37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Acestea vor fi modificările la Codul fiscal

Important! Acestea vor fi modificările la Codul fiscal

06.04.20159.889 views Contabilsef.md

4

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat de Guvern și înaintat spre aprobare Parlamentului, conține modificările care urmează să fie efectuate în Codul fiscal.

Astfel, în articolul 5, vor fi introduse 3 noțiuni noi: instrument de plată, sistem informaţional computerizat și mostre de mărfuri.

Articolul 7, aliniatul 5, va avea următorul cuprins: „Contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit din activitatea operaţională) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor". Respectiv, se va adăuga sintagma „adresa juridică", pentru a specifica care este sediul central, iar dările de seamă fiscale şi plata impozitului pe venit din activitatea operaţională se va efectua la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor.

Prin completările efectuate la articolul 8 (literele c1 și c2), va fi indicat să se utilizeze sistemele informaţionale computerizate, softuri pentru maşini de casă şi control, certificate la Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, iar agenții economici care livrează sisteme informaţionale și softuri, urmează să le certifice la Ministerului Finanţelor, în modul stabilit de Guvern.

Potrivit modificărilor ce urmează a fi efectuate la articolul 15, litera a), vor fi modificate cotele de impozit. Astfel, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei.

Articolul 24 „Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător", va fi completat cu un punct nou, 20, potrivit căruia se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de către angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv.

Totodată, articolul 24 va fi completat cu punctul (51) „Prin derogare de la prevederile prezentului articol, art.26 şi art.27, deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore nr.112 şi nr.121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia".

În acest context, va fi completat și articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate", cu un nou punct, 11, potrivit căruia suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore nr.112 şi nr.121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (directorii generali, directorii executivi şi asimilaţi, precum şi conducătorii în domeniul administrativ), se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore nr.112 şi nr.121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.

Această măsură are drept scop înlăturarea cazurilor de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor legate de întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor, care sunt utilizate şi în alte scopuri decît cele necesare pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, care nu se includ în categoria cheltuielilor necesare şi ordinare, precum şi de trecere în cont a sumei TVA aferente cheltuielilor respective.

Articolul 27 „Valoarea mijloacelor fixe" va avea un nou punct 121, conform căruia, începînd cu perioada fiscală 2014, se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit şi puse în funcţiune în perioadele fiscale anterioare anului 2014, valoarea cărora a fost inclusă la venituri impozabile ale contribuabilului. Uzura acestor mijloace fixe se calculează reieşind din valoarea reflectată în bilanţul contribuabilului la situaţia din 31.12.2013.

Vor fi modificate și sumele scutirilor. Prin urmare, suma scutirii personale anuale, cea a soțului (soției) și a persoanelor invalide din copilărie, se va mări de la 9516 lei la 10128 lei. Scutirea pentru persoanele întreținute se va mări de la 2124 lei la 2256 lei. Pentru categoriile specificate în articolul 33, pct. 2, scutirea se va majora de la 14148 lei la 15060 lei.

La articolul 44 „Metodele de evidenţă şi aplicarea lor", punctul 3 a fost completat cu litera „c) pierderile aferente returnării activelor livrate în anii precedenţi, sumele reducerii de preţ, disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi, se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în anul fiscal în care acestea au fost constatate şi/sau calculate şi/sau acordate".

Modificări importante va suferi articolul 541 „Subiecţii impunerii”, potrivit cărora „Agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu TVA în sumă de pînă la 600000 lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic".

Articolul 1011 „Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale", va fi completat cu un punct nou 11, conform căruia, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sunt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A., şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor), au dreptul la restituirea sumei T.V.A. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sunt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale."

Modificări vor suferi și articolele privind răspunderea pentru încălcări fiscale. Astfel, prin completarea articolului 231, se va specifica care încălcări fiscale vor fi nesemnificative (pînă la 100 lei pentru persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1 000 lei pentru persoanele fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte - în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei) și semnificative (peste 100 lei pentru persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1 000 lei pentru persoanele fizice).

Amenzile specificate la punctele 1 și 5 al articolului 253 „Împiedicarea activităţii organului fiscal", se vor micșora cu 50%. Diminuarea lor are loc în contextul în care aplicarea unor amenzi fiscale exagerate în cazul încălcărilor până la 100 lei pentru persoanele fizice şi 1 000 lei pentru persoanele juridice afectează dezvoltarea business-ului mic şi mijlociu, or, mărimea amenzilor depăşeşte cifra de afaceri ale unor contribuabili.

Suplimentar, se propune stabilirea sancţiunilor fiscale pentru nerespectarea prevederilor art.92 alin.(4) şi alin.(41) din Codul fiscal, care prevede prezentarea beneficiarilor plăţilor salariale şi altor plăţi a informaţiei privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum şi suma impozitului reţinut. Menţionăm că, în baza acestor informaţii persoanele fizice completează Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi determină mărimea obligaţiilor fiscale. Respectiv, în cazul în care plătitorul acestor plăţi nu prezintă beneficiarului acestor plăţi informaţia dată, beneficiarul involuntar nu va putea completa Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi respectiv va determina greşit mărimea obligaţiilor fiscale, fapt pentru care poate fi sancţionat în conformitate cu legislaţia fiscală.

Totodată, au fost efectuate modificări de redacție în conținutul întregului cod, prin înlocuirea noțiunilor vechi cu cele din SNC noi și a cuvintelor ,,standardele internaţionale de raportare financiară" cu textul „I.F.R.S.".

Pentru a face cunoștință cu acest proiect, accesați aici.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat de Guvern și înaintat spre aprobare Parlamentului, conține modificările care urmează să fie efectuate în Codul fiscal.

Astfel, în articolul 5, vor fi introduse 3 noțiuni noi: instrument de plată, sistem informaţional computerizat și mostre de mărfuri.

Articolul 7, aliniatul 5, va avea următorul cuprins: „Contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit din activitatea operaţională) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor". Respectiv, se va adăuga sintagma „adresa juridică", pentru a specifica care este sediul central, iar dările de seamă fiscale şi plata impozitului pe venit din activitatea operaţională se va efectua la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor.

Prin completările efectuate la articolul 8 (literele c1 și c2), va fi indicat să se utilizeze sistemele informaţionale computerizate, softuri pentru maşini de casă şi control, certificate la Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, iar agenții economici care livrează sisteme informaţionale și softuri, urmează să le certifice la Ministerului Finanţelor, în modul stabilit de Guvern.

Potrivit modificărilor ce urmează a fi efectuate la articolul 15, litera a), vor fi modificate cotele de impozit.Astfel, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei.

Articolul 24 „Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător", va fi completat cu un punct nou, 20, potrivit căruia se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de către angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv.

Totodată, articolul 24 va fi completat cu punctul (51) „Prin derogare de la prevederile prezentului articol, art.26 şi art.27, deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore nr.112 şi nr.121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia".

În acest context, va fi completat și articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate", cu un nou punct, 11, potrivit căruia suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore nr.112 şi nr.121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (directorii generali, directorii executivi şi asimilaţi, precum şi conducătorii în domeniul administrativ), se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore nr.112 şi nr.121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.

Această măsură are drept scop înlăturarea cazurilor de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor legate de întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor, care sunt utilizate şi în alte scopuri decît cele necesare pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, care nu se includ în categoria cheltuielilor necesare şi ordinare, precum şi de trecere în cont a sumei TVA aferente cheltuielilor respective.

Articolul 27 „Valoarea mijloacelor fixe" va avea un nou punct 121, conform căruia, începînd cu perioada fiscală 2014, se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit şi puse în funcţiune în perioadele fiscale anterioare anului 2014, valoarea cărora a fost inclusă la venituri impozabile ale contribuabilului. Uzura acestor mijloace fixe se calculează reieşind din valoarea reflectată în bilanţul contribuabilului la situaţia din 31.12.2013.

Vor fi modificate și sumele scutirilor. Prin urmare, suma scutirii personale anuale, cea a soțului (soției) și a persoanelor invalide din copilărie, se va mări de la 9516 lei la 10128 lei. Scutirea pentru persoanele întreținute se va mări de la 2124 lei la 2256 lei. Pentru categoriile specificate în articolul 33, pct. 2, scutirea se va majora de la 14148 lei la 15060 lei.

La articolul 44 „Metodele de evidenţă şi aplicarea lor", punctul 3 a fost completat cu litera „c) pierderile aferente returnării activelor livrate în anii precedenţi, sumele reducerii de preţ, disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi, se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în anul fiscal în care acestea au fost constatate şi/sau calculate şi/sau acordate".

Modificări importante va suferi articolul 541 „Subiecţii impunerii”, potrivit cărora „Agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu TVA în sumă de pînă la 600000 lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic".

Articolul 1011 „Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale", va fi completat cu un punct nou 11, conform căruia, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sunt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A., şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor), au dreptul la restituirea sumei T.V.A. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sunt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale."

Modificări vor suferi și articolele privind răspunderea pentru încălcări fiscale. Astfel, prin completarea articolului 231, se va specifica care încălcări fiscale vor fi nesemnificative (pînă la 100 lei pentru persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1 000 lei pentru persoanele fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte - în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei) și semnificative (peste 100 lei pentru persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1 000 lei pentru persoanele fizice).

Amenzile specificate la punctele 1 și 5 al articolului 253 „Împiedicarea activităţii organului fiscal", se vor micșora cu 50%. Diminuarea lor are loc în contextul în care aplicarea unor amenzi fiscale exagerate în cazul încălcărilor până la 100 lei pentru persoanele fizice şi 1 000 lei pentru persoanele juridice afectează dezvoltarea business-ului mic şi mijlociu, or, mărimea amenzilor depăşeşte cifra de afaceri ale unor contribuabili.

Suplimentar, se propune stabilirea sancţiunilor fiscale pentru nerespectarea prevederilor art.92 alin.(4) şi alin.(41) din Codul fiscal, care prevede prezentarea beneficiarilor plăţilor salariale şi altor plăţi a informaţiei privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum şi suma impozitului reţinut. Menţionăm că, în baza acestor informaţii persoanele fizice completează Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi determină mărimea obligaţiilor fiscale. Respectiv, în cazul în care plătitorul acestor plăţi nu prezintă beneficiarului acestor plăţi informaţia dată, beneficiarul involuntar nu va putea completa Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi respectiv va determina greşit mărimea obligaţiilor fiscale, fapt pentru care poate fi sancţionat în conformitate cu legislaţia fiscală.

Totodată, au fost efectuate modificări de redacție în conținutul întregului cod, prin înlocuirea noțiunilor vechi cu cele din SNC noi și a cuvintelor ,,standardele internaţionale de raportare financiară" cu textul „I.F.R.S.".

Pentru a face cunoștință cu acest proiect, accesați aici.

Comentarii

 1. Petru spune:

  Stil moldovenesc — introducem o provedere legala care pe urma o sa precizam prin hotarire de guvern. Cum poate parlamentul vota ceia ce nu stiu cum o sa lucreze mecanismul de certificare a softului contabil!!!!!!!!!!!!!!!! Nu este deloc bine asa ceva cind prin alte acte normative decit lege sa fie alte conditii. Iar entitatile cum sa se planifice activitatea lor daca nu stiu ce o sa fie,corect sa fie regulele de joc iar apoi sa jucam, dar nu sa inventam reguli pe parcursul jocului.. ca exemplu CUM si CINE o sa certifice softul SAP care este implementat de o companie din Elvetia, si care nu este prezenta in Moldova??? Posibil ca nu este o problema, dar mai intii spuneti ca va fi asa si asa, sau ca aceasta certificare va consta in prezentarea facturii ca ai procurat-o, sau trebuie sa prezinti algoritmele, scriturile, functiile, formele, interogarile, etc….. iar apoi se va analiza daca nu cumva este vreo greseala undeva, va efectua teste, si doar dupa aceasta va elibera certificat!!!! NU am cuvinte

 2. Victoria spune:

  Intru totul is de acord cu d-ul Petru !!! Totul in tara noastra se efectuieaza peste….Dar,inca,kind se propune si amenda sa fie de 50000 lei!!!…Luind in consideratie starea de criza la TOATE intreprinderile,aceasta a fi o povoara foarte grea pentru toti !!!…Cine se va ocupa cu certificarea??? Kit va costa acest serviciu???In ce mod se va efectua???..Intrebari,intrebari,intrebari…Si-nici un raspuns concret!!!…Earasi vor sa imbogateasca careva firme pe contul altora!!!….O sa trecem la evidenta contabila manuala!!!…Poate nu vor interzice acest lucru in timpul apropiat???!!!!

 3. Sefu spune:

  Nimic nou. Stil mafiot la fel ca in 98. Cu asa legislatie eu ma duc in PMR :))) Paradis fiscal.

 4. Artiom spune:

  Eu sint de acord pentru certificarea softurilor, dar sa spuna mai intii cum ele se vor certifica, ce asta presupune? sau iaras se creiaza bariere, pripoane birocratice , ca sa nu para viata atit de usoara. Si ce este straniu ca zicem ca ne raportam la UE, dar imi pare ca noi ne indepartam de UE, complicam viata firmelor, si ca sa ne faca sila sa facem aici afaceri sa plecam peste hotare si sa trimitem bani in Moldova, apropo si banii acesti, tot vor sa le impoziteze!!!!!! asta deja e bataie de joc de lume

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...