, în cazul în care, în cadrul acţiunilor de control, se constată că achiziţiile efectuate de la persoanele fizice, nu au fost efectiv realizate, neconfirmîndu-se, astfel, caracterul ordinar şi necesar al cheltuielilor aferente acestor achiziţii, în scopuri fiscale cheltuielile respective nu vor fi permise la deducere.

În rezultat se aplică:

-pentru anii 2008-2011, amendă în mărime de 15% pentru micşorarea venitului impozabil în conformitate cu prevederile art.260 alin.5 din Codul fiscal şi amendă pentru întocmirea incorectă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în conformitate cu alin.(1) art.257 din Codul fiscal;

- se calculează și încasează la buget impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat diminuat, începând cu anul 2012, după caz. Totodată, se calculă majorare de întîrziere în conformitate cu alin.(2) art.228 din Codul fiscal, amendă pentru întocmirea incorectă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în baza alin.(1) art.257 din Codul fiscal sau în conformitate cu alin.(3) art.260 din Codul fiscal (în redacţia Legii nr. 267 din 23.12.2011) și amendă pentru diminuarea TVA aferentă bugetului în conformitate cu alin.(4) art.261 din Codul fiscal.

- se micşorează pierderile fiscale, după caz concomitant se aplică amendă pentru prezentarea Declarației cu privire la impozitu pe venit cu date neautentice în baza alin.(1) art.257 din Codul fiscal sau în conformitate cu alin.(3) art.260 din Codul fiscal (în redacţia Legii nr. 267 din plăţile achitate nerezidenţilor chiar din 23.12.2011) Suplimentar, atragem atenţia că în conformitate cu art. 295 alin. (3) al Codului Contravenţional, neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere, se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.

De asemenea, conform prevederilor art. 3351 din Codul penal, întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu reavoinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Comentarii

 1. Pentru spune:

  Cazul cu salariu pentru zile de sarbatoare este revoltator. Nu au de ce sa se anine, deja si de asa ceva!!!!

 2. Alina spune:

  De ce ?
  Din septembrie 2010 a fost modificat art 111 din CM referitor la acesta. Este si decizia Curtii Constitutionale referitor la faptul ca pt zile de sarbatoare se achita obligatoriu DOAR LA ANGAJATII CU SALARIZARE IN ACORD…..

 3. Vasile spune:

  Este foarte bine ca fiscul publica astfel de informatii. Ele sunt foarte pretioase in practica. Speram ca astfel de publicatii vor avea caracter permanent.

 4. Cires Elena spune:

  Decizii similare cu o buna parte din cele relatate aici au fost atacate de contribuabili in instantele de judecata si cistigate.

 5. Alexandru spune:

  Consider ca achitarea salariului pentru zilele nelucratoare salariatilor remunerati in baza salariilor fixe s-ar putea numi ca stimul financiar (premiu), caci dupa lege nimeni nu este obligat sa lucreze in zile de odihna, iar faptul ca noi i-am invitat pe salariati sa lucreze si in zile de odihna va spori volumul veniturilor din vinzari iar daca salariatii vor avea si un stimul financiar atunci ei vor lucra si mai spornic in aceste zile si deci si volumul vinzarilor se va mari! Asa ca aici este o chestie care poate fi contestata in judecata referitor la necesitatea achitarii salariilor pentru zilele nelucratoare ca fiind o cheltuiala strict necesara pentru activitatea de intreprinzator si pentru majorarea veniturilor !

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...