37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernarea corporativă – elementul cheie al performanţei sectorului bancar

Guvernarea corporativă – elementul cheie al performanţei sectorului bancar

08.02.2016695 views Bancamea.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Băncile îndeplinesc un rol esenţial în economie, prin intermedierea mijloacelor financiare de la deponenţi către activităţi care susţin dezvoltarea sectorului real si determină creşterea economică.

Siguranţa băncilor şi soliditatea acestora sunt esenţiale pentru stabilitatea financiară, de aceea modalitatea în care acestea îşi desfăşoară activitatea este primordială pentru sănătatea economiei.

În octombrie 2010 Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancară (BCBS) a emis documentul cu denumirea „Principii pentru consolidarea guvernării corporative" în care detaliază 14 principii de baza ale unei guvernări corporative eficiente în bănci. Respectarea acestor principii, furnizează stimulente adecvate atât Consiliului băncii cât şi conducerii executive pentru a-şi atinge obiectivele, a facilita o monitorizare efectivă a activităţii băncii, precum şi încurajează utilizarea cât mai eficientă a resurselor.

Recent Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancară a mai lansat un set de linii directoare privind guvernanţa corporativă în bănci, care este esenţială pentru buna funcţionare a sectorului bancar şi a economiei în ansamblu.

Printre principalele elemente de noutate aduse în domeniul guvernanţei corporative prin Acordul Basel III (2014) se enumeră:

 • definirea organului de conducere;
 • stabilirea de cerinţe privind organul de conducere: componenţă, selecţia membrilor (având în vedere principiul diversităţii, cunoştinţele, calificările, experienţa);
 • principiul proporţionalităţii ceia ce presupune reiterarea principiului în funcţie de natura, amploarea şi complexitatea riscurilor aferente modelului de afaceri, obligativitatea constituirii unui comitet de nominalizare şi a unui comitet de administrare a riscurilor semnificative de către instituţiile bancare, componenţa şi responsabilităţile comitetelor respective, existenţa unei funcţii de administrare a riscurilor şi a unui coordonator al acesteia.

Astfel, reunind din aceste noi atribuţii, standardele actuale ale unei guvernanţe corporative a instituţiilor bancare presupun completarea cu următoarele principii:

 • conducerea şi controlul instituţiilor bancare efectiv se efectuează de Consiliul de Administraţie al acestora (board of directors);
 • este strict necesară o clară divizare a responsabilităţilor de supraveghere şi executive;
 • asigurarea menţinerii unui echilibru între conducerea executivă şi non-executivă, astfel încât niciun grup să nu devină dominant;
 • Consiliul de Administraţie să deţină informaţii de management de calitate pentru a fi capabil să-şi exercite efectiv funcţia;
 • procedurile de numire a membrilor Consiliului să fie transparente;
 • anual, membrii board-ului să-şi evalueze riguros propria performanţă;
 • membrii board-ului să fie aleşi la intervale regulate;
 • plata directorilor să fie satisfăcătoare, dar nu excesivă şi să se afle în strânsă relaţie cu performanţa instituţiei.

În conformitate cu prevederile regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la sistemele de control intern în băncile comerciale din Republica Moldova, ale Codului de guvernare corporativă, aprobat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, precum și Legea instituţiilor financiare si Legea privind societăţile pe acţiuni, băncile din Republica Moldova au fost obligate să-şi elaboreze codul său de guvernare corporativă. Aprobarea acestui act normativ ţine de competenţa Adunării Generale a acţionarilor băncii. Codul de guvernare corporativă este inclus în lista informaţiei obligatorii a fi dezvăluite publicului şi este plasat de către bănci pe site-urile acestora.

În anul 2014 Banca Naţională a Moldovei a prezentat spre avizare proiectul unui nou regulament cu privire la sistemele de control intern în băncile comerciale din Republica Moldova, în care au fost instituite roluri clar definite ale funcţiei de risc management şi de conformitate în cadrul unei guvernări corporative eficiente.

Necătînd la faptul că regulamentul menţionat încă nu a fost aprobat de BNM in redacţia nouă, unele bănci, în scopul alinierii la cerinţele Directivelor europene deja au instituit funcţii separate de conformitate în cadrul structurii sale organizaţionale, precum şi au transferat responsabilitatea funcţiei de management a riscurilor în subordinea directă a Consiliului băncii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...