37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important!! Modificări în legislaţia ce ţine de estimarea indirectă a venitului impozabil al persoanelor fizice

Important!! Modificări în legislaţia ce ţine de estimarea indirectă a venitului impozabil al persoanelor fizice

27.12.20121.149 views Contabilsef.md

3

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Important!! Modificări în legislaţia ce ţine de estimarea indirectă a  venitului impozabil al persoanelor fizice

Astăzi, 27 decembrie 2012, în Monitorul oficial nr.270-272A a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 nr.281 din 07 decembrie 2012. Au fost operate modificări în Titlul V Administrarea fiscală, Capitolul  111 METODELE INDIRECTE DE ESTIMARE A VENITULUI  IMPOZABIL AL PERSOANELOR FIZICE. Aceste modificări sunt foarte importante şi au efecte imediate.

Mai jos vă propunem textul integral al legii sus menţionate.

LEGE pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modifi­cările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 226':

la punctul 1), după cuvintele „utilizînd informaţii" se introduc cuvintele „de la sursa de plată a venitului";

la punctul 9), după cuvintele „pentru procurarea" se introduc cuvintele „şi/sau schimbul";

articolul se completează cu punctul 10) cu următorul cuprins:

„10) Declaraţie cu privire la disponibilul de mijloace băneşti ~ declaraţie care nu se consideră dare de seamă fiscală, care conţine date despre disponibilul de mijloace băneşti ale persoanei fizice la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012, 1 noiembrie 2012 sau 28 decembrie 2012 şi care nu poate fi prezentată după termenul-limită de prezentare."

2. Articolul 2263:

în partea introductivă, cuvintele „care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi" se exclud;

litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate;".

3. Articolul 226" va avea următorul cuprins:
„Articolul 226.4. Obiectele estimării prin metode

indirecte Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute de subiecţii estimării începînd cu 1 ianuarie 2012."

4. Articolul 2266:

la alineatul (5), cuvintele „nu se vor considera neimpo­zabile" se substituie cu cuvintele „se vor considera impozabile";

articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:

„(51) La determinarea venitului impozabil, venitul obţinut din activitatea în baza patentei de întreprinzător ce nu depăşeşte mărimea prevăzută la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprin-

zător, proporţional perioadei de activitate, se va considera venit neimpozabil."

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru subiecţii estimării care, la data de 31 decembrie 2011, aveau 18 ani împliniţi şi care au fost sau nu au fost obligaţi să depună declaraţia conform art. 2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu 500 mii de lei. Pentru subiecţii estimării care au depus declaraţia conform art. 2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de mijloace băneşti declarate."

la alineatul (8), cuvintele „persoana fizică" se substituie cu cuvintele „subiectul estimării".

5. Articolul 2267:

la alineatul (1), cuvintele „care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi" se exclud, iar după cuvintele „sau reşedinţei" se introduc cuvintele „ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat";

la alineatul (3), textul: „Sumele declarate conform alin. (1) se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat în calitate de venituri obţinute în perioada de pînă la 1 ianuarie 2012." se substituie cu textul: „Sumele declarate conform alin. (1) se consideră neimpozabile şi se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat obţinut în perioada de după 1 ianuarie 2012."

articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) La declararea disponibilului de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012 prin intermediul reprezentantului persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova, la declaraţie va fi anexat originalul documentului ce confirmă acest drept, autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare."

la alineatul (5) litera b), cuvântul „ , adresa" se exclude;

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Documentele eliberate de persoanele nerezidente sau de persoanele care nu deţin cetăţenia Republicii Moldova urmează a fi prezentate în original. La declaraţia privind disponibilul de mijloace băneşti va fi anexată copia originalului prezentat, cu traducere în limba de stat, autenti­ficată notarial, cu excepţia documentelor întocmite în limba rusă sau în limba engleză."

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în sumă mai mare de un milion de lei, total sau parţial în numerar, pot confirma disponibilul de numerar

prin depunerea acestora în conturile bancare deschise în instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau de 28 decembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012 şi soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau, după caz, de 28 decembrie 2012 va fi luată în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite."

6.      La articolul 2268 alineatul (1), cuvintele „persoana fizică" se substituie cu cuvintele „subiectul estimării".

7.  La articolul 22610 alineatul (1), cuvintele „persoanei fizice supuse verificării" se substituie cu cuvintele „subiec­tului estimării".

8.      Articolul 226":

la alineatul (1) litera a), cuvintele „birouri notariale" se substituie cu cuvintele „persoane care desfăşoară activitate notarială";

alineatul (2):

la punctul 3), sintagma „Serviciul Grăniceri" se substituie cu sintagma  „Poliţia de Frontieră";

la punctul 4), cuvintele „pachetele de servicii turistice livrate" se substituie cu cuvintele „serviciile turistice prestate";

la punctul 5), textul „a bunurilor imobiliare, a mijloacelor de transport, a bijuteriilor de lux, a lucrărilor de artă de valoare şi anticariat" se exclude.

la punctul 8), după cuvântul „notarii" se introduc cuvintele „şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială";

la alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele indicate la alin. (2) sînt obligate să prezinte informaţiile gratuit, în modul şi în termenele stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Informaţiile vor conţine, dar nu se vor limita la:";

la alineatul (5), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(5) Informaţiile vor conţine date despre:".

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 281. Chişinău, 7 decembrie 2012.

Comentarii:

 

Pe urme calde vă atragem atenţia la modificările ce ţin de declararea disponibilului de mijloace băneşti la sfîrşitul zilei  de 1 ianuarie 2012. Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în sumă mai mare de un million de lei, pot confirma disponibilul de numerar prin confirmarea acestora in conturile bancare deschise în instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă existentă în cont la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau de 28 decembrie 2012 (mîine, această dată a fost adăugată în lege).

De asemenea, a fost modificat conţinutul Articolului 226.4 Obiectele estimării prin metode indirecte.

Redacţia acestui articol pînă la 27.11.2012 era următoarea:

“Articolul 2264. Obiectele estimării prin metode indirecte

Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute începînd cu 1 ianuarie 2012 de persoana fizică din sursele de venit impozabil stabilite conform art.18, cu excepţia:

a) veniturilor specificate la art.901 alin.(1), (3), (31), (33) şi (34);

b) veniturilor obţinute de persoanele fizice în afara Republicii Moldova, inclusiv cele ce sînt transmise rudelor şi afinilor de pînă la gradul III, dacă:

- sînt confirmate documentar prin declaraţiile vamale, documentele ce confirmă transferul bancar, documentele ce autentifică intrarea lor legală în ţară după 1 ianuarie 2012;

- sînt prezentate documente ce confirmă gradul de rudenie sau de afinitate”.

Varianta nouă a acestui articol:

„Articolul 226.4. Obiectele estimării prin metode indirecte

Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute de subiecţii estimării începînd cu 1 ianuarie 2012."

În această varianta sub incidenţa legii cad şi veniturile obţinute de cetăţenii Republicii Moldova în afara ţării. Disponibilul de bani din aceste venituri la data de 01 ianuarie 2012, care se află în afara ţării,  urmează să fie declarat la 31 decembrie 2012? Serviciul fiscal spune da, trebuie să fie declarat. Dar cum să fie confirmat acest disponibil? Legea prevede prezentarea extrasului din cont bancar deschis în instituţiile financiare din ţară?!!

 

Important!! Modificări în legislaţia ce ţine de estimarea indirectă a  venitului impozabil al persoanelor fizice

Astăzi, 27 decembrie 2012, în Monitorul oficial nr.270-272A a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 nr.281 din 07 decembrie 2012. Au fost operate modificări în Titlul V Administrarea fiscală, Capitolul  111 METODELE INDIRECTE DE ESTIMARE A VENITULUI  IMPOZABIL AL PERSOANELOR FIZICE. Aceste modificări sunt foarte importante şi au efecte imediate.

Mai jos vă propunem textul integral al legii sus menţionate.

LEGE pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modifi­cările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 226':

la punctul 1), după cuvintele „utilizînd informaţii" se introduc cuvintele „de la sursa de plată a venitului";

la punctul 9), după cuvintele „pentru procurarea" se introduc cuvintele „şi/sau schimbul";

articolul se completează cu punctul 10) cu următorul cuprins:

„10) Declaraţie cu privire la disponibilul de mijloace băneşti ~ declaraţie care nu se consideră dare de seamă fiscală, care conţine date despre disponibilul de mijloace băneşti ale persoanei fizice la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012, 1 noiembrie 2012 sau 28 decembrie 2012 şi care nu poate fi prezentată după termenul-limită de prezentare."

2. Articolul 2263:

în partea introductivă, cuvintele „care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi" se exclud;

litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate;".

3. Articolul 226" va avea următorul cuprins:
„Articolul 226.4. Obiectele estimării prin metode

indirecte Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute de subiecţii estimării începînd cu 1 ianuarie 2012."

4. Articolul 2266:

la alineatul (5), cuvintele „nu se vor considera neimpo­zabile" se substituie cu cuvintele „se vor considera impozabile";

articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:

„(51) La determinarea venitului impozabil, venitul obţinut din activitatea în baza patentei de întreprinzător ce nu depăşeşte mărimea prevăzută la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprin-

zător, proporţional perioadei de activitate, se va considera venit neimpozabil."

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru subiecţii estimării care, la data de 31 decembrie 2011, aveau 18 ani împliniţi şi care au fost sau nu au fost obligaţi să depună declaraţia conform art. 2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu 500 mii de lei. Pentru subiecţii estimării care au depus declaraţia conform art. 2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de mijloace băneşti declarate."

la alineatul (8), cuvintele „persoana fizică" se substituie cu cuvintele „subiectul estimării".

5. Articolul 2267:

la alineatul (1), cuvintele „care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi" se exclud, iar după cuvintele „sau reşedinţei" se introduc cuvintele „ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat";

la alineatul (3), textul: „Sumele declarate conform alin. (1) se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat în calitate de venituri obţinute în perioada de pînă la 1 ianuarie 2012." se substituie cu textul: „Sumele declarate conform alin. (1) se consideră neimpozabile şi se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat obţinut în perioada de după 1 ianuarie 2012."

articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) La declararea disponibilului de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012 prin intermediul reprezentantului persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova, la declaraţie va fi anexat originalul documentului ce confirmă acest drept, autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare."

la alineatul (5) litera b), cuvântul „ , adresa" se exclude;

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Documentele eliberate de persoanele nerezidente sau de persoanele care nu deţin cetăţenia Republicii Moldova urmează a fi prezentate în original. La declaraţia privind disponibilul de mijloace băneşti va fi anexată copia originalului prezentat, cu traducere în limba de stat, autenti­ficată notarial, cu excepţia documentelor întocmite în limba rusă sau în limba engleză."

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în sumă mai mare de un milion de lei, total sau parţial în numerar, pot confirma disponibilul de numerar

prin depunerea acestora în conturile bancare deschise în instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau de 28 decembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012 şi soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau, după caz, de 28 decembrie 2012 va fi luată în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite."

6.      La articolul 2268 alineatul (1), cuvintele „persoana fizică" se substituie cu cuvintele „subiectul estimării".

7.  La articolul 22610 alineatul (1), cuvintele „persoanei fizice supuse verificării" se substituie cu cuvintele „subiec­tului estimării".

8.      Articolul 226":

la alineatul (1) litera a), cuvintele „birouri notariale" se substituie cu cuvintele „persoane care desfăşoară activitate notarială";

alineatul (2):

la punctul 3), sintagma „Serviciul Grăniceri" se substituie cu sintagma  „Poliţia de Frontieră";

la punctul 4), cuvintele „pachetele de servicii turistice livrate" se substituie cu cuvintele „serviciile turistice prestate";

la punctul 5), textul „a bunurilor imobiliare, a mijloacelor de transport, a bijuteriilor de lux, a lucrărilor de artă de valoare şi anticariat" se exclude.

la punctul 8), după cuvântul „notarii" se introduc cuvintele „şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială";

la alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele indicate la alin. (2) sînt obligate să prezinte informaţiile gratuit, în modul şi în termenele stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Informaţiile vor conţine, dar nu se vor limita la:";

la alineatul (5), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(5) Informaţiile vor conţine date despre:".

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 281. Chişinău, 7 decembrie 2012.

Comentarii:

 

Pe urme calde vă atragem atenţia la modificările ce ţin de declararea disponibilului de mijloace băneşti la sfîrşitul zilei  de 1 ianuarie 2012. Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în sumă mai mare de un million de lei, pot confirma disponibilul de numerar prin confirmarea acestora in conturile bancare deschise în instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă existentă în cont la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau de 28 decembrie 2012 (mîine, această dată a fost adăugată în lege).

De asemenea, a fost modificat conţinutul Articolului 226.4 Obiectele estimării prin metode indirecte.

Redacţia acestui articol pînă la 27.11.2012 era următoarea:

“Articolul 2264. Obiectele estimării prin metode indirecte

Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute începînd cu 1 ianuarie 2012 de persoana fizică din sursele de venit impozabil stabilite conform art.18, cu excepţia:

a) veniturilor specificate la art.901 alin.(1), (3), (31), (33) şi (34);

b) veniturilor obţinute de persoanele fizice în afara Republicii Moldova, inclusiv cele ce sînt transmise rudelor şi afinilor de pînă la gradul III, dacă:

- sînt confirmate documentar prin declaraţiile vamale, documentele ce confirmă transferul bancar, documentele ce autentifică intrarea lor legală în ţară după 1 ianuarie 2012;

- sînt prezentate documente ce confirmă gradul de rudenie sau de afinitate”.

Varianta nouă a acestui articol:

„Articolul 226.4. Obiectele estimării prin metode indirecte

Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute de subiecţii estimării începînd cu 1 ianuarie 2012."

În această varianta sub incidenţa legii cad şi veniturile obţinute de cetăţenii Republicii Moldova în afara ţării. Disponibilul de bani din aceste venituri la data de 01 ianuarie 2012, care se află în afara ţării,  urmează să fie declarat la 31 decembrie 2012? Serviciul fiscal spune da, trebuie să fie declarat. Dar cum să fie confirmat acest disponibil? Legea prevede prezentarea extrasului din cont bancar deschis în instituţiile financiare din ţară?!!

 

Comentarii

 1. Adrian spune:

  foarte vesel 🙂
  Numai la noi poti sa scoti legea pe 27.12
  si pe 28.12 deja sa fie expirata o procedura!!!!!
  Bravo

 2. Victoria spune:

  Cu aceasta, „surprizele” din parte Lejislatiei noastre, nu se sfirsesc,din pacate…. La Multi ani,stimati coleji!!!

 3. ghenadie negara spune:

  nu BRAVO, da z……..si ! kiar ieri am avut o discutie la capitolu cu veniturile de peste hotare cu o persoana binecunoscuta. desi nu ma afecteaza direct, va afecta sute de mii de cetateni, care nu vor reusi sa se conformeze unei legi proaste, da proaste de tot. dar, la noi este posibil si de revazut unele legi, ori de cautat cai de a le ocoli prin fel de fel de scheme.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...