37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   IFS mun. Chişinău informează toţi contribuabilii din municipiul Chişinău despre modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015

IFS mun. Chişinău informează toţi contribuabilii din municipiul Chişinău despre modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015

28.05.20151.649 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău

informează toţi contribuabilii din municipiul Chişinău despre modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015

Impozit pe bunurile imobiliare este un impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

La bunuri imobiliare se atribuie terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor.

În legătură cu apropierea termenului de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare Vă informăm despre unele prevederi ale legislaţiei fiscale:

Care sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

În conformitate cu prevederile art.277 din Codul Fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, şi anume:

 • proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
 • arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
 • deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
 • arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
 • locatarii bunurilor imobiliare - în cazul contractului de leasing financiar.

Care sunt cotele impozitului pe bunurile imobiliare?

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 17 martie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2015 în lectura a doua", cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare pentru mun. Chişinău este stabilită: 

I. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

< pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător - 0,1 % din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

< pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate în prima liniuţă - 0,1 % din costul bunurilor imobiliare.

II. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele - 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

III. Pentru bunurile imobiliare:

< cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) - 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

< pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau construcţii - 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

IV. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale, care aparţin persoanelor fizice), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 0,3% din costul bunurilor imobiliare.

V. Pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele - 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Pentru anul 2015, în municipiul Chişinău sunt stabilite următoarele cote concrete a impozitului funciar:

I. Terenurile cu destinaţie agricolă:

< toate terenurile, altele decât cele destinate fîneţilor şi păşunilor:

 • care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;
 • care nu au indici cadastrali - 110 lei pentru 1 hectar;

< terenurile destinate fîneţilor şi păşunilor:

 • care au indici cadastrali - 0,75 lei pentru 1 grad-hectar;
 • care nu au indici cadastrali - 55 lei pentru 1 hectar;

< terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) - 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

II. Terenurile din intravilan: 

< terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 30 lei pentru 100 m.p;

< terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 10 lei pentru 100 m.p.

III. Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 350 lei pentru 1 hectar.

IV. Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate în pct. III, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 70 lei pentru un hectar.

Pentru oraşele, satele (comunele), care intră în componenţa municipiului Chişinău, cotele concrete a impozitului funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare se stabilesc de către fiecare autoritate reprezentativă a administraţiei publice locale, în parte.

Care sunt înlesnirile la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice - cetăţeni în anul 2015?

În conformitate cu prevederile art.283 din Codul fiscal, de scutirea de plata impozitului pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) - domiciliu (în lipsa acestuia - reşedinţă), beneficiază în limita valorii imobilului - în mărime de 380000 lei, următoarele categorii de contribuabili:

 • persoanele de vârstă pensionară;
 • invalizii de gradul I şi II;
 • invalizii din copilărie;
 • invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale si independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate;
 • familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;
 • familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
 • familiile care au copii invalizi în vârsta de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;
 • familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea.

Totalmente de impozitul pe bunurile imobiliare sunt scutite persoanele fizice deţinătoare de case de locuit sau alte încăperi de locuit (folosite ca locuinţă de bază) în locaţiune ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

Cine calculează suma impozitelor sus menţionate şi prezintă calculele respective Serviciului Fiscal?

1.În conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare şi funciar, prezentând organului fiscal, până la 25 iulie 2015, inclusiv, Calculul impozitului pe proprietate Forma BIJ 15.

Pentru bunurile imobiliare dobândite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul, se prezintă nu mai târziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., pentru toate categoriile de bunuri imobiliare prezintă o dare de seamă unificată - Declaraţia Forma UNIF 14 (aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 şi publicată în MO nr. 11-21 din 23.01.2015.

2.Pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) calcularea sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare şi funciar, perfectarea avizelor de plată a impozitului se efectuează de către Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, cu participarea organului fiscal teritorial.

Avizele de plată a impozitului, calculat de către SCITL a Primăriei municipiului Chişinău, se înmânează subiecţiilor impunerii cel târziu, pînă la 15 iunie 2015.

Ce termene de achitare sunt stabilite pentru impozitul pe bunurile imobiliare şi funciar pentru anul 2015?

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să achite impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, în părţi egale, nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs.

Totodată, în cazul în care persoanele menţionate mai sus, vor achita suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2015 până la data de 30 iunie a anului respectiv, pot beneficia de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat la buget.

Exemplu: Pentru anul curent obligaţia fiscală a contribuabilului, locuitor al mun. Chişinău, constituie 300 lei, impozit care urmează a fi vărsat la buget, în părţi egale, până la 15 august şi 15 octombrie.

Contribuabilul intenţionează să achite integral suma impozitului până la 30 iunie 2015. Astfel, el va achita la buget doar 255 lei (300 lei - 45 lei), beneficiind de o reducere în mărime de 45 lei (300 lei x 15%).

Stimaţi contribuabili! Ţineţi minte că, achitarea sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2015, până la 30 iunie, Vă acordă o posibilitate de a economisi bugetul familiei. Beneficiaţi de acest drept.

Administraţia IFS mun. Chişinău

Comentarii

 1. Alina spune:

  Nu inteleg dar ce este Forma BIJ 15????

 2. Contabil spune:

  Din informatiile primite de la fisc, 0 8000 1525 mi s-a spus ca aceasta forma urmeaza sa fie adoptata de curand

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...